1 декември 1994


София, 1 декември 1994 година
Брой 236 /1281/

 

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ "СЪГЛАСИЕ ВМЕСТО КОНФРОНТАЦИЯ. РЕАЛИЗЪМ ВМЕСТО ДЕМАГОГИЯ" НА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА.


2. ДАР Е ЗА КОРЕННИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Приватизацията е основно средство за създаване на жизнеспособен частен сектор. Според нас пазарният тип приватизация трябва да се съчетава с преференциалното участие на работниците в масовата приватизация. Ние искаме мнозинството от българското население да получи дял от държавната собственост.

Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ е за това процесът на приватизация да протича взаимодопълващо се с приключването на реституцията и окончателното връщане на кооперативното имущество, вкл. на популярните банки.

Важна част от приватизационния процес е банковата приватизация, която трябва да започне при съблюдаването на характерните особености на финансовия сектор. Навлизането на чуждестранния банков капитал трябва да става главно по линия на приватизацията, а не толкова чрез създаване на самостоятелни клонове на чуждестранни банки у нас.

ДАР е в състояние рязко да увеличи предлагането на подходящи обекти за приватизация и премахване на сегашните бюрократични пречки. Предлагаме мерки и нови форми за финансиране и повишаване на ефективността на потенциалните купувачи чрез:
* незабавно стартиране дейността на Възобновяемия приватизационен фонд;
* създаване на специализирана банка за стимулиране на инвестициите;
* данъчни облекчения при покупка на акции и дялове от приватизиращи се предприятия;
* активно използване на специалните финансови инструменти - дългосрочните държавни облигации по вътрешния дълг и конверсията на облигациите по външния дълг;
* разсрочено плащане от страна на работниците и служителите в предприятията и поетапно изкупуване на предприятия от тях;
* активното участие на мениджърсккте екипи в приватизацията.

ДАР ще съдейства за осъществяването на схема за масова приватизация като важна част от общия приватизационен процес. Готови сме в кратки срокове да предложим закони, уреждащи регламентирането на капиталовия пазар по отношение на ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните фондове.

ДАР е разработил пълен пакет от нормативни актове за ускоряване на процеса на приватизация във всичките му форми. Ние сме в състояние да организираме така приватизационния процес, че годишно да се приватизират около 150 големи предприятия, над 300 малки предприятия и обекти и 3 търговски банки. Освен това до края на 1995 г. можем да организираме и проведем масовата приватизация на около 300-400 големи и средни предприятия.


3. ДАР ЩЕ СПРЕ РАЗГРАБВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЩЕ ОСИГУРИ ЕФЕКТИВНОТО Й УПРАВЛЕНИЕ.

Досегашната система за управление на държавната собственост показа своята пълна неефективност. Съвместяването на управлението на държавното участие и на икономическото регулиране в отрасловите министерства доведе до подценяване на функциите, свързани с разработването и провеждането на държавната политика в съответните сектори. Поради това ДАР предлага управлението на държавното участие да бъде изведено от отрасловите ведомства и поверено на специализирано министерство.

Ние сме за увеличаване на правата и отговорностите на мениджърските екипи в държавните предприятия, обвързване на възнагражденията им с резултатите от дейността на управляваните от тях предприятия, търсене на строга отговорност в случаите на безстопанственост и злоупотреба с държавната собственост.

С цел оздравяване на държавния сектор ДАР предлага:
* конкретни програми за технологично обновяване и финансово стабилизиране на 350-400 структуроопределящи предприятия;
* укрепване на 80-100 предприятия чрез създаване на смесени дружества с водещи световни фирми;
* закриване на група силно губещи и безперспективни предприятия.


4. ДАР Е ЗА СТИМУЛИРАЩА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

Главното, за което се ангажира ДАР в тази насока, е разширяването на данъчната основа и повишаването на събираемостта на данъците. Ние подкрепяме тенденцията на промяна на структурата на данъчните постъпления чрез увеличаване на дела на Данъка върху добавената стойност и акцизите за сметка на Данъка върху печалбата на предприятията и поддоходното и имущественото облагане на физическите лица.

ДАР ще настоява за бързото приемане на закон за данъка върху печалбата, който да предвиди пълна равнопоставеност на икономическите субекти. Данъчните облекчения трябва да са свързани с разкриването на нови работни места и осъществяването на нови инвестиции. Смятаме, че значението на имуществените данъци в рамките на облагането на физическите лица трябва да нарасне. ДАР е за укрепване на данъчната администрация чрез създаване на данъчна полиция и повишаването на контрола върху дейността на данъчните служители.


5. ДАР Е ЗА СТАБИЛНА ФИНАНСОВА СИСТЕМА И ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА

ДАР преценява сегашното състояние на финансовата система като критично и дестабилизиращо българската икономика. Ние виждаме изход от положението чрез решително засилване на банковия надзор и строго спазване на изискванията на Централната банка. Това ще бъде гаранция, че средствата, които обикновените граждани са вложили в банките, ще бъдат използвани разумно. Ние сме за приемането на специален закон за банковия надзор и създаването на независима институция за неговото прилагане. Същевременно сме против предложенията Централната банка да бъде подчинена на изпълнителната власт.

ДАР ще предложи промени в Закона за Българска народна банка /БНБ/, целящи повишаването на координацията между финансовата политика на правителството и парично-кредитната политика на Централната банка.

ДАР е за спешно приемане на закони за застраховането, за Сметната палата, за устройство на бюджета, за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните фондове и регламентиране на надзора върху тяхната дейност.

Според ДАР финансовата система не може да бъде стабилизирана без намаляване на дела на бюджетните разходи за обслужване на вътрешния и външния държавен дълг чрез нова схема за финансиране на бюджетния дефицит, политика на намаляване на лихвените проценти, замяна на дълг срещу собственост и др. В състояние сме да предложим бюджет за 1995 г. с намалени държавни разходи и увеличена събираемост на данъци, което ще позволи намаляване на инфлацията с 2-2,5 пъти спрямо 1994 г.


6. ДАР Е ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО И НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

ДАР се обявява в защита на националната индустрия, търговията, услугите и занаятите. Основно средство за това е прилагането на защитни мерки по вноса и антидъмпингови процедури. Те трябва да бъдат регламентирани със закон и съобразени с поетите ангажименти на България по споразумението за асоцииране с Европейския съюз и във връзка с преговорите ни за присъединяване към ГATT.

ДАР е за приемане на закон за насърчаване на дребните и средни предприятия от страна на държавната и общинската власт, а също така на закон за занаятите.

ДАР ще настоява за промяна в Закона за защита на конкуренцията в посока на по-ефективно противодействие на опитите за създаване на монополи на националния и регионалните пазари и злоупотребата с монополното положение. Ние сме за завишаваме на наказанията и ускоряване на административните процедури, свързани със санкциониране на проявите на нелоялна конкуренция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ПОВОД НА ПОЛУЧЕНИ ПИСМА ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ОТ КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИОННОТО ВРЕМЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 23 ноември 1994 г. в Централната избирателна комисия /ЦИК/ постъпи писмо на г-н Евгени Михайлов - заместник-председател на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ във връзка с излъчването на дискусионните предизборни студиа по Канал 1 на Българска национална телевизия, с което се предлага горните предавания да започват от 20,40 ч, за да могат максимален брой избиратели да се запознаят с програмните виждания на основните политически сили.

В ЦИК постъпиха и писмо от г-н Жан Виденов /на 23 ноември 1994 г./, с което се предлага да бъде разпределено от ЦИК евентуално отстъпеното от Българска социалистическа партия и Съюза на демократичните сили време за телевизионните и радиодискусионни студиа по време на предизборната кампания, както и писма от Кр. Премянов и Г. Първанов /на 25 ноември 1994 г./ за предоставяне на част от времето на коалицията на други партии и коалиции.

На свои заседания на 23, 24 и 25 ноември 1994 г. Централната избирателна комисия обсъди обстойно постъпилите писма, становищата на ръководството на Българска национална телевизия по този повод и препоръките на експертната група. По този повод ЦИК ви уведомява за следното:

1. В първия абзац на точка 1 от решение N 234/1994 г. на Централната избирателна комисия изчерпателно са посочени партиите и коалициите, ползващи се с привилегията, предвидена в абзац 3 и 4 от решението на Великото народно събрание /ВНС/ за достъпа до медиите за участие в тематичните дебати по БНТ и Българско национално радио. Същото е и окончателното становище на Върховния съд на Република България, изразено в решение N 3717/1994 г. от 22 ноември 1994 г. по адм. д. N 4563/1994 г. на Върховния съд /ВС/ - III г.о.

В рамките на така предоставеното им време тези партии и коалиции могат да отстъпят част от същото време както между останалите участници в дебата, така и на други политически партии и коалиции или независими кандидати.

В случай, че някоя от тези политически партии или коалиции се откаже от възможността да ползва това време, то отпада от разпределеното време.

2. Централната избирателна комисия счита, че началният час на започване на предизборните дискусионни студиа по горната точка следва да бъде не по-късно от 21 ч., за да има възможност по-голям брой избиратели да се запознаят с програмните виждания на политическите сили.

3. По повод становището на ръководството на БНТ в писма NN 749/25 ноември 1994 г. и 754/27 ноември 1994 г. Централната избирателна комисия счита:

- разлики от порядъка на 3 до 5 секунди във времетраенето на 3-минутните клипове не са от значение;

- уместно е предложението от страна на ръководството на БНТ да бъдат предупредени упълномощени представители на политическите партии и коалиции относно последиците от евентуални нарушения на авторски права при изготвянето на клиповете;

- Централната избирателна комисия намира за уместни и правилни решенията на ръководството на БНТ, приети на заседанието му на 27 ноември 1994 г., относно отразяване на предизборните прояви в страната.

Централната избирателна комисия моли ръководствата на СДС и Движението за права и свободи /ДПС/ да уведомят комисията приети ли са решения за предоставяне на телевизионно и радиовреме по т. 1 от решение N 234/1994 г. на ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦИК: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР НА ЦИК: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА ОТМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ПАРТИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА 37-О ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. Документът е адресиран до Централната избирателна комисия, до Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Ръководството на Партия Либерален конгрес /ПЛК/ съобщава, че с решение на Върховния съд от 29 ноември 1994 г. е отменена регистрацията на ПЛК, направена от Централната избирателна комисия /ЦИК/, и партията няма да участва в изборите на 18 декември 1994 г.

С това бяха прекъснати опитите на Янко Янков, изключен от ПЛК, да се възползва от юридически извъртания, за да противопостави организацията на единствената реална антикомунистическа сила днес - Съюза на демократичните сили /СДС/.

Възниква въпросът ще потърси ли някой отговорност от Янко Янков за опитите му да манипулира ЦИК и за произтичащите от това последствия.

София, 30 ноември 1994 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПЛК

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлиян Коцев

СЕКРЕТАР: Иван Вечерников

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕН КРЪГ "БЪЛГАРИ ЗА РАЗУМ И НАЦИОНАЛНА СЪВЕСТ", ПРОВЕДЕНО НА 16 НОЕМВРИ 1994 Г. В КОЙНАРЕ.


Днес, 16 ноември 1994 г. /сряда/ в гр. Койнаре, Ловешка област, се проведе общо събрание на Демократичен кръг "Българи за разум и национална съвест" /БРНС/ - политическа партия в Република България, на основание решение на Софийски градски съд N 97/ 30 април 1991 г. и обнародвано в "Държавен вестник" бр. 71/ 30 август 1991 г. по чл. 9 от Закона за политическите партии.

Дневен ред: 1/ Запознаване с обстоятелствата по изпълнение на поканата на председателя на Форум "Преображение" /пощенска кутия N 46, Варна 9001 - Първи пощенски клон/ - инж. Илия Стефанов, за среща на лидерите на малките извънпарламентарни политически партии в България на 15 ноември 1994 г. в залата за пресконференции на БТА, бул. "Цариградско шосе" N 49 от 11 часа за евентуално изграждане на предизборен демократичен съюз и вземане на единно и правилно решение въпреки много краткия срок, който ни остава до 18 ноември 1994 г. - датата, до която трябва да се регистрират за извънредните парламентарни избори на 18 декември 1994 г. политическите партии и коалиции, както и по привързаността на председателя на БРНС за подписване на евентуален съюз с непознати и неизяснени политически партньори.

След като изслуша устната информация на председателя на БРНС Димитър Бутански, след като прегледа внимателно Откритото писмо на Форум "Преображение" до д-р Анастасия Мозер - главен секретар на Българския земеделски народен съюз, и Обръщението му - покана до БРНС, и след допълнително събрана информация за "влизащите в такъв съюз" представители, общото събрание на ДК "БРНС" реши:

1. Счита подписването на Заявлението-заявка за участие в "събрания по поръчка съюз" от Димитър Бутански - председател на БРНС, на 15 ноември 1994 г. в залата за пресконференции на БТА за нередно и невалидно и напуска тази несериозна и съмнителна "коалиция".

2. Одобрява отказа и неподписването от лидера на БРНС Димитър Бутански на декларацията на този изфабрикуван "съюз" за "съдене на държавата", заради "неравнопоставеността на политическите организации пред избирателния закон" - преди и сега.

3. Подкрепя морално и с гласовете си Съюза на демократичните сили, под чиято егида излиза с поделенията си на предсрочните парламентарни избори на 18 декември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 371

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване недействителността на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове /ЗИНПОСК/ Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Ваня Генчева Балтакова, ЕГН 590819ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на коалиция "Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" както следва:

1. В 4 Многомандатен избирателен район - гр. Велико Търново, на 17 ноември 1994 г. в 13,20 часа.

2. В 25 Многомандатен избирателен район - гр. София III, на 18 ноември 1994 г. в 14,10 часа.

3. В 14 Многомандатен избирателен район - гр. Перник, на 18 ноември 1994 г. в 14,50 часа.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Ваня Генчева Балтакова в 14 Многомандатен избирателен район - Перник, в кандидатската листа на коалиция "Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция", тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му, пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на коалиция "Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" и на Ваня Генчева Балтакова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 372

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Матей Атанасов Матеев, ЕГН 480528ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Демократична партия на справедливостта в кандидатските им листи както следва:

1. В 14 Многомандатен избирателен район - гр. Перник, на 18 ноември 1994 г. в 9,00 часа.

2. В 22 Многомандатен избирателен район - гр. Смолян, на 18 ноември 1994 г. в 16,00 часа.

3. В 25 Многомандатен избирателен район - София III, на 18 ноември 1994 г. в 18,30 часа.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Матей Атанасов Матеев в 25 Многомандатен избирателен район - София III, в кандидатската листа на Демократична партия на справедливостта, тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му, пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Демократична партия на справедливостта и на Матей Атанасов Матеев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 373

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Александър Генчев Конов, ЕГН 281110ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Съюз на монархическите сили "Царство България" както следва:

1. В 23 Многомандатен избирателен район - гр. София I, на 15 ноември 1994 г. в 14,40 часа.

2. В 25 Многомандатен избирателен район - гр. София III, на 16 ноември 1994 г. в 15.15 часа.

3. В 4 Многомандатен избирателен район - Велико Търново, на 18 ноември 1994 г. в 10.15 часа.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Александър Генчев Конов в 4 Многомандатен избирателен район - Велико Търново, в кандидатската листа на Съюз на монархическите сили "Царство България", тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му, пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Съюз на монархическите сили "Царство България" и на Александър Генчев Конов.

Председател: Л. Джелепова

Секретар: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 374

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрация на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Веско Иванов Василев, ЕГН 520907ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на коалиция "Обединение за социализъм" в кандидатските им листи както следва:

1. В 3 Многомандатен избирателен район - гр. Варна, на 15 ноември 1994 г. в 17,15 часа.

2. В 19 Многомандатен избирателен район - гр. Русе, на 16 ноември 1994 г. в 11,55 часа.

3. В 20 Многомандатен избирателен район - гр. Силистра, на 18 ноември 1994 г. в 8,2[0] часа.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Веско Иванов Василев в 20 Многомандатен избирателен район - гр. Силистра, в кандидатската листа на коалиция "Обединение за социализъм".

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му, пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на коалиция "Обединение за социализъм" и на Веско Иванов Василев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 375

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител


В съответствие с изискванията на чл. 43, ал. 1 и 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Джошкун Алиев Абишев, ЕГН 601011ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Партия за демократични промени както следва:

1. В 15 Многомандатен избирателен район - гр. Плевен, на 15 ноември 1994 г. в 10,00 часа.

2. В 9 Многомандатен избирателен район - гр. Кърджали, на 18 ноември 1994 г. в 10,30 часа.

3. В 13 Многомандатен избирателен район - гр. Пазарджик, на 18 ноември 1994 г. в 16,36 часа.

Тъй като един кандидат може да бъде регистриран най-много в два многомандатни избирателни района, то последващите регистрирания следва да бъдат анулирани.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл. 43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Джошкун Алиев Абишев в 13 Многомандатен избирателен район - Пазарджик, в кандидатската листа на Партия за демократични промени, тъй като тази регистрация е последна по време.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщаването му, пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Партия за демократични промени и на Джошкун Алиев Абишев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 376

София, 25 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за народен представител.


В съответствие с изискванията на чл.43, ал 1 и 2 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия извърши проверка и установи, че лицето Иван Петров Стойчовски, ЕГН 430905ХХХХ, е регистрирано за кандидат за народен представител от името на Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани в Пернишки многомандатен избирателен район /на 17 ноември 1994 г. в 16,30 ч./, Варненски многомандатен избирателен район /на 18 ноември 1994 г. в 11,30 ч./ и Врачански многомандатен избирателен район /на 18 ноември 1994 г. в 13,00 ч./, както и от името на Фронт на прогресивните сили в България във Великотърновски многомандатен избирателен район и Врачански многомандатен избирателен район.

Тъй като един кандидат за народен представител може да бъде регистриран само от една партия или коалиция, то последващите му регистрации от името на друга партия или коалиция следва да бъдат обявени за недействителни.

Като има предвид гореизложеното и на основание чл.43 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Обявява за недействителна регистрацията на кандидата за народен представител Иван Петров Стойчовски от кандидатската листа на Фронт на прогресивните сили във Великотърновски и Врачански многомандатни избирателни райони и от кандидатската листа на Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани във Врачански многомандатен избирателен район.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от съобщението му, пред Върховния съд.

Препис от решението да се изпрати на Фронт на прогресивните сили в България, Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани и на Иван Петров Стойчовски.

ПРЕСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 377

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 16 Пловдивски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1, т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Димитър Асенов Джевизов в 16 Пловдивски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл. 41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 25 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2391 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 493 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, неотговарящи на пола на лицето - 66 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 323 бр.

3. Дублирани ЕГН - 104 бр.

4. Записани по два и повече пъти - 101 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Димитър Асенов Джевизов за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 16 Пловдивски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 378

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 27 Старозагорски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1 т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Никола Генчев Николов в 27 Старозагорски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 26 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2394 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 478 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, неотговарящи на пола на лицето - 18 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 444 бр.

3. Лица под 18 години - 8 бр.

4. Записани по два пъти - 8 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Никола Генчев Николов за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 27 Старозагорски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 379

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 31 Ямболски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1 т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Юрий Николов Шопов в 31 Ямболски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 ОТ ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 26 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2080 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 151 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, неотговарящи на пола на лицето - 12 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 133 бр.

3. Лица под 18 години - 3 бр.

4. Празни номера - 1 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Юрий Николов Шопов за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 31 Ямболски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 380

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 31 Ямболски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1 т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Минчо Господинов Илчев в 31 Ямболски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 27 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2099 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 138 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, неотговарящи на пола на лицето - 19 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 68 бр.
   2.3. Непълни ЕГН - 6 бр.

3. Лица под 18 години - 3 бр.

4. Дублирани ЕГН - 16 бр.

5. Едно лица фигурира три пъти в списъка.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Минчо Господинов Илчев за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 31 Ямболски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 381

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-мо Народно събрание в 13 Пазарджишки избирателен район.


На основание чл.34, ал.1 т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Тодор Куртев Цоков в 13 Пазарджишки избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 ОТ ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 27 номеври 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2079 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 138 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, неотговарящи на пола на лицето - 11 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 127 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Тодор Куртев Цоков за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 13 Пазарджишки избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 382

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 31 Ямболски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1 т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Янко Кирилов Кожухаров в 31 Ямболски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 27 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2134 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 199 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, неотговарящи на пола на лицето - 122 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 77 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Янко Кирилов Кожухаров за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 31 Ямболски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 383

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-мо Народно събрание в 13 Пазарджишки избирателен район.


На основание чл.34, ал.1 т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Николай Тодоров Кърджиев в 13 Пазарджишки избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 27 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2574 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 641 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, неотговарящи на пола на лицето и непълни - 155 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 468 бр.

3. Лица под 18 години - 9 бр.

4. Дублирани ЕГН - 9 бр.

5. Две лица са вписани по два пъти.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Николай Тодоров Кърджиев за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 13 Пазарджишки избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 384

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 3 Варненски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Янко Атанасов Коренчев в 3 Варненски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 27 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2250 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 264 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, при които няма съответствие между името и пола на избирателя - 64 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 191 бр.

3. Лица под 18 години - 8 бр.

4. Непопълнен номер - 1 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Янко Атанасов Коренчев за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 3 Варненски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 385

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 13 Пазарджишки избирателен район.


На основание чл.34, ал.1 т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Георги Николов Мърков в 13 Пазарджишки избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 от ЗИНПОСК. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 27 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2275 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 329 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, при които няма съответствие между името и пола на избирателя - 99 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 191 бр.

3. Лица под 18 години - 25 бр.

4. Лица без ЕГН - 14 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Георги Николов Мърков за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 13 Пазарджишки избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 386

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 19 Русенски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1. т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Теодор Антонов Пеев в 19 Русенски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 ОТ ЗИНПОС. След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 26 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2062 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 78 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН, при които няма съответствие между името и пола на избирателя - 2 бр.
   2.2. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 42 бр.

3. Зачертани - 30 бр.

Освен това дублирани са 4 лица.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Теодор Антонов Пеев за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 19 Русенски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: Х. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 387

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Оформянето на протоколите на Секционната избирателна комисия /СИК/ и Районните избирателни комисии /РИК/.


След изслушване на инфомация от комисията по определяне на мандатите и компютърната обработка на резултатите от изборите и запознаване с предложените макети за протоколи на СИК и РИК Централната избирателна комисия /ЦИК/

РЕШИ:

1. Одобрява предложената от търговско дружество DEMAX PRINT АД технология за изработване на протоколите на СИК и РИК съгласно решение N 332 от 23 ноември 1994 г. на ЦИК.

2. Протоколите на СИК и РИК се изработват на неделим лист трипластова химизирана хартия с индигиран гръб с оформени в листа полета, съответстващи на отделните страници. Оригиналните подписи на членовете на СИК и РИК се полагат в долния десен ъгъл на листа на първия пласт. Подписите на следващите пластове са под индиго.

3. Трите пласта на протокола на СИК са на бяла хартия. На първия пласт, предназначен за ЦИК, в долния край се разполага надпис

ЦИК... ЦИК Уникален номер ЦИК ... ЦИК

На втория пласт, предназначен за РИК, в долния край се разполага светлозелена лента с надпис

РИК... РИК Уникален номер РИК ... РИК

На третия пласт, предназначен за общината, в долния край се разполага светлочервена лента с надпис

Община ... Община Уникален номер Община ... Община

4. Двата пласта на протокола на РИК са на бяла хартия. На първия пласт, предназначен за ЦИК, в долния край се разполага надпис

ЦИК ЦИК ... ЦИК ЦИК

На втория пласт, оставащ в РИК, в долния край се разполага светлозелена лента с надпис

РИК РИК ... РИК РИК

По линиите на сгъване на протокола се разполага микротекст, определен от ЦИК.

5. Черновата е копие на протокола на СИК без уникалния номер на еднопластова бяла хартия с блед светлосив надпис по диагонал ЧЕРНОВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 388

София, 27 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Анулиране на регистрация на независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание в 31 Ямболски избирателен район.


На основание чл.34, ал.1. т.4 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия извърши проверка за редовността на регистрацията за независим кандидат за народен представител на Георги Илиев Мишев в 31 Ямболски избирателен район с оглед спазване на изискванията на чл.41, ал.5 и 6 ОТ ЗИНПОСК.

След направената проверка в Управление ГРАО към МТРС въз основа на приемо-предавателен протокол от 27 ноември 1994 г., приложен към изборните книжа на независимия кандидат за народен представител, бе установено следното:

1. Преписката включва списък на 2155 лица, издигнали кандидатурата на независимия кандидат.

2. От единните граждански номера /ЕГН/ се установи, че 166 ЕГН са грешни, а именно:
   2.1. Грешни ЕГН според контрол по модул 11 - 85 бр.

3. Лица под 18 години - 9 бр.

4. Непопълнени ЕГН - 60 бр.

5. Непопълнени редове, но включени в общия брой - 12 бр.

С оглед на гореизложеното и на основание на чл.42 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Анулира регистрацията на Георги Илиев Мишев за независим кандидат за народен представител в 37-о Народно събрание от 31 Ямболски избирателен район.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 389

София, 28 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Гласуване на екипажите на плавателни съдове.


Централната избирателна комисия изменя и допълва Решение N 287 от 18 ноември 1994 г., като

РЕШИ:

1. На плавателни съдове, които тръгват от страната до 19,00 ч на 17 декември 1994 г. и чиито екипажи наброяват повече от 20 души, да се сформират избирателни секции, като им се дадат бюлетини, за да гласуват.

2. Гласуването се извършва с притежаваните от екипажите моряшки паспорти. Отметка за гласуването се прави на предпоследната страница на моряшкия паспорт.

3. Плавателни съдове, които са стационарно установени до 19,00 ч на 17 декември 1994 г. в градове в чужбина, в които България има дипломатически представителства /в които ще се извършва гласуване/, получават бюлетини и книжа за гласуване от тези дипломатически представителства. Капитаните на тези плавателни съдове лично получават необходимите бюлетини и изборни книжа.

4. Резултатите от гласуването да се предадат посредством радиовръзката на параходствата, а чрез тях на съответните районни избирателни комисии и на Централната избирателна комисия и да съдържат всички числови данни, описани в секционния протокол /съгласно укази N 216, 252 и 262 на президента на Републиката/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 390

София, 28 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обжалване отказ за регистрация на независим кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия.


Постъпила е жалба от Георги Иванов Чунчев срещу отказа на Районна избирателна комисия на 5 Многомандатен избирателен район - Видин, да бъде регистриран като кандидат на коалиция "Народен съюз - Български земеделски народен съюз /БЗНС/, Демократическа партия /ДП/" на четвърто място в кандидатската листа на коалицията в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. В жалбата се твърди, че по независещи от него причини документите за регистрацията не са постъпили своевременно в РИК. Моли Централната избирателна комисия да отмени отказа за регистрацията му като кандидат за народен представител и да постанови ново решение, с което да допусне исканата от него регистрация.

Жалбата е неоснователна. Видно от писмо номер 7/25 ноември 1994 г. на РИК, Видин, изпратено с факс до ЦИК, предложението на БЗНС с изх. N 303/18 ноември 1994 г. за включване на Георги Иванов Чунчев в кандидатската листа на коалицията е било получено по факс в РИК на 18 ноември 1994 г. в 13,23 часа. Същото предложение е било повторено по факса и в 13,27 часа на същата дата. И в двата случая предложението е постъпило в РИК без заявление от кандидата Георги Иванов Чунчев, поради което на 18 ноември 1994 г РИК е отказала неговата регистрация като кандидат за народен представител. За пръв път заявление от кандидата Георги Иванов Чунчев е постъпило в комисията на 22 ноември 1994 г. в 17,00 часа.

С оглед изложеното решението за отказ за регистрация следва да се потвърди, тъй като не са спазени изискванията, визирани в чл.45, ал.1 точки 2 и 3 и ал.2 от ЗИНПОСК, които предвиждат заявлението на кандидата за народен представител, че е съгласен да бъде регистриран от посочилите го партии или коалиции за народен представител, и декларацията му, че отговаря на условията на чл.3, ал.1 от ЗИНПОСК, да постъпят в срока, който изтича на 18 ноември 1994 г. в 19,00 ч, в РИК, а това е станало след него - на 21 ноември 1994 г.

Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия на основание чл.34, ал.1, точки 2 от ЗИНПОСК

РЕШИ:

Потвърждава отказа на Районна избирателна комисия на 5 Многомандатен избирателен район. гр. Видин, от 18 ноември 1994 г. да регистрира Георги Иванов Чунчев като кандидат за народен представител под номер 4 в кандидатската листа на коалиция "Народен съюз - БЗНС, ДП" за изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд на републиката в тридневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 391

София, 28 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Обжалване отказ за регистрация на независим кандидат за народен представител от Районна избирателна комисия.


Постъпила е жалба от Йордан Николов Пеянски срещу отказа на Районна избирателна комисия на 3 Многомандатен избирателен район - Варна, да бъде регистриран като независим кандидат за народен представител за изборите на 18 декември 1994 г. В жалбата си твърди, че поради технически причини се забавило постъпването в РИК на част от подписите, изискуеми за издигане кандидатурата на независим кандидат, тя отказала неговото регистриране. Моли Централната избирателна комисия с оглед на обстоятелството, че са събрани фактически повече от 2000 подписа на избиратели, да отмени решението на Районната избирателна кимисия - гр.Варна, за отказ да бъде регистриран като независим кандидат за народен представител и да постанови ново решение, с което да се допусне исканата от него регистрация.

Жалбата е неоснователна. Видно от писмо N 8/22 ноември 1994 г., изпратено с факс до ЦИК, подписката, която е представил независимият кандидат в подкрепа на кандидатурата си, съдържа 2066 имена, от които 587 без посочени точни адреси, 5 с две имена, 4 със съкратено фамилно име и 3 без единен граждански номер, като Инициативният комитет, състоящ се от 6 души, не съдържа точните им адреси.

С оглед изложеното Централната избирателна комисия намира, че отказът за регистриране на жалбоподателя като независим кандидат е законосъобразен. Не са спазени изискванията, визирани в чл.41, ал. 5 от ЗИНПОСК, който предвижда предложения от 2000 избиратели от съответния район, което в случая не е спазено с оглед липсата на точни адреси, три имена и ЕГН на 2000 избиратели от избирателния район. Затова решението за отказ на регистрация следва да се потвърди.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 34, ал. 1, точка 2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Потвърждава отказа на Районна избирателна комисия на 3 Многомандатен избирателен район - Варна, да регистрира Йордан Николов Пеянски като независим кандидат за народен представител за изборите на 18 декември 1994 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд на Републиката в тридневен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев.

/Пресслужба "Куриер"/


17:45:00
01.12.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!