Алабин 3

Решение N 254 на МС

от 9 август 1991 година

 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СГРАДА-ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

1. Отменя Решение N 237 на Министерския съвет от 1991 г.

за предоставяне на сграда - държавна собственост.

2. Предоставя на Зелената партия и на Федерацията на

клубовете за гласност и демокрация под наем държавната,

триетажна сграда на ул. "Алабин" N 3, кв. 257 - Центъра на

София.

3. Договорът за наем за сградата, предоставена на

Зелената партия и на Федерацията на клубовете за гласност и

демокрация, да се сключи с председателя на Временния

столичен изпълнителен комитет, като сумите се внасят по

сметка на държавния бюджет.

4. Федерацията на синдикалните организации от

химическата и биохимическата промишленост и Регионалният

център за синдикална защита - Софияq към Конфедерацията на

независимите синдикати в България, фирмата "Социален отдих",

фирмата "Иркоп" и частната фирма до 20 август 1991 г. да

освободят заеманите от тях помещения в сградата на ул.

"Алабин" N 3.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ДИМИТЪР ПОПОВ

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ИВАН МИНЕВ