2 април 1996

 


София, 2 април 1996 година
Брой 65 /1620/


Завеждащ редакция: Нина Гаврилова

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЕДИНЕН КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ОПОЗИЦИЯТА ВЪЗ ОСНОВА НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.


Изборите се произвеждат въз основа на споразумение между опозиционните парламентарни партии и коалиции Съюз на демократичните сили /СДС/, Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия, Движението за права и свободи /ДПС/, наричано по-долу споразумението. Споразумението се подписва от председателите на тези партии и коалиции след постигане на съгласие по настоящите правила, наричани по-долу правилата, съдържащи процедурата за излъчване на единен кандидат на опозицията. Към споразумението могат да се присъединят и тези извънпарламентарни партии, които желаят да участват и са съгласни с условията, залегнали в него. Присъединението става чрез подписване на анексия.

Всяка партия или коалиция, която участва в споразумението, декларира, че в изборите за президент ще подкрепя кандидата на опозицията, който спечели предварителните избори, и няма да издига или подкрепя друга кандидатура.

Ръководствата на партиите и коалициите, които участват в споразумението, се задължават да водят толерантна и коректна подготовка и провеждане на предварителните избори.

Всеки кандидат на предварителните избори подписва споразумението и декларира, че няма да участва като кандидат в изборите за президент, освен ако не бъде избран за кандидат на опозицията на предварителните избори.

1/ Издигане на кандидатура за предварителни избори

   /А/ Всяка парламентарно представена партия и коалиция, която участва в споразумението, може да издигне кандидат за участие в предварителните избори. Процедурата, по която партията или коалицията избира своя кандидат, се определя от самата нея.

   /Б/ Извънпарламентарните партии, които отговарят на следните условия, също имат право да издигат кандидати:
     /а/ получили над 1% от действителните гласове в парламентарните избори през 1994 г. - самостоятелно или в коалиции.
     /б/ не са участвали в коалиции и не са подкрепяли БСП на парламентарните избори през 1994 и на общинските избори през 1995 година.

2/ Органи за провеждане на предварителните избори за определянето на единен кандидат за президент на опозицията

   /А/ Политически съвет - състои се от 6 души - председателите или упълномощени представители на СДС, НС, ДПС. Политическият съвет:
     /а/ подписва анексия по въпроси, които не са уредени в споразумението и правилата за провеждане на предварителни избори.
     /б/ одобрява Управителен съвет на Фондация за провеждане на предварителни избори, състоящ се от шест членове /2 от СДС, 2 от НС, 2 от ДПС/. Одобрява устава на Фондацията.
     /в/ разглежда жалби и спорове във връзка с прилагане на правилата за произвеждането на предварителните избори.
     /г/ води единна разяснителна кампания сред гражданите за произвеждането на предварителни избори.
     /д/ обявява резултатите от предварителните избори. За избран се счита кандидатът, получил най-много действителни гласове.
     /е/ определя условията и реда за участие на наблюдатели от страната и чужбина.
     Политическият съвет взема всички свои решения с консенсус.

   /Б/ Комисии за провеждането на предварителните избори отговарят за организационно-техническото провеждане на предварителните избори. В тях с равни квоти участват представители на парламентарните опозиционни партии и коалиции - участници в споразумението. По предложение на тези партии и коалиции в комисиите могат да бъдат включени и безпартийни - уважавани специалисти и общественици.
     /а/ Централна комисия - съставена е от дванадесет членове. Комисията назначава технически сътрудници и експерти, необходими за организационно-техническата подготовка на предварителните избори. Централната комисия се формира най-малко 45 дни преди датата на изборите. На първото си заседание тя приема правила за своята работа и изработва инструкции за цялостната процедура по подготовката и провеждането на предварителните избори. Решенията на Централната комисия по организационно-технически въпроси са окончателни. Спорните въпроси, свързани с правилата, както и жалби относно резултатите в предварителните избори се внасят за разглеждане от Централната комисия в Политическия съвет, който се произнася по тях.
     /б/ Регионални /районни/ комисии - състоят се от шест членове и се създават по предложение на Централната комисия и след одобрение от Политическия съвет. Броят на регионалните комисии е 31.
     /в/ Секционни комисии - във всяко място за гласуване. Състоят се от трима или шестима членове. Сформират се най-малко една седмица преди датата на изборите. Те организират и провеждат предварителните избори в избирателната секция, за която отговарят. Всички комисии вземат решение с консенсус.

3/ Финансово осигуряване на предварителните избори

Лицата, одобрени за Управителен съвет от Политическия съвет, регистрират Фондация за провеждане на предварителни избори веднага след подписване на споразумението.

Най-късно 60 дни след провеждане на предварителните избори международен одитор представя отчета за дейността на Фондацията, след което Фондацията се прекратява.

4/ Избирателни секции /места за гласуване/

Определянето на избирателните секции става с решение на Политическия съвет по предложение на Централната комисия. С оглед осигуряването на максимални възможности за избирателите да изразят своите предпочитания във всяка община, в зависимост от общия брой на избирателите /по данни от последните проведени избори/ се изграждат една или няколко избирателни секции. Общият брой на секциите е 3000.

Избирателни секции се обявяват от Политическия съвет /като населено място и като адрес - конкретно помещение/ най-малко четиринадесет дни преди изборите и се разгласяват чрез средствата за масова информация.

5/ Избиратели, които имат право да гласуват в предварителните избори

Всеки избирател, които желае да гласува, има право да участва в предварителни избори след представяне на личен паспорт с валидна адресна регистрация в населеното място, на чиято територия се намира избирателната секция.

6/ Гласуване.
   /А/ Всеки избирател има право на един глас.
   /Б/ Избирателите могат да гласуват само в избирателната секция, където е тяхната адресна регистрация според личния им паспорт.
   /В/ Гласуването се провежда в един неработен ден.
       Преброяването на бюлетините се извършва след приключване на изборния ден. Секционните комисии изготвят протокол в три екземпляра съгласно инструкция на Централната комисия.
   /Г/ Избирателните секции започват работа в 7 часа и остават отворени до 21 часа.

7/ Обявяване на резултатите.

След като приеме от Централната комисия документацията и становище по изборите, Политическият съвет обявява резултатите от предварителните избори.

Членовете на комисии по изборите се задължават да не огласяват резултати от гласуването преди официалното им обявяване от Политическия съвет.

8/ Политическата партия или коалиция, която е издигнала кандидата, класирал се втори в предварителните избори, излъчва кандидата за вицепрезидент.

София, март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ПРОВОКАЦИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА НИ НЕЗАВИСИМОСТ" НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА.


Вчера руският президент Борис Елцин е споменал България като страна, която можела да подпише споразумението за задълбочаване на сътрудничеството между Русия, Беларус, Казахстан и Киргизстан. Така България се оказа единствената страна извън бившия Съветски съюз, която се посочва от Кремъл като потенциален нов партньор в рамките на споразумението.

Ако през 1963 България за малко не стана 16-а република на СССР, то днес ни се предлага мястото на пета република в замислената от Москва евроазиатска алтернатива на Европейския съюз.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ оценява казаното от президента Елцин като безпрецедентна провокация към националния суверенитет на България, към националната й външна политика и правото й на национален избор. Президентът на Русия не би си позволил такова поведение без благосклонното отношение на управляващите социалисти в България.

Напомняме, че изявлението идва след срещите на президента Елцин с българския премиер Жан Виденов и председателя на парламента Благовест Сендов в Москва. Този факт потвърждава правотата на исканата от СДС оставка на Благовест Сендов.

СДС разглежда сегашното поведение на управляващата партия като повторение на предателството на Живковото политбюро през 1963.

За да се отстояват националният суверенитет и националната сигурност на Република България, СДС иска страната да се интегрира в Европейския съюз и в организацията на Северноатлантическия договор.

СДС изисква да получи незабавно пълния запис от изявлението на президента Елцин.

СДС настоява правителството на България светкавично и категорично да откаже поканата на руския президент.

София, 30 март 1996 г

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ НЕ Е ЗАДУНАЙСКА ГУБЕРНИЯ; ЕВРОПА НЕ Е ОТ БЕЛГРАД ДО МАГАДАН" НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ АЛИАНС - СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА.


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Застрашени са националната сигурност, физическото оцеляване, развитието, материалното и духовното приобщаване на нацията към цивилизованото и демократично общество. Покровителстваната от правителството мафия сее хаос и дезорганизация, внушава на хората страх и несигурност. Само за няколко месеца страната беше ударена от зърнена, фуражна, банкова, брашняна и каква ли не още криза.

Сега искат да откраднат и свободата ни!

След първоначалните срамежливи реверанси на властимащите пред православни оси и славянски дружби дойдоха тайните разговори с комуниста Селезньов и пожеланието на президента Елцин да превърне България в задунайска губерния. Предлагат ни да заменим пътя към Европа с пътя към Сибир и Средна Азия. Ние уважаваме суверенната руска държава и желаем на основата на взаимно зачитане да разширяваме нашите икономически и културни връзки.

Но свободата на България и българската държава не са за продан!

Ние, българските социалдемократи, сме за единна Европа от Атлантика до Урал, а не от Белград през София до... Магадан.

Съотечественици,
Идват съдбоносни часове. Всеки трябва ясно да каже къде е. Ако сега няма ясна реакция на управляващите - бивши комунисти, за нас остава само един извод: хората, които претендират да са социалисти, са същите непроменени комунисти, за които верността пред една чужда държава стои над националния интерес и над суверенитета на страната.

Съотечественици,
Ние, социалдемократите, ви призоваваме, независимо от политическите, религиозните и етническите различия да се обединим срещу всяко посегателство против суверенитета и сигурността на нашата родина България.

София, 30 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Съюзът за Търновска конституция изразява неодобрението си по повод изказването на президента на Русия Борис Елцин за възможно участие на България в създадената интеграция на руската федерация с три страни от бившия Съветски съюз. В тази връзка искаме да отбележим, че стереотипите на старото комунистическо имперско мислене още дълго ще тегнат върху връзките на днешна Русия с другите страни.

В интерес на българо-руските отношения е те да се изграждат на дело на равноправна и взаимна изгода, при зачитане и дължимото уважение към суверенитета и достойнството на двете страни и на двата народа.

София, 31 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА
ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ: Димитър X. Попов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ Е В ОПАСНОСТ!" НА КОМИТЕТ "СЪЕДИНЕНИЕ" ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯ НА РУСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ БОРИС ЕЛЦИН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В МОСКВА НА 29 МАРТ 1996 ГОДИНА.


Изявлението на президента Елцин за възможното приобщаване на България към създаващия се нов съюз на републики, сплотени около Русия, е изключително тревожен сигнал, който трябва да стресне всеки българин независимо от неговите политически идеи и пристрастия. Между страните-сълагерници от саморазтурилия се "социалистически лагер" България е единствената, удостоена с това "внимание".

Отнася се за нещо съдбоносно - край на независимостта ни и преместването ни от Европа в някаква евроазиатска структура. Ако това стане, последствията ще бъдат още по-трагични от тези, които претърпяхме преди половин век от съветската окупация. За разлика оттогава обаче сега нашият народ може и трябва сам да реши своята съдба по примера на своите деди, когато под ръководството на Стефан Стамболов българите успяха да отстоят своята самостоятелност срещу имперската руска агресия. Способни ли сме да повторим техния пример, или със своята пасивност ще се самоосъдим на загиване?

Предложението на Елцин изхожда не само от дълбоко вкоренените руски имперски традиции, но е повлияно и от наши държавници, чието поведение по същество е национално предателство. Опитът да се омаловажи това изявление е измамно приспиване на нашата бдителност. То не е изолирано явление, а част от верига прояви на руски и български държавници. Зловеща е информацията, според която генерал Грачов заплашил, че ако Полша се присъедини към НАТО, Русия ще разположи военни бази в България, т. е. ще ни окупира.

В този тревожен час комитет "Съединение" се обръща към българския народ с призив за решителен протест чрез всички възможни законни форми. На всички трябва да стане ясно, че България ще отстои своята държавна самостоятелност!

София, 30 март 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "МНОЗИНСТВОТО ПРЕНЕБРЕГНА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА РАТИФИЦИРАНЕТО НА СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ НА РЕКА МЕСТА.


Българският парламент единствено с гласовете на Българската социалистическа партия и в грубо нарушение на правилника ратифицира спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за използване на водите на река Места.

Спогодбата не съответства на националните интереси на Република България и по същество е национално предателство.

Тя се основава на нереални, умишлено завишени данни за оттока на река Места, изчислени за периода 1935-1970 г.: Реалното средногодишно водно количество в реката за последните 20 години е два пъти по-ниско. Това означава, че в година с нормални валежи ще трябва да осигуряваме на Гърция половината от оттока на р. Места, а в сухи години - почти целия отток.

Текстовете на спогодбата изцяло облагодетелстват гръцката страна, докато България не е защитена в случаите, когато не може да осигури това водно количество - близо 450 млн. куб. м годишно.

Спогодбата е сключена за срок от 35 години. България е бедна на водни ресурси и почти половината от нейното население живее на воден режим, включително и населението на Пиринска Македония.

Спогодбата беше приета с гласове на неприсъстващи в залата, а дори и в страната народни представители от Българската социалистическа партия /БСП/. Председателят г-н Сендов не уважи искането за прегласуване, отправено от всички опозиционни парламентарни групи.

С подписването и ратифицирането на спогодбата БСП за пореден път доказва, че поставя партийните си интереси над националните.

Съюзът на демократичните сили е за развитие на добросъседските отношения между България и Гърция във всички области.
Правителството на СДС доказа това по време на своето управление през 1991-1992 със сключените двустранни споразумения и договори. Ние не сме против спогодбата за водите на река Места. Единственото ни желание е тази спогодба да отчита в еднаква степен интересите и на България, и на Гърция и да се основава на реалното водно количество на реката.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕТО МУ В БРЮКСЕЛ ПРЕЗ МАРТ 1996 ГОДИНА.


Безкрайно сме възмутени от поведението на президента на България Желю Митев Желев, демонстрирано при посещението му в Брюксел. Там той за пореден път показа, че продължава упорито да работи против интересите на България, явно за да се хареса на покровителите си и да се изяви като голям "демократ".

Няма друг президент на света, който при всеки удобен повод на хули страната си.

Вярно е, че в България има много проблеми за решаване. Но г-н Желев, вместо да се държи като държавен глава и да работи за обединението на нацията, се държи като дисидент и ще влезе в историята като един от рушителите на съвременна България.

Ахмед Доган все още не смее да дефинира понятието национално малцинство, но г-н Желев се хвали с парламентарното представителство на това т.нар. малцинство в лицето на антиконституционното Движението за права и свободи /ДПС/.

Г-н Желев продължава да има арогантно поведение към Русия и се опитва да представи своята позиция спрямо НАТО като позиция на целия български народ.

Това са неправилни, елементарни позиции на човек, носител на елементарна душевност, на човек с ограничен интелектуален потенциал.

Г-н Желев, запомнете три неща:

1. България е еднонационална държава с права, но и с отговорности на нейните граждани. В нея национални малцинства не съществуват. Няма, и няма да има привилегии на етническа основа, защото това води единствено до дискриминация и сепаратизъм.

2. България никога няма да влезе в НАТО, защото нейното място не е там /освен ако някои продажни политици не извършат поредното национално предателство/.

3. България винаги ще бъде заедно с Русия, но не за да могат руските генерали и политици да диктуват националната ни политика, а защото така диктуват националните интереси на родината ни, затова, защото това е нашата съдба.

Националният съвет на Отечествените партии на труда /ОПТ/ категорично осъжда политиката на българския президент Желю Желев и вярва, че никога вече България няма да има президент, от когото да се срамува.

България над всичко!!

София, 30 март 1996 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минчо Минчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ВРЕМЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО МУ В БРЮКСЕЛ.


По повод скандалните изказвания на президента Желев в Брюксел и откровено тенденциозната кампания, подета от определени среди у нас след последните изявления на г-н Борис Елцин, Българският комитет за неутралитет изпрати писмо до Народното събрание, в което остро се осъждат всички опити страната ни бъде отново обвързана с военен съюз, независимо дали става въпрос за интегрирането й в НАТО или в някакъв нов източен блок. В писмото се отбелязва, че българският народ не желае да бъде сателит нито на Вашингтон, нито на Москва и отново се призовават народните представители да започнат сериозни дебати за превръщането на страната ни в неутрална и необвързана с военни блокове държава.

Българският комитет за неутралитет изпрати писмо и до генералния секретар на НАТО г-н Хавиер Солана, в което го запознава със ситуацията, в която се намира страната ни, и със стремежа на българския народ за съхраняване и всестранно развитие на икономическите и политически връзки както с Изтока, така и със Запада. Посочва се, че предвид нарастващата конфронтация между НАТО и Русия, липсата на реална общоевропейска система за сигурност с участието на всички страни от Стария континент, както и предвид печалния исторически опит, все повече българи възприемат идеята за превръщането на България в неутрална и необвързана с военни блокове държава. Българският комитет за неутралитет се обръща към г-н Солана с апел да използва големия си авторитет, за да съдейства Организацията на Северноатлантическия договор да се ангажира с определени гаранции за българския неутралитет.

София, 30 март 1996 г.

СЕКРЕТАР: К. Костов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА АКАДЕМИК БЛАГОВЕСТ СЕНДОВ И НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С АПЕЛ ДА ЗАПОЧНЕ ДЕБАТ ЗА ОФИЦИАЛНОТО ПРЕВРЪЩАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕУТРАЛНА И НЕОБВЪРЗАНА С ВОЕННИБЛОКОВЕ ДЪРЖАВА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Българският комитет за неутралитет се отнася с нарастваща загриженост към опитите на определени сили у нас и в чужбина да насочат страната ни към членство в нови военни блокове и съюзи. Само преди няколко дни г-н президентът на Републиката за пореден път по скандален начин се опита да обвърже естествения стремеж на България за интеграция с обединена Европа с евентуалното й членство в Организацията на Северноатлантическия договор, въпреки че, както справедливо отбеляза в Брюксел генералният секретар на НАТО г-н Солана, между едното и другото има голяма разлика.

В същото време надеждите на някои екстремистки и носталгично настроени маргинални кръгове, че могат да върнат историята назад и отново да противопоставят страната ни на демократичната европейска общност, очевидно ги тласкат към действия, които недоброжелателите на България се опитват да тълкуват като стремеж към възстановяването на стари структури и зависимости. За това допринася и крайно тенденциозната кампания, подета от определени среди у нас, по повод последните изказвания на руския президент г-н Борис Елцин.

Българският комитет за неутралитет, който обединява известни интелектуалци, духовници, общественици, дейци на културата и изкуството, се противопоставя категорично на всички опити на Отечеството ни да бъде налагана някаква нова зависимост и едностранна военна обвързаност, без значение дали става въпрос за членство в НАТО, или в някакъв нов източен военен блок. Ние не желаем страната ни да бъде сателит нито на Вашингтон, нито на Москва. В сложна ситуация като днешната политиката на неутралитет и необвързаност с военни блокове, както и категоричното отхвърляне на всички опити за натиск и политически внушения отвън, е правилният избор за България.

Поради това отново се обръщаме към българското Народно събрание с апел народните представители да започнат сериозни дебати за официалното превръщане на страната ни в неутрална и необвързана с военни блокове държава. Само една неутрална и наистина
независима България би могла да бъде реален фактор на мира и спокойствието на Балканите и да даде своя принос за изграждането на нова демократична, свободна и единна Европа.

София, 30 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теодор Попов

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР:
Тодор Кондаков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ДО ХАВИЕР СОЛАНА - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАТО, С ПРИЗИВ ОГЛАВЯВАНАТА ОТ НЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ ДА БЪДЕ ГАРАНТ НА БЪЛГАРИЯ КАТО НЕУТРАЛНА И НЕОБВЪРЗАНА С ВОЕННИ БЛОКОВЕ ДЪРЖАВА.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

Българският комитет за неутралитет е официално регистрирана обществена организация, обединяваща стотици известни интелектуалци, духовници, общественици /включително депутати в парламента/, дейци на науката, културата и изкуството, поставили си за цел превръщането на България в неутрална и необвързана с военни блокове държава.

Както може би Ви е известно, през последните месеци в нашата страна се води сериозна дискусия за начина, по който България би могла да обезпечи своята сигурност в променяща се Европа. Със съжаление трябва да констатираме, че плановете за разширяване на блока НАТО на изток се превръщат напоследък в повод за нова конфронтация между Запада и Русия. Поради това днес България е поставена в деликатна и трудна ситуация. Основните източници на енергия за нашата икономика, както и пазарите за продукцията на повечето български предприятия, се намират именно в Русия. Същевременно българското общество и основните политически сили твърдо декларираха стремежа си за интеграция с Европейския съюз и привързаността си към нова демократична и обединена Европа. Засега обаче ние не виждаме признаци за скорошното изграждане на действени механизми за общоевропейска сигурност с участието на всички европейски държави без изключение. Поради това сред най-широки кръгове на българската общественост бързо набира сила убеждението, че националната сигурност и интересите на страната ни ще бъдат гарантирани най-добре, ако България официално възприеме политиката на строг неутралитет и необвързаност с каквито и да било военни блокове. Подобно решение би позволило на нашата страна да съхрани добрите си отношения с Русия и в същото време да съсредоточи усилията си за постигането на онези критерии, които биха осигурили интеграцията й в Европейския съюз и окончателното й приобщаване към европейската демократична общност. Една неутрална България би била наистина важен фактор на мира и стабилността в неспокоен регион като Балканите, където все още има толкова много нерешени проблеми. Историческият опит също ни насочва към подобно решение, тъй като обвързването на страната ни с военни блокове и съюзи я доведе до няколко национални катастрофи през настоящото столетие.

Ние сме убедени, че оглавяваната от Вас Организация на Северноатлантическия договор би могла да бъде един от гарантите на българския неутралитет. Смятаме също така, че това само би повишило авторитета на НАТО сред българското общество и би било важно доказателство за промените, настъпили в тази организация след края на студената война. Затова се обръщаме към Вас с призив да съдействате НАТО да възприеме благосклонна и доброжелателна позиция към евентуалното превръщане на България в неутрална и необвързана с военни блокове държава - фактор на мира и спокойствието на Балканите и в Европа.

Като изразяваме отличните си почитания към Вас, бихме искали да Ви пожелаем успешна дейност на високия пост, който заемате, за благото на мира и демокрацията в Европа и света.

София, 30 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Теодор Попов

НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР:
Тодор Кондаков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПАРТИЯТА /СОФИЯ, 22-24 МАРТ 1996 ГОДИНА/.


Изминалата 1995 година беше тежка за екологията в България, за първи път едно българско правителство отне възможността на българската общественост и екологичните организации да вземат дейно участие в обсъждането и решаването на много тежките екологични проблеми на нашата страна. И това става при едно правителство, в което за първи в управлението на страната участва екологична политическа формация.

Зелената партия винаги категорично е отстоявала, и ще прави това и занапред, принципната позиция за широко участие на всички държавни инстанции и обществени организации в решаването на екологичните проблеми.

Тази позиция Зелената партия защитава и на международни форуми, на които има представители, като се опитва да съчетава интересите на България с подобряването на екологичната обстановка.

Ние не одобряваме правителствената политика в следните области на екологията:

- При разработени две алтернативни концепции за развитието на енергетиката в България /на Комитета по енергетика и Енергопроект и на независими експерти/ в парламента и правителството се разглежда само тази, в която се предвижда изграждането на втора АЕЦ в Белене. В другия вариант, поддържан и от Зелената партия, се дава предимство на енергийната ефективност, използването на природен газ, рехабилитацията на съществуващите мощности и др.

- Независимо от изграждането на деривацията "Джерман - Скакавица" в София отново се очаква воден режим. Причините са ясни - изтичане на вода от водопроводната мрежа. Затова трябва да се осигурят наши и чуждестранни инвестиции, за да се започне подмяната на мрежата, както на София, така и на редица големи градове в страната.

Трябва да се решат и проблемите с почистване на градовете, изграждане на сметища, устройване на паркинги, гробища за стари автомобили и др.

Ние се надяваме, че предизборните обещания няма да останат само на книга, както е ставало винаги досега.

Много опасен момент е несъобразяването на важни закони, които приема Народното събрание /НС/, с екологичните проблеми: например новия Закон за данъка върху печалбата, в който се предвижда облагането с данък на инвестициите. Това сериозно ще затрудни развитието на безотпадни технологии, позволяващи преработването и използването на отпадъците в промишлеността. Законът за концесиите пък позволява концесии върху гори, паркове и защитени територии.

Независимо от всички трудности Зелената партия ще остане коректив на изпълнителната власт и твърдо ще отстоява у нас и в чужбина бързото и пълно решаване на екологичните проблеми в България, включително и с помощта на международните организации.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" /СОФИЯ, 27-28 МАРТ 1996 ГОДИНА/ ДО РАБОТНИЦИТЕ ОТ "СТОЛИЧНА КОМПАНИЯ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД ПО ПОВОД НА ПРОТЕСТ, ПРОВЕДЕН НА 27 МАРТ 1996 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
БРАТЯ И СЕСТРИ,

Ние, членовете на Конфедеративния съвет на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа", следим с внимание и нарастващо безпокойство процесите, развиващи се в едно от най-големите транспортни предприятия в България.

Считаме, че основната причина за вашите проблеми се корени в неизплащането на бюджетните субсидии на общините, вина за което носи управляващата партия.

Във връзка с това приветстваме участниците в протеста, проведен на 27.03.1996 г., и предупреждаваме правителството, че то ще понесе цялата отговорност за евентуалната бъдеща ескалация на синдикалните протестни действия.

Само единство и съвместни акции ще доведат до изпълнение на справедливите ви искания за достоен труд, зад които заставаме и ние - членовете на Конфедеративния съвет на КТ "Подкрепа".

Без борба няма победа!

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

д-р К. Тренчев, президент

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ БЪЛГАРСКИЯ ПАТРИАРХ МАКСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВАН ТАТАРЧЕВ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА СИНОДАЛЕН КОМПЛЕКС "ИЛИЯНЦИ" В СТОЛИЦАТА. Документът е адресиран и до президента на Република България, председателя на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, министъра на вътрешните работи, директора на Столичната дирекция на вътрешните работи, началника на Второ районно полицейско управление - София, и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Светият Синод в пълен състав, в заседанието си на 27.03.1996 г., протокол N 8, разгледа писмото Ви N 3232/26.03.1996 г., адресирано "До Светия Синод на Българската православна църква", вместо до Председателя на Светия Синод - Българския патриарх. Светият Синод изразява възмущение към Вашето тенденциозно отношение спрямо авторитета, целостта и каноническото единство на Българската православна църква и реши да Ви декларира следното:

Съгласно член 1 и 2 от Устава на Българската православна църква /УБПЦ/ Българската православна църква под име Патриаршия е самоуправляема. Основа на нейното устройство и управление са Свещеното Писание, учението и каноните на Вселенската църква и Уставът. Отделилите се от единството на Българската православна църква през 1992 година и създали разкол в нея са низвергнати от сан и не представляват "противостояща страна". Тази аномалия е отстранена с писмо N 82/07.06.1993 г. на Директора на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет. Със заповед N Р-63 от 9 ноември 1995 г. на Министерския съвет на Република България се нарежда: "Директорът на Дирекцията по вероизповеданията при Министерския съвет на Република България незабавно да уведоми председателя на Светия Синод българския патриарх Максим, че с отмяната на Акт N 92 на Дирекцията по вероизповеданията от 25 май 1992 г. автоматично се възстановява юридическият статут на Църковното ръководство". С писмо N 364/13.11.1995 г. Дирекцията уведоми българския патриарх и Светия Синод за издадената заповед.

Необосновано е позоваването Ви на съвместното писмо на Министерски съвет, МВР и Главна прокуратура, защото Министерският съвет, подписан от директора на Дирекцията по вероизповеданията, отпада като страна по "съглашението". За Министерския съвет не съществуват вече "противостоящи страни" в ръководството на Българската православна църква /БПЦ/. Не само не сме нарушили съглашение, което не сме подписвали, а напротив - своевременно сме възразили срещу налагане на поведение, което противоречи на Устава на БПЦ и закона.

Издадените постановления на Прокуратурата са незаконосъобразни. Те се позовават на цитираното съглашение и не са съобразени с действителното положение. Член 323, ал. 2, от Наказателния кодекс визира самоуправни действия, извършени само от физически лица по отношение на недвижим имот, от чието владение са отстранени по надлежния ред. Българската Патриаршия - Светият Синод, като колективен орган, взема решение за управлението и стопанисването на имотите си и никога не е отстраняван от Синодалния комплекс "Илиянци" по надлежния ред. Разколниците не са въведени там от съдия-изпълнител или друг орган, а са завзели комплекса насила. Назначеният от нас директор Брънчев не се е отчитал при нас за стопанската дейност и управлението на комплекса и по престъпен начин е предал имота на разколниците. Административният директор не може да се позовава на "противостоящи страни", за да прикрива престъпната си дейност.

Назначената от министъра на финансите ревизия ще предотврати продължаването на тази дейност и ще разкрие нарушаването на фискалните задължения. Българската православна църква е отделена от държавата, но не е държава в държавата и дължи данъци на държавата за своята стопанска дейност. Стопанският комплекс в Илиянци се владее четвърта година от неизвестни за нас лица и фирми. Още с писмо N 138/31.03.1995 г. бяхте сезирани, господин Главен прокурор, за тези факти, за ползването на нашия печат и бланки, както и на нашия данъчен номер. Бяхме Ви представили и празни официални синодални бланки, подписани от низвергнатия бивш Неврокопски митрополит Пимен, но и досега не сте наредили разследване.

И така, господин Главен прокурор, Светият Синод настоятелно моли да отмените Вашите постановления, защото няма самоуправни действия, а решителен управленски акт на колективния орган Светия Синод, единствено признат като канонично ръководство на Българската православна църква, за преустановяване на престъпното посегателство върху църковната собственост, с която само Светият синод може да се разпорежда и управлява. Обидно е Светият Синод да бъде приравняван с физически лица или ликвидационни съвети.

София, 27 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВ. СИНОД:
 
† Максим - Патриарх Български

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СТОЛИЧНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОЧИСТВАНЕТО НА СОФИЯ НА 30 И 31 МАРТ 1996 ГОДИНА.


ДРАГИ ПЕНСИОНЕРИ,

Започна пролетно-великденската акция за почистване на дворовете, тротоарите, дворните градинки, стълбищата и други дворни помещения, обслужващи отделните жилищни домове.

Столичният съвет на Съюза на пенсионерите подкрепя инициативата на Столичната голяма община за хигиенизиране и естетизиране на нашите домове.

Тази акция се провежда по инициатива на службите на районите.

По своя замисъл акцията е насочена и към обединяване на усилията на софиянци за грижа като за свой дом, не само за частните, но и за общите части на домовете.

Столичният съвет на Съюза на пенсионерите призовава пенсионерите да застанат начело в тази акция със своята инициатива, опит и организираност пенсионерите следва да са в първите редици на дейността на живущите в жилищните домове.

Тази акция дава възможност за обединяване усилията на пенсионерите в помощ на болните. На тях следва да се оказва съответна помощ. Посочената акция позволява да се подобрява психическият климат в жилищните домове.

Драги пенсионери,
Нека проблемът за почистване и хигиенизиране на нашите домове бъде инициатива и главна активност на пенсионерите. От тях се изисква да застанат начело в жилищните колективи!

София, 29 март 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ СЪВЕТ НА СПБ:

проф. д-р Филип Генов

/Пресслужба "Куриер"/


17:30:00
02.04.1996 г.    


Редактор: Лилия Томова - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или /използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!


* * *

                  
КЪМ АБОНАТИТЕ!


Поради високата себестойност при издаването на бюлетина "Пресслужба Куриер", която не се покрива от направените абонаменти, той ще излиза от 1 април 1996 г. в същия обем, но два пъти седмично - във вторник и петък. Правим това, за да дадем шанс за съществуването на бюлетина и в бъдеще. Надяваме се, че ще проявите разбиране към усилията ни да запазим бюлетина, абонаментът за който е значително по-нисък от неговата действителна стойност.

От редакцията