1 март 1996

 

 


София, 1 март 1996 година
Брой 44 /1599/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова


София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ АНТИКОМУНИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОМИТЕТИ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.


Общобългарският антикомунистически съюз /ОАС/ изцяло подкрепя и дава висока оценка на обръщението, което направи по Българска национална телевизия президентът д-р Желев за трагичното състояние, в което е изпаднало българското земеделие. Преименувалите се комунисти за сетен път доказаха с политиката си своята престъпна същност и с отношението си към собствениците на земеделската земя.

Кога България е внасяла земеделски продукти и е хранила народа си от внос? Никога. Точно обратно, нашата земеделска продукция се е славила по цяла Европа и е била златното ни перо. Сега, в края на XX век, когато в света има свръхпроизводство, нашият народ не си дояжда, а гладува и е подложен на унижение от управляващата върхушка.

Къде изчезнаха милиардите, натрупани от зърнената афера? В тлъстите сметки на шепа престъпници, които управляват България. Кой им потърси отговорност? Никой. Смениха един министър мекере и... замълчаха.

ОАС подкрепя идеята на президента за създаването на обществени комитети по места, които под егидата на един общонационален комитет да застанат зад интересите на собствениците на земеделска земя.

Нашият съюз винаги е стоял зад тази идея. Но благодарение на затъмнението, което се прилага от страна на средствата за масова информация, нашият глас не може да се чуе.

За нас връщането на земеделската земя е основата, на която ще градим бъдещето на България.

Обадете ни се, ще работим заедно:

бул. "Дундуков" N 9, телефон 816-349

София, 29 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ ДО СТЕФАН РАДОСЛАВОВ, ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ.


УВАЖАЕМИ Г-Н РАДОСЛАВОВ,

Съгласно т. 1 от решение на Втората национална среща на Движението за социален хуманизъм, проведена на 23 декември 1995 г. в София, Вие сте избран за член на Националното представителство на същото. В свое решение от 27 януари 1996 г. Централната контролно-ревизионна комисия на Българската социалдемократическа партия /ЦКРК на БСДП/ определи, че тъй нареченото Движение за социален хуманизъм не е в съответствие с Устава на БСДП.

Настояваме веднага след получаване на настоящото писмо да ни съобщите писмено дали желаете да продължите членството си в БСДП, или оставате член на Движението за социален хуманизъм. Липсата на отговор в двуседмичен срок от получаването на това писмо ще ни наложи да смятаме като потвърждение на принадлежността Ви към Движението за социален хуманизъм - структура, която съгласно Устава на БСДП и решението на ЦКРК няма нищо общо с БСДП. В случай че потвърдите Вашето членство в Движението за социален хуманизъм писмено или с отказ от отговор, се налага да уведомим Националния комитет /НК/ на БСДП и Вашата местна организация за съзнателното нарушение, което извършвате, и за желанието Ви да се самоизключите от БСДП, ставайки член на друга организация.

Отговорът на настоящото писмо изпратете на адрес:

София 1000, ул. "Екзарх Йосиф" N 37, Национален комитет на БСДП.

София, 15 февруари 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП: д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ГОЛЕМИЯ ФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ДО СИМЕОН ВТОРИ, ВРЪЧЕНО НА СРЕЩА НА ДЕЛЕГАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА В СЪСТАВ: ХРИСТО КУРТЕВ, ГЕОРГИ ТАХОВ, ИВАН АМБАРЕВ, МАРИУС ДОНКИН, ИВАН ИВАНОВ, ГЕОРГИ ВЪРБАНОВ И КИРИЛ ЛЬОСКОВ.


Ваше Величество,

Благодарим Ви, че ни приемате в този труден и напрегнат момент. Върховните интереси на Отечеството ни повеляват да споделим с Вас огромната ни загриженост за бъдещата му съдба.

Тази година се навършва точно половин век, откакто бяхте заставен да напуснете Родината.

Общопризнати са държавническите Ви качества, включващи безпристрастност и отсъствие на политически предубеждения. Значително нарасна индиректното Ви присъствие в обществения и политическия живот през последните 6 години. Известен сте като миролюбив и градивно настроен, като личност, поставяща интересите на България над всичко останало.

Уверени сме, че предстоящото Ви посещение ще Ви даде възможност на място да почувствате действителността. С Вашето присъствие в страната ще покажем на международните отговорни фактори, че България е една действаща демокрация.

Очакваме Ви чистосърдечно, без архаични политически предразсъдъци и илюзорни надежди. Сигурни сме, че Вашето присъствие на родна земя ще допринесе за постигането на националното помирение, без което положението не може да се подобри.

Да поставим интересите на България над личните, да си подадем всички ръка и да Ви посрещнем достойно в Отечеството си след половинвековно изгнаничество. Нека издигнем България над всичко и всички да работим за нея.

С БОГА - ЗА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО!

София - Мадрид, 26 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ЧЕРВЕНА ДЕМОКРАЦИЯ ДО РОКПЕВЕЦА ДОНИ ПО ПОВОД НА ПРИЗИВА МУ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА.


МНОГОУВАЖАЕМИ ДОНИ,

Вашата инициатива да се ликвидира страхът и гражданите да се обединят за самозащита срещу безмилостни убийци, престъпници, изнасилвачи и мародери намира пълна подкрепа и от нашата Инициативна група за червена демокрация. Поздравяваме Ви, че след като сте почувствали настроенията на хората, близките около Вас и многобройните почитатели, сте намерили сили и смелост да поставите пръст в раната на боледуващото общество: мръсници и корумпирани личности да вилнеят, необезпокоявани от власт и съдилища, и с бухалки да сеят убийства, да организират грабежи и чрез заплахи да искат да се облагодетелстват на чужд гръб.

Вдигайте смело знамето на правосъдието! Заедно с всички честни хора и ние сме с Вас.

Говори се, че ще учредявате комитет срещу престъпността. От това по-хубаво няма. Нека обществен орган да координира дейността срещу добре организираните убийци и престъпници. За правото дело да се включат колкото се може повече дейци доброволци.

Ние бихме приветствали, ако към този комитет /или отделно от него/ заработи обществен трибунал, който да разобличава убийците и техните помагачи и да бъде в помощ на пострадалите и за специална закрила на децата. Да се знае, че който посегне на дете, за него няма милост, а само разстрел или бесило! Без тези строги мерки обществото няма да може да се очисти от изверги и нечовеци.

Смеем да се надяваме, че Вашата инициатива няма да остане само временна кампания с писане на писма, а ще стане начален старт за гражданска самозащита за срам на държавни служби, съдилища и прокуратура. Закони има. Да призовем за приложение и спазване на законите срещу престъпността!

Готови сме не на думи, а и на дело да подпомагаме и участваме в организираните от Вас или от комитета инициативи.

Тръгнали сте по правилен път и не сте сам. Честните хора и правосъдието ще победят. Организираме ли се - ще победим!

С най-добри пожелания за успех на Вашето начинание.

София, 29 януари 1996 г.

ЗА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЗА ЧЕРВЕНА ДЕМОКРАЦИЯ:

Любен Грозданов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ДОПЪЛНЕН ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 1995 Г.


Раздел V. Контролен съвет

Чл. 33 /1/ Контролно-ревизионен орган на Либерално-демократическата партия е Контролният съвет.
/2/ Контролният съвет се състои от председател и двама членове.

Чл. 34 Контролният съвет:
/1/ Контролира финансовата дейност и имущественото състояние на Либерално-демократическата партия.
/2/ Проверява за спазването на устава и програмата на партията и изпълнението на решенията на ръководните органи.
/3/ Изготвя доклад за резултатите от проверката на приходите и разходите на Либерално-демократическата партия и дава препоръки за подобряване на финансовата дисциплина.


Раздел VI. Имущество

Чл. 35. Имуществото на Либерално-демократическата партия се формира от членския внос, дарения, издателска и стопанска дейност, както и от други постъпления, разрешени от закона.


Раздел VII. Символи

Чл. 36 /1/ Знамето на Либерално-демократическата партия е жълто и синьо, носещо емблемата на партията.
/2/ Печат.


Допълнителни и преходни разпоредби

Всички неуредени от този устав въпроси се решават от Националния политически съвет.


ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ УСТАВА НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

Съгласно решение на Националния политически съвет от 29 май 1994 г. за председател на партията може да бъде избиран член на ЛДП, който има четиригодишно членство в нея. За заместник-председател този срок е от три години, а за останалите членове на Централното ръководство - две години.

Съгласно решение на Националния политически съвет от 24 септември 1994 г. Централното ръководство на ЛДП може да извършва промени в ръководствата на местните организации, както и да разпуска партийни организации по своя преценка, без да е необходимо свикването на Националния политически съвет, като за това се изисква обикновено мнозинство.

Съгласно решение на Националния политически съвет от 15 юли 1995 г. новообразувани организации на ЛДП могат да излизат с искане за свикване на конгрес на партията след осемнадесетмесечно членство в ЛДП.

Съгласно решение на Националния политически съвет от 18 ноември 1995 г. промени в Централното ръководство на партията могат да се извършват единствено от самото ръководство, без да е необходимо свикването на Националния политически съвет, като за това се изисква мнозинство от 2/3.

/Пресслужба "Куриер”/


15:30:00
01.03.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
                  Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнител: Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!