25 юни 2024г.

Ден на моряка. Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Проектът

Принципи на проекта и изграждането на сайта

Сайтът на ОМДА е дигитална реалност, която наподобява библиотека, печатница, галерия, архив, радио, телевизия, учебно заведение, но е различна от всички тях.

Дигитализацията на документите на Прехода (prehod.omda.bg) се извършва, за да се осигури достъпност на публиката до информация, която жизнено засяга отделния човек, обществото и държавата.

По своя характер на разпространение чрез интернет, дигитализираният документ, не е обект на архив.

Архивни единици са само съхраняваните мастер копия на други носители.

Общественият интерес е основно условие за работата по проекта.

Доверието на потребителя към огласения документ е първият принцип в експозицията му.

При това е задължително категоричното разграничение между:

ДОКУМЕНТ

ПРЕГЛЕД

ХРОНИКА

КОМЕНТАР

СПОМЕН

Автентичността на документа е демонстративна: създател, откъде е взет, къде се съхранява оригинала, има ли особености на дигиталното му представяне.

Коментарите, прегледите, хрониките, спомените са само от автори, които носят отговорност за представеното пред публиката от тях.

Тъй като няма критерии за социална незначителност, огласеното по проекта се определя от следните принципи:

1. Тематичен: отнасящо се до Прехода;

2. Контекстуален: информация за континюитета и пълнотата на историческия процес, част от който е Преходът. Това е

ПРИНЦИП НА КОНТЕКСТУАЛНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ – водещ началото си в науката от разбирането на Августин, че всяко нещо има значение, което може да бъде разбрано само от гледна точка на епохата, в която се проявява.

3. Концептуален: съдържателно разграничаване с означаване на различаващите се едно от друго понятия в Прехода;

4. Хронологичен: подредено по време, а не по каузалност (без претенция да установяваме на първия етап каузални връзки);

5. Систематичен: стремеж към цялостност (с постоянно търсена пълнота) в експонирането на фактите;

6. Дефинитивен: определение по законите на българския език на използваните понятия;

7. Креативен: огласеното да предизвиква размисъл;

8. Интегративен: огласеното да съдейства за социалния интегритет на гражданската българска нация;

9. Спасяване от застрашеност: огласяват се документи, застрашени от изтляване, и се създават техни мастери (при възможност!), които са свързани с първите осем принципа.

10. Извеждане от неглижираност: огласяване на документи, застрашени от изтласкване от общественото съзнание и поставяне в "невидимост", въпреки тяхната значимост (виж първите осем принципа).