1 август 1991

София, 1 август 1991 година    
        Брой 149 (424)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮPO НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП) ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЗИВА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА.


От известно вреде Инициативен комитет в София начело с г-н Иван Куртев провежда кампания за свикване на извънреден конгрес на Българската Социалдемократическа партия (БСДП) в средата на месец август 1991 година.

Съгласно чл. 28-31 от Устава на БСДП Извънреден конгрес не се свиква от инициативни комитети, а:

- с решение на Националната конференция или на Националния комитет на Българската социалдемократическа партия;
- по писмено искане на една трета от делегатите на последния Конгрес или на една трета от местните организации;

Датата за откриване на Конгреса, квотата за избиране на делегати и предложения за дневен ред се обявяват от Националния комитет на БСДП чрез официалния печатен орган на партията най-малко три месеца предварително. Най-късно един месец до датата на започването на Конгреса местните организации могат да правят предложения по дневния ред и по други въпроси.

В Националния комитет Българска социалдемократическа партия досега са постъпили писмени искания за свикване на извънреден конгрес от две местни организации.

Изпълнителното бюро на Националния комитет на БСДП счита, че кампанията за свикване на извънреден конгрес във време точно пред изборите за ново Народно събрание и нови общински съвети обслужва интересите на една известна политическа сила, която се стреми към разцепление на БСДП.

След като преди известно време Дискусионният клуб "Програмна инициатива" не успя да разруши Българската cоциалдемократическа партия с атака отвън и предпочете да се саморазпусне и обяви сливането си с новата СДП, сега разпуснатият от Националния комитет на БСДП с решението му от 30 юни 1991 г. социалдемократически клуб "Кръстьо Пастухов" предприема опит за "обновление" на БСДП "отвътре", като издига искането за смяна на ръководството на партията, редовно избрано само преди четири месеца на 38 Конгрес на БСДП.

Изпълнителното бюро провежда политиката, одобрена с решенията на Националния комитет и на Конгреса на Българската социалдемократическа партия. На партийните членове е известно, че решенията на ръководните органи следва да се изпълняват, като изразилите несъгласие имат право да отстояват своите виждания, включително чрез партийния печат, без да създават пречки за изпълнение на взетите решения (чл.З, ал.2 от Устава). По въпроси от първостепенна важност за дейността на БСДП се провеждат общопартийни дискусии.

Политическите дискусии на всички нива в партията са основното средство за актуализиране и усъвършенстване на идейната база и практическата дейност на БСДП. В чл. 11-чл.13 от Устава на партията е регламентиран и редът за провеждането на общопартийните дискусии. Ръководството на партията предложи на социалдемократическия клуб "Кръстьо Пастухов" да се проведе дискусия по повдигнатите от него въпроси, съгласно препоръките на Националния комитет. Поканата беше отклонена "поради усложнената политическа обстановка". Наскоро след това стана известно, че ръководството на клуба ни "кани" на среща-разговор в своята палатка в лагера на обявилите гладна стачка депутати, напуснали Великото народно събрание.

В тези напрегнати предизборни дни ръководството на Българската социалдемократическа партия заявява, че сега не е време за задоволяване на лични амбиции. Главната задача на партията е да насочи усилията на всички истински социалдемократи към извоюване на изборна победа над БКП/БСП, за окончателно утвърждаване на демокрацията в България.

София, 30 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, I август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПРОФ. КРЪСТЮ ПЕТКОВ ДО Г-Н МИШЕЛ КАМДЕСЮ (С КОПИЕ ДО Г-Н АНУП СИНГ) ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД (МВФ) ПО ПОВОД НА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ И НА РОЛЯТА НА МВФ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМДЕСЮ,

Признавам, че дълго се колебах, преди да се обърна към Вас с това открито писмо. Доколкото зная, няма практика синдикатите да кореспондират с Международния валутен фонд, тъй като те не са страна в преговорите с него. Позволявам си да мисля обаче, че българската ситуация е по-различна. Както ви е известно, МВФ настойчиво препоръча в края на миналата година на новото коалиционно българско правителство, преди да пристъпи към прилагане на стабилизационните мерки и икономическата реформа, да сключи споразумение със синдикатите.

Това беше направено след нелеки преговори между правителството на г-н Попов и двете синдикални централи в България. Ние съзнавахме, че поемаме голяма отговорност пред своите членове и българското население. Дадохме гаранции в продължение на шест месеца да не се предприемат крупни индустриални акции, което да даде шанс на правителството да приложи последователно препоръчаната от МВФ антикризисна програма.

Синдикатите изпълниха своите ангажименти. Вече седем месеца в България не са предприемани нито национални, нито крупни отраслови стачки. Реформата по оценки на правителствения екип и главно на чуждите експерти върви успешно. Така е обаче, ако се гледа през призмата на монетарните мерки и на макроикономическите пропорции. Същевременно от началото на 1991 година вместо договорените 30 на сто, реалните доходи на българите намаляха с 45 до 50 на сто. Втората защитна мрежа практически не се прилага, въпреки че делът на крайно бедните нарасна на 25 на сто. Не се разработват никакви алтернативни програми за устройване на трайно безработните. Производството се сви до такава степен, че вече трудно може да се съживи. Вече пет месеца лихвеният процест се задържа на 47-52 на сто, като същевременно постъпленията в държавния бюджет са катастрофално ниски.

Сега България навлиза в предизборен период. Започва нова борба за политическа власт и това неизбежно се отразява върху хода на реформата. От три месеца правителството се ограничава само с текущи и организационни мерки и не подава достатъчно сигнали за активизиране на производството и пазара.

Трудностите на реформата вече дават аргументи на леви и крайнодесни сили, които ги използват в своята предизборна борба. Първите заявяват, че реформата е тръгнала по погрешен път; вторите - че реформата въобще не е започнала, имало още по-радикални варианти.

ГОСПОДИН КАМДЕСЮ,
Като конструктивна и отговорна организация синдикатите до днес не са се отказали от принципната си подкрепа на реформата и спазват поетите договорености с правителството за поддържане на социалния мир. Пред нас обаче възникват няколко въпроса:

Първо, може ли да продължи и по-нататък рискованият и твърде опасен български вариант на икономическа реформа. В началото на годината бяха дадени уверения от мисията на МВФ, че е необходимо българското население да издържи 3-4 месеца, за да дойде първата по-значителна финансова подкрепа. Вярно ли е, че международната финансова помощ за България съзнателно се отлага, като независимо от това МВФ налага на правителството да изпълни нови ангажименти по антикризисната програма?

Второ, възможно ли е да се оживи производството при положение, че рухна традиционният източноевропейски пазар, а пазарните възможности в другите региони на света в сегашната обстановка на глобална рецесия са сведени до минимум. Що се отнася до европейската икономическа общност, добре се знае, че чрез системата на квотите шансовете на източноевропейците за пазарен пробив са сведени до минимум.

Трето, възможно ли е всеки месец да набъбва армията на безработните с нови десетки хиляди души, без да е създаден дори и в ембрионален вид трудов пазар. След като е ясно, че първата защитна мрежа не помага на около 1/4 от населението, как ще се ограничи процесът на бързото и невиждано обедняване на населението.

ГОСПОДИН КАМДЕСЮ,
Естествено, аз разбирам, че грижата за излизане от кризата следва да бъде преди всичко на българските власти и на хората в България. Наред с това препоръките на МВФ се възприемат и представят у нас като императиви, които дори не подлежат на критичен коментар. По този начин ръководената от Вас влиятелна международна институция поема определен ангажимент към страната ни.

Убеден съм, че универсален модел за оцеляване и излизане от кризата няма. Дали в нашия случай не се разчита твърде много на универсалното действие на монетарните мерки? Опасявам се, че вече е достигната критичната точка на търпението на населението и на жестоката рестриктивна политика на правителството. Оттук нататък ни чакат социален взрив, хаос и икономическа разруха.

Надявам се добре разбирате, че от това как ще продължи икономическата реформа в България зависи съдбата на демокрацията, политическата стабилност на страната и в крайна сметка социалното благополучие на хората.

София, 30 юли 1991 г.

С УВАЖЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кр.Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ (БНС) "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ".


Български национален съюз "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” е открита общност, в която могат да членуват всички български граждани над 16-годишна възраст, които приемат свободно и по убеждение нейната политическа програма.

БНС "Нова демокрация" се създава в драматичен момент от съвременната история на българския народ.

Икономическата катастрофа, моралното падение, опустошената национална душевност, безверието и тревожната апатия, изострените етнически отношения и аспирациите на някои съседни държави са вик от ада за спасение.

БНС "Нова демокрация" се обръща към цялата наша общественост с възвание "Да спасим България!"

БНС "Нова демокрация” ще се бори за изграждане на нова възродена България - държава на единен и сплотен народ, високоцивилизована, правова и социално справедлива, гарантираща всички човешки права, извоювани с много мъки и кърви от съвременния модерен свят.

БНС ”Нова демокрация” си поставя за задача с хуманни средства да съдейства за активизиране на патриотичните чувства и гражданското съзнание на нашето общество и вдъхне вяра в щастливото бъдеще на нацията ни.

БНС ”Нова демокрация” ще настоява за въвеждане на най-строги, но справедливи закони, за пресичане пътя на престъпленията, които в момента създават хаос в държавата и всяват страх и несигурност в гражданите.

БНС "Нова демокрация” ратува за изграждане на нова възродена България в културно и просветно отношение, базирайки се на традициите на нашия народ и ползвайки опита на най-напредналите съвременни нации.

БНС "Нова демокрация" ще брани с всички средства националната ни независимост и свещените граници на скъпото ни отечество.

БНС "Нова демокрация" ще се бори България да стане съвременна демократична страна, в която с конституцията ще се гарантират еднакви права за всички нейни граждани, без да се накърняват интересите на нацията ни.

БНС "Нова демокрация" в своята програма за действие изключва възможността в бъдеща България да има привилегировани групи, съсловия или отделни личности.

БНС "Нова демокрация" е за икономика, изградена на база частната собственост, лична инициатива, доброволни кооперативни сдружения и държавно регулиране на някои важни сектори от народното стопанство.

БНС "Нова демокрация” в своята икономическа и социална програма приема активно и непосредствено участие на работниците в управлението на промишлените предприятия, с право да изкупуват акции и участват при разпределяне на печалбата от техния труд.

БНС ”Нова демокрация” ще се бори за постепенна, но пълна ликвидация на всички неефективни производства и ония, които тровят и замърсяват природната среда.

БНС "Нова демокрация" е за бързо възстановяване на селското стопанство, като за тази цел земята се предостави на нейните собственици, а държавата да осигури на земеделските стопани съвременна агротехника, семена, торове и да подобри условията за рязко увеличаване на скотовъдството срещу нисколихвени и дългосрочни заеми.

БНС "Нова демокрация” ще се бори за коренно изменение структурата и организацията на туризма в България, ползвайки опита на най-напредналите в това отношение страни. Опитът показа, че туризмът може да се организира на най-високо равнище само като се предостави на частни лица. От туристическата ни практика трябва да отпадне всичко, което ни злепоставя пред чуждестранните туристи.

БНС "Нова демокрация" приема в своята социална програма гаранции за всички граждани на страната да живеят при нормални човешки условия. Особени грижи трябва да се полагат за възрастните хора, като им се осигури необходимият екзистенцминимум.

БНС "Нова демокрация" ще се бори на младите хора да се осигурят нормативно подходяща работа според квалификацията им, нормални битови условия - жилища, обзавеждане и заплати за обезпечаване на всички техни потребности, в резултат на което естествено и непринудено ще се създадат здрави многодетни семейства.

БНС "Нова демокрация" е за справедливо данъчно облагане в зависимост от размера на доходите.

БНС "Нова демокрация" е против така наречения "ергенски данък", който е социално несправедлив и необоснован от юридическа позиция. Той накърнява достойнството на младите хора, несъздали семейства по обективни и всеизвестни причини, и трябва час по-скоро да се отмени.

Издигайки повика за изграждане на Нова демокрация, БНС е против всички ограничения, отнасящи се до правото на пребиваване, постоянно жителство и правото за придобиване на частна собственост. В това отношение България трябва да стане съвременна цивилизована страна, а не примитивно общество с крепостна уредба.

БНС "Нова демокрация" счита, че България трябва да поддържа делови и културни връзки със съседните балкански страни, Европа, САЩ, Япония и др. във взаимен интерес. Икономиката ни не може да се развива без активното ни сътрудничество с всички развити страни, особено с тия от Европа. Огромният пазар и суровинните ресурси на СССР са абсолютно необходими за развитието на нашата икономика в бъдеще.

В резултат на дългогодишна порочна политика в нашето общество позаглъхнаха много човешки дородетели - честност, трудолюбие, трезвеност, самодисциплина, толерантност, етичност и чувство за красота. Ежедневието ни е тревожно - губи човешки отношения, липса на елементарно отношение към ближния, неспазване на обществения порядък,безогледно замърсяване на околната среда, безотговорно рушене на обществената собственост, нежелание за труд и духовно извисяване в някои категории хора, неподдържане на елементарна хигиена в жилищните райони, сексуална разпуснатост, алкохолизъм, кражби, злоупотреби и убийства.

БНС "Нова демокрация" приема като първостепенна своя задача да се бори с всички свои сили и с помощта на цялата общественост с посочените негативни прояви. Само с чисти души ще успеем да изградим ново общество, нова демокрация.

БНС "Нова демокрация" е за парламентарна държава, изградена на многопартийна система на управление, с държавен глава, избиран от целия народ с пряко гласуване.

БНС "Нова демокрация" ще сътрудничи с всички политически партии, съюзи, обществени организации и др., на които националните тревожни проблеми не са чужди и се поставят над тесните им партийни интереси.

БНС "Нова демокрация" приема решаването на глобалните национални проблеми - задължение и право не на една партия, а на целия наш народ.

Представяйки своята политическа програма, БНС "Нова демокрация" се обръща към всички сънародници с апел да си подадем ръка и с общи усилия да преодолеем тежката икономическа, политическа и моралнакриза.

БНС "Нова демокрация" ще развива своята дейност във всички населени места, спазвайки стриктно нормативните документи, регламентиращи дейността на политическите партии в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА НАПАДАТЕЛНИТЕ ОРЪЖИЯ ОТ ГРАНИЧНИТЕ РАЙОНИ В ТРАКИЯ МЕЖДУ ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ.


Съюзът на тракийските дружества в България е провеждал постоянна и последователна дейност на добросъседски отношения между народите на Балканския полуостров. Многократно той е изразявал становището за разбирателство, за културен обмен, за икономическо сътрудничество. Особено необходимо е това за населението в граничните райони на Хасковски, Кърджалийски, Бургаски, Ямболски и Смолянски окръг.

Ето защо съюзът подкрепя предложението на министър-председателя на Република Гърция г-н Константинос Мицотакис за оттегляне на нападателните оръжия от граничните райони в Тракия между Гърция, България и Турция.

Предложението на гръцкия министър-председател е преди всичко хуманно по своята същност. Вместо дула на оръдия и танкове, насочени срещу населението в тези региони, то предлага протягане на ръка за мир и добросъседство. Предложението има своя значимост и с това, че то създава условия за реализиране постановките на изграждащата се Европейска общност.

Съюзът счита, че идеята на ръководителя на гръцкото правителство е първа стъпка към утвърждаване на нови междудържавнически отношения. По-нататък усилията на ръководителите на трите държави и народите следва да се насочат към практически мерки за установяване на ползотворно и всеобхватно сътрудничество, за културен обмен, на ефективно икономическо сътрудничество, за широко отваряне на границите.

По този начин ще настъпи мир в този невралгичен в миналото район на Балканския полуостров. Ще настъпи спокойствие.

София, юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*   *   *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ И ПРИСЪСТВИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Българската общественост и целият народ вече се вълнуват от наближаващите избори за Народно събрание. Без съмнение най-разискваният въпрос е тяхната демократичност, честност и възможността за свободна изява на политическата воля на българските граждани.

Напоследък зачестиха предложенията от различни организации за гарантиране под една или друга форма на честността на изборите. Това показва, че в обществото, сред политическите сили и обществените организации, сред обикновените хора се шири съмнение доколко предстоящите избори ще бъдат наистина свободни. Остро се чувства необходимост от допълнителни авторитетни гаранции за това.

Изпълнителният комитет на КНСБ се обръща към Вас с предложение да не оставате пасивен в тази ситуация и смятаме, че именно президентът на Републиката следва да бъде инициатор за приложение на многократно изпитаната в световната практика система за международно наблюдение на изборите. Ако Вие сторите това, ще спадне напрежението, зараждащосе в страната. Ще се даде възможност на българските граждани свободно да изразят своите предпочитания, без да се страхуват от манипулации, тормоз и репресии от която и да е страна, участник в изборите - до и след тях.

Надявайки се, че ще възприемете предложението като израз на загрижеността ни за запазване на реда и спокойствието в страната, ние заявяваме готовността на независимите синдикати и занапред да правят всичко за опазване на социалния мир в България.

София, 31 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ДО СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН Г-Н ЦЕНКО БАРЕВ ПО ПОВОД НА ОБЕДИНЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


Стотици хиляди притежатели на жилищно-спестовни влогове в страната приветстват осъществяването на земеделската идея за създаването на БЗНС-единен като нова политическа сила, появила се да обедини не само разединеното земеделско движение, но и реалната опозиция в България.

Ние, дългогодишните притежатели на жилищно-спестовни влогове, ощетени от тоталитарния режим и обезверени от демократичните процеси в страната, искрено желаем на Вас, г-н Барев, и на Вашите съмишленици да следвате демократичните принципи на земеделския съюз, защитени от неговите достойни водачи от близкото минало, в името на благоденствието на българския народ.

Пожелаваме изборни и творчески успехи на Българския земеделски народен съюз-единен по пътя към установяване на многопартийна парламентарна демокрация, при която вярваме, че и нашите проблеми ще бъдат решени.

София, 30 юли 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:48:32
01.08.1991 година


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Coруright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!