Земеразделянето в ДВ

Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 32 Петък, 16 април 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ОБЩИНИ
Обява/Съобщение
 


348.­Общинската поземлена комисия­Асеновград, на основание чл. 25, ал. 1 ППЗСПЗЗ обявява, че е изработен проект на план за земеразделяне на землището на с. Долни Воден, Пловдивска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 2 ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересуваните могат да направят писмени искания и възражения по плана пред общинската поземлена комисия.
6146

-----------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1993 г.
ДВ бр. 82 Вторник, 28 септември 1993 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ОБЩИНИ
Обява/Съобщение
 


1794. ­ Общинската поземлена комисия ­ Асеновград, на основание чл. 25, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява, че е одобрен окончателният план за земеразделяне на землището на с. Долни Воден, Пловдивска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 25, ал. 5 ППЗСПЗЗ жалби срещу одобрения план могат да се подават в 14-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез общинската поземлена комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменение, изготвена от включени в списъка по чл. 59, т. 11 ППЗСПЗЗ правоспособни лица.
16259
---------------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1994 г.
ДВ бр. 35 Вторник, 26 април 1994 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Пловдивският районен съд, 14 гр. състав, призовава Стефан Василев Стефанов с последен адрес Пловдив, ул. Олег Кошевой 12, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.VI.1994 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 6728/91, заведено от Ликвидационния съвет—кв. Долни Воден, община Асеновград, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
4632