Път: : Проектът

Определяне на границите на проекта

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ПРОЕКТА

1. РЕСУРСНИ ГРАНИЦИ

Границите на архивиране на документи са ресурсните ограничения:

-времето;

Имаме предвид ограничението на проекта от 24 месеца. За този период трябва да получим относително завършена сбирка от дигитализирани документи и да сме предложилми на научната общност аналитичен документ в разбираем за широката публика вид.

Работата по дигитализацията в Омда ще продължи и след срока на проекта, така че сбирката, макар и да има завършен вид, трябва да дава възможности за трайното й развитие. Като особено важна вметка споменаваме, че установяване на контакт с притежател на документ (архивна сбирка) и дигитализацията на документа (сбирката) отнема месеци.

-наличните финансови средства;

Финансовите средства дават възможност да се ангажират технически сътрудници и отчасти да се закупи техника.

2. ГРАНИЦИ НА РЕЗОННОТО (ограничение от типа - nec plus ultra - решавам, че е дотук)

А. Невъзможно е в рамките на проекта, както ни беше наложено от ФНИ, да се състави пълен списък на неправителствените организации, възниквали, когато и да са развивали или не дейност, във времето на Прехода. Това са десетки хиляди структури, преминавали или не през съдебна регистрация. Тяхното изучаване (съставяне на механичен списък е екстранаучно действие) е предмет на различна тема.

За тази цел от всички НПО избираме само Атлантическия клуб, чиито документи се стремим да отразим.

Този Клуб е неправителствена организация с най-значимо влияние върху държавата. (Това има пряко отношение към т. 4 от прегледа на Първия етап.)

Б. От неформалните организации ще бъдат регистрирани само тези, за които има документи за дейността си. Обявяващите своето съществуване на основата на спомени и вторични спомени, няма да бъдат отбелязани в нашия списък.

В. В сегашно време не е необходимо да се обвързва Фонд научни изследвания, както ни беше наложено, Министерството и оттам Правителството, което и да е то, с финансиране на задачите:

"9. Приблизителен списък на национално известни свободомислещи хора и островите на свободомислието от 60-те до 90-те години на миналия век в университети, научни звена, вестници, списания, електронни медии. Изготвяне на списък на лица и структури, чиито документи би следвало да се запазят.

10. Изготвяне на списък на значимите лица в политическия и икономическия живот на страната и обсъждане с общественици, журналисти и политици на този списък."

Поощрили сме писането на спомени от участници в публичния живот през този период и сме извършили избор върху документите на:

- Първия и последния брой на вестник "Литературни новини";

- Изгорения брой 8 от 1967 г. на сп. "Младеж";

- спомените за "Ку-ку движението";

- документи и спомени за Клубовета на любителите на фантастика;

- документите на Философските клубове.

Критериите за избор на тези Обекти на интерес са:

- ресурсните ограничения

- ab initio (те са в началото) кадрово и идейно полагат основите на неформални сдружения за демокрация преди 10 ноември 1989 г.

3. ГРАНИЦИ НА ПРИОРИТЕТА

На първо място: изграждане на смисловата рамка, в която ще се експонират документите, като за целта се използват притежавани и чужди документи.

На второ място: дигитализирене на налични и угасващи документи - свои и придобити, които засягат:

-неформалните организации;

-организациите на български турци, застанали срещу Възродителния процес;

-свидетелствата (аудио/видео) на живите български турци, имащи отношение към съпротивата на Възродтелния процес;

-свидетелствата (аудио/видео) на живите български турци, имащи отношение към желанието си да се присъединят към българската нация;

-СДС и членуващите в СДС партии и организации;

-Ликвидационните съвети;

-Масовата приватизация;

-Приватизацията по времето на Костов.

-Пристигането на Симеон Втори

4. ГРАНИЦИ НА УГАСВАНЕ И НЕГЛИЖИРАНЕ

Дигитализираме по ред:

-1. угасващи документи

-2. шифровани (без огласявене)

-3. контекстуални (по избор)

-4. неглижирани (кредитните милионери, масовата приватизация, касовата приватизация)

5. ГРАНИЦИ НА ОБЕКТА

Ограничаваме търсенията си в организациите, които са регистрирали своето присъствие до онези, които са получили публично отразяване до 31 декември 1991 г.:

 

СПИСЪК НА ПАРТИИТЕ, СДРУЖЕНИЯТА И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ (1990-1991-)

(В скоби са първите дати, на които фигурират в изданията на БТА.)

А

Акция за християнска демокрация "Европейска България" (2.01.1990)

АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА - "ПЪТ КЪМ ДЕТЕТО – ПЪТ КЪМ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА" (14.03.1990)

АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (12.03.1990)

АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" /ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" И ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА

НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ (16.03.1990)

Б

Блок на националната десница – Бе Не Де /БЛОК НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА, УЧРЕДЕН ОТ БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ -/ЦЕНТЪР/ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ) (9.03.1990)

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ /БДМ/ (4.04.1990)

Българска демократ-монархическа партия /БДМП/ (преименувана в БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ) (30.01.1990)

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (21.02.1990)

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ (14.02.1990)

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ /БНП/, (23.04.1990)

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /вж още НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ - ГР. ВАРНА ) (14.03.1990)

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/ /вж. и Блок на националната десница/ (7.03.1990)

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (13.02.1990)

БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА /ПСП/ (6.03.1990)

БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРП/ (26.03.1990)

Българска радикалдемократическа партия /БРДР/ (8.01.1990)

Българска социалдемократическа партия /БСДП/ (30.01.1990)

Българска социалистическа партия /БСП/ (автентична)

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО (8.03.1990)

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (9.03.1990)

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /Център/ (19.03.1990)

БЪЛГАРСКИ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БАДС/ (22.03.1990)

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ (2.03.1990)

Български земеделски народен съюз /обединен/ - Никола Петков (5.01.1990)

БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" (21.02.1990)

БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСКИ СЪЮЗ /БИС/ (5.02.1990)

Български лекарски съюз /БЛС/ (18.01.1990)

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И НА НЕГОВАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ В СТАРА ЗАГОРА (1.02.1990)

Български национален демократически съюз /БНДС/ (22.12.1989)

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ "СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ" СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЮ ЙОРК, САЩ (9.02.1990)

БЪЛГАРСКИ СТОМАТОЛОГИЧЕН СЪЮЗ /БСС/, УЧРЕДЕН НА 10-11 МАРТ 1990 Г. В ПЛОВДИВ (21.03.1990)

В

Варненския клуб за гласност и демокрация (15.12.1989)

Г

Гражданския комитет за пълна реабилитация на репресираните български граждани в СССР през 30-те и 40-те години и в НРБ през 1949-1956 г. и 1956-1989 г. (25.12.1989)

Групата на 102-та (3.01.1990)

Д

ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" (16.02.1990)

ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ" (15.03.1990)

ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" (27.02.1990)

Движение за алтернативен граждански парламент и промяна "Ера 3" /ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМ ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА 3" (25.01.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДУХОВНОСТ И МИЛОСЪРДИЕ "ИНИЦИАТИВА ИЗКУПЛЕНИЕ" (8.02.1990)

Движение за законност и демокрация във Варна (3.01.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (20.03.1990)

Движение на независимите граждани (12.01.1990)

Демократичен съюз на циганите в България (29.01.1990)

ДВИЖЕНИЕ "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" (16.02.1990)

ДВИЖЕНИЕ "ЧИСТ СПОРТ" (23.02.1990)

ДЕМОКРАТИЧЕН ЖЕНСКИ СЪЮЗ (13.02.1990)

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ (19.02.1990)

Демократическа партия в България със седалище в Пловдив (4.01.1990)

Демократическа партия (8.01.1990)

Демократическо християнско движение (4.01.1990)

ДЕТСКАТА КОМИСИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ, ОРГАНИЗИРАН НА 5-7 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА В ЯСТРЕБИНО - ПРОЕКТА ЗА БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА ДПО "СЕПТЕМВРИЙЧЕ" (16.02.1990)

ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ВТОРИЯТ ВЕК НА ЕСПЕРАНТО И НИЕ" / УЧРЕДЕНИЯ ВЪВ ВРАЦА ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ВТОРИЯТ ВЕК НА ЕСПЕРАНТО И НИЕ" (10.04.1990)

ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" (13.02.1990)

ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (23.02.1990)

Е

Единен фронт за преустройство и защита на социализма, обединяващ Обществения форум за преустройство и защита на социализма, Движение за социалистическо възраждане "Единство", Движението за развитие на марксизма и обновление на социализма и Алтернативния форум (16.01.1990)

ЕКОГЛАСНОСТ (22.12.1989)

/Секция/ "ЕКОГЛАСНОСТ" при Фирма "Метални конструкции" (21.12.1989)

/Секция/ ЕКОГЛАСНОСТ-3 към Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ (9.01.1990)

ЕРА-3 (31.01.1990)

Ж

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА ВЕСТНИК "ШИПКА" В ХАСКОВО (7.02.1990)

З

Зелената партия в България (4.01.1990)

И

Идейно-политическия дискусионен клуб "Асен Златаров" в София (2.01.1990)

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ КЪМ ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ (5.04.1990)

ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ГЛАСНОСТ "ИСТИНАТА ЗА ИВАН СЛАВКОВ" (23.03.1990)

ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО" (14.03.1990)

ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА (14.03.1990)

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР В ГР. ЯМБОЛ (20.03.1990)

Инициативен комитет за обществена подкрепа на Народната библиотека "Кирил и Методий" (18.12. 1989)

Инициативния комитет на студентите от Историческия факултет на Софийския университет "Климент Охридски" (18.12.1989)

Инициативен комитет на работници и служители от физическите институти на БАН (29.12.1989)

Инициативен комитет на преподавателите, студентите и служителите във Великотърновския университет "Кирил и Методий" (10.01.1990)

Инициативен комитет за създаване на Независим съюз на журналистите в България към Независимата федерация на труда (19.12.1989)

Инициативен комитет на младежи и комсомолци от Образцовия техникум по енергетика "В.Пик", от Техникума по слаботокова електротехника "А.С.Попов", от Техникума по хранително-вкусова промишленост, от 3-то ЕСПУ, от 45-то ЕСПУ и от Обшина "Илинден" в София. (15.12.1989)

Инициативен комитет за организиране на Живата верига на 14 декември 1989 година, съставен от членове на Клуба за гласност и демокрация, Екогласност, Независимата федерация на труда "Подкрепа", Независимото дружество за защита на правата на човека, Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности, Независимото студентско дружество, Комитета на репресираните и Комитета за гражданска инициатива (18.12.1989)

ИНИЦИАТИВЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (2.02.1990)

Инициативна група от общественици, културни дейци, работници, служители и младежи (29.12.1989)

Инициативна група и на ръководството на Народната библиотека "Кирил и Методий" (вж. и Инициативния комитет за обществена подкрепа на Народната библиотека "Кирил и Методий") (8.01.1990)

Интердисциплинарния координационен съвет, учреден на 1 ноември 1989 година (18.12.1989)

К

Клуб "19 ноември" (28.12.1989)

Клуб за подкрепа на гласността и преустройството (8.12.1989)

Клуб "Демокрация" в град Ловеч (17.01.1990)

/Инициативния/ клуб "Демокрация", Балчик (31.01.1990)

Клуб "Журналистическа инициатива" в рамките на Съюза на Българските журналисти (28.12.1989)

КЛУБ ЗА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКО ПРИЯТЕЛСТВО "КОЛЕГИУМ АЛЕМАНИА" В СОФИЯ (8.03.1990)

Клуб за гласност и демокрация Бургас (28.12.1989)

Клуб за гласност и демокрация в София (5.01.1990)

Клуб за гласност и демокрация в Михайловград (15.01.1990)

(Регионалния независим) клуб за гласност и демокрация в Станке Димитров (17.01.1990)

Клуб за подкрепа на гласността и преустройството в град Плевен (25.12.1989)

Клуб на привържениците на Търновската конституция (22.01.1990)

Клуб на природозащитниците – ветерани (26.01.1990)

"Клуб на репресираните след 1945 година" (28.12.1989)

Клуб "Народен фронт на безпартийните" (23.01.1990)

КОЛЕКТИВ НА ЕНЕРГОСНАБДИТЕЛЕН КОМБИНАТ – ВАРНА (26.02.1990)

"Комитет 273" (28.12.1989)

Комитет за гражданско единство в Кърджали (10.01.1990)

Комитет за национално помирение (21.12.1989)

Комитет за национално помирение и единство при Съюза на вългарските филмови дейци (15.01.1990)

Комитет на българските емигранти в Швеция (9.01.1990)

Комитета на българските политически емигранти в Сидней, Австралия (31.01.1990)

КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ (5.04.1990)

КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА (14.03.1990)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДВИЖЕНИЯ (24.04.1990)

Л

Либерално-демократическа партия /ЛДП/ (срв. Българска либерално-демократическа партия) (18.01.1990)

Либерално-демократическа партия към Политическия опозиционен блок ХРП – ССД (29.01.1990)

Литературен кръг "Георги Марков" (11.01.1990)

М

Македонски дискусионен клуб "Вардар" в Благоевград (28.12.1989) /Независимия македонски дискусионен клуб "Вардар" (вж и на М (2.01.1990)

МАКЕДОНСКИ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ /?/

Митинг, организиран от девет обществени организации във ВМЕИ "Ленин": Клуб на младия научен работник, Независим студентски профсъюз, Независимо студентско дружество, Клуб на АСО, ВК на ДКМС,

Академичен клуб за демокрация, Независимо дружество "Екогласност", Секция на членовете на НФТ "Подкрепа" (26.01.1990)

МИТИНГ ПО ПОВОД 117-ТА ГОДИШНИНА ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ БНДС, ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 18 ФЕВРУАРИ 1990ГОДИНА (21.02.1990)

МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /МНДС/ (20.02.1990)

МЛАДЕЖКИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ В СОФИЯ /МРДС/ (5.02.1990)

Н

НАЦИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ (5.03.1990)

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ (27.02.1990)

НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ (26.02.1990)

НАЦИОНАЛЕН ОТКРИТ ФОРУМ (23.02.1990)

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 9-11 МАРТ 1990 Г. В ПЛОВДИВ (13.03.1990)

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖА ЕКОЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ /НМЕФ/ (9.02.1990)

НАЦИОНАЛНО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА "ОТЕЧЕСТВО" (6.02.1990)

НАЦИОНАЛНО АТЕЛИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ ДОМ НА УЧИТЕЛЯ (12.02.1990)

Национално дружество за защита на оръжието (5.01.1990)

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО" (14.03.1990)

НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /Варна/ /вж. още БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (6.03.1990)

Народнолиберална партия "Стефан Стамболов" (30.01.1990)

Независим клуб "Свободен диалог" в Бургас (13.12.1989)

Независим комитет за защита на преустройството и на правата на миньорите в МОП "Челопеч". (12.12.1989)

Независим лекарски съюз Бургас (28.12.1989)

Независим македонски дискусионен клуб "Вардар" (вж и на М)

(2.01.1990)

Независим моряшки профсъюз (19.01.1990)

НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ГРАД СВИЩОВ (7.02.1990)

"ЕКОГЛАСНОСТ" – СВИЩОВ (15.02.1990)

Независим патриотичен съюз "Защита" в София (11.01.1990)

Независим професионален съюз на артистите в България (25.12.1989)

Независим съюз на журналистите в България в рамките на независимата федерация на труда "Подкрепа" (12.12.1989)

НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ РАБОТНИЦИ (7.02.1990)

Независим съюз за защита на паметта на загиналите в борбата против фашизма и капитализма и за защита на социализма в България / НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ В БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА И ЗА СОЦИАЛИЗЪМ (9.01.1990)

Независим съюз на демократичните сили /Благоевград/ (28.12.1989)

Независим ученически съюз "Солидарност" в Пловдив (19.01.1990)

Независима група ПРАКТИС в София (17.01.1990)

Независима демократична партия /НДП/ (25.01.1990)

НЕЗАВИСИМА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА - 3" (вж. още Движение за алтернативен граждански парламент и промяна "Ера 3" / ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМ ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА 3") (12.03.1990)

Независима народно-демократична партия със седалище в Пловдив (5.01.1990)

Независима студентска лига в Университет "Кирил и Методий" във Велико Търново (14.12.1989)

Независима федерация на труда "Подкрепа" / Конфедерация на труда “Подкрепа” (19.12.1990)

Независима федерация на труда "Подкрепа", Пловдив ( 19.01.1990)

Независим съюз на журналистите в България към/ Независимата федерация на труда "Подкрепа" (19.12.1989)

НЕЗАВИСИМА ФЕДЕРАЦИЯ "СПОРТ" (23.02.1990)

ПРОФСЪЮЗ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ КЪМ/ НФТ "ПОДКРЕПА" (13.02.1990)

Независима федерация на труда "Подкрепа" в Кърджали, Териториалната профсъюзна организация на (9.01.1990)

/СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО/ "ПОДКРЕПА" (12.02.1990)

СИНДИКАЛНА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ /СМФ/ КЪМ НФТ "ПОДКРЕПА"/ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА" (16.02.1990)

НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ "БИБЛИОГЛАСНОСТ" (6.02.1990)

НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ В ГРАД ТОЛБУХИН (5.02.1990)

Независимо дружество за защита на правата на човека (28.12.1989)

Независимо дружество за защита на правата на човека, Пловдив (19.01.1990)

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СЕПТЕМВРИ (15.03.1990)

Независимо дружество за защита на правата на ученическата младеж /Бургас/ (28.12.1989)

Независимо дружество за обновяване на българското училище във Враца (11.01.1990)

Независимо дружество на пловдивските учители (8.01.1990)

Независим комитет за защита на преустройството и правата на миньорите в Рудник "Челопеч" - Община Средногорие (7.12.1989)

Независимо сдружение на Българските литератори /НСБЛ/ (19.12.1989);

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ОТ ИНСТИТУТА ПО КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ И МОРФОЛОГИЯ ПРИ БАН (28.02.1990)

Независимо сдружение ЕКОГЛАСНОСТ в София (2.01.1990)

/СЕКЦИЯ "ОРЛОВ МОСТ"/ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" (26.03.1990)

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" (16.02.1990) ДВИЖЕНИЕТО "ЕКОГЛАСНОСТ" (30.03.1990)

Независимо сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ" (22.12.1989)

Независимо сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ" в Стара Загора (02.01.1990)

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (5.02.1990)

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В ДИМИТРОВГРАД (9.02.1990)

Независимо студентсто дружество /НСД/

Независимо сдружение на българските художници и критици към

Независимо сдружение на учителите към НФТ "Подкрепа" (20.12.1989)

Независими студентски дружества (21.12.1989)

Нова социалдемократическа партия /НСДП/ (11.01.1990)

/ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ - ЧЛЕНКИ НА/ НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (13.03.1990)

О

ОБЕДИНЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ /ПЛОВДИВ, 9-11 МАРТ 1990 Г./, ПРЕДЛОЖЕНА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. ДОКУМЕНТЪТ Е БИЛ ПОДПИСАН ОТ СДС, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ, НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ (15.03.1990)

Обща федерация на труда "Подкрепа" (7.12.1989)

ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СВИЩОВСКИЯ РАЙОН /ВКЛЮЧВАЩ 12 ОФИЦИАЛНИ И НОВОСЪЗДАДЕНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ / вж. и НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАШИТА НА ГРАД СВИЩОВ /(8.03.1990)

Обществен форум за преустройство и защита на социализма (20.12.1989)

Обществен форум за преустройство и защита на социализма, Политически младежки клуб към (11.01.1990)

Обществен форум за физическа култура и спорт, учреден на 13 декември 1989 година в София (18.12.1989)

ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" (8.03.1990)

ОБЩОБЪЛГАРСКИ СБОР, СВИКАН НА 18 МАРТ 1990 Г. В ОТГОВОР НА AHTИБЪЛГАРСКАТА КАМПАНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ (20.03.1990)

Общонароден комитет за защита на националните интереси /ОКЗНИ/ (29.01.1990)

ОБЩОНАЦИОНАЛНО ШЕСТВИЕ-ПОКЛОНЕНИЕ НА 23 МАРТ 1990 ГОДИНА В ПАМЕТ НА ИЗБИТИТЕ В ЛАГЕРА КРАЙ ЛОВЕЧ ПРЕЗ1959-1962 ГОДИНА (30.03.1990)

ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК между Християн-републиканската партия със седалище в Пловдив и Партията "Съюз на свободните демократи" със седалище в Стара Загора (19.01.1990)

/НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА/ ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (14.03.1990)

П

Партия "Съюз на свободните демократи"/ ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, учредена на 16 декември 1989 година в Стара Загора (21.12.1989)

ПАРТИЯ СТРОГ ВЪЗРОЖДЕНСКИ СЪБОР – ВЪЗРАЖДАНЕ (СПОМЕНАТА В БР. 243/261/ ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ПОДКРЕПА (7.12.1989)

Политически младежки клуб към Обществения форум за преустройство и защита на социализма (11.01.1990)

ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ/ ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (19.02.1990)

Представители на тюркоезичното население от Асеновград и Кричим в Пловдивска област (23.01.1990)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОЛИЧНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА НОВ ПОДХОД КЪМ ВЪПРОСИТЕ НА ОТБРАНАТА (4.04.1990)

ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /ПНП/ (8.03.1990)

Р

/Българска/ радикалдемократическа партия /БРДР/ (8.01.1990)

Радикалдемократическа партия (8.02.1990)

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (23.03.1990)

РАДИКАЛЛЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /РДМС/ (14.02.1990)

Регионален клуб за гласност и демокрация в Благоевград и бившия Благоевградски окръг (26.12.1989)

Републиканска партия (25.01.1990)

РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (8.03.1990)

РОДОПСКИ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ" (5.03.1990)

РЕПУБЛИКАНСКИ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, УЧРЕДЕН В БЛАГОЕВГРАД (22.03.1990)

С

Самостоятелно журналистическо дружество в град Бургас (21.12.1989)

Свободно журналистическо дружество "Съвест" (21.12.1989)

Свободен съюз на телевизионните работници /ССТР/ (26.12.1989)

Свободен синдикален съюз "Екран" / НЕЗАВИСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" (29.01.1990)

СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/ (19.02.1990)

Сдружение "Юристи за правова държава” (18.01.1990)

Среща на активисти и съмишленици на БЗНС от източнородопските общини (10.01.1990)

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ – НЕМАРКСИСТИ (28.03.1990)

Студентски екологичен координационен център /СЕКЦ/ към Съвета на студентите

СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ (16.03.1990)

Съюз на демократичните сили (19.12.1989)

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ОБЩИНА "МЛАДОСТ" – СОФИЯ (19.03.1990)

Съюз на демократичните сили в Стара Загора (11.01.1990)

(Регионален) Съюз на демократичните сили в Благоевград (15.01.1990)

Съюз на антифашистките сили в България (8.01.1990)

СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /СНС/ (в България) (23.02.1990)

Съюз на запасните офицери, старшини и сержанти (30.01.1990)

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ (9.02.1990)

СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ (26.02.1990)

СЪЮЗ НА МЛАДЕЖКИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ (25.04.1990)

СЪЮЗ НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ /СНБП/ (26.04.1990)

Съюз на свободните демократи в Стара Загора (14.12.1989)

СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ В БЪЛГАРИЯ (19.02.1990)

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ (1.03.1990)

/ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА/ СЪЮЗ НА ПОКОЛЕНИЯТА - УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (срв. Съюз на участниците в бригадирското движение в България) (8.02.1990)

СЪЮЗ НА УЧАСТНИЦИТЕ В БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (21.03.1990)

СЪЮЗ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944-1945 ГОДИНА (9.03.1990)

Секция "ЕКОГЛАСНОСТ" при Фирма "Метални конструкции" (вж. и на Е) (21.12.1989)

Секция ЕКОГЛАСНОСТ-3 към Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ (вж. и на Е) (9.01.1990)

Т

"ТЕЛЕВИЗИОННА ИНИЦИАТИВА" (27.02.1990)

Териториална организация на Независимата федерация на труда "Подкрепа", на другите независими демократични сдружения и на свободни граждани от Пловдив (26.12.1989)

Териториална профсъюзна организация на Независимата федерация на труда "Подкрепа" в Кърджали (вж. и на Н) (9.01.1990)

У

УЧИТЕЛИ ОТ БИВШИЯ КЪРДЖАЛИЙСКИ ОКРЪГ (21.02.1990)

Ф

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА /ФНСД/ (5.02.1990)

Форум "Шести септември" (29.12.1989)

Х

Християндемократическа партия (17.01.1990)

Християн-републиканска партия със седалище в град Пловдив (21.12.1989)

Християн-републиканска партия /Аджаров/ (29.12.1989)

Християндемократическо движение /както беше преименувано на 12 януари 1990 г. досегашното Демократическо християнско движение/ (18.01.1990)

Ц

ЦЕНТРАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ на стачкуващи миньори (1.02.1990)