1 септември 1993


София, 1 септември 1993 година
Брой 170 /957/


София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА 31 АВГУСТ 1993 Г.


Точно една година след пресконференцията си в Бояна президентът Желев отново взе думата по същите въпроси. Противно на нечии очаквания, че президентът ще организира нови Боянски ливади, за да демаскира най-сетне пагубната за страната и за националните ни интереси политика на правителството на Беров, той както и миналата година поднови атаките си срещу СДС. Оказа се, че г-н Желев не е в състояние да преоцени предателския си акт и вместо да насочи своето внимание към тежките пробелми на страната, той повтори абсурдната си миналогодишна теза, в която едва ли вече някой вярва.

Съюзът на демократичните сили поиска от българския народ 4 години за осъществяване на своята програма и за извеждане на страната ни от кризата. Това време му бе дадено от избирателите, но само година по-късно му бе отнето чрез задкулисни действия, в които активна роля изигра и самият президент. Във вчерашното му изявление отново прозират неговите надежди за отслабване на СДС и за изтикване на политическата сцена на пропрезидентски групировки и партии фантоми.

Противно на твърденията на президента, в направеното от него изявление Съюзът на демократичните сили продължава да е най-голямата политическа сила в страната. Той е готов да докаже това на предстоящите предсрочни парламентарни избори и отново да поеме управлението на България след тяхното провеждане.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА/ "70 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ Е БЕЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ИЗНЕСЕН ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПРЕД ОБЩОНАРОДНИЯ СЪБОР, СЪСТОЯЛ СЕ НА 13 ЮНИ 1993 Г. В С.СЛАВОВИЦА.


Днешният ни парламент напомня баснята за орела, рака и щуката. Такива са действията му и затова проблемите, които не търпят отлагане, са замразени, а държавната кола устремно се носи надолу, към дъното на разрухата. Ние сме вече на опашката сред бившите сателитни страни, а парализата на държавния ни организъм, на волята ни за търсене на разумни разрешения се увеличава ежедневно.

Българският земеделски народен съюз винаги е бил на страната на демокрацията. Стамболийски ни учеше да предвиждаме, да мислим, да творим, да се солидаризираме със своите съседи и приятели в името на народното благо. Убеден републиканец, той ни научи да се противопоставяме на всяка тирания, на всяко авторитарно начало, защото те нанасят непоправими щети в тъканта на едно общество и водят до насилия и беззакония. "Монархизмът в конституционните държави - пише Стамболийски - е същинска охтика в белия дроб: нито можеш да го подложиш на сполучлива операция, нито пък трябва да го оставиш да се развива за сметка на народния организъм. Републиканското управление е една необходимост за заздравяване на народовластническия режим; то е триумфът, то е лавровият венец на демократизма.” За жалост ние още не сме разбрали тези истини, които убиха Стамболийски, но обезсмъртиха неговото дело.

Дано в тези отново трудни моменти за демокрацията в България нашите политици се обърнат към разума, а не към емоциите.

ДАНО НИЕ ИМАМЕ СИЛАТА И ВОЛЯТА ДА ГИ ВКАРАМЕ В ПРАВИЯ ПЪТ, ЗА ДА ИЗВЕДЕМ БОРБАТА ЗА ЗЕМЯТА И СВОБОДАТА ДО НЕЙНИЯ СВЕЩЕН КОНЕЦ.

Дано у тях се заздрави убеждението, че ние трябва да работим със съвременни изборни институции и че не трябва да търсим нито наследствени монарси, нито пожизнени диктатори. Ние трябва да будим умовете, съвестта, да върнем идеализма, духа на Ботев и Левски, за да надвием съмненията, заплахите и трудностите, които днешното болшевишко болшинство в парламента поставя по пътя ни към демокрация и нормален живот. Ние знаем, че единственият път са нови избори и нов парламент, защото правителството на Беров загуби доверието на земеделска, на демократична България. Но в една демокрация начинът за отстраняване на едно правителство или един президент е чрез възможностите и средствата, дадени от конституцията. Ние не можем, от една страна, да говорим, че гласуваните на 20 май поправки в Закона за земята са неконституционни, а от друга, да искаме правителствени промени по начини, противни на конституцията.

ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СЪЮЗ ВИНАГИ Е СТРАДАЛ НАЙ-МНОГО ОТ ПОДОБНИ НАРУШЕНИЯ НА ВЪРХОВНИЯ ЗАКОН НА ДЪРЖАВАТА:

така бе убит чрез преврат Стамболийски, така цар Борис Трети наложи личния режим, така се утвърди след войната и комунистическата диктатура.

Ние виждаме в политиката на правителството на Беров и в подкрепящото го болшевишко болшинство в парламента заплаха за демократичните придобивки и нарушения на конституцията. Затова настояваме за оставката на професора и за нови избори. При една истинска парламентарна система избори трябва да има, когато един парламент загуби доверието на народа. Това е днес положението и то няма да се оправи освен с вота на народа и едно истински представително Народно събрание. И това няма да е лесно, но с нашия агитационен апарат, с нашето присъствие сред народа ние трябва да действаме за сплотяването на всички демократични сили и с позволените средства да принудим властниците да сложат непригодното си оръжие.

Ние показахме нашата сила, нашия дух и на митингите пред дверите на катедралата "Св.Александър Невски", пред Народното събрание, и на митингите и съборите по градове и села. Доказахме, че сме много, доказахме, че сме вдъхновени и непреклонни в борбата си. Опровергахме всички, които мълчаха пред това или споменаваха смешни цифри на членската ни маса.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НАЦИОНАЛЕН СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 16 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.


СЪЩНОСТ И ОБХВАТ

Националният свободен синдикат "Бизнес" обединява и отстоява интересите на работещите в индустрията, туризма, търговията и занаятите.

Членове на синдиката могат да бъдат и чужди граждани, работещи на територията на България в изброените професионални сфери, доколкото законите не постановяват друго.


СИНДИКАЛНИ ЦЕЛИ

Синдикатът води борба за защита правата и законните интереси на съюзните членове и другите трудещи се в областта на индустрията, търговията, туризма и занаятите във връзка с трудовата им заетост, условията на труда, възнаграждението, социалното им осигуряване и административни, граждански наказателни производства, образувани срещу тях във връзка с професионалната им дейност.

Синдикатът работи за повишаване професионалната квалификация на членовете си, за създаване отношения с потребителите на основата на висококачествен продукт с търсени характеристики и адекватна стойност, отговаряща на овеществения труд и жизнения стандарт.

Синдикатът ще съдейства на всички органи на държавната власт и управление за приемане на нормативни актове, касаещи трудовата дейност на членовете му, които ще утвърдят свободния пазарен механизъм, конкуренцията и правото на избор на потребителя и ще противодействат на приложението на законови и подзаконови актове, които ограничават частната инициатива в тези сфери.

Синдикатът ще търси контакти и ще сътрудничи с други професионални организации в страната и в чужбина.


ОСНОВНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ЦЕЛИ

1. Синдикатът ще води преговори с работодателите и органите на държавно управление по въпросите на трудовата заетост, трудовото възнаграждение, условията на труда и социалното осигуряване.

2. Синдикатът ще обсъжда проектонормативните актове и ще прави предложения пред вносителите им, пред правителството и парламента.

3. Синдикатът ще участва в международни срещи с други сродни професионални сдружения по въпроси, касаещи неговата дейност. Ще създава международни връзки за обогатяване на синдикалния си и професионален опит.

4. Ще използва средствата за масова информация и ще издава свой вестник или друг печатен орган за популяризиране на синдикалната дейност, новостите в областта на индустрията, туризма, търговията и занаятите.

5. Ще търси информация от правителството и парламента за подготвяните нормативни актове, регламентиращи дейността в тези отрасли.

6. Ще организира конференции, срещи и квалификационни курсове за обогатяване познанията на членуващите в синдиката.

7. При масова безработица на синдикалните членове или снижаване на жизнения им минимум, при репресии срещу тях или ръководните им органи, както и при влошаване условията на труд като крайна мярка ще бъдат организирани и провеждани стачки.

Стачките не могат да бъдат провеждани без знанието на Управителния съвет на синдиката и без предварителни преговори със съответните звена на държавната структура или работодателите, на които ще бъдат изложени исканията на трудещите се.

Синдикатът може да взема отношение по някои въпроси и в деклрарации.


ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИНДИКАТА И ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

8. Член на синдиката може да бъде всеки български гражданин, навършил 16 години, както и чужди граждани, които отговарят на следните условия:
а/ приемат устава на синдиката и отстояват неговите интереси;
б/ не членуват в групировки, сдружения или движения, които насаждат религиозна, политическа или расова омраза, упражняват физическо или психическо насилие над български или чужди граждани.

9. Кандидатите за членове се приемат от събранието на клубовете "Бизнес" въз основа на писмено заявление.

Членството в синдиката се прекратява в следните случаи:
а/ по писмена молба на членуващия;
б/ при действия, които нарушават демокрацията в синдиката или пораждат интригантство срещу членове на сдружението;
в/ при прекратяване на дейността на синдиката - автоматично.

10. Членовете на синдиката имат следните права:
а/ да избират и да бъдат избирани за делегати на синдикална конференция, в клубни ръководства, в Управителния съвет и финансово-правната комисия на синдиката;
б/ да изказват свободно мнението си по всички въпроси на синдикалната дейност и да участват във вътрешносъюзни дискусии, да критикуват работата на ръководните органи на синдиката, без да бъдат преследвани за становищата си;
в/ да участват при вземане на решения от синдикалните органи;
г/ да търсят и получават своевременна и точна информация от всички синдикални органи;
д/ да получават подкрепата на синдиката при безработица, социални затруднения или при влошаване условията на труд.

Синдикалният член се ползва от трудово-правна консултация.

11. Членовете на синдиката имат следните задължения:
а/ да спазват устава;
б/ с поведението си в обществото да пазят авторитета на синдиката.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ПО ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/. Обработката на жалбите и сигналите и огласяването на резултатите е направено от група, ръководена от консултанта към Комисията по изборните книжа на ВНС Валери Цветков, през месец март 1993 година.


ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ

Налице са достатъчно основания да се твърди, че определянето на изборните резултати е било нереално и в нарушение на закона. Умишлено са създавани предпоставки за фалшифициране на резултатите и са налице огромен брой реално осъществени фалшификации.

Грубо са били фалшифицирани изборните резултати в много ЕИР и някои МИР, като са нанасяни поправки в протоколите на СИК при предаването им в РИК или преди това от предаващите ги представители на СИК /в много случаи само един - председател, като в някои райони не е имало нито един такъв от опозицията/ или членове на РИК. Фалшифицирани са както данните от протоколи, така и подписи на членове на СИК. Съставяни са нови протоколи без присъствието на всички членове на СИК и под натиск от страна на РИК или държавни служители. /П.4-24/

Предаването на протоколите на СИК в РИК е протекло при ненормални условия. Протоколи са били пренасяни до РИК в незапечатани пликове, много често само от председателя на СИК. Регистрирано е, че в някои РИК не е изисквано предаващите секционните протоколи да се легитимират. На наблюдатели и членове на СИК е било отказвано да придружат председателя с протоколите до РИК, като последният е бил превозван до местонахождението на РИК с транспорт, осигурен от кметството и придружаван от кмета и отговорен служител на МВР. Председателите на СИК преобладаващо са били представители на БСП, а в някои райони всички са били от БСП /П.4-56/

Предаващите протоколите се е налагало да чакат пред сградата, където е работела РИК в продължение на много часове през цялата нощ след изборния ден. Дори в градове като София площад "Св.Александър Невски" е бил препълнен през цялата нощ след изборния ден от предаващите протоколите на СИК, като в сградата на СНС, където са били връчвани протоколите в РИК, е бил допускан само председателят на СИК. На площада е било създадено безредие, протоколите са били в повечето случаи в незапечатани пликове и под надзора на само един човек. Създадени са предпоставки за фалшификации и подправяне на протоколите на СИК /П.4-25/.

Самият ЗИВНС не позволява точното преброяване на гласовете, подадени от избирателите, тъй като в него не е определено понятието недействителен глас. В резултат на това на много места в цялата страна при преброяването на гласовете СИК са определяли неточно недействителните гласове. Това се отразявало и на данните от протоколите на РИК, където са се появявали груби сумарни грешки и несъответствия особено между сумата от действителните и недействителните гласове и броя на намерените пликове в избирателната кутия. Така в 30, 40, 84, 139, 162 и др. ЕИР на първи тур са били обявени за избрани за народни представители кандидати, които реално не са събрали необходимия брой гласове. Това е станало в резултат на неправилно определяне и фалшифициране на броя на недействителните гласове, както от страна на СИК, така и от РИК с цел даден кандидат изкуствено да получи нужния му брой гласове, за да бъде избран на първи тур.

Предпоставка за недостоверност на резултатите и създаване на условия за фалшификация е отпечатването от държавните органи на формуляри за секционни протоколи, които противоречат на указа за изборните книжа на ВНС. В 47% от секциите по многомандатната система и 22% по мажоритарната система /вж. раздели 2 и 8 от доклада на Комисията по изборни книжа на ВНС/ данните от секционните протоколи са записвани върху свободен лист, неподписан от съответните длъжностни лица. Представители на СДС в 6-и МИР Враца своевременно са протестирали пред РИК за този начин на попълване на основните изборни документи, като са настоявали ЦИК да изиска тези листа да бъдат подписвани от членовете на СИК. ЦИК е отказала да вземе такова решение и с това си бездействие е допринесла за фалшифициране на резултатите от изборите за ВНС.

Масово са били забелязвани несъответствия в протоколите на СИК и РИК по отношение на броя на гласувалите по списък и броя на намерените в избирателната кутия пликове. Актът на гласуване не е бил правилно отбелязан от СИК в избирателните списъци, с което допълнително са били създавани предпоставки за фалшифициране на изборните резултати. За това са спомогнали и инструкциите на ЦИК за начина на отбелязване на гласувалите в избирателния списък от СИК и, от друга страна, споразуменията от кръглата маса.

В хода на преговорите на кръглата маса през цялото време е обсъждана процедурата за отбелязване на гласувалите чрез отпечатък от техния палец /т.нар. Никарагуански вариант/, като по този начин би могло да се изключи двойното гласуване. Този начин на отбелязване е бил посочен в жалби до ЦИК 90 /П.4-2/. В крайна сметка описаният метод не е бил възприет, а определянето на повторно гласувалите и дублираните в избирателните списъци е оставено за службите на ЕСГРАОН, което те не са извършили.

Много затруднения в работата на СИК на втори тур създава и решението на ЦИК, прочетено на 17 юни 1990 г. по обяд по Българското радио от секретаря на ЦИК 90 Димитър Попов, с което се разрешава гласуването на избиратели, притежаващи съответна адресна регистрация за даден ЕИР, независимо от това къде са гласували на първи тур и дали фигурират в избирателните списъци. В ЦИК моментално са постъпили множество сигнали и жалби от членове на СИК, в които е посочено създаденото чрез това решение объркване в СИК и факта, че много избиратели, редовно регистрирани в съответния район, са били вече недопуснати до гласуване преди момента на обявяване на решението.
Въпреки това ЦИК не отменя това свое решение и създава прецедент в избирателната практика, като разрешава на гласоподаватели да упражнят правото си на глас в повече от един район по мажоритарната система.

ЦИК допълнително е създала предпоставки за фалшифициране на изборните резултати с решението си от 13 юни 1990 г., според което при обявяване на резултатите по многомандатната система меродавни да бъдат не протоколите на многомандатните РИК, а данните от компютърната обработка на секционните протоколи в ЦИК. Компютърната обработка е извършена неграмотно и практически без реален контрол от страна на политическите сили, тъй като по решение на ЦИК от 15 юни 1990 г. е прекратена дейността на експертната група, която е извършвала ръчна проверка и обработка на секционните протоколи в ЦИК. Преди това председателят Живко Сталев отстранява експертите от групата, след като са били прегледани само 11 от 28-те многомандатни района. /П. 4-52/

Неправомерно е решението на ЦИК във връзка с определяне на изборните резултати лицата Емилия Друмева, Лидия Манчева и Андрей Техов да имат правото да съставят нови протоколи вместо съответните многомандатни РИК, в които да се прибавят гласовете от чужбина. Като резултат от това в 24-и Толбухински МИР след добавяне на данните от чужбина числовите данни в новия протокол намаляват в сравнение с първоначалния.

Против основната идея и казуси на ЗИВНС е решението на ЦИК за непровеждане на втори тур в чужбина по "технически причини". Това става след тайно споразумение между председателя /президент/ Петър Младенов, министър-председателя Андрей Луканов и лидерите на СДС - Желю Желев, БСП - Александър Лилов, БЗНС - Виктор Вълков. Хиляди избиратели са лишени от изконното им право на глас.

Определянето на изборните резултати е протекло при груби нарушения на ЗИВНС, фалшификации на изборните документи, изкуствени затруднения за работата на СИК, РИК и ЦИК, създавани от самите тях. Налице е достатъчно основание да се твърди, че резултатът от изборите за Велико Народно събрание през юни 1990 г. е определен нечестно и не съвпада с реално подадения вот на избирателите.

/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00    
01.09.1993 г.

    
Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!