2 декември 1991

София, 2 декември 1991 година
        Брой 236 (511)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ЗАКРИЕ ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ.


Разглеждайки проблемите, породени от публикуваното в пресата становище на Министерския съвет за статута на Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите, Изпълнителният съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа”

РЕШИ:

1. Предлага на Министерския съвет да преразгледа становището си от 28 ноември 1991 година за статута на Тристранната комисия.

2. Ако това не стане до 6 декември 1991 година, ще предложим на Конфедеративния съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа” да преразгледа отношението си към Министерския съвет.

3. Изпълнителният съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа" преустановява участието си в работата на подкомисиите на Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите до окончателното изясняване на нейното бъдеще. Препоръчва на своите формирования да продължат работата в отрасловите, регионалните и фирмените комисии по съгласуване на интересите.

София, 29 ноември 1991 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА"

ПРЕЗИДЕНТ: д-р К. Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ЗАКРИЕ НАЦИОНАЛНАТА ТРИСТРАННА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ.


Становището на ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България във връзка с решението на Министерския съвет за закриване на Националната Тристранна комисия е следното:

Какво предприема Правителството във връзка с Националната тристранна комисия за съгласуване на интересите си е негова работа.

Конфедерацията на независимите синдикати в България няма да участва в комисии, на които се възлагат псевдофункции по социалното партньорство.

По-нататък Конфедерацията на независимите синдикати в България ще преценява своето становище към Правителството според неговите конкретни действия.

София, 29 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В ЮГОСЛАВИЯ.


От месеци наред на Балканите се води жестока, безсмислена братоубийствена война. Тя е "продължение с други средства" на остаряла политика, чийто основни принципи са заети от арсенала на национализма и комунизма, на един исторически отречен стил на политическо мислене и действие.

С опасната си ескалация през последните седмици войната все повече се превръща в хронично огнище на напрежение и потенциална заплаха за редица страни от континента. Тя същевременно е удар срещу общоевропейския мирен обединителен процес.

Бруталната жестокост на югославската армия, чиито действия са крещящо нарушение на общопризнати актове на Световната организация за защита на цивилното население и граждански обекти при водене на военни действия, предизвикват възмущение у членовете и симпатизантите на Българския земеделски народен съюз - единен и целия български народ.

Като дълбоко народностна и миролюбива организация Земеделският съюз е кръвно свързан с принципите на човеколюбието, сътрудничеството, толерантността и добросъседските отношения. Ето защо ние осъждаме агресията на сръбското комунистическо правителство и на югославската армия срещу Хърватско и жестокия начин, по който се води тази война. Не можем да мълчим, когато невинни жертви стават деца, жени, старци, световни паметници на културата, когато в края на XX век се воюва за територии, срещу правото на самоопределение.

БЗНС - единен се противопоставя на растящата опасност обект на агресия да станат и други югославски републики, като в резултат военните действия се пренесат в близост до българските граници.

Ние призоваваме българското правителство да използва още по-активно своите възможности - самостоятелно и заедно с други държави - за оказване на въздействие върху воюващите страни да прекратят конфликта.

БЗНС - единен се обръща към ръководителите на европейските държави и на страните - постоянни членки на Съвета за сигурност при ООН, за незабавни и решителни действия. Военното безумие трябва да спре, преди да е станало късно.

Ние казваме "НЕ" на тази война!

Ние казваме "ДА" на желанието на хърватските деца да живеят в мир и щастие и на югославските народи да се самоопределят и да решават своето бъдеще чрез разумен, цивилизован диалог помежду си.

Обръщаме се към сдружените земеделци и всички честни българи, към цялата общественост: нека чрез моралната си подкрепа, чрез протестния си глас днес докажем своя хуманизъм, своята съпричастност към мира и демокрацията!

София, 25 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


Конфедеративният съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа" на свое заседание от 25 октомври 1991 година взе решение, отразено в протокол номер 9, с което сне пълномощията на г-н Дончо Иванов като вицепрезидент, освободи го от тази длъжност, а секцията при Синдиката на журналистите го изключи като член на Конфедерацията на труда "Подкрепа". От този момент г-н Дончо Иванов не представлява Конфедерацията и всички документи, подписани от него, не задължават по никой начин Конфедерацията на труда "Подкрепа".

София, 28 ноември 1991 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КТ
"ПОДКРЕПА"

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В ПОДКРЕПА НА ПОЛИТИКАТА НА ПРЕЗИДЕНТСКАТА ИНСТИТУЦИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи и до средства за масово осведомяване.


Федерацията на независимите професионални организации на служителите от МВР нееднократно е заявявала, че мирният преход, законността и стабилният обществен ред са изключително важни и определящи условия за обновителните промени в Република България. Тази позиция е израз на професионалните, социалните и жизнените интереси на хилядите членове и съмишленици на федерацията.

Високо ценим досегашната линия на Съвета за национална сигурност и смеудовлетворени от добрата воля и положителното отношение на неговия председател д-р Желев към най-острите проблеми и затруднения в дейността на федерацията и системата на МВР като цяло.

Обезпокоени сме от развоя на събитията в някои страни от Източна Европа, братоубийствената война в съседна Югославия, нарастващото етническо напрежение и все по-изострящото се политическо противопоставяне в нашата страна. Считаме, че умерената конструктивна и балансирана политика на постепенния мирен преход, провеждана досега от президентската институция, съответства най-пълно на интересите на българския народ.

Убедени сме, че продължаването на тази политика ще гарантира излизането на нашата страна от тежката икономическа и социална криза и преодоляването на породените от нея масова престъпност и грубо нарушаване на законите и на обществения ред.

София, 28 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАТА НА СЪОБЩЕНИЯТА "ПОДКРЕПА" ПРИ ТЕРИТОРИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА - ВАРНА В ПОДКРЕПА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА СЪОБЩЕНИЯТА "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до Народното събрание, до Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


Членовете на синдикалната организация към Синдиката на съобщенията (СС) "Подкрепа” при Териториално управление на съобщенията - Варна приемат декларацията на Изпълнителния съвет на СС "Подкрепа” N 95/22 ноември 1991 г., присъединяват се към решението от 22 ноември 1991 г.на ИС - СС "Подкрепа", с което настояват за:

1. Отмяна на укази N 4101/9 декември 1985 г. и N 2604/22 ноември 1989 г. на Държавния съвет за назначаване на Атанас Попов за съответно министър на съобщенията и председател на Комитета по съобщения и информатика.

2. Изменение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове в частност чл. 16 т. 4, с който се забранява на работниците от съобщенията правото на стачка.

3. Незабавна оставка на ръководството на Комитета по съобщения и информатика и "Български пощи и далекосъобщения" - ООД.

Варна, 27 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОКРЪЖНО N 15 НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ДО ОКРЪЖНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И МЕСТНИТЕ ДРУЖБИ НА СЪЮЗА. Документът регламентира подготовката на извънредния конгрес на БЗНС - Н. Петков (15-16 февруари 1992 г.).


На 16 и 17 ноември 1991 г. Управителният съвет (УС) на БЗНС - Н. Петков в съответствие с чл. 25, ал. 3 от устава на съюза насрочи извънреден конгрес на 15 и 16 февруари 1992 г. Определена бе квота един делегат на сто отчетени членове. Прие се проект за дневен ред, както следва:

- Избори за парламент и органи за местно самоуправление и поуките от тях за БЗНС - Н. Петков.
- Уточнения в стратегията и тактиката и конкретните цели на съюза в следизборния период и в перспектива.
- Организационно състояние на съюза.
- Промени и евентуални добавки в програмата и устава на съюза.
- Проблемът за земеделското единство.
- Оставка на УС и Постоянното присъствие (ПП).
- Избор на ново съюзно ръководство.

За правилната подготовка на конгреса е необходимо да се извърши следното:

1. До 20 декември 1991 г. членският внос да бъде събран и да се изпрати до 31 декември в ПП.

2. Предконгресните отчетно-изборни събрания да се проведат в период, както следва:

- До 31 декември 1991 г. - на местните земеделски дружби.
- До 15 януари 1992 г. - общинските делегатски събрания.
- До 31 януари 1992 г. - окръжните делегатски събрания.

3. В срок до 1 декември 1991 г. окръжните настоятелства да приемат решение за:

- Квота за окръжното делегатско събрание.
- План-график за провеждане на общинските делегатски събрания.
- Разпределение на членовете на окръжното настоятелство за оказване на методическа помощ на общинските настоятелства при провеждане на събрания и участие в тях.
- Насрочване на окръжното делегатско събрание.
- Указания за провеждане на събранията на местните дружби съобразно специфичните условия.

4. Общинските ръководства в срок до 5 декември 1991 г. да изготвят график за провеждане на събранията на местните дружби и да определят квотата на делегати на общинското събрание.

5. На сто отчетени членове се избира един делегат за конгреса. При необходимост да става комплектуване от по две, три и повече дружби. Всяка местна земеделска дружба може да си посочи свой делегат за конгреса, но общинското делегатско събрание прави преценка и чрез гласуване персонално одобрява делегатите.

6. До новото териториално деление на страната общинските делегатски събрания и общинските настоятелства ще извършат функциите на околийските такива.

7. Общинските делегатски събрания избират един член на Върховния съюзен съвет, независимо от това дали е делегат за общинското събрание, или не.

Съгласно чл. 26, ал. 2 от устава членовете на Управителния съвет участват във Върховния съюзен съвет по право.

8. Окръжните делегатски събрания избират кандидати за членове на Управителния съвет съобразно чл. 25, ал. 6 от устава - 1 на хиляда отчетени членове.

На същите събрания да се дискутира и вземе решение по следните въпроси съгласно чл. 21, ал. 3, т. 3 от устава:

- Анализ на изборните резултати;
- Уточнения в стратегията, тактиката и конкретните цели на съюза в следизборния период и в перспектива;
- Единението на земеделските сили;
- Промени в устава и в програмата;
- Други предложения.

Тези становища да се изложат на конгреса от един упълномощен представител на всеки окръг.

9. При избор на делегати за конгреса и членове на ръководните органи препоръчваме да се издигат съюзни членове:

- Които са редовно отчетени;
- Абонати на съюзния орган в. "Народно земеделско знаме";
- Които се ползват с авторитет в обществото.

10. Предконгресните събрания на всички нива да бъдат отчетно-изборни в съответствие с чл. чл. 9, 17, ал. 5, 18, ал. 5, 21, ал. 5 от устава.

11. Право да изпращат делегати на конгреса ще имат само редовно отчетени дружби.

12. Окръжните настоятелства да изпратят в ПП до 10 декември 1991 г. графиците за провеждане на общински и окръжни събрания, а протоколите от окръжните събрания - до пет дни след тяхното провеждане.

13. Всички събрания и други мероприятия, свързани с подготовката на извънредния конгрес на БЗНС - Н. Петков, да протичат съобразно устава и демократичните традиции на земеделското движение.

София, 21 ноември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - ЦЕНТЪР.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ - Избор на ръководни органи и вземане на решения с гласуване.

33. Председателят на ПСД-център се избира само от Конгреса или Национална конференция с тайно гласуване. Той се счита за избран при мнозинство от 50 на сто + 1 от гласовете. Ако има повече от двама кандидати, се прилага принципът на постепенното отпадане.

Новоизбраният председател на ПСД-център има правото да предложи на Конгреса или Националната конференция листата на останалите членове на Националния изпълнителен съвет. Гласуването на всеки кандидат става поотделно, като също се прилага принципът на постепенното отпадане.

34. При избиране на ръководни органи в останалите подразделения на ПСД-център се прилагат същите принципи както при избора на председатели Национален изпълнителен съвет, при присъствие най-малко на 80 на стоот членовете, имащи правото да гласуват.

35. При вземане на всякакви други решения на всички нива, при които е необходимо гласуване, то се счита за валидно при болшинство от 2/3 от гласовете и присъствие на не по-малко от 80 на сто от имащите право дагласуват.

36. Всички ръководни органи се избират за мандат от четири години, но за не повече от два мандата. Преди започването и след приключването намандатите избраните представят декларации за имотното си състояние.

37. I Председателя на ПСД-център е представителна длъжност, която не дава преимущество при кандидатиране на правителствени длъжности. За тях той се конкурира наравно с другите кандидати.

II При избиране на Председателя на ПСД-център за президент той подава оставката си и се насрочват избори за нов председател. Старият остава да изпълнява длъжността до избирането на нов председател.

38. При спечелване на избори за съставяне на самостоятелно или коалиционно правителство кандидатурата за министър-председател е конкурсна и се предоставя на този кандидат от ПСД-център, който притежава необходимите качества. Той бива избиран от комисия, в която влизат всички членове на Националния изпълнителен съвет и Контролния съвет, с болшинство от 50 на сто + 1 от гласовете. Изборът е таен.

39. В избори за президент на страната ПСД-център ще излъчва и ще избира свой кандидат на Национална конференция или Конгрес.

40. По време на избори ПСД-център може да излъчва самостоятелни кандидати или да влиза в коалиция с други партии.

41. Ако председателят на ПСД-център подаде оставка, се счита, че целият Национален изпълнителен съвет е подал оставката си. Същата се разглежда не по-рано от седем дни и не по-късно от четиринадесет дни от подаването й в писмен вид. Председателят на ПСД-център в седемдневен срок може да оттегли своята оставка и на оглавявания от него Национален изпълнителен съвет. Оставката на Председателя, респективно на целия Национален изпълнителен съвет, се приема от Контролния съвет.

42. В случаите по чл. 41 Контролният съвет се задължава да свиква извънредна Национална конференция в 20-дневен срок. Свиканата на това основание Конференция има задачата САМО да избере нов председател и Национален изпълнителен съвет на ПСД-център.

43. Старият председател и Национален изпълнителен съвет продължават да изпълняват задълженията си до новия избор.

44. Подалите оставка председател и Нацонален изпълнителен съвет, ако не са напуснали членството си в Партията на свободните демократи - център, имат правото да участват в новия избор наравно с останалите членове на ПСД-център.

45. В случай на смърт на председателят на ПСД-център до избора на нов временно изпълняващ длъжността председател на ПСД-център става зам.-председателя по политическите въпроси.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ - Стопанска дейност

46. Партията на свободните демократи - център има правото на собствен печат, банкова сметка и стопанска дейност.

47. Пряк ръководител на стопанската и финансова дейност на ПСД-центъре зам.-председателят по икономическите и финансовите въпроси.

48. Заместник-председателят по икономическите и финансови въпроси представлява Партията на свободните демократи - център при осъществяване на договорни отношения с юридически и физически лица в България и зад граница.


РАЗДЕЛ ПЕТИ - Седалище на ПСД-център

49. Седалище на Партията на свободните демократи - център е гр. София.

ЗАБЕЛЕЖКА: Партията на свободните демократи - център ще прекрати своята дейност съгласно условията, изброени в Глава 4 от Закона за партиите в НРБ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 ПРИЛОЖЕНИЕ

София, 2 декември - В навечерието на изборите за народни представители, общински съветници и кметове (13 октомври 1991 година) Институтът за връзки и сътрудничество в Средиземноморието (ИМКОМ), който е към Сената на Република Франция, се обърна за съдействие към Пресслужба "Куриер", за да бъдат взети интервюта от лидери на седем политически партии. Изборът на лидерите, както и формулирането на въпросите персонално към всеки от тях, е на г-н Ерик Ноло, главен редактор на специализираното политическо издание на ИМКОМ.

Резултатите от изборите са известни. Въпреки това Пресслужба "Куриер” смята, че тези предизборни интервюта ще представляват интерес за специалистите, които професионално следят и анализират обществено-политическия живот в България.


Днес публикуваме пълния текст на интервюто на Ценко Барев - съюзен секретар на Българския земеделски народен съюз - единен.

Въпрос. Не виждате ли нещо странно в коалицията между бившите земеделци-прокомунисти и истинските земеделци, преследвани от предишния комунистически режим?

Отговор: Първо, ние правим разлика между членовете на земеделския съюз, който вие наричате прокомунистически, и техните ръководители. Вярно, че те обслужваха старателно комунистическите ръководители. Обикновените членове на този съюз обаче бяха хора от народа, някои от тях дори бяха минали през затвори и концентрационни лагери поради съпротивата им срещу комунистическите власти. Освен това не забравяйте, че този режим трая 45 години. Следователно трябваше да сеадаптира, да се оцелее.

Обикновеният БЗНС-единен, както ние го наричаме, се освободи от компрометираните в миналото ръководители. Този процес продължава успоредно с процеса на единение, който протича в дълбините на нашата организация.

Въпрос: "Френският" опит, който сте придобили по време на дългия ви престой във Франция, ще ви послужи ли в сегашната обстановка в България?

Отговор: Разбира се. Всеки опит е полезен, особено този, който ни кара да съзряваме, който ни прекарва през изпитания и страдания. Опитът на емиграцията е специфичен, особено за този, който не иска да скъса духовната си връзка с родната страна. Допълнително изпитание минава този, който отказва да се интегрира в приелата го страна и иска на всяка цена да остане верен на детските си спомени от родната страна.

Видях и научих много във Франция. Наблюдавах в продължение на 40 години парламентарния и политическия живот на тази страна, участвах вмного конференции както във Франция, така и в други европейски страни. Възхищаваха ме толерантността и богатството на дискусиите - често оживени и винаги полезни.

Сигурен съм, че този опит ще ми послужи в сегашната ми политическа дейност в България.

Въпрос. Какви действия трябва да предприеме едно правителство, за да излезе България от сегашната икономическа криза според вас?

Отговор: Вие говорите за икономическа криза, но кризата не е само икономическа - тя е политическа, социална и духовна. За да се изведе страната от една криза от такъв мащаб, са необходими усилията на цялата страна и на всички българи. Основите и структурата на комунистическия режим остават непокътнати. "Реформата" досега беше само козметична, някои повърхностни промени и това е всичко. За да се изведе страната от тази пропаст, е необходимо преди всичко стабилно мнозинство в парламента.

Необходимо е демократичните сили да забравят за момент нюансите, които ги разделят и да се обединят срещу тоталиристката комунистическа партия, единствено отговорна за нашите беди. Това демократично парламентарно мнозинство трябва след това да стане основа за едно силно правителство, което да предложи глобална програма за дълбоки реформи в нашето общество, но икономическата реформа трябва да се извърши със социални средства. Нашата промишленост е нерентабилна, повечето от машините са стари и негодни за употреба, екологичните проблеми изискват спешно решаване, земеделието не е рентабилно поради сегашния модел на работа в рамките на така наречените кооперативи. Както виждате, пред бъдещото правителство на страната стои свръхчовешка задача. И тук ние ще имаме нужда от искреното и ползотворно сътрудничество с големите индустриални страни като Франция.

Въпрос: Какъв ще бъде съставът на едно такова правителство?

Отговор: Не съм ясновидец и не предсказвам бъдещето. Шегувам се, разбира се. Съставянето на бъдещето правителство на България ще бъде отражение на резултатите от предстоящите парламентарни избори.

Демократичните сили в България ще бъдат изправени пред неотложна задача да се споразумеят за един спешен план, който бих нарекъл план за спасение на страната. Тук донякъде се връщам на вашия предишен въпрос. Демократичната опозиция в България не успя да постигне съгласие по една такава програма преди изборите, надявам се, че тя ще има мъдростта да го направи след тях.

16 септември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ'92

София, 2 декември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ОТ N 1 ДО N4 ВКЛЮЧИТЕЛНО.


Забележка: Навсякъде в текста съкращенията да се четат: ЗИПВР - Закон за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката;

ЗИНПОСК - Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ HP. 1

На основание т. 2 от решението на Народното събрание на 20 ноември 1991 г. Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Избира, както следва:

1. Румен Петров Янков - председател
2. Младен Петров Червеняков - секретар
3. Ганета Минкова Минкова - заместник-председател
4. Румен Христов Ненков - заместник-председател
5. Николай Димитров Цонков - заместник-председател

Членове на комисията:
Алексей Подлесни, Благовест Пунев, Ганета Минкова, Димитър Топлийски, Илия Ризов, Лалка Кювлиева, Лена Джелепова, Лилия Касабова, Мария Йорданова, Михаил Константинов, Младен Червеняков, Никола Цонков, Николай Вълчанов, Орлин Борисов, Пламен Райчев, Ралица Негенцова, Румен Ненков, Румен Янков, Фатма Арунова, Цветанка Чуклева и Чанко Апостолов.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP. 2

Централната избирателна комисия, избрана на основание чл. 5 от закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката (ЗИПВР) с оглед на правомощията си по чл. 34, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове (ЗИНПОСК) във връзка с параграф 2 от Заключителните разпоредби на ЗИПВР, обсъди реда за приемане на документи за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент. Изхождайки от разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗИПВР, задължаващ партиите, партийните коалиции и инициативните комитети да представят необходимите документи в ЦИК, както и от изискването на чл. 7, ал. 1 от ЗИПВР за бързина при постановяване на решението за регистрация. Комисията намира за недопустимо искането за регистрация да се извършва по пощата или чрез други съобщителни средства. Следва изискуемите документи по чл. 6, ал. 1 от ЗИПВР да се представят в ЦИК лично от съответното ръководство на партиите или на партийните коалиции, или от членовете на инициативния комитет за издигане на независими кандидати, или от упълномощени от тях лица. Същото изискване се отнася и за регистрацията на инициативен комитет по чл. 3, ал. 3 от ЗИПВР, като в този случай писменото искане за регистрация на комитета трябва да се представи в ЦИК от членовете на комитета или от упълномощен от тях представител.

Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от ЗИПВР Централната избирателна комисия е задължена да извърши регистрация на кандидатурите за президент и вицепрезидент най-късно 40 дни преди изборния ден на 12 януари 1992 г., тъй като срокът се брои на дни, това означава, че документите за регистрация следва да бъдат представени в ЦИК до изтичането на работното време в 19.00 ч. на 2 декември 1991 г.

По изложените съображения и на основание чл. 34, ал. 1, точка 1 от ЗИНПОСК във връзка с параграф 2 от Заключителните разпоредби на ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Документите за регистрация на инициативен комитет за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент се подават в ЦИК от неговия състав или от упълномощен представител.

Документите за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент по чл. 6, ал. 1 от ЗИПВР се представят в ЦИК от ръководствата на партиите, партийните коалиции или от инициативния комитет за издигане на независими кандидати или от упълномощен техен представител.

Регистрацията на кандидатите за президент или вицепрезидент се извършва най-късно до 19.00 ч. на 2 декември 1991 година.

25 ноември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP. 3

В Централната избирателна комисия е постъпила молба от Русин Червенков от с. Мамарчево, Бургаска област, с която иска да бъде регистриран като кандидат за президент в изборите, насрочени на 12 януари 1992 г. Молбата е изпратена по пощата, като към нея не са приложени необходимите документи по чл. 6, ал. 1 от ЗИПВР. Недопустимо е български гражданин сам да издига кандидатурата си. Това може да осъществяват само партии, коалиции или инициативни комитети за издигане на независими кандидати. Независимо от това по силата на Решение N 1/25 ноември 1991 г. на ЦИК не се допуска внасяне на документите за регистрация чрез изпращането им по пощата.

По изложените съображения и на основание чл. 7, ал. 1 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва регистрация на Русин Червенков от с. Мамарчево, Бургаска област, като кандидат за президент в изборите на 12 януари 1992 г.

Решението да се съобщи незабавно на молителя.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния съд на Република България в тридневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ HP. 4

ОТНОСНО: разпространяване в пълен текст на решенията на Централната избирателна комисия


Централната избирателна комисия по повод писмо N ПИ 177/27 ноември 1991 г. от Пресслужба "Куриер" - БТА

РЕШИ:

Дава съгласие разпространяването в пълен текст на решенията на ЦИК да се извършва чрез публикуване в ежедневните информационни бюлетини на Пресслужба "Куриер" към БТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/

 

11:25:31
02.12.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!