3 април 1995


София, 3 април 1995 година
Брой 65 /1366/


София, 3 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "РАЗВИХРИ СЕ ВАКХАНАЛИЯ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА АРОГАНТНОСТ" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ПРИЕМАНЕТО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ПОПРАВКИТЕ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Приетите поправки в закона за земята и грубите нарушения на Правилника за работа на Народното събрание дават основание да твърдим, че вчера в парламента се развихри истинска вакханалия на комунистическата арогантност. Давайки си сметка за своята уязвимост, мнозинството отново наложи информационната завеса, като отхвърли предложението на Съюза на демократичните сили /СДС/ дебатите да се предават пряко по телевизията. Парламентарната група /ПГ/ на СДС заявява, че приетите вчера текстове са насочени срещу създаването на реален пазар на земеделската земя и са в крещящо противоречие както с принципите на пазарната икономика, така и с неприкосновеността на частната собственост. Това още веднъж доказва пълното разминаване между думите и делата на бившата комунистическа партия.

София, 31 март 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "ЗА ТЕКУЩИЯ МОМЕНТ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 1 АПРИЛ 1995 Г. В СООИЯ.


След спечелването на изборите от миналата година един от основните въпроси за политическия процес у нас стана въпросът за състоянието в Българската социалистическа партия /БСП/. Ето защо Обединението за социална демокрация /ОСД/ обръща специално внимание на обстановката в партията.

След направените разисквания Политическият съвет на Обединението за социална демокрация

Р Е Ш И

да заяви следното:

1. Спорът за т.нар. "центрове на властта" /правителство, Парламентарна група, Висш партиен съвет/ в БСП става опасен за единството на партията, когато зад него се прикриват властови амбиции и реален стремеж да се влияе на правителството, без да се поема отговорност.

2. ОСД приветства постепенното обособяване и политическото идентифициране на неокомунистическата тенденция в БСП. Според нас няма друг цивилизован начин за съхраняване на партийното единство освен този на партийно легитимиране на двете политически тенденции в БСП - неокомунистическата и социалдемократическата, на гарантиране на автономността на техния идеен и организационен живот. Общото между тези идейни лица на партията, родено в обширна легитимна партийна дискусия, ще даде партийната и идейната основа на политиката на БСП.

3. ОСД намира за целесъобразно да участва в партийната и в обществената дискусия за изработване на реалистична политика на реформи, социална и обществена стабилност и национална сигурност с конкретни позиции и проекти.

ОСД призовава своите привърженици да се включат конструктивно в тази дискусия, да допринасят за изработването на национално ориентирана политика и да отстояват нейното провеждане.

За Обединението за социална демокрация пътят към единството на партията минава през легитимния политически разговор между двете политически тенденции в БСП. Това е реалността и ние сме задължени да се съобразяваме с нея. ОСД е изпълнено с решимост да извърви своята част от този път, който ще изведе партията ни и в следващия век.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 28 МАРТ 1995 Г. В СОФИЯ.


1. Председатели или членове на ръководствата от местни, общински, окръжни съвети и Централния съвет, които са бойкотирали предизборната кампания, да бъдат освободени и да не заемат ръководни длъжности за срок от една година, считано от датата на вземане на решението.

2. Председатели или членове на ръководства от местни, общински и окръжни съвети, които активно са провеждали кампания срещу предизборната кампания на ДПС, като са агитирали за друга политическа сила или независими кандидати, да бъдат освободени от ръководните длъжности и да бъде замразено членството им в ДПС в срок от една година, считано от датата на решението.

3. Всички протоколи с решения и доказателства по т.1 и т.2 да бъдат предоставени в Организационния отдел на Централното оперативно бюро на ДПС до 30 април 1995 година.

4. Засегнатите по т.1 и т.2 могат да обжалват решението пред висшестоящите органи и Комисията по етика.

5. Да се организират периодично национални и регионални семинари с ръководствата на местните, общинските и окръжните съвети, с представителите на местната власт по организационно-управленски, регионални, икономически, социални и други теми.

6. Главните координатори да представят отчет всяко тримесечие за организационното състояние и работата на районните организации, за които са упълномощени.

7. Да се удължи срокът на изпълнение на решенията на Централния съвет на ДПС - точка II и точки 3, 4, 5, 6, 11 и 12, от 31 януари до 30 април 1995 година.

8. Да се актуализират периодично приоритетите в програмата на ДПС, приети на Националната конференция, съобразно икономическата и политическата ситуация в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС БЛОК ПО ПОВОД НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТ ШЕНГЕН, ГЛАСУВАНА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 31 МАРТ 1995 Г.


Предмет на настоящата декларация е споразумението от Шенген, влязло в сила на 26 март 1995 г. На всички вас е известно, че и преди да влезе в сила Шенгенското споразумение, пътуванията на български граждани и бизнесмени в Западна Европа бяха затруднени и проблематични.

С подписването на това споразумение, което има дискриминационен и засягащ правата на човека характер, се възпрепятстват неимоверно много бизнеспътуванията в Западна Европа. В настоящия момент изискванията са за представяне на 9 документа, което удължава срока за получаване на евентуалната виза до един и половина - два месеца. Получаването на виза за дадена страна от Шенгенското споразумение не означава, че с евентуално получената виза могат да бъдат посещавани останалите страни от споразумението. Затова е необходима покана и от другите страни, влизащи в споразумението.

Освен затруднения от дискриминационен характер България по този начин изпада в икономическа и финансова изолация.

Ще напомня на уважаемите депутати, че гражданите на така наречената Вишеградска четворка пътуват безвизово в страните на Западна Европа, а в бъдеще се очаква и такъв статут за тях за САЩ и Канада.

Крайно време е геополитическото положение на нашата страна да заработи в нейна полза. България се явява естествена връзка между Източна и Западна Европа, между Близкия изток и Западна Европа. Освен това България е и член на Съвета на Европа. Ето защо открито възразяваме срещу наложените дискриминационни методи спрямо пътуванията в Западна Европа на български граждани и бизнесмени. Необходимо е да се предприемат мерки от страна на българското правителство във връзка със създалото се положение.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ДО ПОСЛАНИЦИТЕ, АКРЕДИТИРАНИ В СОФИЯ, НА ДЪРЖАВИТЕ, ПОДПИСАЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯ АКТ НА СЪВЕЩАНИЕТО ЗА СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕВРОПА. Документът е адресиран и до средствата за масово осведомяване.


ВАШЕ ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО,

На 28 март 1995 г., вторник, в залата на агенция София прес Партия Либерален конгрес /ПЛК/ проведе пресконференция, на която представи "Червена книга на застрашения от изчезване български род". Нашата книга е отговор на несъгласие с публикуваната от правителството на социалистите "Бяла книга". На пресконференцията присъстваха журналисти от повечето столични вестници и на всички ние раздадохме ксерокопие от нашето становище.

Приложено изпращаме Ви ксерокопие от краткото съобщение в брой 913 от 29 март 1995 г. на в. "Стандарт", според което Партия Либерален конгрес е определила кризата в България като резултат от противоречивите интереси на Русия и великите сили.

За съжаление не можем да Ви предоставим копия от публикации в други вестници, защото те за разлика от в. "Стандарт" /който изопачи нашето становище/ предпочетоха друга форма на манипулиране на общественото мнение, а именно пълно игнориране и придаване статут на "несъществуващо битие" на гледната точка, изплъзнала се от тоталния контрол на мафията.

Изпращаме Ви копие от нашата книга, от която ще разберете защо контролираната от комунистическата мафия преса изопачава или премълчава нашите изводи за причините на кризата в България.

София, 29 март 1995 г.

                                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ N 4 НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ОТ 1 АПРИЛ.


Обжалваме в срок цитираното Решение N 4/22 март 1995 г. на Столичния общински съвет, с което определя завишената цена за единичното пътуване с превозните средства на масовия градски транспорт, считано от 1 април 1995 г.

Решението е взето с мнозинство от 56 гласа от състав на Столичния общински съвет, което е в нарушение на чл.31 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, което го прави незаконосъобразно и нищожно.

Това решение пряко засяга интересите на столичното население, включително и нашите. Ето защо на основание чл.21 от Закона за административното производство /ЗАП/ молим да го обявите за нищожно и да го отмените като незаконосъобразно.

Мотивите към искането ни ще бъдат изложени подробно по време на съдебното заседание.

София, 27 март 1995 г.

                                                                                      ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. Асен Кантарджиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ПРЕДИЗБОРНАТА И СЛЕДИЗБОРНАТА СИТУАЦИЯ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ АХМЕД ДОГАН, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ /28 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


Кои са основните политически проблеми пред ДПС на сегашния етап?

БСП и коалиция станаха управляващо парламентарно мнозинство и това е факт. От гледна точка на цикличността на политическия живот и свързаното с нея разместване на политическите пластове в 37-то Обикновено Народно събрание парламентарната конфигурация дава възможност за реабилитация на БСП. На всеки му е ясно, че тази парламентарна конфигурация е резултат от бездействието и безсилието на последните няколко правителства, които не оправдаха надеждите за радикален преход към пазарна икономика. На всеки грамотен човек също му е ясно, че социалната програма, с която се ангажира БСП по време на предизборната кампания, е по-скоро добър опит за създаване на илюзия за социална осигуреност на населението. Значи остава вариантът БСП и коалиция заедно с правителството, което имат, да създават впечатление, че правят нещо реално и съществено, пускайки в ход правилата на парламентарната и политическата игра. При тази ситуация първият основен проблем е проблемът за разумното ускоряване на образуването на обединена опозиция на СДС, Народния съюз, ДПС и извънпарламентарните сили, включително и синдикатите. Обединителен принцип на тази опозиция трябва да бъде общият интерес на партиите и политическите сили, които този път, щат-не щат, трябва да се обединят. Във всички случаи това предполага обща обединителна програма, която да определи стратегическата насоченост на обединената опозиция. Дали обединената опозиция ще бъде реалност или не, това ще зависи от общата подготовка за произвеждане на местни избори през есента на т.г. Местните избори ще бъдат приемният политически изпит на обединената опозиция и радикално ще решат проблема дали изобщо е възможна обединената опозиция срещу БСП на този етап.

Поради своята самостоятелна значимост подготовката и произвеждането на местните избори е вторият съществен политически проблем на ДПС на този етап. Тъй като ще имаме отделно заседание на ЦС само на тази тема, аз няма да се спирам на него. Ще си позволя да отбележа само следното: местните избори ще бъдат борба по 2 основни пункта - първият пункт ще бъде прагматичната порграма за всяка политическа сила и коалиция за съответния район и на второ място, това ще бъде борба на личности за кандидат-кметове, т.е. изключително много ще зависи кого ще издигнем за кмет на община или на населено място.

Третият политически проблем на ДПС на този етап е партийният модел, който трябва да се наложи като модел за организацията на всички равнища в хоризонталната и вертикалната структура на ДПС. Този въпрос е толкова значим, че всички поставени дотук в доклада проблеми зависят от типа партийна организация, която вече професионално и компетентно ще трябва да ги решава. За голямо съжаление в некомунистическите политически организации този въпрос за модела, по който трябва да се изградят партийните структури, е или далеч от осъзнаване, или тепърва се правят опити за неговото формулиране. Фундаментален принцип в случая е, че структурата на една организация определя нейните функции, т.е. типът организация на една партия на вертикално и хоризонтално равнище със задължителното взаимодействие на правата и обратната връзка в тези равнища определя политическото поле на компетентност и адекватното действие на всяка партия.

С първите стъпки на демокрацията някои политически лидери и политически сили много се увлякоха по американския модел за изграждане на имиджа на политическия лидер и на партийната структура, която той представлява. Но именно американският модел е най-непригоден за условията на нашия политически живот и за психологията на нашия избирател. Какво имам предвид? В САЩ има две основни партии: Републиканска и Демократическа. Нито една от тези партии няма изградени структури по модела, по който те съществуват в Европа и в частност в Източна Европа. Тези партии са т.нар. партии от електорален тип и се активизират само когато се задейства механизмът на избор на председател на едната или на другата партия и респективно за президент на САЩ. Това е по модела лидер - партия и той има всички пълномощия след избора си да решава проблеми, касаещи цялата партия. Екипът на тази електорална партия се назначава от председателя на партията.

Вторият модел за изграждане на партийна организация е изключително добре познат в източния лагер. В случая как ще го наречем, няма значение. Важното е, че този модел се базира на структура, която може да се нарече лидерско-екипна и има сложна вертикална йерархия.

Докато този въпрос за изграждане на вертикалното и хоризонталното равнище на ДПС по определения модел не бъде ясен на целия актив на ДПС, всеки си мисли, че му е ясен механизмът, без да са му ясни целите, които може да постигне организацията като такава. В тази връзка бих искал да поставя няколко конкретни въпроса: например възможно ли е да има чист партиен живот по населените места?

Всъщност с какво се занимава лидерът на местната организация на ДПС? На първо място, от време на време организира събрание, прави опит да събира членския внос, абонамент за един или друг вестник и с това се изчерпват неговите функции.

Дами и господа, въпросът е много сложен, защото, ако тръгнем по плоскостта да искаме от нашите активисти да осъществяват дейност, която в случая условно наричам партиен живот в чиста форма, винаги ще обвиняваме местните ни кадри, че не са изпълнили едно или друго указание на центъра. Този въпрос директно рефлектира върху ценностната система на една организация. На съвременен етап не може да има партиен живот сам за себе си. Партиен живот може да има само тогава, когато цялата политическа организация по хоризонтала или вертикала се превърне в лост за решаването на конкретните проблеми на местно, общинско, окръжно, областно и на национално равнище.

ДПС като политическа организация трябва да съществува не сама за себе си, а за и чрез решаването на кадрови, социални, културни, битови и на икономически проблеми.

С тези основни постановки бих искал на всички равнища на ДПС да започне дискусия за ценностната система на ДПС и за ДПС като средство за постигане на определени политически цели, а не като организация, която е на път да издигне себе си в самоцел. Убеден съм, че тези дискусии ще бъдат една необходима терапия на нашите кадри и активисти. И в крайна сметка ДПС ще се превърне в една политическа, институционализирана сила за решаване на всички проблеми на електората.

Дами и господа, в страната започна процес на рекомунизация. И всяко наше действие или бездействие трябва да бъде протест и създаване на реални бариери срещу разрастването на този процес. Убеден съм, че борбата срещу рекомунизацията в страната ще бъде добро опитно поле за възстановяването на образа на демократичните сили и за превръщането на демокрацията в необратим процес.

Пожелавам на всички ви да бъдете обективни и градивни в търсене на формула за адекватно политическо поведение. Но едно трябва да запомним: ДПС като политическа организация не е дискусионен клуб, а обща воля за постигане на определени цели. Пожелавам на всички вас по-директно да се почувстват като функция и средство на тази обща воля.

Благодаря ви за вниманието!

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 3 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ /ЧАСТ ТРЕТА/ "ЧЕРВЕНА КНИГА ЗА ЗАСТРАШЕНИЯ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ БЪЛГАРСКИ РОД" НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ТОШО ПЕЙКОВ. Документът е огласен на пресконференция на партията на 28 март 1995 г.


За голямо съжаление нито доверие, нито политическа воля, нито компетентни икономисти имаше в България през 1990 г. В лагера на управляващите се раздаваха картите на голямото разграбване, а за пред очите на света и за попълване на хазната отпред трябваше да бъдат изкарани вдъхновените икономисти на прехода.

"Икономиката не е поле за упражнение на дилетанти. Икономическата политика се основава върху умението правилно да се оценяват настроенията на масите, като подходящите думи се кажат на подходящото място, което е по-трудно от решаването на самите икономически проблеми. /Л.Ерхард - "Благоденствие за всички"/

Не смея да упреквам нашите икономисти - по-добри нямахме. Но какво друго е това, ако не политическа наивност, да произнесеш пред традиционно скептичния българин неподходящата за България дума "шокова терапия". Вярно е, че шокът попълни магазините, но героите загубиха част от нужната подкрепа.

След неуспешния опит за преврат в Москва подкрепата за реформата у нас получи леко предимсво. Но изборите през октомври не успяха да решат проблема с мнозинството в нейна подкрепа. Получи се патова ситуация, след която започна подготовката за дестабилизация. Относителна стабилност имаше не повече от шест месеца. Изпълнявайки ролята си в някакъв план, казионните синдикати заплашваха със стачки при всеки опит за нарушаване на статуквото на държавната собственост, за структурна рефора като ликвидация на фалирал отрасъл или промяна формата на собствеността.

Главни организатори на съпротивата срещу същинската реформа бяха специалистите по активни мероприятия от репресивните органи, подчинени на стратегическите центрове на БСП. Съпротивата се подклаждаше и от повечето медии, специалисти по лява народопсихология.

Кандидатите за икономически герои бяха респектирани. Защото българинът по принцип почита само мъртвите герои. След като правителството на СДС подаде оставка, Иван Костов написа: "И през 1992 г. "Никой не искаше да умира." Непрекъснатият натиск върху правителството не му позволи да ликвидира и да санира държавните фирми. БНБ, вместо да ликвидира, започна тежки операции по спасяване на банкрутирали търговски банки. Слабост на правителството /на СДС/ беше неспособността да състави закон за несъстоятелността."

Важно е да споменем, че макар през 1994 г. да прие под натиск от страна на МВФ Закон за фалитите, лявото мнозинство не включи в него процедура за банковите фалити. Банките, да - банките!

Агеницята за икономическо програмиране и развитие така оценява управлението на СДС: "Поемането на основните лостове на властта от политическата сила, в чиято програма са залегнали основните пазарни ценности, даваше основание да се очаква бърз икономически преход. Неясните очертания на собствеността обаче продължиха да пораждат огромна неопределеност. Подготовката за приватизация и скритата приватизация се превърнаха в основна мотивация на стопанските ръководители."

Подобна мотивация стана основна пречка на промените.

Мощните стари елити, шефове на държавни банки и фирми, партийни и милионерски величия станаха основни противници на реформата, а в ръцете им бяха оставени достатъчно лостове, за да я спрат. В страни като Чехия и Унгария, където реформата беше проведена бързо, елитите бяха принудени да се свият и да заемат конкурентни пазарни позиции. В страни като България, Украйна и Русия, където реформите целенасочено и успешно се протакаха, старите велможи получиха достатъчно време да се превърнат в капиталисти-монополисти. Затова новият-стар елит е противник на истинския пазар, който би могъл да разбие неговия монопол, да отнеме източниците му на леснодстъпни кредити, да отнеме клиентите му. Шефовете на държавни и на смесени държавно-частни фирми делят част от печалбата със синдикалните босове и с работниците си, които за благодарност мълчат, а шефовете бетонират постовете си. Собственост от подобен смесен вид, дори да бъде приватизирана от мениджърски екипи и от колективи, ще се нагоди към интересите на елитите. Монополизирана и държавно-регулирана. Резултатът от това е ясен.

2.2. Как поуките на Бжежински дадоха кураж на БСП - смяна в икономическата идеология.

Помъдрял от случилото се в Източна Европа, Збигнев Бжежински раздели процеса на преобразования на три основни фази:
* Фаза на политически преобразования на висшите структури на властта след провала на комунизма в съчетание с първоначална икономическа стабилизация.
* Фаза на стабилизация на валутата, освобождаване на цените и започване на безсистемна приватизация.
* Фаза на пълноценни демократически институции и процедури. Започва стабилен икономически растеж след отприщване на частната инициатива.

Според него Полша, Чехия и Унгария са достигнали третата фаза, като са отбелязали стабилен икономически растеж. Всичко това те са постигнали благодарение на по-високата си политическа и пазарна култура, предварителното си политическо и икономическо узряване и успешното елиминиране от зоната на властта на бившите управляващи, чието влияние е незначително и не пречи на политическия и на икономическия консенсус. Това бяха изводи, направени преди левите партии да се върнат на власт в Полша и Унгария.

Демократичният консенсус е постигнат от обаятелни народни водачи начело на мощни политически движения. Като пример е посочена Полша с нейната "Солидарност" и католическата църква с моралната си подкрепа и авторитет. "Сабленият удар на пан Балцерович" /Костов/ и на неговата "шокова терапия" свършиха работа на поляците, а в България доведоха до пропагандни загуби и до отлив.

Като не бяха неутрализирани от младите икономисти, от шоковата либерализация най-висок дивидент извлякоха монополистите.

Самият Бжежински - един от идеолозите на прехода, препоръчва вече на страните без силни пазарни традиции и без разпространена предприемаческа и пазарна култура стратегия на по-бавно движение напред през трите фази при продължаващо ръководство и контрол от страна на държавата и без чисто освобождаване на независимите и динамични пазарни сили. /Сякаш чували Луканов - 1990 г./

Какво по-ясно признание от това, че в страни като България напред могат да излязат леви партии като БСП?

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
03.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!