Пререгистрация и ликвидация

Държавен вестник Неофициален раздел
1990 г.
ДВ бр. 46 Петък, 8 юни 1990 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 2.V.1990 г. по ф.д. № 214/90 регистрира ТКЗС "Баница" със седалище с. Баница, община Враца, Михайловградска област, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, съхранение, реализация, търговия със и без посредничество с фирми в страната и в чужбина в прясно и преработено състояние на всички видове селскостопанска продукция, произведена в обществения и личния сектор, организиране дейност на акорден и аренден принцип, внедряване постижения на научно-техническия прогрес в селското стопанство, осигуряване необходимите специалисти и изпълнителски кадри, включване на трудоспособното население в производството на селскостопанска продукция, автотранспортна дейност и услуги с автомобили и трактори, участие със свои фондове съвместно с други организации на територията на общината при решаване на социални проблеми в инфраструктурата на населеното място, странична и спомагателна дейност и услуги за фирми и населението - ниво строителство и основен ремонт по стопански начин, хотелиерски услуги: и с уставен фонд 1 300 хил. лв. Стопанството се представлява от Божидар Христов Вачев. Прекратява се като юридическо лице от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството КССБ - с. Баница, като ТКЗС поема активите и пасивите по баланса му към 1 октомври 1989 г., както и другите права и задължения.
11233

-------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 72 Петък, 4 септември 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Врачанският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение от 17.VII.1992 г. прекратява и обявява в ликвидация ТКЗС "Баница" - с. Баница, община Враца, Михайловградска област, и вписа в регистъра за кооперациите ликвидационен съвет в състав: Петко Ангелов Петков, Георги Трифонов Романов, Георги Стоянов Гергов и Петър Александров Пешев.
8972

---------------------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 102 Петък, 3 декември 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНИ
Обява/Съобщение
 


Ликвидационният съвет на ТКЗС "Баница"—с. Баница, област Монтана, в ликвидация по ф.д. № 214/90 на Врачанския окръжен съд, на основание § 6а, ал. 1, т. 7 ППЗСПЗЗ кани кредиторите на стопанството да предявят вземанията си.
20410

----------------------------------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1994 г.
ДВ бр. 27 Четвъртък, 31 март 1994 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ОБЩИНИ
Обява/Съобщение
 


501.—Общинската поземлена комисия—гр. Враца, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени проекти на плановете за земеразделяне на землищата на селата Мало Пещене (ЕКНМ 46807) и Баница (ЕКНМ 02590), област Монтана, които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред общинската поземлена комисия по проектите на плановете за земеразделяне.
6399