Ликвидационен съвет

Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 67 Вторник, 18 август 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 8527 от 3.VI.1992 г. по ф.д. № 608/89 вписа в кооперативния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на КЗС "Родопска яка" - с. Куклен, Пловдивска област, и назначения ликвидационен съвет в състав: Светломир Ивайлов Хаджиев, Георги Маринов Демирев и Никола Захариев Карадимов.
8098

--------------------------------------------------------------------------

Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 100 Петък, 26 ноември 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ОБЩИНИ
Обява/Съобщение
 


883.—Общинската поземлена комисия "Родопи"—гр. Пловдив, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са одобрени коригираните проекти на плановете за земеразделяне на землищата на селата Куклен (ЕКНМ 40467), Руен (ЕКНМ 63238) и Яврово (ЕКНМ 87179), които са изложени в кметствата на селата. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрените планове за земеразделяне могат да се подават в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.
20640