ЛЮТИ ЧУШКИ


ЖИВИТЕ НЕ ПОМНЯТ

Мъртвите - бог да прости!
Живите кой да свести?


НОВА ИДЕЯ

Горе момичка,
долу вдовичка.


ВЯРНОСТ

Твой съм! Само твой!
Точи вино и ме пой!


УВИ, ЧОВЕК СЕ РАЗЛИЧАВА
ОТ ЖИВОТНИТЕ


Битата крава
мляко не дава.


ИМА СИ ХОРА ЗА НИЩО

Аз ваша, тя ваша,
кой ще вари каша?...


БЕДНОСТТА НЕ Е ПОРОК, А УРОК!

Кой постъпва честно,
не живее лесно.


КАЧЕСТВЕНА ОБРАБОТКА

Кой излезе прав,
не излиза здрав.


ТВОРЧЕСКИ ТРЕВОГИ

Болна Божка
за кокошка.


НАДЕЖДА ВСЯКА ОСТАВЕТЕ

Господ види
кой отде иде.


ЧОВЕК Е СЛОЖЕН!

Заран набожен,
вечер разложен...


ЦЕНИ И КАЧЕСТВО

Да би се яло,
не би висяло.


ГЛУХ, НО ПОСЛУШЕН!

Сит търбух
за наука глух.


ТВОРЧЕСКИ СТАЖ

Наметнал пушка
на гола гушка.


УТЕХАТА НА БЕДНИТЕ

Безплатен оцет
по-сладък от мед.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДА

Човек предполага,
Господ разполага.


БАСНЯ

Хитрата сврака
със двата крака.


ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Ако би я срам,
не би ошла там.


АВТОРИТЕТ С УКАЗ

С дъртия котак седиш,
а от мишки се боиш.


РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Променил се Алия,
погледнал се, пак в тия.


ШКОЛОВКА

На бостана спала,
краставици яла.


В БЪДЕЩЕТО СЕ ВЛИЗА
С ЛЪСНАТИ ОБУВКИ


В краката лъснат,
в главата блъснат.


БРАТ ЗА БРАТА Е ЧОВЕК!

Братски се делили,
братски се избили.


БИТ И ДУШЕВНОСТ

Без брашно -
страшно.


НАУЧЕН КОМПРОМИС

Запали и на дявола свещ,
да не дойде каквото не щеш.


ЕРЕТИЧНИ МИСЛИ

Бог е бог
и пак има слог.


САМО БДЕШЕ..

Човек беше,
кога спеше.


НАУКА ЗА ЖИВОТА

Канят ли те, еж.
Гонят ли те, беж!


НАДЕЖДАТА СЛЕПИ ЧОВЕКА

Ако нямаш мозък в младица,
не го търси в бяла брадица.


АХ, ТЕЗИ СЛАБОСТИ!

Ръцете му слаби,
ала знай да граби.


СЛАДКОПОЕН

Добре ми е, на добре отивам,
често на сметта поспивам.


УСТРЕМ

С очите гълчи.
С езика мълчи.


БАЗА И НАДСТРОЙКА

Де хрупка конче зобчица,
там си и вири главица.


ПОЕТИ, ПАЗЕТЕ СИ ПЕГАСИТЕ!

Ако коня ти е слаб,
не прескачай с него трап.


АЛТРУИЗЪМ

Мокри й полите,
че й меки очите.


САМООТБРАНА

Не му ща добрините,
щом ще му тегля злините.


ПЕРСПЕКТИВА

Има ли кому да се покланяш,
има и кому да се осланяш.


ИЗВОЮВАН АВТОРИТЕТ

Вижте сега:
- Имам рога!


БОКСЬОРСКА ЕЛЕГИЯ

На чуждите за доброто
строшиха ми реброто.


НЕОТЧУЖДАЕМА СОБСТВЕНОСТ

Миналото се не връща:
само се преглъща...


ИЗЯВЛЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ

Бабини хвалби
бърдо ги хаби.


ПОСТОЯННО-ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Кой душа не продава,
той имотен не става.


ТРУДНОСТИ НА РАСТЕЖА

Мъчно се дялат гредите,
лесно се галят момите.


ПРОИЗХОД НА ЧЕРНОГЛЕДСТВОТО

От люлката до гроба
бял свят не види роба.


ДАЛНОВИДНОСТ

Извади сабя ръждива,
изплаши баба страшлива


ТВОРЧЕСКО ДРЪЗНОВЕНИЕ

Ако е празна оката,
не е далече реката.


ТЪРСЕЩА НАТУРА

Изтъка си платното
и ритна кросното.


ПАК ПО ЗАКОНА

Лице на икона,
сърце на кокона.


СЪГЛАСУВАНЕ И СЪЩЕСТВУВАНЕ

Който пита,
той не скита.


АРГУМЕНТАЦИЯ

Затова си крив,
защото си жив.


НАУКА ЗА ВЪРВЕНЕТО

Тежко и горко на главата,
щом не оправя краката.


С БРИГАДАТА!

Не ходи Мара
сама на бара.


ВИТА БРЕВИС!

Да ще господ гащи,
да ще, но кога ще?...


ЧАСТНО И ОБЩЕСТВЕНО ЗЛО

Сам себе глупавият сбърква,
мнозина умният обърква.


НЕ ПОЖЕЛАВАЙ ЖЕНАТА НА БЛИЖНИЯ

Що е сладко,
чуждо, братко...


НЕ Е ВЧЕРАШНА БАБА!

Баба види иглата,
а не види купата.


ТАКАВА КРИТИКА НИ Е НУЖНА

Померил в главата,
ударил в краката.


ДА ЖИВЕЕ БРАТСТВОТО!

Който ми дава комат,
той ми е брат.


ГЪВКАВОСТ

Денем крадец,
нощем светец.


КАЗВАМ ТИ, РЪКО,
СЕЩАЙ СЕ, ПИСАЛКО!


Ръце осветяват,
ръце освеняват.


КАКТО ЩЕ ДА СЕ ДОКЛАДВА:

Дето брадва заповядва,
там народът се не радва.


ОХРАНА НА ТРУДА

Щом ти са мили рогата,
не се заяждай с агата.


СЪЧУВСТВИЕ

На един се запалва главата,
друг търчи да си палва лулата.


НЕ СКРИВАЙ СВОЯ ОПИТ

Щом му мислиш доброто,
научи го на злото.


КОЛИЧЕСТВО С КАЧЕСТВО

Колкото сърце боляло,
такива сълзи проляло.


ЩОМ СЕ ДИПЛОМИРА

По е лоша простотията
и от лошотията.


ДОКАТО НЕ ПИПНЕ ПОСТ

Кой е прост,
бива мост.


ЕНТУСИАЗЪМ

За пет пари ракия,
за три гроша чалгия.


САТИРИК И ОТРИЦАТЕЛИ

Ако загина от хрема,
чумата хич да я нема.


ИЗЧЕРПВАНЕ НА БЕЗОТЧЕТНИЯ ФОНД

Господ не даде
и свиня не изяде.


ИЗОБЩО, НРАВИ...

Господ го прави,
дявол се слави.


ЕСТЕТИЧЕСКА МЯРКА

Познавам доброто,
но ми липсва среброто.


БЕЗНАДЕЖДНОСТТА НЕ Е ПОРОК

Който чака от надежда,
приживе не се нарежда.


ОТКЛИКВАНЕ

Бърза кобила
сляпо родила.


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Де да иде врана -
все посрана...


ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Сурово - печено:
нам наречено...


УДАРНА БРИГАДА

Да напълни джоба,
а напълни гроба.


КУЧЕТАТА СА ПРИЗНАТЕЛНИ

Както псета храниш,
такъв лов ще хванеш.


НЕ ПИТАЙ СТАРО, А ДРАНО!

Не вярвай велможата,
одира ти кожата.


ИДЕАЛ

Борили се два сокола
за една соколка гола.


СЛАВНА Е НАШТА!

Един плаща,
друг разгаща.


КОЙ ЩЕ НИ ПАЗИ ЗДРАВЕТО?

Де насилие вилней,
там законът линей.


ВЪНШНОТЪРГОВСКА СПОГОДБА

Отишел за круши,
върнал се без уши.


КОЛОНИЯ

Мир и берекет,
но с гърба напред.


АКАДЕМИК

Коса сива,
глава дива


ВЕЧЕ НЯМА ЧУДОТВОРЦИ

Да би мирно седяло,
не би чудо видяло.


НОМЕНКЛАТУРА

Не го бива
ни за слива.


ТУКА Е ТАКА!

Щом си дошел у селото ни,
ще се хванеш на хорото ни.


ДИСКУСИИ

С келяв да се бориш,
беля да си сториш.


ИЗУЧАВАНЕ НА ЖИВОТА

Когото са били,
знае си боли ли...


ПРИНЦИП ВЕКОВЕН

Всеки се бие,
за да добие...


КОЛЕГИАЛНО СЪДЕЙСТВИЕ

Дето дяволът не може,
идва бог да му поможе.


ДОХОДИТЕ НА САТИРИКА

Що ти сбере задница,
туй ще ти е надница...


ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА УСПЕХ!

От което се мъдър срамува,
с него луд се надува.


БОГОВЕТЕ СА ПРЕДВИДЛИВИ

На бодлива крава
бог рога не дава.


ДА ИЗГОНИМ ВРАГА ВЪТРЕ В НАС!

Без пари чиляк
сам на себе враг.


ЩЕ СИ НАПРАВИ ИЗВОД

Да му бе къс езика,
че сега да не вика.


СТОПАНСКИ ПЛАНОВЕ

Лесно е да говориш,
мъчно е да го сториш.


САМОИНИЦИАТИВЕН

Аз го карам по чаиря,
а то бяга по баиря.


ПРИОБЩАВАНЕ

Давайте й каша,
та да стане наша.


МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА
НА ДОБРА ВОЛЯ


Ако да се ненавидиме
барем да се видиме.


ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Викнал ме на гости,
да ме учи на пости.


ВЕЧНИЯТ ХАМЛЕТ

Хем му се иска,
хем не му стиска.


РАВНОПРАВИЕ

Когото докопат,
него ще дохлопат.


ОБЩЕСТВЕНА ПРОФИЛАКТИКА

Да ти е мирна главата,
недей я слага в торбата.


НО КАЖИ Й ГО ПРИЖИВЕ...

Силна сила
до могила.


УВАЖЕНИЕТО СПОРЕД ПОЛОЖЕНИЕТО

Какъвто светеца,
такъв и венеца.


ПЕДАГОГИЧНО

Дай му крушка,
да те слушка.


СТРАТЕГИЯ

Хатър,хатър,
после - сатър.


ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ

Голямо чудо
над малко блюдо...


КАДРОВА ПОЛИТИКА

Който дрънка,
е за вънка.


ОТЪРСВАНЕ ОТ МИНАЛОТО

Щом се сиромах замогне,
никому не ще помогне.


ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Който лапа,
той се цапа.


СЪПРУЖЕСКА САМОКРИТИКА

Било, що било!
Търпи,кобило!


АЛА КОЙТО Я ИЗПИТА?...

Сила-силовита
не е вековита.


НЕ ЗНАЕШ ХОРСКОТО БЪДЕЩЕ

Кланяй се на злому,
като на доброму.


ОТЧИТАНЕ НА УСПЕХИТЕ

Думба-лумба два дни,
а година - гладни.


ПРИРОДНА ЗАЩИТА НА СЛАБИТЕ

Макар гола,боса,
добра стока носа.


РЕШАВАЩА СИЛА

Работа без мъж -
святкане без дъжд.


НЕБЛАГОДАРНОСТ

Ако имаш вино за проливане,
аз нямам глава за разбиване.


КРИТЕРИЙ

Майка му е доста веща:
знае как се вари леща.


НЕБЛАГОНАДЕЖДНОСТ

Сокол,
ама гол...


ОТКЪСВАНЕ ОТ НИЗИНИТЕ

Горната глава мъдрува,
ала долната лудува.


ПРЕМИАЛНИ!...
ПРЕМИАЛНИ!...
Бърза освета -
готова щета.


КРИТИКАТА Е ГОРЕНИЕ...

Горят си сиромасите свещите;
броят на богаташите парите.


ХАЙДЕ, НАШТЕ! ЯЖТЕ ЛЮТИ ЧУШКИ!
СТИГА СМЕ СИ ПРАВИЛИ ОГЛУШКИ...
ЛЮТИ ЧУШКИ НЯМА И ЗА СЕМЕ!
НИЩО... И ТОВА ЩЕ ПОНЕСЕМЕ!