3 юни 1997


София, 3 юни 1997 година
Брой 42 (1738)

 

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФИРМЕНИТЕ БРАТСТВА КЪМ БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 30 МАЙ 1997 ГОДИНА В СОФИЯ


Днес на свое редовно заседание на Управителния съвет (УС) на фирмените братства към Българския бизнес блок реши:

1. Да кооптира Димитър Вергиев и Стефан Арахангелов за членове на Управителния съвет на фирмени братства.

2. Обсъжда създаването, регистрацията, целите и задачите на фондация към фирмените братства, която беше наречена "Българин".

За председател е избран Георги Агафонов, а за членове на УС на фондацията - Александър Тасев и Стефан Арахангелов.

Регистрацията ще бъде извършена следващата седмица.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА


Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия (НПС на РДП) обявява, че съгласно решението на 34-ти състав на Гражданско отделение на Софийски градски съд от 23 май 1997 г. искът на д-р Кирил Бояджиев срещу Александър Йорданов като председател на РДП се отхвърля изцяло като недоказан и неоснователен. За единствено законно съществуваща е призната Радикалдемократическата партия в България (с абревиатура РДП) с председател народния представител Александър Йорданов.

НПС на РДП на своето редовно заседание на 31 май 1997 г. взе в съзвучие с апела на ръководството на Либералния интернационал решение - всички бивши радикалдемократи, временно отделили се от своите местни организации, да се върнат обратно и да кандидатстват за редовно членство в единствената Радикалдемократическа партия в България.

София, 31 май 1997 г.

Организационен секретар на РДП:

ЕМИЛ КАПУДАЛИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ В ПЕРИОДА НА ИЗБОРИТЕ ЗА 38-О НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРИЕТИ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРТИЕН СЪВЕТ НА 31 МАЙ 1997 ГОДИНА В СОФИЯ


Националният партиен съвет на Радикалдемократическата партия (НПС на РДП), проведен на 31 май 1997 година в София с участието на председателите на местните организации, като анализира участието на РДП в предизборната кампания на Обединените демократични сили (ОДС) за произведените на 19 април 1997 година предсрочни парламентарни избори и резултатите от тях, както и актуалната политическа и икономическа ситуация в страната:

1. Дава висока оценка на участието на РДП в предизборната кампания;

2. Изразява задоволство от постигнатата от ОДС изборна победа и от представянето на РДП в Парламентарната група на Съюза на демократичните сили (ПГ на СДС);

3. Подкрепя новоизбраното правителство на Република България и ще му съдейства с целия си политически, кадрови и интелектуален ресурс в усилията за политическото и икономическото възраждане на страната. РДП вижда сериозна заплаха за това възраждане в запазването и възстановяването на номенклатурни кадри на Българската комунистическа партия на ръководни постове в икономиката;

4. Задължава Изпълнителния комитет на РДП да организира работата на партията за подпомагане на безработни нейни членове, за подкрепа и реализация на младите хора, за утвърждаване на силна и стабилна средна класа и за подобряване на кадровата политика на СДС в рамките на Обединените демократични сили;

5. Призовава всички членове и симпатизанти на РДП чрез участието си в законодателната, изпълнителната и местната власт и в цялостния политически и духовен живот на страната да работят за възраждането на България и в същото време за утвърждаване и популяризиране на авторитета на Радикалдемократическата партия.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, ПРИЕТИ НА IV ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, ПРОВЕДЕН НА 29 МАЙ 1997 ГОДИНА В СОФИЯ


Завърши IV извънреден конгрес на Националния професионален съюз (НПС), проведен в почивния дом на Министерството на отбраната край София.

Делегатите единодушно приеха и потвърдиха констатациите на ръководството за възходящото развитие на съюза през последните няколко месеца, свързано най-вече с бързото разрастване на организацията по отрасли и региони.

Основните въпроси, които бяха разисквани, бяха свързани най-вече с приетата програма на правителството, с бъдещето на Обединение "Промяна", с взаимоотношенията на НПС с други представителни синдикати, участници в системата за социално сътрудничество.

Конгресът гласува решение за действена подкрепа на програмата на новоизбраното българско правителство. Гласувани бяха така също и две резолюции: за изясняване на въпросите, свързани с имуществото на някогашните Български професионални съюзи, и за реформата в системата на социалното сътрудничество съгласно новите икономически и социални условия в страната. По отношение на имуществото бе изрично подчертано, че то трябва да бъде ориентирано в най-голямата си част към социалните фондове - пенсионен, здравноосигурителен и пр. Подчертано бе, че отношението на синдикатите към управлението на социалните фондове трябва да бъде определяно на базата на синдикални избори.

Конгресът прие оставката на досегашния президент Димитър Диманов поради избирането му за председател на "Обединение "Промяна". За нов президент на НПС бе избран досегашният вицепрезидент Панчо Мутафчиев.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПОДПИШЕ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА


Официални източници оповестиха готовността на правителството на Република България да подпише Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства.

Съюзът на тракийските дружества в България смята, че подобен акт от жизненоважно значение за съдбата на българската нация и държава изисква не прибързано, а задълбочено обсъждане с участието и на обществени организации и широк кръг от компетентни специалисти, които да имат за ръководно начало националните интереси на страната.

Като непартийна патриотична организация на стотици хиляди българи-бежанци от Източна и Западна Тракия и техни потомци Съюзът на тракийските дружества счита за свой национален дълг да изрази официално становище по националните малцинства и Рамковата конвенция.

1. Национални малцинства в Република България не съществуват. Национални малцинства се пораждат в страни, които с насилствени промени на държавните граници са присъединили към себе си чужди територии, в които живее население с друга националност. България не е присъединила към себе си нито педя чужда земя. Тъкмо обратното - от нея насилствено са откъснати исконни български земи, в които е живяло и живее българско население.

2. Република България е единна държава и това изрично е записано в нейната конституция. Конституцията и законите постановяват пълно равноправие на всички граждани на републиката, независимо от техния етнически произход или религиозна принадлежност.

3. Рамковата конвенция не е подписана от съседни страни, с които ни свързват важни събития от миналото, като Турция и Гърция.

Конвенцията не е подписана и от страни като Франция и Белгия, които заявяват, че в тях всички граждани и общности се ползват с еднакви права.

4. Някои държави, между тях и Германия, са подписали конвенцията с особено мнение - с приложена към нея декларация за своето разбиране на термина "национално малцинство". Този подход не е за предпочитане, тъй като каквото и да бъде съдържанието на декларацията, ще търпи различни и противоречиви тълкувания, каквито различни и противоречиви тълкувания търпи самата конвенция с обяснителния доклад към нея.

И сега Република България е подложена на с нищо неоправдан натиск, с произволно тълкуване на понятието "национално малцинство", за да признава наличието на несъществуващи на нейна територия какви ли не "национални малцинства". При това абсолютно необосновани претенции се предявяват към нашата страна и се упражнява натиск над нея от държави, в които има многочислени национални малцинства, официално непризнавани от тях.

5. Подписването на конвенцията с каквито и да било уговорки или декларации ще има особено тежки последици за някои райони в страната, в които съжителстват тракийски българи и български граждани от друг етнически произход и религия. Конвенцията и декларацията към нея, каквото и да бъде съдържанието й, ще станат повод за необосновани, постоянни претенции и причина за конфликти, които ще пречат на добрите отношения - междуличностни и между отделни етнически и религиозни групи граждани, което ще доведе до конфликти и в крайна сметка - до ерозия на националното единство.

Поради гореизложените съображения, жизненоважни за българския народ и българската държава, Съюзът на тракийските дружества е против подписването от България на Рамковата конвенция при никакви обстоятелства и под никаква форма.

Същевременно съюзът настоява правителството да действа енергично за зачитане на правата на българите в съседни и в други страни, като последователно провежда политика на добри отношения и взаимноизгодно сътрудничество, при взаимно зачитане на независимостта и суверенитета и невмешателство във вътрешните работи.

София, 27 май 1997 г.

Председател:

КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТОЛИЧНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА КАРТИТЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ЗА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ


Столичният съвет на Съюза на пенсионерите категорично протестира против предложението на Столичния общински съвет за отнемане на безплатните и с намаление карти за градския транспорт на пенсионерите в София. Сесията на общинските съветници е насрочена за 3 юни 1997 г. от 9.00 часа.

Столичният съвет на пенсионерите по настояване на пенсионерите, ползващи карти за градския транспорт, организира мирен митинг на 3 юни 1997 г. от 9.00 часа пред Софийска Голяма община на ул. "Московска" No 29.

Председател на СС на СПБ:

проф. ФИЛИП ГЕНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРОСВЕТНО-БУДИТЕЛСКА ФОНДАЦИЯ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"


На 24 май 1997 г. по случай Деня на българската писменост и култура от 18 часа по инициатива на свещениконом Пламен Спиридонов Ангелов и със съдействието на Български национален съюз "Нова демокрация", на будни интелектуалци и политици се състоя среща-разговор за духовното състояние на народа ни. След обстойно разглеждане на цялостната конюнктура и условията, в които живеем, стигна се до убеждението, че преди да се започнат каквито и да е промени в нашето общество, необходимост първа е да се повдигне моралният и духовен статут на българите. Как ще правим съвременна градивна политика без морал? Как ще градим бъдеще без духовните ни национални и традиционни ценности? Тези въпроси именно са предпоставката да се организира работна група за учредяването на просветна фондация.

Днес, в края на 20-и век едно порочно явление е обхванало цялото човечество, това е необоснованата с нищо война, отправена срещу нравствените добродетели, общоприетите принципи на етични норми и търпимост между хората. Днес се води невероятна война срещу чувството за отговорност, срещу християнските добродетели, дори срещу най-малката проява на доброто.

Ето защо общочовешки морален дълг е световната интелигенция и духовният, градивният елемент на човечството да застанат твърдо на краката си, да поведат човечеството по пътя на човеколюбието, нравствеността и съзидателните взаимоотношения между човеците, независимо от цвета на кожата, от изповядваната религия или политическа принадлежност. Не трябва да чакаме условия или условности, за да бъдем добри. Трябва да започнем сега, веднага, та с настъпването на 21-ви век да започне нова епоха на отношенията между човеците. И нека разумът, любовта и отговорността ни към природата и света да бъдат знамето, под което да се обединят всички човешки същества в името на това Велико чудо, наречено ЖИВОТ.

Ние, БЪЛГАРИТЕ, които в последните 13 века имаме културно, физическо, техническо и духовно присъствие по всички географски ширини и дължини на света, трябва да направим своята, подобаваща за знатния ни род стъпка за утвърждаване на традиционните ни добродетели - здрав разум и морал, трудолюбие и високи патриотични идеали. В загрижеността на целия свят за устойчивото развитие на човечеството тези принципи, залегнали в битието на българите, могат да се използват като проверена от вековете здрава основа, върху която да построим държава, която да бъде образец и модел. България да стане такава държава, в която всяко същество да бъде създавано от любов, да живее в обич и да умира с радост от изпълнен дълг.

Големите трудности, които изживяваме днес, а и кризата, която изтощи духовния потенциал на българската интелигенция, кризата в родното ни православно духовенство, предизвиква необходимостта от създаването на такава организация, която в своята дейност да пробуди духовните ни и нравствени ценности, националното ни самочувствие и достойнство и в крайна цел да събуди вековечното ни стремление за продължаване на Българския род.

Разсъждавайки в този ред на мисли, почитаемото събрание реши:

1. На 15 юни 1997 г. Петдесятница, в манастира "Св. Петка Българска", село Владая, след Божествената Света литургия от 9.00 ч да бъде учредена просветно-будителска фондация "Черноризец Храбър".

2. Да покани министри, общественици, интелектуалци, техни превъзходителства, дипломатически и културни аташета на учредяването.

София, 30 май 1997 г.

Председател на Инициативния комитет:

свещеноиконом ПЛАМЕН АНГЕЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОСЛАНИЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН ЗА СОЛИДАРНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ В АМСТЕРДАМ ПРЕЗ ЮНИ 1997 ГОДИНА. Документът е адресиран посредством президента на републиката Петър Стоянов.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" чрез Вас искат да отправят своето послание до участниците в срещата на високо равнище през юни в Амстердам.

България е част от Европейския континент и промените през последните месеци демонстрираха твърдото решение на българското общество за проевропейска ориентация в развитието на страната. Държавните институции, синдикатите, работодателите, гражданското общество трябва да положат общи усилия за постигането на тази цел, но още преди да бъдем приети за членове на европейския дом, ние се изправяме пред предизвикателства, които са проблеми и на европейската интеграция. Един от тях е нарастването на безработицата до размери, които вече създават сериозни препятствия по пътя на интеграционния процес.

КНСБ и КТ "Подкрепа" са равноправни членове на Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и ние изразяваме пълната си подкрепа и солидарност с исканията на ЕКП за промени в договора от Маастрихт, които да доведат до развитието на един ефективен съюз на заетостта и до укрепването на европейския социален модел.

Господин президент,
Ние, българските синдикати, разбираме, че обединението на Европа изправя всички нас пред предизвикателства, които чертаят нашето бъдеще. България трябва да е готова за тях и трябва да работи по тяхното решаване.

За това днес, 28 май - в Общоевропейския ден за синдикални действия, ние Ви призоваваме да чуете гласа на нашите членове, гласа на българските синдикати - нека заедно да работим за демократизирането на институциите и ефективността на техните действия, за да могат те да отговорят на очакванията на българските граждани и заедно да изградим една нова България - достойна част на обединена Европа.

София, 28 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ДО МИНИСТРИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НА КУЛТУРАТА И НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ДО ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ДО КОМИТЕТА ЗА МЛАДЕЖТА, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА ПО ПОВОД НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО - 1 ЮНИ, И ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЖКАТА ДУХОВНА КРИЗА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


Ние, студентите на България, изразяваме голямото си безпокойство от наблюдаваните пред последните години тенденции в българското общество. В резултат на все повече задълбочаващото се в продължение на 45 години отдалечаване от Православната църква, от нейните морални и духовни ценности, съхранили векове наред българската народност, се достигна до една ширеща се бездуховност. Тя засяга придмно младите хора и децата, родени в едно време на отричане на Християнството и замяната му с една изкуствено създадена и насилствено наложена идеология, която не би могла да замени църквата и нейната роля във формирането на духовния мироглед на човека. Резултатът е изкривена ценостна система, несигурност и психоемоционална нестабилност на младия човек. Тази тенденция се засили особено след 10 ноември 1989 г. След рухването на комунистическата идеология Българската православна църква, преследвана и разрушавана през цялото време на тоталитарно управление, не можа да заеме полагащото й се място в обществото и да запълни настъпилия духовен вакуум. Така се създаде една благоприятна почва за нахлуване на множество чужди религии и духовни учения, обединени под общото название секти.

Тези несвойствени за българския бит и култура явления през последните години се разрастват все повече и напоследък достигат застрашителни размери.

Друга причина за това освен тежката духовна и материална криза в нашето общество е и недобрата законова уредба на въпроса. Наскоро бяхме свидетели на официално разрешено и легално проведено в центъра на столицата сектантско сборище. Такава проява е недопустима за една държава, която претендира да е съвременна и европейска. Вината в случая е тристранна и всички ние трябва да поемем своята отговорност за това. Недопустимо е поведението на сектантски лидери, които използват слабостите и нещастията на хората за извличане на огромни лични печалби (известно е, че основателят на сектата Муун е един от най-богатите хора в света). Необяснимо е и поведението на отговорни държавни органи, които с безразличието и недостатъчно активните си действия дават възможност за безнаказано функциониране на иначе "забравени" секти. Вина има и цялото ни общество. В резултат на разрушаване на семейните ценности и общото отчуждаване на хората ние все по-малко се замисляме и все по-малко се грижим за хората в неравностойно социално положение - инвалидите, бездомните и сираците. Не намирайки подкрепа и помощ в лицето на обществото и официалната църква, такива хора много лесно се поддават на влиянието на съмнителни секти и учения.

Ние, младите хора на България, призоваваме всички граждани, родители, духовници и държавници - нека всички заедно поемем отговорността си към нашите деца. Нека с общи усилия да изградим едно истинско и свободно гражданско общество със стабилни духовни и семейни ценности, общество, изградено на принципите на толерантност, взаимопомощ и уважение към всеки негов член.

Днес, на 1 юни - Международния ден на детето, ние ви призоваваме - помислете за децата си, защото те са бъдещето на тази страна. Направете така, че те да намират любовта, топлината и подкрепата, която им е нужна в семейството, в училището и в обществото, а не в секти и фанатични организации.

Да осигурим духовно здраве и свобода на мислене на децата си!

София, 1 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С КОНСТАТАЦИИ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА, ЦИТИРАНИ ОТ МЕДИИТЕ, ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ


Студентският съвет и студентската общност на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) категорично заставаме и декларираме своята безрезервна подкрепа на ректора, Ректорския съвет и Академичния съвет на университета по повод на тенденциозна и целенасочено организираната медийна атака против главата и ръководството на висшето ни училище.

Смятаме, че така представените и тълкувани от медиите констатации на Сметната палата целят дискредитирането и уронването на престижа и авторитета на нашия университет, който е най-голямото висше училище в България. Неслучайно тази медийна инвазия се предприема именно поради началото на кандидатстудентската кампания и цели нанасяне на големи морални и материални щети за университета, както и създаване на инфарктна ситуация в колежите и филиалите на УНСС.

Смятаме, че университетското ръководство през всичките си години на управление е работило съобразно действащия Закон за висшето образование и действащата нормативна уредба в страната.

Намираме за неоснователно Сметната палата да прехвърля цялата отговорност за констатациите си върху ректора на университета, след като съответните действия са извършени по решения на колективните органи на управление на висшето училище.

Ние категорично декларираме, че ще отстояваме правото на Университета за национално и световно стопанство като суверенно и автономно училище.

Заявяваме, че безрезервно ще работим за престижа на Университета ни!

София, 30 май 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 2 юни 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Валентина Игнова - деж. ред., Лилия Томова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.