1 юли 1994


София, 1 юли 1994 година
Брой 127 /1172/


София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ХРИСТИЯНСКИ СЪЮЗ "СПАСЕНИЕ" ПО ПОВОД НА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА АРХИЕПИСКОП ХРИСТОФОР СЪБЕВ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Централното ръководство на Християнски съюз "Спасение" /ХСС/ декларира, че няма причини и основания да се отказва от председателя на организацията Негово блаженство архиепископ Христофор Събев.

В неговото минало няма неща, поради които той би могъл да се срамува, тъй като не е ползвал привилегии, така например, въпреки че като привилегия е бил приет да учи в немска езикова гимназия в Ловеч, е отказал и не се е възползвал. На два пъти му е предлагано апартамент по линия на активните борци през 1976 г. и през 1986 г., както и от квотата на Съюза на демократичните сили /СДС/ от Националната кръгла маса държавен апартамент през 1991 г. Но той ги е отказвал и досега спи в работната си канцелария, отказал е предлаганото му партийно членство през декември 1976 г. Не е следвал в СССР, а е завършил Софийския университет - физика, и Духовната академия - богословие. Не е работил в Дубна, работил е в станция по космическо лъчение на връх Мусала и на Тяншанската високопланинска станция на 4000 м. надморска височина до Алма Ата - Казахстан. Лежал е като обвиняем по политически членове за неговата дисидентска борба срещу тоталитаризма и насилието на "Развигор" 1 - София, Главно следствено управление /ГСУ/, в Софийския централен затвор и във Врачанския затвор - преди 10 ноември 1989 г., както и няколко пъти тогава е бил арестуван и заточван заради религиозни шествия с кръстове и икони през 1988 г. Не е подписвал декларации и не е служил на тайните служби, поради което е неудобен за тях, поради неговата необвързаност.

Християнският съюз "Спасение" застава твърдо зад архиепископ Христофор Събев, независимо от решенията на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС и това кой ще представлява ХСС в НКС на СДС.

ЗА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО

СЕКРЕТАР: Димитър Занев

София, 28 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ КЪМ ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ РЕШЕНИЯТА НА ШЕСТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.
Документът не е адресиран до Христо Петров Събев, братя Павлови и Лъчезар Тошев.


УВАЖАЕМИ ПОТЪРПЕВШИ,

Актът, извършен срещу вас с решенията на VI национална конференция, би бил сериозна драма в условията на еднопартийно държавно управление и срастване на партията с държавата, но в условията на демокрацията, където основна ценност е многопартийната система - това вече е въпрос на избор или еволюция.

С малки изключения /вж. политическите превъплъщения на Ал. Янчулев/ напускането на една и включването в друга партия е главно въпрос на еволюция.

Критерий за членство в Българска партия Либерали е потенциалът, възможностите и желанието на всяка личност за положителен принос към обществото и неговото развитие.

Ето защо ние, либералите, отваряме вратите си за всеки, който милее за България, без оглед на това какви решения са взели за неговото и това на близките му бъдеще повече или по-малко високи партийни и коалиционни форуми.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО
НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

София, 29 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ НА СЪЮЗ "ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"


Развитието на политическите процеси в България през последните три години показва обезпокояваща тенденция към реставрация на политическия климат от периода преди и по време на Втората световна война.

Докато Българската социалистическа партия /БСП/ полагаше усилия да съхрани влияние в обществото, в страната се възстановиха и много от старите политически партии. В ръководствата им застанаха техни бивши членове или хора, семейно свързани с тях. Възкресиха се стари символи и стари печатни издания. Канонизираха се стари политически дейци. И най-важното, поставят се старите партийни цели и задачи. Издигат се лозунги отпреди 70 и повече години.

През есента на 1991 г. българският народ гласува с надеждата неговите избраници да излъчат компетентно управление и да изведат страната от тежката криза, последвала рухването на комунистическата система.

Вместо това в Народното събрание крайните леви и крайните десни заеха старите партийни позиции. С ново ожесточение пред очите на смаяния народ бяха подновени прекъснатите за 45 години политически сражения.

Разделението на обществото, преднамерената конфронтация, омразата, стремежът и обикновеният човек да бъде превърнат в инструмент на политическото противоборство превърнаха България в заложник на старите политически нрави.


ДОКЪДЕ ДОВЕДЕ ТОВА?

Задълбочи се икономическата криза. Структурната реформа в икономиката критично закъсня. Голяма част от индустриалните предприятия практически не работят. Безработицата приема обезпокояващи размери.

Земеделието е в застой. Значителна част от обработваемата земя запустява. Хиляди расови животни бяха изнесени или изклани. Други измряха от глад. Разграбиха се стопански сгради и инвентар. Посегна се върху запасите от хранително зърно.

Стопанската разруха се съпътства от спекула и растяща престъпност. Застрашени са животът и имуществото на хората. Политически беше блокирано изграждането на съдебната система.

Властта отново се преследва като източник за забогатяване и терен за безогледна политическа борба. Корупция обхвана държавната администрация на всички нива.

Не се събират данъците, а митниците се заобикалят. Ръководства ограбват поверените им предприятия.

Докато реституцията даде шанс на една тясна социална група, основната част от населението обеднява.


КАКЪВ Е ИЗХОДЪТ?

Волята на българския народ за мирен преход към демокрация е шансът на България.

Съюз "Демократична България" /СДБ/ смята, че преходът към пазарно стопанство и гражданско общество е немислим без обединяване на обществото около националните интереси и стратегическите цели на реформата. Енергията на нацията и нейният интелектуален потенциал трябва да се насочат към изпълнението на една конкретна и реалистична програма, която ясно посочва целите, средствата и социалната цена на прехода.

Окончателно трябва да се разделим с еуфорията и илюзиите за бърз и безболезен преход. Лишенията на българския народ трябва да се мотивират с конкретни мерки в защита на националната икономика и на сигурността на гражданите. Нужна е нова прагматична политика, обърната към реалните проблеми на хората.

Управлението на страната трябва да се поеме от политически сили, решени да защитават националните интереси, а не интересите на отделни групи.

Съзнавайки отговорността на политическия момент и оценявайки опасностите за демокрацията и реформата, СДБ ще работи последователно за:


1. СТАБИЛНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Гарант на демокрацията са демократично избраните държавни институции. Ефективността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт се определя от институционалното им разделение.

Ние ще работим за повишаване на дееспособността и на авторитета на българския парламент като основна институция на парламентарната република.

СДБ е за утвърждаване на пряко избрания президент като реален фактор на националното единство.

Ние сме за силно и отговорно правителство, чиято програма е достояние на обществеността. Демокрацията е немислима без компетентна държавна администрация.

Ще работим за реално местно самоуправление чрез финансова и административна самостоятелност на общините.


2. УКРЕПВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ И НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

Основен приоритет на държавната политика са националната сигурност и националната отбрана. СДБ ще работи за укрепване на боеспособността на Българската армия и повишаване на авторитета на българския офицер. Службата в армията трябва да стане въпрос на чест за всеки български младеж.

Друг основен елемент на сигурността на българските граждани е опазването на вътрешния ред и законност. За да бъдат гарантирани животът, имуществото, честта и свободата на българските граждани, полицията трябва да разполага с необходимите права и технически средства. Борбата с престъпността е невъзможна без закон за полицията и реформата на съдебната система. Строгостта на закона към тежките криминални и стопански престъпления трябва да се повиши.


3. УСКОРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

Опора на държавата и демокрацията е бъдещата средна класа. Пътят към нейното създаване е структурната реформа в икономиката. Нейна стратегическа задача е преразпределението и смяната на собствеността.

Приватизацията на държавните и общинските предприятия ще създаде многобройни собственици на магазини, ателиета, предприятия, кантори, земеделски стопанства, ферми и други стопански обекти.

СДБ е за ускорена приватизация и използване на различни приватизационни механизми. СДБ ще използва законодателната си инициатива за създаване на многобройни жизнеспособни български предприятия, стабилизиращи икономиката. Държавата не може да е безучастна към създаването на новите икономически субекти. Тя трябва да се ангажира с укрепването на малките и средните предприятия. Търсенето на пазари и протекционизмът за българските производители са задължителни елементи на държавната политика.

СДБ ще работи за ускорено връщане на земята в реални граници. Максимално трябва да се използват наличните финансови, технически и правни средства за това. Нужен е пазар за земята и свободен достъп на земеделския производител до пазара.

СДБ подава ръка на българския частен бизнес. За да се превърне в значим икономически фактор, националният бизнес се нуждае от специални грижи. Ние сме за преференции на частните инвестиции в производствената сфера.


4. СЪВРЕМЕННА ДАНЪЧНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

За да функционира ефективно държавният механизъм, трябва да е финансово осигурен. Покриването на държавните разходи за национална сигурност и отбрана, за образование и култура, за екология, здравеопазване и за социално осигуряване изисква нова данъчна политика. СДБ ще работи за приемане на новите данъчни закони и създаване на ефективна данъчна администрация.

СДБ ще работи за достойното съществуване на българските пенсионери. Социалната сигурност на българските граждани може да се гарантира само чрез отделяне на осигурителните фондове от държавата.


5. УКРЕПВАНЕ НА СВОБОДНИЯ СИНДИКАЛИЗЪМ И ТРИСТРАННОТО ПАРТНЬОРСТВО

Успехът на прехода към пазарно стопанство е невъзможен без разширяване социалната база на реформата. Конструктивният социален диалог и тристранното партньорство са задължителни механизми в условията на социален стрес и растяща безработица.


6. ОТСТОЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВА НА МАЛЦИНСТВАТА

СДБ ще се противопоставя на национализма и на разединението на нацията. СДБ осъжда опитите за насаждане на етническа вражда.


7. НЕНАМЕСА НА СВЕТСКАТА ВЛАСТ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ

СДБ ще работи за възстановяване на авторитета и единството на Българската православна църква. Имуществените права на Българската православна църква трябва да бъдат законодателно защитени.

Обединени от нашата идейна и политическа платформа, ние поемаме отговорността да работим за бъдещето на България.

Страната ни се нуждае от ново поколение политици, необременени от болшевизма и балканските политически нрави на довоенна България. На опитите за реставрация на миналото противопоставяме политическия прагматизъм, обърнат към реалните проблеми на деня и бъдещето на нацията.

СДБ ще провежда последователна политика на толерантност и партньорство, насочена към сплотяване на обществото в името на националните интереси и идеали.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПОЧЕТНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р АТАНАС МОСКОВ, ПРОЧЕТЕНО НА 40-Я КОНГРЕС НА БСДП /17-19 ЮНИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Не се стеснявайте от това, че аз казвам "широкия социализъм", защото и друг път съм казвал - ние сме социалисти, защото сме социалдемократи, и сме социалдемократи, защото сме социалисти. И затова нашият интернационал се казва Социалистически интернационал. Не се стеснявайте от това, че социализмът е компрометиран като название през XX век. И демокрацията е компрометирана. Прибавиха й едно "народна" отпред. Безумие. И децата знаят, че демокрация, това е власт на народа. Излиза, че народната власт на народа - това е комунистическа диктатура.

Социализмът, тъй като той е развит сега, в края на XX век, представлява осъществяване на социалната демокрация - крачка по крачка, реформа по реформа. Той е всичко онова, което има работният, трудовият народ и изобщо гражданинът като свободи, като гаранции, като социални осигуровки - цялото социално законодателство, за което България е пример още след Първата световна война, когато Янко Сакъзов беше министър на труда и на индустрията. Ние, като социалдемократи, трябва да знаем, че сме не само създателите на политическа България, на политически културната България, не само на икономическа България, не само на социална България, но ние чрез своите усилия сме се включили в един голям, обществен феномен, какъвто е хуманизмът.

Хуманизмът в края на XX век е усилие да се даде на либералния хуманизъм ново, социално съдържание. Защото като всеки обществен феномен хуманизмът се мени с вековете, разраства се обемът на неговото съдържание. Философите казват: хуманизмът това е непрестанен възход на умното същество - на човека, за да се утвърди като личност, осъзнала своите права и задължения в едно все по-съвършено организационно общество. Историята забелязва като пръв признак, че човекът израства в личност, съзнаваща своето особено положение в природата и в света, когато хората излизат от горите и заменят своите божества - стихиите, животните, с богове по свой образ телом и духом. Живеят като нас, хората, си казват те, но са някъде високо, те са съвършени, те са символ на човешкото съвършенство, на това съзнание за стойност, което е единствено известно досега в космоса на нашата планета. Създават си богове и ги качват на планината - на Олимп. Оттам те дават пример за могъщество и съвършенство на онези, които са долу.

През V век преди Христа известният гениален гръцки философ Протагорас пише: "Човекът, това е мерилото за всичко, което съществува и което не съществува." Преди няколко дни чух по програма "Хоризонт", че една от темите на зрелостниците беше "Протагорас и мерилото за всичко, което съществува". Изпуснаха второто - "което не съществува", а то е именно голямото просветление на този гений-философ, който казва, че ако има въобще нещо, което не съществува, то пак е възприето като съдържание за нас - хората.

По този принцип за съвършенството на човека е създадена историята на Стария завет. Вече боговете не са човеци по върховете на Олимп, а това е Бог единен, някъде във върховете на всемира, ние всички се кланяме на него и той е по наш образ и подобие, но е всемогъщ. "Верую в едина Господа, съдържателя и създателя на все видимо и невидимо..." - така беше веруюто, което учихме в началното училище. Видимо и невидимо - ето я философията на Протагорас - всичко, което съществува и не съществува. Това е хуманизмът на гръцката, на елинската култура.

Но човеците са разделени на два вида. Едните са човеци-господари, а другите са роби. Векове и хилядолетия човечеството живее в робовладелческия строй. И ето идва един апостол, създател на нова правда на земята - Исус Христос, който казва: ние всички - роби и господари, сме чада на единния Бог, ние всички сме равни пред Бога и като равни пред Него, ние сме равни и в храма, ние сме равни и в живота.

И нека знаят всички, които ме слушат, че по-скоро камила ще мине през иглени уши, отколкото богаташ да влезе в рая. Ето откъде идва закалката на социалния хуманизъм - отпреди 2000 години. Първоначално той е воювал против робството - Спартак. Пада робството, макар и не много отдавна, в борбата против Севера и Юга в Съединените щати, когато го унищожават със закон и конституция. Но равните пред Бога, свободните през средните векове са вече под друго властване. Те са закрепостени към хората, които имат земята, те са неравни пред закона на държавата и обществото. И започва борба за освобождаването от крепостничеството, за равенството пред закона.

Хуманизмът добива ново съдържание. Това е либералният хуманизъм, утвърден с Великата френска революция - "Свобода, братство, равенство". Но още тогава, когато се води борбата през Възраждането за равенство пред законите, има умове, които искат да дадат на това равенство друго съдържание. И за чудо на историята това са тъй наречените социалисти-утописти, религиозни личности в Англия и Италия, които искат да снемат рая от небето на земята и в разработени проекти за държава с друго, социално съдържание да осъществят Христовия хуманизъм. Техни последователи след това са цивилни лица. Така във Френската революция хора като Бабьоф и Марат вече застъпват едновременно с либералния хуманизъм и социалната теза - солидарност между хората, за да можем да освободим труда от опекунство.

Социалната справедливост се издига като един голям принцип на вековете от XVIII до нашия. Ние живеем именно тази епоха, когато на либералния хуманизъм се дава социално съдържание. Човечеството вече е стигнало до съзнанието, че е единно в своите аспирации. По всички континенти е развито това движение за социална справедливост и всички континенти е опасал Социалистическият интернационал.

Бутрос Гали, главният секретар на ООН, произнесе за пръв път в историята на Международната организация на труда реч, в която бе казано: "Нашата задача е световна социална справедливост." Това звучи много окуражително, като се има предвид, че Бутрос Гали е член на партия в Египет, която членува в Социалистическия интернационал. Това значи, че на нас, всички социалдемократи, ни предстои голямата задача световно да възтържествува социалният хуманизъм.

В твърдо убеждение съм, че системата, от която тръгваме с този идеал, е вече осъдена система. Печалбарската икономика не е в състояние да посрещне разходите за поддържането на солидарността на човечеството като вид. Не плащат капиталистите, не плаща Международният валутен фонд, не плащат някои банки, а плащат държавите със своите бюджети, или - плащат народите. Всички държави са членове на ООН, всички вече са задължени съгласно международното право да си подадат ръце и да влеят в либералния хуманизъм съдържанието, което ние, социалдемократите, искаме да му дадем - социалния хуманизъм.

Вие като ратници на българската социална демокрация сте хората, които във второто хилядолетие ще възглавите в България общочовешкото движение за социален хуманизъм. Това възвисява човека - да чувстваш, че участваш с всички - жълти, черни, червени и бели, в едно общо дело на солидарност, на свобода и социална справедливост. Това означава да бъдете създателите на новата епоха, да се чувствате впити в нея и тя впита във вас. Това е последното убеждение, до което старецът е дошъл. Той го споделя с вас като един завет - свобода, солидарност, социална справедливост. Благодаря!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИСКАНЕ НА ФОНДАЦИЯ "ПОМОЩ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА - "СВЕТИ АРАХАНГЕЛ МИХАИЛ" ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА "ДЕЛО СРЕЩУ НЕИЗВЕСТНИТЕ АВТОРИ НА ДЕЯНИЕТО, ПОСЕГНАЛИ ВЪРХУ ГРОБА И КОСТЙТЕ НА ЦАР БОРИС ТРЕТИ".


Фондация "Помощ за борба срещу престъпността "Свети Арахангел Михаил" е съдебно регистрирана, като неправителствена организация, само с единствената цел, отразена в нейното наименование.

Ето защо съдействахме на гражданска инициатива и неотдавна посочих мястото, където престъпно, по криминален и най-кощунствен начин са укрити тленните останки на Цар Борис III. Това именно средствата за масово осведомяване широко отразиха и всъщност документираха, но за съжаление мястото и досега не е проверено. Нещо повече - фондацията доразви свидетелските данни и намери в близост до първопосоченото място още едно бетонирано петно, под което са укрити и контейнери с държавен архив.

Съгласно съществуващата законност в Република България към днешен ден - настояваме без бюрократично разтакаване в полагащия се седемдневен срок да бъде възбудено наричащото се в Наказателно-процесуалния кодекс /НКС/ "Дело срещу неизвестните автори на деянието, посегнали върху гроба и костите на Царя", което ще даде възможност за разкриване по оперативно разузнавателен път на истината.

В противен случай ще бъдем принудени да се обърнем към световните правни институции за помощ и съдействие съгласно подписаните от нашата страна конвенции.

ПРЕЗИДЕНТ НА ФОНДАЦИЯТА: Богдан Кръстев

София, 24 юни 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /9 ЮЛИ 1993 Г.,БАНСКО/, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ /19 ФЕВРУАРИ 1994 Г., БАНСКО/.


        Чл.38. Правомощия на общинските ръководни органи

А/ ОБЩИНСКА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Ал.1. Общинската отчетно-изборна конференция е висш ръководен орган на Общинския съюз на Българския народен пенсионерски съюз /БНПС/. Обсъжда всички въпроси от дейността му за периода от една до друга общинска конференция. Взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на общинския съюз.

Ал.2. Общинската отчетно-изборна конференция се свиква от Общинския организационен комитет по решение на Общинския комитет.

Материалите за конференцията, дневният ред и поканите се изпращат най-малко 15 дни преди провеждането й.

Ал.3. Общинската отчетно-изборна конференция е законна, ако на нея присъстват най-малко две трети от делегатите, избрани на отчетно-изборните събрания на дружествата на БНПС. В случай че няма кворум, същата се отлага с два часа и се провежда, ако на нея присъстват най-малко петдесет процента плюс един от избраните делегати.

Ал.4. Всички решения се вземат с обикновено мнозинство /петдесет на сто плюс един от присъстващите делегати/. Решения за закриване, сливане или ликвидиране на общинския съюз се вземат с квалифицирано мнозинство.

Ал.5. Отчетно-изборната конференция избира с пряко гласуване Общинския комитет, председателя на общинския съюз, председателя на общинската финансово-ревизионна комисия, определя броя на общинския организационен комитет, броя на общинската финансово-ревизионна комисия /ФРК/, броя на общинския финансово-стопански съвет /ФСС/.

Ал.6. Общинската отчетно-изборна конференция избира своите органи с обикновено мнозинство.

Ал.7. Общинската отчетно-изборна конференция приема решения за дейността на общинския съюз, финансов план, бюджет за общинския съюз.


Б/ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА БНПС

Ал.1. Общинският комитет на БНПС се избира от делегатите на общинската отчетно-изборна конференция с обикновено мнозинство. За избрани членове се смятат тези, за които са гласували петдесет на сто плюс един. Изборът е индивидуален.

Ал.2. Общинският комитет избира състава на Общинския организационен комитет на свое първо заседание. Избира заместник-председател на Общинския комитет /ОбК/. Избира членове на общинската финансово-контролна комисия и членовете на контролния финансово-стопански съвет.

Ал.3. Общинският комитет ръководи дейността на общинския съюз между двете отчетно-изборни конференции. Неговите решения са задължителни за всички общински ръководни органи и дружества на БНПС в рамките на общинския съюз.

Ал.4. Провежда най-малко три заседания годишно. Взима решения само с квалифицирано мнозинство за промени в Общинския организационен комитет, или попълване на състава на Общинския комитет. Другите решения се вземат с обикновено мнозинство.


В/ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Ал.1. Организационният комитет на ОбК на БНПС е ръководен оперативен орган на общинския съюз ирез периода на мандата между две конференции. Численият състав на общинския организационен комитет се определя от редовната общинска отчетно-изборна конференция, в зависимост от числеността на общинския съюз.

Ал.2. Организационният комитет на ОбК на БНПС изпълнява решенията на ръководните органи и ръководи дейността на общинския съюз.

Ал.3. Всички решения на своите заседания взема с обикновено мнозинство.

Ал.4. Общинският организационен комитет има правата и отговорностите на организационния комитет на ОСК на БНПС, прилагани в обсега на общинския съюз на БНПС.

Чл.39. Висш ръководен орган на дружеството е отчетно-изборното събрание, което се провежда на всеки две години.

Ал.1. Отчетно-изборното събрание приема доклада за извършената работа от дружеството между двете отчетно-изборни събрания.

Ал.2. Приема плана за работата на дружеството.

Ал.3. Избира с пряко гласуване председателя на дружествения комитет, той е и председател на дружеството на БНПС.

Ал.4. Избира състава на дружествения комитет с мандат за две години.

Ал.5. Избира делегати за общинската отчетно-изборна конференция.

Ал.6. Отчетно-изборното събрание е законно, ако на него присъстват две трети от редовно отчетените членове на БНПС. Обявява се най-малко десет дни преди провеждането му.


Чл.40 Дружественият комитет на БНПС е постоянно действен ръководен орган на дружеството между две отчетно-изборни събрания.

Ал.1. Организира изпълнението на взетите решения, произтичащи от плана на дружеството и програмата на БНПС.

Ал.2. Осигурява редовно отчитане на членския внос на членовете пред общинския организационен комитет.

Ал.3. Предлага на общинския организационен комитет кандидати за местни и държавни органи на властта.

Ал.4. Предлага стимули и наказания на проявили се членове.

Ал.5. Провежда организационни и просветни събрания за обсъждане на задачи и проблеми, които стоят пред дружеството на БНПС.

Ал.6. Дружественият комитет предлага на организационно събрание приемане на нови членове на БНПС.


 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
 ИМУЩЕСТВО НА БНПС

Чл.41. Доходите на Българския народен пенсионерски съюз се набират от:
- членски внос;
- доброволни и встъпителни вноски;
- дарения и завещания;
- доходи от стопанска дейност;
- субсидии от държавата.

Чл.42. Всички документи от имуществен характер се подписват от председателя на БНПС или от упълномощено от него лице /заместник-председател/.

Чл.43. Финансовите средства се изразходват за организационна дейност, социална, културно-масова и политическа дейност, провеждани съобразно устройствените документи на БНПС.
Ал.1. Бюджетът се изработва от организационен комитет и се утвърждава от Общия съюзен комитет /ОСК/. По същия ред се извършват и промените в бюджетите.
Ал.2. Общинските организационни комитети разработват бюджетите на общинските съюзи и се утвърждават от общинските комитети.

Чл.44. В рамките на одобрения бюджет организационният комитет взема решения и определя:
Ал.1. Трудовото възнаграждение на назначените и избраните лица.
Ал.2. Хонорарите, гражданските услуги и други възнаграждения по граждански договори.
Ал.3. Разходи за представителство.

Чл.45. Разпореждане с недвижимото имущество на БНПС има право само Общият съюзен комитет, който взема решения за неговото опазване, стопанисване, експлоатиране, ликвидиране или бракуване с квалифицирано мнозинство.

Чл.46. Българският народен пенсионерски съюз издава свой печатен орган. Наименованието на органа се определя от Общия съюзен комитет и само с негово решение може да бъде сменено.
Ал.1. Редакцията на вестника и списанието са финансово самостоятелни с отделна разчетна сметка.
Ал.2. Периодичността и тиражите на вестника и списанието се определят с решение на Организационния комитет на БНПС.


ГЛАВА ПЕТА
СИМВОЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ

Чл.47. БНПС има свой печат. Той съдържа наименованието на съюза и мястото на седалището /околовръст/. В средата са поставени инициалите ОСК. Печатът на БНПС има кръгла форма.
Ал.1. Общинските комитети на БНПС имат свои печати. Околовръст е изписано: "Общински съюз на БНПС и името на общината. В средата са инициалите "ОбК".

Чл.48. БНПС има свое знаме. То съдържа следните елементи: цвят - виолетов. На лицевата страна е изписано Български народен пенсионерски съюз, а на обратната - "Чиста и свята република".

Чл.49. Българският народен пенсионерски съюз може да прекрати своята дейност или да се слее с друго движение само с решение на редовен конгрес при следните случаи: при невъзможност да упражнява своите функции, сливане или вливане в друго движение /организация, партия, с цел да осъществява своите цели и задачи, или целите на съответната организация и при саморазпускане/.

В тези случаи редовният конгрес определя начина за разпореждане с имуществото на БНПС.

Чл.50. Приложеният списък с имената и подписите на учредителите на Българския народен пенсионерски съюз се счита за неразделна част от този устав.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
01.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!