Бедността при децата

Анотация

Детската бедност като феномен влиза в изследователското поле на редица видни икономисти, социолози, политолози и прависти. Акцентът в техните изследвания често се поставя върху анализ на факторите, водещи до бедност, или върху връзката между бедността и нарушените права на децата и достъпа им до адекватно образование или здравеопазване. В много-по-малка степен, или никак, е била изследвана връзката между бедността, процеса на социализация и девиантното поведение на децата. Настоящата монография представлява един различен поглед върху това явление, насочвайки изследователския интерес именно към разглеждането на връзката между бедността и предпоставките, които тя създава за нарушаване на пълноценното им развитие, бъдеще и поведение. Търсят се отговори на някои основни изследователски въпроси: Отразява ли се и по какъв начин бедността на родителското семейство (домакинство), в което расте детето, върху неговото развитие, жизнени перспективи и поведение? По какъв начин влияят депривацията и постоянните лишения в ранното детство върху процеса на социализация и отразяват ли се тези деформации в по-нататъшното поведение на децата? Какви са най-често срещаните форми на девиантно поведение, които се проявяват при децата израснали в бедност? Трудът се базира на количествени и качествени социологически методи за набор на данни, като е избран мултидисциплинарен подход на изследване, съчетаващ както социално-икономчески, демографски и социологически анализ, така и психологически подход към специфичния обект на изследване - децата.Резюме

Настоящата монография е финалният резултат от наскоро защитената пред Научен съвет планова работа в Института за изследване на обществата и знанието към БАН. Тя няма претенции за изчерпване на дискутирания през последните години проблем за детската бедност. Монографията представя една различна гледна точка към някои от последиците на бедността, които имат нематериален характер и ограничават пълноценното развитие и бъдеще на децата.

Ключови думи: детска бедност, социализация, девиантно поведение

Бедност и девиантно поведение при децата >>>