1 юни 1992

София, 1 юни 1992 година
        Брой 105 (635)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз - единен на заседание на 30 май 1992 г. прие по принцип предложението на представителите на Управителния съвет на БЗНС - Никола Петков за обединение на двата съюза. По време на обединителния конгрес се обявява за нелегитимна конференцията от 8-9 май 1945 г. и се саморазпуска Българският земеделски народен съюз - единен, който заедно с Българския земеделски народен съюз - Никола Петков образува само Български земеделски народен съюз.

София, 30 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ, ПРОВЕДЕНО НА 31 МАЙ 1992 ГОДИНА.


1. Приема информацията на главния секретар за политическата обстановка в България.

2. Допълва отчета на постоянното присъствие (ПП) за задачите през периода от 22 февруари 1992 г. до 30 май 1992 г. а именно:
а) Най-малко един път месечно организационният отдел да изпраща до окръжните и общинските организации всички решения на ПП и предстоящите задачи.

3. Приема финансовия отчет и утвърждава бюджета за 1992 г.

4. Приема резолюция по прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и икономическата реформа.

5. Одобрява искането на ЗМС "Никола Петков” за свикване на Управителния съвет на Фондация "Ал. Стамболийски" и извършване на основна ревизия.

6. УС упълномощава ПП да движи и решава въпросите на земеделското единство.

7. Избира Организационен комитет начело с главния секретар на БЗНС - Никола Петков за честванията на годишнината от убийството на Александър Стамболийски в Славовица на 14 юни 1992 г.

8. УС избира за председател на Експертния съвет г-н Асен Николов.

9. Одобрява дейността, свързана с насрочената национална конференция "Агробизнесинтелект".

10. Приема резолюция за Българската православна църква.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА.


1. Създаването на ликвидационни съвети да се разглежда като процес, а не като еднократен акт. Там, където по различни причини са назначени за членове на ликвидационните съвети бивши председатели на ТКЗС, партийни секретари и други лица с проявена недобросъвестност, да се реагира енергично пред съответния областен управител.

2. Ликвидационните съвети да нямат право да продават техника, инвентар и др., освен в случаите, когато собствениците не желаят да получат своите дялове от това имущество.

3. Да се ускори процедурата по възстановяването на собствеността върху земеделските земи и работата на ликвидационните съвети.

4. Местните земеделски дружби на БЗНС - Никола Петков да продължават да работят по поземлената реформа и по изграждането на ликвидационните съвети.

5. Прекратяването на дейността на земеделските кооперации, създадени от частни земеделски стопани с доказано право на собственост, на базата на земя, получена за временно ползване, е груба юридическа и политическа грешка с тежки икономически последици.

Да не се изисква пререгистриране на такива кооперации с доказано право на собственост, независимо че не е възстановена.

6. Настояваме Народното събрание да приеме закон за дългосрочно нисколихвено кредитиране на частните земеделски стопани чрез специализирана кредитна институция.

7. Настояваме пред правителството да провежда политика, насочена към подпомагане на земеделските стопани при снабдяването им с техника, химикали и други материали при изгодни условия.

8. Специализираният фонд за развитие на земеделието, който ще се формира от средствата, получени при приватизацията, да се увеличи от 10 % на 30 %, като същевременно се дадат преференции на частните земеделски стопани при приватизацията на предприятията, преработващи земеделска продукция.

9. Да се прекрати с дискриминационното отношение към пенсионерите земеделци. Техните пенсии да бъдат изравнени с пенсиите на промишлените работници.

10. Енергично протестираме срещу натиска от страна на неразградената стопанска номенклатура, която саботира реформата.

Настояваме полицията и прокуратурата да вземат решителни мерки срещу вдъхновителите, организаторите и изпълнителите на саботажните действия.

София, 31 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ЖЕНИТЕ, НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КЪМ КТ "ПОДКРЕПА" И НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ - УНИЦЕФ ПО ПОВОД НА ДЕНЯ НА ДЕТЕТО.


Първи юни не е само празник на децата: той е преди всичко ден за защита на техните права. Затова в този ден ние се обръщаме към всички майки и бащи, към президента, парламента и правителството, към всички възрастни: нека въпреки напрегнатото и трудно всекидневие да помислим за нашите деца!

Те се нуждаят от нова социална политика. Необходима им е защита от всички форми на насилие, експлоатация и злоупотреби. Всяко дете инвалид се нуждае от условия за пълноценен живот. Ние сме длъжни да им дадем образование, което да развие талантите на децата и да ги изгради като личности, отговорни към обществото. И накрая най-важното - крайно време е да се приведе законодателството в защита правата на детето и да се създаде държавна институция, която да се занимава изключително с детските проблеми.

Бъдещето на нашата нация трябва да расте здраво, умно и щастливо. Те, нашите деца, са поколението, което ще изправи България редом с развитите страни. Длъжни сме да им дадем този шанс.

Честит пазник, скъпи деца! Вярвайте, ние ви обичаме!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА СОЦИАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО.


На свое извънредно заседание Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз (ИС на НПС) "Подкрепа" обсъди концепцията за социално партниране, изготвена съобразно предложенията на всички страни, заинтересувани да бъде възстановено тристранното сътрудничество. Няма съмнение, че формите, начините и методите на взаимодействие, така както са уточнени в документите, удовлетворяват и правителството, и синдиктите, и работодателите. Оттук нататък остава да бъде проявена добра воля и взаимно зачитане на интересите от страна на всички партньори. Несъстоятелни са всякакви опити за стесняване на техния кръг в Националния съвет за социално партниране. Най-малкото, защото страната ни се стреми да се нареди в обществото на цивилизованите народи, които не допускат дискриминация нито по отношение на етнически групи, нито пък що се отнася до обществени организации, политически партии и други формирования.

Днес, повече от всякога е необходим диалогът между синдикатите и правителството. Фактически от този диалог, от конструктивността на партньорите, от новия механизъм, който ще бъде приложен, зависи колко бързо ще бъде овладяно спадането на жизненото равнище на българина и, направо казано, обедняването на някои слоеве на населението.

Социалният съвет за партньорство според НПС "Подкрепа” трябва да бъде отворена структура, тъй като тепърва предстои оформянето на неговите партньори. Вън от всякакво съмнение е, че със старта и задълбочаването на приватизационните процеси можем да очакваме прегрупиране на партньорите както в областта на работодателските сдружения, така и по отношение на синдикатите. Раздържавяването на собствеността и оформянето на частния сектор безспорно ще диференцира интересите, ще даде нови насоки на свободното сдружаване и при двата типа съюзи.

В интерес на доброто взаимодействие между синдикатите и правителството е двете страни да се договарят за скорошни синдикални избори. Те трябва да бъдат проведени по критерии, уточнени между заинтересуваните страни. Повече от ясно е, че в най-скоро време хората на наемния труд в страната трябва сами, именно на такива синдикални избори, да дадат мандат на представителност на предпочитаните от тях синдикални формирувания.

Изпълнителният съвет на НПС "Подкрепа" счита, че участието на Националния професионален съюз "Подкрепа" в Съвета за социално партниране е само потвърждение на неговото реално присъствие в процесите на договаряне както в отделните браншове и отрасли, така и в различните региони. Това участие на практика е и реална стъпка към синдикален плурализъм и зачитане на международните договорености в това отношение.

София, 28 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ.


Българският демократичен център (БДЦ) е разтревожен от лавинообразно растящата престъпност в страната. В последно време са налице и симптоми за поява на организирани групи с престъпни цели.

БДЦ неведнъж е обръщал внимание на държавните институции по този проблем. Искаме обаче категорично да заявим, че правените в последно време изявления на отговорни представители на държавната власт (Ф.Д.), че правителството и СДС ще се борят с всички средства срещу мафията, без да се уточнява какво се разбира под това понятие, е чиста проба спекулация и демагогия.

Прави впечатление, че думата мафия се употребява безотговорно, като в случая стрелите са насочени не към организираната престъпност, а към опонентите на правителството - синдикати, политически партии, независима преса.

Тази тактика е позната - под знака на борба с мафията се търси разправа с политическите и икономическите опоненти.

БДЦ заявява, че всеки, който прави подобни заявления, особено ако заема отговорен държавен пост, е длъжен да уточнява какво разбира под понятието мафия. В противен случай ще смятаме, че правителството на СДС има намерение, вместо да ограничава престъпността в страната, което е негово задължение, да премине към политически и икономически репресии.

БДЦ винаги се е противопоставял и занапред категорично ще противодейства на такива опити, които представляват съпротива срещу и задържане на демократичните процеси в България.

София, 29 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" - БУРГАС, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА НЕГОВО ЗАЯВЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Вие заявихте пред Българска телевизия, че окупационните действия на КТ "ПОДКРЕПА” не представляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс.

Възприехте, че тези действия са уреждане на социални проблеми. В тази връзка ние се обръщаме към Вас още веднъж да ни разясните и потвърдите, че окупационните действия със синдикален характер НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ от наказателен характер.

Молим в тридневен срок да ни уведомите за Вашето окончателно становище, тъй като МОРЯШКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" - БУРГАС, също има социални нужди и за тяхното решаване ще предприемем аналогични на КТ "ПОДКРЕПА" окупационни действия.

Бургас, 27 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МС "ПОДКРЕПА":
инж.Д. Дамянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ КЪМ ВСИЧКИ АНТИФАШИСТИ ДЕМОКРАТИ И ПАТРИОТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ЧЕСТВАНЕТО НА 2 ЮНИ.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,
БРАТЯ И СЕСТРИ,

Наближава 2 юни - денят на великия син на България, поет и революционер Христо Ботев, загинал в борбата за освобождението ни от турско робство, денят на всички паднали за свободата на Родината, за националното и социалното освобождение на народа.

Ботевият ден - 2 юни, е и патронен празник на Българския антифашистки съюз, който продължава традициите и заветите на българското антифашистко движение. И днес заедно с националното трицветно знаме на България той високо издига историческото Ботево знаме.

Ние зовем всички граждани и гражданки на страната, всички български антифашисти, демократи и патриоти на този ден да излязат на поклонение пред паметниците на героите и мъчениците на свободата, да изразят своята висока почит и уважение към техния подвиг и саможертва. Нека те ни вдъхновяват към труд и борба за благото на България, за национално единство и съгласие, за демократично и мирно развитие на страната. Да честваме Втори юни с високото съзнание и воля да вървим по пътя на народните борци за защита и укрепване на свободата и независимостта на Родината, за нейната социална и национална сигурност, против всички външни и вътрешни сили, които се стремят да подчинят страната на чужди интереси и антинародни стремежи.

Заедно с действително демократичните и патриотични сили Българският антифашистки съюз днес зове българския народ да се бори:

- за нова политика за преодоляване на дълбоката криза и спасяване на Родината;
- за обуздаване на инфлацията и ефикасна социална защита на населението;
- за съживяване на производството, свободно развитие на селското стопанство и бързо ограничаване на безработицата;
- за подобряване на бедственото положение на безработните, младите семейства, пенсионерите и други слоеве;
- против нарастващата престъпност, широката спекула и застрашаващата корупция;
- против опитите за отричане на съществуването на фашизма в България или неговото оправдаване, за оневиняване на военнофашистките престъпници;
- против варварския поход на някои държавни органи и безотговорни фактори срещу паметниците и паметните плочи на антифашистката борба, за мораториум над всички исторически обекти, културни и национални институти, заплашени от реставрацията, приватизацията, реституцията и други репресивни действия;
- против беззаконието и преследването на гражданите по политически причини, за защита на техните права и свободи;
- за взаимноизгодни отношения, разбирателство и сътрудничество с всички страни, особено с нашите освободители и съседи, против всяка опасност от разпалване на военни действия близо до нашите граници;
- за приобщаване към структурите на Европа при пълно зачитане на интересите, честта и достойнството на България.

Време е всеки да разбере историческия момент, в който живеем, от който зависи и неговата собствена съдба, да издигне глас и да пристъпи към действия в защита на справедливостта на народното дело!

Ботев ни завеща своята безкрайна вяра в "единната обща сила на человеческия род на земното кълбо, за да твори добро", своята голяма любов към Родината и народа.

Да останем докрай верни на неговите завети, на националните и социалните идеали на България, да се поклоним пред великото дело на Ботев и борците за "правда, за правда и за свобода"!

София, 26 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ДИРЕКТОРА НА ФИРМА "ПРЕДПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ" - АД ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА СЕ ОТНЕМЕ САМОСТОЯТЕЛНОСТТА Й. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет, до министъра на индустрията и търговията и до министъра на образованието и науката.


Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Г-ДА МИНИСТРИ,

На заседание Министерския съвет на 11 май 1992 г. е взето решение да се отнеме самостоятелността на нашата фирма "Предпечатни продукти" - АД и на нейна база и на база ДФ "София принт" да се създаде АФ "Образование и наука за производство на учебници" към Министерството на образованието и науката.

Категорично възразявам срещу това решение със следните аргументи:

1. "Предпечатни продукти" - АД е единственото в страната специализирано предприятие, разполагащо с най-модерна техника и голям капацитет за извършване на предпечатна подготовка за целия полиграфически отрасъл.

2. Ние работим за повече от 300 печатници, издателства, редакции, рекламни фирми и други клиенти от цялата страна. Прикрепването ни към която и да е печатница или ведомство ще направи същата монополист по отношение на всички останали. В страната има вече стотици печатни бази и издателски къщи, държавни и частни, които нямат и не е необходимо да имат предпечатна подготовка. Те ще изпаднат в зависимост от печатница, на която фактически се явяват конкуренти. Каква ще е политиката на тази печатница към тях, особено към частните, е ясно.

3. Единственият аргумент в подаденото в Министерския съвет предложение, че преобладаваща част от капацитета ни е насочен за производството на учебници, не е верен. Извършената през 1991 г. работа по учебници (главно издателство "Просвета") е едва 8,5 % от общата продукция. Тук трябва да се подчертае, че учебниците са прекалено елементарна и лесна продукция за нашата техника. Тя е с възможност за производство на сложна рекламна продукция и списания.

4. Ние сме ново, модерно и проспериращо предприятие, създадено по западен образец от малък висококвалифициран колектив, регистрирано със Заповед N 27/1990 г. като една от ПЪРВИТЕ АКЦИОНЕРНИ ФИРМИ в Република България, с 40 % държавно участие.

Достигнали сме заложените в проекта на английската фирма-доставчик показатели за цветна продукция в натура.

Произведената през 1991 г. продукция е 167,91 % спрямо 1990 г. при непроменени цени.

Производителността на едно лице е нараснала за същия период със 189,58 %.

Въпреки огромните трудности и високия лихвен процент се издължаваме акуратно по инвестиционния ни кредит. Само за 1991 г. сме платили по кредита 2190 хил.лв., което е 42,7 % от годишния ни обем. Към момента сме изплатили вноските по главницата до м.ноември.

Как ли изглеждат тези показатели за ДФ "София принт"?

Защо не е направена необходимата по цял свят икономическа обосновка, която най-точно ще покаже плюсовете и минусите на едно такова стопанско решение.

5. Един протоколен, но не формален въпрос. Взето е становище от профсъюзната организация на ДФ "София принт". Къде е нашето становище? Какъв ли е критерият за разделяне на черни и бели?

6. Няма нито един аргумент в полза на закриване на предприятието. Учебниците няма да станат по-качествени като предпечатна подготовка. Те и така минават през нас и са малка част от това, което правим. Сметките и ефективността на ДФ "София принт" няма да се подобрят. Такива гиганти с ненатоварени мощности и стотици работници са отживелица. Колкото и злато да се хвърли в едно блато, то ще си остане такова.

7. Решението е взето въпреки отрицателните становища на Министерство на индустрията и търговията и на Министерство на финансите. Кога и по какъв механизъм е наложило това скоропостижно, несъгласувано, необмислено и маловажно за сегашния исторически момент решение, избутало от дневен ред много по-важни въпроси, разглеждани от Министерския съвет.

Удовлетворява се една стара безсмислена прищявка от тоталитарното минало на бившата ДП "Г.Димитров", сега ДФ "София принт", която е намерила нужните връзки в подходящ момент. Нищо ново!

Ако някой действително, без задни мисли, се безпокои за предпечатната подготовка на учебниците, то има по-цивилизовани решения от това да се стъпчат резултатите от работата на един колектив, който се гордее с постигнатото. Представители на Министерството на просветата могат да влязат в Съветите на директорите на "Предпечатни продукти" - АД и ДФ "София принт".

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
        ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Моля за Вашата лична намеса за запазване на "ПРЕДПЕЧАТНИ ПРОДУКТИ" - АД, като преразгледате решението си от 11 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНАТА РАБОТНА СРЕЩА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 21 ФЕВРУАРИ 1992 Г. В СОФИЯ. Документът е от архива на Български демократичен център.


Ние, българската демократична опозиция, събрани от общата тревога за съдбата на нашата земя,

З А Я В Я В А М Е:

Управляващата коалиция Съюз на демократичните сили - Движение за права и свободи с необмислени промени в Закона за земята обърква и забавя аграрната реформа и връщането на земята. Неспособността на правителството да управлява спира селскостопанското производство. Вместо да решава преките си задачи, изпълнителната власт създава изкуствени проблеми пред законодателната. Земеделецът е смутен, а милиони декари остават незасети.

Българската демократична опозиция държи собственикът на земята самостоятелно да решава как да се разпорежда с нея, докато коалицията СДС-ДПС отново налага административни решения, потъпкващи волята на частника и затвърждаващи авторитарния режим в ръководството на земеделието. Очевидната некомпетентност на управляващите и тяхното нежелание да се извърши радикална смяна на системата, в съчетание с нагона им за власт на всяка цена, ги кара да сътворяват образа на врага и да виждат заговорници в средите на българската демократична опозиция.

Призоваваме гражданите на републиката, жадуващи демокрация и реални промени, да се противопоставят с всички законни средства на коалицията СДС-ДПС, която е сериозна заплаха за демократичния процес в България!

ПОДПИСАЛИ:

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН - Ценко Барев, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Петър Дертлиев, ПАРТИЯ "ЛИБЕРАЛИ" - Петко Симеонов, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" - Борис Колев, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Марин Кръчмаров, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР - Стелиян Стойчев, АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ (НЕЗАВИСИМИ) - Любомир Стефанов, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ - Любомир Иванов, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Лъчезар Стоянов, НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - Трифон Къндев, ХРИСТИЯН-РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Лиляна Петкова, СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА" - Бойко Костов, ДВИЖЕНИЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ - Николай Близнаков, СВОБОДНА КООПЕРАТИВНА ПАРТИЯ - Димитър Марковски

София, 21 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


065. ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР (ПСД - Ц)

Тя е пряк наследник на Съюза на свободните демократи, създаден на 16 декември 1989 г. в Стара Загора. След учредяването на Партията на свободните демократи (поради възникнали разногласия) част от членовете организират на 20 май 1990 г. нова конференция и основават Партия на свободните демократи (център).

Партията се идентифицира идейно с неолиберализма и с неговите практически подходи в политическата, икономическата, социалната и нравствената област на човешките взаимоотношения. Тя е за всеобща частна собственост и силна законодателна власт.

В изборите за Народно събрание ПСД (ц) участва със самостоятелна листа, но не спечели депутатски места.

Печатен орган е вестник "Свободен демократ".

Ръководен орган е Националният изпълнителен съвет. Председател на партията е доц. Христо Сантулов.

Адрес за контакти:
Стара Загора, ул. "Цар Симеон I" N 172
код 042 тел.: 3-02-06

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:35    
01.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова   
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!


-----------------------------------------------
ПОЛИТИЦИ,
ДИПЛОМАТИ,
БИЗНЕСМЕНИ,
ЖУРНАЛИСТИ -
ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ!
При нас абонаментът никога не свършва.
ГЛАСУВАЙТЕ ЗА БЮЛЕТИНИТЕ НА БТА!

 

БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
СОФИЯ 1504 БУЛ. „ТРАКИЯ" 49

 

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Преводни текстове, подбрани от около 70 - чуждестранни вестници и списания. Гарантира поглед към тенденциите в световното развитие във всички негови аспекти.

БАЛКАН БИЗНЕС
Бюлетин, за всички, които искат да правят бизнес на Балканите. Съдържа оферти на бъдещите ви партньори. Предоставя изключителни възможности да рекламирате вашата дейност в балканските страни.

БАЛКАНСКИ ПРОБЛЕМИ
Статии от разнообразния печат на всички балкански страни. Справки за Албания, Гърция, Кипър, Румъния, Турция и Югославия. Тематично разнообразие, актуалност, широк спектър от мнения.

БАЛКАНСКИ БЕЛЕЖНИК
Интегриран поглед към Балканите, синтезирана информация и анализ на най-важните политически и икономически събития, процеси и проблеми във всяка балканска страна, както и публикации за отношенията с Европа и света.

BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Най-новият бюлетин на БТА. Излиза само на английски език. За да разберете хода на икономическата реформа в страната, както методите и начините на въвеждане на пазарната икономика няма да намерите по-добър помощник. Бюлетинът запознава с най-новите бизнесконтакти на България с чуждестранните партньори и с операциите на финансовите институти.

BULGARIAN FEATURE WEEKLY
Коментари на английски език на най-важните събития в страната, обзори и анализи за политическия живот, икономиката и културата в България. Представя личности с ключова роля в живота на страната.

ВОЕННИ ПРОБЛЕМИ
Експресна информация от осведомителните агенции и чуждестранния печат по военнополитически и военно-икономически въпроси. Новости от военната техника. Текущ преглед на състоянието и тенденциите на развитие на въоръжените сили по света.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-бързото, най-широкото, иай-точното огледало на събитията в страната. Новини от Народното събрание. Президентството, правителството, министерствата, партиите и организациите, кметството, съда, прокуратурата, бизнеса, науката и културата.

DAYLY NEWS
Бюлетинът излиза на английски език с точна, бърза и безпристрастна информация за събитията в страната и новини от света, свързани с България.

МЕЖДУНАРОДНА ИНФОРМАЦИЯ
365 дни в годината можете да разчитате на бързо поднесена достоверна информация. Прогнози на политици и експерти за отделни страни, райони и континенти. Най-доброто политическо четиво в България.

НАУКА И ТЕХНИКА
Нов дайджест, който запознава с радикалните промени в науката и техниката по света. Най-новото, Най-полезното и най-интересното от физиката химията, археологията, космоса, екологията, образованието, медицината, роботиката и редица други области.

НОВИТЕ ПРОЦЕСИ НА СТАРИЯ КОНТИНЕНТ
Разнообразни анализи за сегашните процеси на Европейския континент, написани от известни коментатори и политици. За тези публикации спорят авторитетни и скъпи издания в целия свят. Вие можете да ги получите в един бюлетин.

ОТВСЯКЪДЕ ПО НЕЩО
Политика, бизнес, секс, НЛО, странни явления, феномени, екстрасенси, скандали, възпитание, семейство, кино, рок, попзвезди, всякакви съвети от 100 вестници и списания, излизащи на 20 езика, в цял свят.

ПРЕССЛУЖБА „КУРИЕР"
„Куриер" не е развлекателно четиво, а незаменим помощник за тези, които сериозно изследват много плановите явления и процеси в българския обществено-политически живот. За всички наши сънародници в чужбина „Куриер" е една от връзките с демократизираща се България.

РАДИОТЕЛЕВИЗИОНЕН МОНИТОР
Документира радиопредаванията „Неделя 150", „Добър ден", „Постфактум", „Клуб икономика", „Клуб политика", блоковете на програма „Хоризонт" и телевизионните предавания „Отзвук", „Панорама" и др. Помага да се обхване богатството на емисиите иа телевизията и радиото.

СВЕТОВНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ
Единствен източник на информация за събитията и тенденциите в макро- и микроикономиката, динамиката на световните борси. Съдържа тълкувания на прочути специалисти за явленията в световната икономика по страни и райони.

СВЕТОВНИ СТОКОВИ БОРСИ
Първият по рода си бюлетин с най-подбрана информация за котировките от предната седмица на борсите в Ню Йорк, Лондон, Чикаго, за цените на Европейската общност и т. н. Публикува с продължение знаменития Бизнес речник на агенция „Ройтер".

СПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ
Най-пълна и точна информация за спортните събития по света, компетентно подбрана от емисиите на световните и националните осведомителни агенции. Особено внимание към футбола и всички международни мачове.

ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ
Статии и коментари от 50 вестници и списания от цял свят. Мнения на прочути специалисти за международното спортно и олимпийско движение. Факти за живота на известни спортисти, интервюта с тях и с ръководители на международни федерации.

-------------------------------------------------------