2 май 1995


София, 2 май 1995 г.
Брой 84 /1385/


София, 2 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /29-30 АПРИЛ 1995 Г./.


Като оценява положително започнатия поцес на преструктуриране и организационно укрепване, отварящ съюз към всички негови симпатизанти и избиратели, VII национални конференция реши:

1. Националното, регионалните и общинските ръководства на СДС да продължат изграждането и укрепването на местни организации, като предприемат незабавно всички посочени в инструктивните документи действия. Целта е до местните избори СДС да има свои структури във всяко населено място в страната.

2. В едномесечен срок НКС да изработи механизъм за осигуряване на постъпления от членски внос от партиите и организациите и чрез клубовете на СДС.

3. Регионалните и общинските организации да насочат своите усилия за решаване на конкретните политически, икономически и социални проблеми на местно ниво и да поддържат редовен обмен на информация с централните органи на съюза.

4. Всички структури на СДС да предприемат активни политически действия за противопоставяне на опитите на БСП за спиране връщането на земята, за блокиране на приватизацията, реституцията и развитието на частния бизнес, за политически уволнения, за ограничаване свободата на словото и печата и на другите постижения на демокрацията.

5. Органите на СДС на всички нива да привличат квалифицирани специалисти и да създават работни екипи за решаване на общи и специфични въпроси на централно и местно ниво.

6. Основна задача на СДС през следващите месеци е успех на местните избори. Конференцията задължава общинските и местните организации на СДС да разработят конкретни програми за подготовка и провеждане на изборната кампания във всяко населено място.

7. НКС на съюза да разработи общонационални програма за подпомагане изборните клубове при изготвяне на специфични програми на местно ниво за предстоящите избори.

8. При издигане на кандидати за кметове и общински съветници и на други изборни длъжности, включително и за ръководни длъжности в структурата на СДС, да се имат предвид основно личността на кандидата, дейността му през последните години и, само като съображения, критериите от V и VI национална конференция на СДС.

9. Съюзът на демократичните сили предлага сътрудничество и взаимодействие на всички некомунистически политически формации за успешно представяне на местните избори.

10. Съюзът на демократичните сили призовава за толерантен политически тон и прекратяване на взаимните нападки между некомунистическите политически партии и коалиции за успешно представяне на местните избори.

11. Общинските структури на СДС да осъществят контакти и предприемат действия за предлагане на подходящи кандидатури от страна на опозицията.

12. СДС е за присъединяване на България към Организацията на Северноатлантическия договор ката пълноправен член. Ръководствата на СДС и на парламентарната му група да предприемат всички необходими стъпки, за да бъде изразена волята на България за присъединяване към НАТО и да бъде гарантирана сигурността й чрез тази организация.

13. Като носител на идеята за гражданското общество СДС е за утвърждаване на традиционния морал и държавните институции.

Конференцията препоръчва на всички привърженици и организации на СДС да участват активно в създаването на организации за защита на групови и съсловни интереси, за изразяване на идеални цели, за защита на човешките права и свободи, за насърчаване предприемаческата дейност, за защита на църквата и традиционните религиозни ценности.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ И ДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ, ПОДПИСАН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ГИНЬО ГАНЕВ И СТ. Н. С. ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА НА 28 АПРИЛ 1995 Г. В СОФИЯ.


Ръководствата на Отечествения съюз /ОС/ и Демократичния съюз на жените /ДСЖ/, водени от еднопосочността и близостта на своите идеи за демократично и независимо развитие на България, отчитайки реалното си влияние, сила и авторитет в съвременното българско общество, основавайки се на традициите в съвместната работа на двете обществено-политически организации и обогатявайки сключените през 1990 г. и 1994 г. споразумения между тях,

ПОДПИСАХА НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ ЗА:

1. Обединяване на своите усилия за формирането на национална стратегия в социалната област с ясно изразени приоритети, да не допускат държавата да отстъпва от своите социални гаранции и ангажименти, да защитават конституционните права на труд, образование и лечение.

2. Подпомагане на взаимодействието и сътрудничеството на своите местни организации за решаването на конкретни жизненоважни проблеми на социално слабите, пенсионерите, инвалидите, безработните, децата и майките, младежите.

3. Излизане с общи законодателни инициативи, като например законопроектите за семейството и защитата на детето, пакетът от социалноосигурителните занопроекти - за социалното осигуряване, социалното подпомагане, социалните грижи и т.н.

4. Активизиране на обществеността за преодоляване на демографската драма на българите, да настояват за формирането на ясна държавна политика в тази област и за създаването на реални условия за укрепване на българското семейство и превръщането му в средище на уют и родолюбив.

5. Организиране и провеждане на съвместни мероприятия по повод на традиционни национални и местни празници, за укрепване на народностните добродетели и опазване на българщината.

6. Провеждане на конкретни действия, насочени към решаване на многобройните проблеми на жената - относително ограничените перспективи за реализация, разширяваща се феминизация на бедността, разширяващо се насилие върху жените, символичното им участие в управлението и политиката, наличието на формално равенство между жените и мъжете, задълбочаващо се несъответствие между правата на жените и тяхното осъществяване и т.н.

7. Заедно да настояват пред правозащитните и правоохранителните органи и да мобилизират обществеността за установяването на строг ред и законност, за защита на спокойствието и сигурността на гражданите, за решителна борба срещу нарастващата престъпност и корупция.

8. Оказване на съдействие и подкрепа на местните организации в дейността им за развитие на населените места и местното самоуправление, за решаване на проблемите на хората по местоживеене.

9. Издигане и подкрепяне на общи кандидати за кметове и общински съветници в предстоящите избори на личности с високи нравствени и граждански добродетели, ползващи се с уважение и доверие, способни да решават всекидневните проблеми на хората.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 май - Следва предоставеният за разпрстранение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ПО ПОВОД ПОЗИЦИЯТА Й ЗА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В НАТО.


През последните дни станахме свидетели на разгорещени спорове, изказвания и позиции относно перспективата България да стане член на НАТО. В тази връзка Отечествената партия на труда /ОПТ/ заявява, че всички опити да се внушава на българската общественост, че предстои скорошно присъединяване на България към пакта, са лишени от логика и могат да навредят на националните интереси на страната. Изказвания на държавни мъже в тази насока могат да бъдат определени като политически волунтаризъм.

ОПТ изразява своята категорична позиция на несъгласие с разширяването на НАТО на изток, защото това би довело до опасно дебалансиране на силите. НАТО е структура, създадена да противостои на Вършавския договор, който вече не съществува. Не можем да приемем НАТО като колективна система за сигурност, защото това противоречи на неговата същност.

ОПТ смята, че е крайно време България ясно да определи своето отношение към Русия, сключвайки договор за дълготрайно военно и икономическо сътрудничество с тази страна. Само по този начин може да бъдат гарантирани суверенитетът и националната сигурност на страната ни.

София, 27 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК ИВО ТРАЙКОВ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "КОНТИНЕНТ".


По повод на днешната публикация на в. "Континент", който се позовава на изявление, направено на пресконференция от председателя на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили Йордан Соколов, че убитият президент на Застрахователна компания "ВИС-2" е бил допуснат в Народното събрание, за да сплаши "отцепниците" от Българския бизнес блок /БББ/, заявявам, че никога не съм бил заплашван от Васил Илиев.

Познавах лично Васко Илиев. Аз също съм кюстендилец, но въобще не съм го виждал по това време и хората на "ВИС-2" не са отправяли заплахи към когото и да било от БББ.

Парламентарната група на БББ ще обсъди защо е лансирана тази версия в печата и каква е нейната цел. Опасно е да се подхвърлят подобни твърдения, когато са настръхнали заради убийството българското общество, различни групировки и хората на "ВИС-2".

София, 28 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "ДЕМОКРАЦИЯ".


В публикация от 28 април 1995 г. на вестник "Демокрация" се подхвърля твърдението, че кампанията на Гражданското обединение за републиката /ГОР/ е финансирана от "ВИС-2". Това е пример как дори трагичен случай като убийството на един човек може да се използва безцеремонно за лансиране на политически инсинуации и откровени лъжи.

Длъжни сме да заявим категорично, че нито в предизборната си кампания, нито в организационната си дейност Гражданско онение за републиката е било финансирано от "ВИС". Въпрос на журналистически морал е в. "Демокрация" да публикува това.

София, 28 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ ПО ПОВОД НА ПОДМЯНА НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР.


Подмяната на ръководители на предприятия в държавния сектор не трябва да е масова и в и подбор на ръководните органи на основа на:

- оценка на производствените резултати на основа на икономически анализ /печалба, завоювани пазарни позиции и т.н./;

- оценка на професионалните качества на ръководителите.

Задължително е да се сключват мениджърски договори с директорите при ясно посочена програма за управление и точно определен бизнес - задание от държавата.

София, 25 април 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА ПОЛИГРАФИЯ АД - ПЛОВДИВ, ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ГЕОРГИ КОСТОВ ПО ПОВОД НА НАЗНАЧАВАНЕТО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА НА НОВ БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО.


Проведе се среща с г-н Влаев, представител на Министерството на културата, по настояване на стачния комитет. Отхвърлихме категорично предложения за назначаване на нов борд на директорите от Министерството на културата. Настоявахме за преразглеждане на борда отново от Министерството на културата, като се имат предвид нашите искания, а именно:
1. Изпълнителен директор - г-н Гърневски.
2. Красимир Обретенов - от досега действащия борд на директорите.
3. Георги Георгиев - от досега действащия борд на директорите.
4. Веселин Йовчев - предложен от новия борд като добър специалист полиграфист.
5. Да се назначи служител от Министерството на културата, който да представлява държавата, защото сме държавна, а не общинска или фирма на определени финансови групировки.

Само с така оформения борд можем да сме сигурни, че ще се запазят работните места на колектива, редовното получаване на заплати и социални придобивки.

Продължаваме ефективните стачни действия до удовлетворяване на исканията ни. Паралелно с ефективната стачка има и шестима членове на колектива, обявили безсрочна гладна стачка от 26 април 1995 г.

Пловдив, 28 април 1995 г

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ОСМА - ПОСЛЕДНА/ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА КРЪСТОПЪТ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ПРОЧЕТЕН НА 41-Я ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


А СЕГА НАКЪДЕ?

Целите, поставени в проекта на Радославов и колектив и Златев, са изключително амбициозни:

- първо - нова стратегия, водеща до федерация или конфедерация с БСП;

- второ - нови стимули за участието на партийните деятели в БСДП;

- трето - излизане от ДАР.

След разгорещените дебати в Изпълнителното бюро и на Националния комитет идеята за федериране бе отнесена до 2020 година по думите на господин Радославов. Остава благосклонното отношение към онези инициативи на БСП, които са в унисон с идеите на социалната демокрация, и критичност към тези, които й противоречат. С една дума - новата стратегия не е друга освен старата. Накрая създаването на проектите се мотивира като "хвърляне на камък в блатото", отново по думите на господин Радославов. Не знам дали с това обидно отношение се визира БСДП, или собствената групичка. Що се касае до новите стимули, личния интерес и "реализиране" за сметка на партията, това би могло да се отнесе като автобиографичен момент към самите автори - също "прастара" новост.

Остава излизането от ДАР. Далеч съм от мисълта да идеализирам ДАР, но това е възможността, която ни се предложи и която е реалност. Много се съмнявам искането за напускането му да се дължи само на неприятностите и недоразуменията, които имахме по време на изборите. Защо?

Първо. Предлага ни се да акцентираме върху БСДС. Чудесно. Съгласен съм. Но партньорите там са значително по-слаби от тези в ДАР. Още повече че акцентът върху социалдемокрацията не изключва и по-широки съюзи.

Второ. Предлага ни се отваряне към други социалдемократически формации, които в този момент сами не поставят на преден план съюза с БСДП - Социалдемократическа партия /СДП/, Нова социалдемократическа партия /НДП/, та дори и някои фракции от БСП, на които ние ще дадем махленско свидетелство, че са социалдемократически /без да се обърне внимание дали са в БСП, или са излезли от нея/. В същото време се отхвърля ДАР, главно заради ГОР, макар че последните декларираха ясно желание да приемат програмата на Социалистическия интернационал. Всъщност под мъчно реализуемата форма на отваряне към БСП /поне в близко бъдеще/ се върви към ново свиване в черупката ни.

И ето че изскача зайчето. Видите ли - Томов е много енергичен, ще завладее партията, ще ни "издърпа килимчето" и т.н.

Не знам дали някой друг би могъл да измисли по-категорично "удостоверение за бедност" на партията или поне на авторите на тези предположения. Та ние имаме "старата къща" - БСДП, която е организирана, идейно утвърдена. ГОР и Томов тепърва се устройват. Томов и ГОР били много настъпателни и енергични. Вярно е. Ами кой ви пречи и на вас, господа, да бъдете и настъпателни, и енергични, вместо да играете малки игрички и да се криете в миши дупки, както направихте и двамата по времето на изборите?

Томов е амбициозен, работи по десет-дванадесет часа. Работете и вие, а не по три часа. В политиката ръководното място се получава в бой и в бой се отстоява. За ленивците няма място.

И накрая, смятам, че искането за излизане от ДАР е и желание за харасване на големия батко - виждате ли, ние наказваме вашите "ренегати". А като напуснем ДАР, няма да стане земетресение. Ние само ще утвърдим битуващото в обществото мнение, че лековато /мек израз/ прескачаме от един съюз в друг. Ако ли пък избирателният закон не се промени, ще се чудим под коя друга стряха да се подслоним за наближаващите общински избори.

Нямах намерение да се спирам на въпроса за персоналното участие в изборите, но съм предизвикан от спекулациите на Радославов в третото му поредно творение "Защо загубихме". На стр 5 четем: "Най-високото постижение има БСДП: от седем водачи на листи четирипроцентна бариера преминават 5 - д-р Петър Дертлиев - в два района. Катастрофални са резултатите на ГОР - от 14 водачи на листи само трима минават четирипроцентната бариера и това са всъщност само двама - Александър Томов и Иван Тодоров; на Алтернативната социаллиберална партия /АСП/ - от 6 само един кандидат преминава четирипроцентната бариера - проф. Н. Василев, председател на АСП; на Зелената партия /ЗП/ в България - от 3 само 1, и това е Александър Каракачанов, председател на ЗП, който кандидатства в два района, но печели само в един."

Първа истина - АСП получи седем, а не шест водещи места. Изводът е ясен: Дертлиев е предал интересите на БСДП. Каква е истината: БСДП получи в осем района водещо място. По мое предложение място в листата бе дадено на нашия симпатизант проф. Петър Марков - единствения човек, който посмя да бръкне в гнездото на корупцията. Мястото в Търговище загубихме поради местни недоразумения. Петя Шопова остана като "влекач" по искане на организациите от ДАР в Попово, включително БСДП. Нашият председател бе заместен от неангажиран в политически формации местен човек с авторитет. В Хасково Томов бе "влекач" за сметка на Зелената партия.

ГОР получи допълнително места в райони, които се смятаха за безперспективни. Така получените 1,87 процента от К. Парамов в Кърджали са истински успех за коалицията, ако... искаме да го видим.

Ако бе прието моето предложение за трима зам.-председатели на ИБ, можех да пледирам за по-добро място за д-р Григор Шишков /Пловдив/ и за В. Тодорова /Стара Загора/. Най-после фактът, че ако бяхме взели тези 0,20%, ние щяхме да имаме петима-шестима депутати. Не говори ли това, че добре съм подбрал хората? Какви ли хвалби щяха да се разнасят тогава!

На стр.7 на същото произведение следва скромно себеизтъкване: "На първо място е Радославов, който не е председател на партията.

Доктор Дертлиев, председател на ДАР и на БСДП, е на шесто място в ранглистата. Преди доктор Петър Дертлиев и професор Николай Василев, лидери на БСДП и на АСП, се класират Йордан Нихризов и професор Захари Карамфилов, които не са лидери на партии, но са от БСДП."

Неписан извод: В БСДП има къде по-популярни лидери и разбира се, аз - Стефан Радославов, съм първият.

Виновен съм: аз определих за Радославов най-добрия избирателен район - Бургас /макар че бях посочен на първо място за техен кандидат/, а не трудния Пернишки, за който се готвеше. Държах да бъде избран, защото смятах, че ще бъде по-полезен в парламента. Иначе сравнението за неговото и моето представяне е просто забавно. Какво ли би получил "най-сполучливо" представилият се Радославов в 24-и избирателен район, където водачи бяха Жан Виденов, Филип Димитров и Стефан Савов? Не избрах "за слава" в лесен район, както ме съветваха, а поех най-тежката битка. Защото който иска да бъде лидер, трябва да смее да отстоява.

Накрая от целия шум остава голата истина: стремежът за овладяване на властта не в държавата, а в партията. Но за Бога, излезте с това, което сте, което сте вършили, и не се крийте при несполуките зад ничий гръб. Защото лидер може да бъде само този, който преди всичко може да поема отговорности. Там за хитруване място няма. Защото в целия този апокалипсис, който ни рисувате /как ще бъдем преследвани, как ще бъдем задушени, как ще умрем без ничия материална поддръжка/, е признак както на страх за собственото добруване, така и на опит да се внуши на партийните членове, че е останала само една отчаяна възможност - да се предадем, за да получим подаянията на властта.

Но това вече няма да бъде БСДП. А тя съществува и ще съществува - смела, издръжлива в далече по-тежки битки и устремена с упорита вяра, че ще докосне бъдещето на социалния хуманизъм, очертан и завещан ни от доктор Москов.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "ДЪРЖАВАТА - ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕНДЕНЦИИ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СВОБОДНАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ.


Нашата родна БСП със своя теоритичен и методологичен подход е обхванала, владее, разполага и направлява ума и сърцата на три четвърти от имащото право на глас население в страната, предразполага за проникване в модела на новата стратегия, предлагана за развитието на социализма.

Необходимостта от запазването на доброто име на БСП и осъществяването на национално значими интереси и ценности изисква паралелното им разглеждане:

Обект на внимание е "държавната собственост" - "общонародна собственост", нейното тълкуване в зависимост от разностранни интереси: "Може да се предполага, че един от най-съществените въпроси в развитието на субектната структура на социалистическата собственост е разкриването на взаимоотношенията между категориите "общонародна собственост" и "държавна собственост". Днес вече и без особени доказателства е ясно, че придобилата държавна форма общонародна собственост фунционира неефективно, поражда диспропорции в дефицити, а следователно и социално напрежение, което от своя страна не е нищо друго освен симптом на криза в политическата система. Икономическата теория дава само едно обяснение за съществуването на общонародната собственост в държавна форма. Тъй като социалистическото общество е организирано в държавата, поради това "общонародната собственост" придобива държавна форма" /МВА/, /НС/. Колко са все още опитите за проникване в генезиса на това неизчерпателно и недостатъчно точно твърдение. В този смисъл няколко съображения заслужават по-особено внимание.

Първо. Държавата като субект на собствеността има повече или по-малко ясни функции, докато функциите на народа като субект на собствеността изобщо не се разработват. Оттук произтича и удобната възможност държавата да бъде детерминирана като единствен субект, който действа по пълномощие на народа, като се оставя без внимание самият акт /процес/ на упълномощаване, неговите правила, законна сила, последици и т.н.

Второ. Фундаментално значение във връзка с това има въпросът дали изобщо /и по какъв начин/ държавната собственост генерира общонароден интерес, а не някакъв особен, неизучен досега държавен интерес.

Трето. Политическата икономия на социализма /независимо от името си/ все още разглежда проблемите на властта срамежливо само в нейния икономически смисъл, като монополизъм /власт/ на производителя.

Четвърто. Въпросът за очуждението на хората от средствата за производство, т.е. тяхната незаинтересованост /или недостатъчна заинтересованост/ от функционирането на икономиката, получи определена популярност, включително и в политически документи. Върху тази основа обаче не се прави логическата екстраполация, че щом икономическата структура отчуждава хората, то няма аргументи против подобно поведение и от страна на политическата структура.

Пето. Поради това политическата икономия разработва само проблематиката на обективните производствени отношения и не се стреми да разбере човека извън смисъла на определящото въздействие на производствените отношения в съвкупността от творческите му стремежи и ценностни ориентации.

Оказва се, че разполагаме само с едностранчивата, предимно професионална характеристика на човека като участник в общественото производство. Човекът като богата съвкупност от отношения в сегашните ни разбирания е практически неинтересен за производството. Може би не осъзнаваме, че човешката индивидуалност лесно и винаги ще се подчинява на обективното - производствени отношения, власт и т.н. Тук няма да се спираме на перспективите за развитие на субективната структура на социалистическата собственост, произтичащи от възможностите общонародната и държавната собственост да се разглеждат като самостоятелни форми на собственост или държавната собственост да се разглежда само като една от формите на съществуване на общонародната собственост. Отделен и не по-важен е и въпросът за социалното детерминиране на груповата, индивидуалната, частната и т. н. собственост.

Ясен е обаче поне един извод - осъзнаването и овладяването на икономическия интерес от съответния субект на собственически отношения е политическо действие, тъй като изразява не само отношение към средствата за производство, а и към цялата обществена структура. /Политизираща се собственост - гл. ас. Сотир Илиев, к.и.н./

Ясно е наличието на зададената поръчка за едностранно разглеждане и тълкуване на категориите общонародна собственост и държавна собственост, което да предразположи към проблемите, засягащи демократизацията на всички сфери на обществения живот, която не е реална без протичането на процеса на демократизацията на собствеността, чрез който формално "трудещите се придобиват все повече права в управлението на икономиката, управлението на стопанските процеси /З.А./.

Преднамерената демонстрация на неестествената загриженост за проникване в понятията власт, държава и основополагащите й се начала изискват да се припомнят истини, доказани от историята на човешката цивилизация на привилегированите социални прослойки, за които обществено-политическата формация е без значение, но е от значение за управляваните трудещи се.

Идеята за т. нар. "Социална приватизация" /преведена като незадълженост към обществото/, неприведена все още в реализация като усвояване на социалистическата обществена собственост, реализацията й, разпореждане с нея и управлението й - ни задължава да признаем твърдения от историческото минало, сходни с днешната ни реална действителност, отнасяща се за обикновените хора: неосъзнато първоначално човек е пребивавал в естествено състояние, на него не са лежали никакви задължения към другите и всеки се е ръководил само от инстинкта за самосъхранение и от личния си интерес, задоволявал е потребностите си, разчитайки само на собствената си сила. Това състояние на неограничена свобода е имало за последица несъгласуваността на действията на хората или дори "война на всички против всички", което в края на краищата е водело до накърняване на интересите на всекиго. Затова по-късно хората сключили помежду си мълчалив или официално оформен договор, че се задължават да спазват определени норми на поведение и се отказват от част от своята свобода в полза на държавата, която гарантира неприкосновеност на живота и собствеността на всекиго.

Историята на световната човешка цивилизация беше свидетел на 70-годишно реално съществуване на безкласова обществено-икономическа формация, която по специфичен модел на християнски православен морал превъплъщава материалното в духовно благо: преотстъпва се собственост, за да се получат обществени права, гарантирани от държавата - в името на реалните обществени - общочовешки, ценности, потребности за всяко нормално човешко същество.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
02.05.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!