25 юни 2024г.

Ден на моряка. Ден на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС)

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Пререгистрация и ликвидация


Държавен вестник Неофициален раздел
1989 г.
ДВ бр. 59 Вторник, 1 август 1989 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 за ползуване на земята и осъществяване на селскостопанската дейност във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 562 от 5.VII.1989 г. по ф.д. 562/89 вписа в регистъра за колективните земеделски стопанства Колективно земеделско стопанство "Стряма" със седалище с. Стряма, Пловдивска област, и с предмет на дейност: производство, заготовка и реализация на семена, полски и зеленчукови култури, плодове, зеленчуци, мляко и месо. Стопанството се представлява от председателя Георги Димитров Донков.
6092

 


----------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 43 Петък, 21 май 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ОБЩИНИ
Обява/Съобщение
 


39. ­ Кметската поземлена комисия ­ с. Стряма, община Раковски, Пловдивска област, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект на плана за земеразделяне на землището на с. Момино село, който е изложен в Културния дом на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните могат да направят писмени възражения пред комисията по проекта на плана за земеразделяне.
8151
---------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 57 Петък, 2 юли 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ОБЩИНИ
Обява/Съобщение
 


46. ­ Кметската поземлена комисия ­ с. Стряма, община Раковски, Пловдивска област, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е одобрен коригираният проект на плана за земеразделяне на Момино село, Пловдивска област, който е изложен в кметството на с. Момино. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план могат да се подават в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез кметската поземлена комисия до Окръжния съд ­ Пловдив.
10695
----------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 86 Петък, 8 октомври 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският окръжен съд на основание § 12 ЗСПЗЗ и § 6а, ал. 1, т. 1 ППЗСПЗЗ с решение № 8011 от 13.VII.1993 г. по ф.д. № 11831/91 вписа в кооперативния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на Земеделска кооперация по сортоподдържане и семепроизводство "Стряма"—с. Стряма, Пловдивска област, и ликвидационен съвет в състав: Теодор Христев Златарев, Елена Василева Димитрова, Иван Димитров Ванев и Иван Георгиев Миларин.
17248