ТКЗС "Драгойна"


 

Д Ъ Р Ж А В Е Н    А Р Х И В     П Л О В Д И В
 

 

ТКЗС "Драгойна" с. Драгойново, Пловдивска област

/ 01.01.1990 -- 1995 /

Д—р Симеон Грозев" с. Драгойново., Борисовградска околия

/01.06.1947 - 31.12.1958 /

Селскостопанска бригада към 0ТКЗС “ Нов живот“ с:. Бяла река, Първомайско

/ 01.01.1959 - 31.12.1961 /

ТКЗС Д-р Симеон Грозев" с.Драгойново, Първомайска околия

/ 01.01.1962 -- 31.12.1975 /

Селскостопанска бригада към Аграрно—промишлен комплекс /АПК/

гр. Първомай / 01.01.1976 - 31.12.1989 /

ДЕЛО№ ТЗ- 0 1

Вътрешни правила за организация на работната заплата

ЗАПОЧНАТО

НА 1979 г.

ЗАВЪРШЕНО

НА 1991 г.

Съдържа

35 ЛИСТА

| ДЪРЖАВЕН АРХИВ - ПЛОВДИВ

!

|Фонд |

582 Оп. № 5 А.Е. 19

 

ТКЗС „Драгойна” село Драгойново обл.Пловдивска

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪТРЕШНИ - ПРАВИЛА

За работната заплата на ТКЗС с. Драгойново

област Пловдивска от 1.VI1.1991 година

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл, 1. Вътрешните правила за работната задлата/ВПРЗ/ са разработени на основание нормативните актове на Правителствата издадени на базата на споразумението по работната заплата на националната тристранна комисия за съгласуване на интересите.

Чл 2 .ВПЗР са съобразени с постановките на Кодекса на труда,нормативните актове за стопанската дейпост споразумението по работната заплата постигането на национадно равнище и колективното договаряне на работната заплата извършена в предприятието.

Чл. 3 .ВПРЗ са основен нормативен документ на предприятието по работ­ната заплата.

Б. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл.4 Средствата за работна заплата на предприятието като цяло се формират поотделно по тримесечия.

Чл.5.

/1/база за формиране на средствата за работна еаплата за всяко тримесечие са начислените средства за съответното тримесечие на предходната година.

/2/ Начислените средства за съответното тршесечие на предход­ната година се корегират с:

Коефициент определен като отношение средната брутна работна заплата за тримесечието на тази година, предхождаща периода, за който се определя нарастването на средствата за работна заплата и средната брутна рааботна заплата за тримесечието на предходната година,съответствуваща на тримесечието ,за което се изчислява нарастването за тази година. Средната брутна работна заплата за тримесечието на текущата година се изчислява на основата на базисния размер на средствата за работна заплата през това тримесечие,който не подлежи на облагане с данък върху нарастването,вклюително с полагащите се компенсации по ПМС № 8,85 и 121 от 1991 година.

 1. Коефицент, определен като отношение на средния индекс иа цените на дребно за страната през тримесечието за което се определя нараства­нето на средствата за работна заплата спрямо средния индекс за пред­ходното тримесечие.

 2. Коефицент,определен като отношение на измнението на произведе­ната продукция на едно лице през тримесечието,за което се определя на­растването на средствата за работна заплата спрямо произведената про­дукция на едно лице през предходното тримесечие,изчислен в съпоставими цени.

/3/ Средствата за работна заплата за съответното тримесечие на предходната година се преизчисляват,когато броят на персонала в предпириятието се увеличава или намалява в резултат на:

 1. Създаване, разширяванене или закриване на поделения,структурни звена, увеличаване на смеността и разкриване на нови работни мест.

 2. Преминаване на поделения/структурни звена/ от или в състава на предприятието.

 3. Дадени под аренда обекти към предприятието.

Чл. 6

/1/ При наличието на остатъчна печалба в предприятието и необходимост,средствата за работна заплата по тримесечия могат да на­растват над тези определени по реда на чл.5 от настоящите ВПРЗ.

/2/ Нарастването на средствата за работна заплата се облагат с данък, изплащан от печалбата на предприятието по скалата от На­редбата за регулиране нарастването и образуването на средствата за ра­ботна заплата.

Чл. 7. Средствата за работна заплата по определения /структурни звена/ се обвързват с размера на работните заплати по индивидуален тру­дов договор и допълнителните трудови възнаграждения , както и със систе­мите на заплащане и заплатите за теза резултати.

Чл. 8. Определените по реда на чл.5 от ВПРЗ средства за работна заплата са максимално възможно .Същите се разпределят по отчет между поделенията /структурните звена/ в зависимост от постигнатите резултати от труда и приетите с настоящите ВПРЗ системи на заплащане покозотиви и нормативи.

В.ИНДИВИДУАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 9

/1/. Минималната работна заплата за предприятието е:

- месечна - 652 лв.

- дневна - 29.63 лв.

- часова/за 8,5 часов работен дец/ - 3.48 лв.

/2/. Минималната работна заплаха се гарантира при добросъвестно изпълнение на задълженията и не зависи от поетигнатите резултати – на платежоспособността на работодателя.

Чл.10.

/1/ Диференцирано по категории персонал и степен на образование се определят начални работни заплати както следва:

Специалисти и ръководители:

 • средно образование - 717 лв.

 • средно специално образование - 750 лв.

 • полувисше образование - 815 лв

 • виеше образование - 880 лв

Работници и всички други категории персонал

-по-ниско от средно образование - 652 лв.

- средно образование - 717 лв.

-Средно специално образование - 750 лв.

/2/ За всяка работно място /длъжност/ се определя изискваното образование за правилно изпълнение на работат.

/3/ На служителя или работника се взема предвид фактически притежаваното образование.

/4/ Само в случаите,когато за извършваната работа не е не­обходимо дадено образование то не се взема предвид за служителя или работника ,коЙхо го притежава.

Чл.11.

/1/ Работните места,служителите и работниците се оценят по система, която се дава като приложение към ВПРЗ.

/2/ Размерът на работната заплата по индивидуален трудов договор на всеки сдлужител и работник се определя съгласно придобитите точки по скалата дадена в системата за оценяване

/3/ На новопостъпил служител или работник,в т.ч. млад специалист за срок от 3 месеца се определя началната работна заплаха пред­видена за съответното работно място и съобразно притежаваното образование. След изтичан на този срок лицето се оценява и работната му запла­та се определя по реда на ал./2/ на насхоящия член.

Г. СИСТЕМИ НА ЗАПЛАЩАНЕ

Чл.12. В ТКЗС се прилагат следните системи на заплащане за постигнати резултати от труда.

 • повременна система:

 • сделна система:

ЧЛ. 13. Повременната система на заплащане се прилага в:

Административно управленческия персонал:

Помесечното трудово възнаграждение се определя на базата на дей­ствително отработеното време и работната заплата по индивидуален трудов договор на служителя или работника.

Чл.14. Сделката система на заплащане се прилага в:

растениевъдство при акордни култури.

Разценките на трудовите норми се определят на базата на месеч­ната заплата за съответното работно място.

Помесечлото трудово възнаграждение се формира като произведение от разценките и количеството на произведената продукция.То се изплаща в пълен размер при изпълнение на изискуемото се качество на продукцията.

При отклонение на изискуемото се качество,помесечното трудово възнаграждение се намалява както следва:_ _ _

Чл.16. Когато поради нереализация на произведената продукция или други причини предприятието няма достатъчно парични средства зара­ботеното месечно трудово възнаграждение по системите на заплащане може да бъде намалено до минималната за предприятието работна заплата.Разликата до заработеното трудово възнаграждение остава дължимо и се изпла­ща незабавно при подобряване финансовото състояние на предприятието.

Д. ДОПЬЛНИТЕЛНО СТИМУЛЙРАНЕ В КРАЯ НА ГОДИНАТА Й

ПРИ ПОСТИГАПЕ НА ПО—ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ

Чл.17. /1/.След приключване на годината и при наличието на па­рични средства от печалбата на целия персонал се изплащат годишни пре­мии.

/2/. Процентът на премиите е еднакъв за всеки служител и работник,а индивидуалните размери се определят в зависимост от действи­телно отработеното работно време през годината и работната заплата по индивидуален трудов договор за това време.

/3/. Годишните премии се определят в рамките на средства­та за работна заплата,установена по реда на чл.5,а при възможност - и по реда на чл.6 от настоящите ВПРЗ.

Чл. 18. За изпълнението на важни производствени и др.задачи,на персонала се изплащат целеви награди,които за годината не могат да пре­вишават две месечни работни заплати по индивидуален трудов договор.Наградите се изплащат след тяхното утвърждаване от колективния орган за управление.

Е. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл.19. За работа в смени,коихо съгласно кодекса на труда са нощни, се заплаща допълнително трудово възнаграждение:

За всеки отработен нощен час се заплаща допълнително тру­дово възнаграждение в размер на 20 на сто от минималната часова заплата на предприятието.

Чл. 20. /1/ За прослужено време/клас/ в процент към работната заплата по индивидуален трудов договор, при общ грудов стаж на работници, служители и шофьори:

а/ от 5 до 10 год. – 3 %

от 10 до 15 год. - 6%

от 15 до 20 год. - 9%

над 20 год. - 12 %

б/ механизатори

от 3 до 5 год. - 6 %

от 5 до 10 год. - 12%

от 10 до 15 год. – 16 %

от 15 до 20 год. -20 %

над 20 год. - 24 %

в/ ремонтни работници

от 3 до 5 год. - 5 %

от 5 до 10 год. - 8 %

от 10 до 15 год. - 12 %

от 15 до 20 год. - - 16 %

над 20 год. - 20 %

г/ животновъди

от 1 до 3 год. - 6 %

от 3 до 5 год. - 12%

от 5 до 10 год. - 18 %

от 10 до 15 год. - 24 %

над 15 год - 36 %

2. Това допълнително възнаграждение се изплаща пропорционално на действително отработено време

/3/ Наказаните дисциплинарно се лишават от допълнително трудово възнаграждаване прослужено време за срок от 1 до 6 месеца /4/ постъпилите на работа дисциплинарно уволнени от други предприятия служители и работници имат право на допълнително възнаграждение за прослужено време след една година работа в предприя­тието.

Чл.22. /1/ На работни места чийто условия на труд се отклоняват от санитарно хигиенните норми, се изплаща допълнително трудово възна­граждение според степента на отклонение ,определено по Наредба на МТСГ и МЗ.

Чл. 23. За домашно дежурство на служител и работник което не е включено в работгото му време,се изплаща допълнително трудово възна­граждение за всеки час в размер на 25 на сто от определеното му с индивидиулния трудов договор часова заплата.

Ж.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. /1/ ВПРЗ са разработени на основание на договореностите по работната заплата между работодателя и синдикатите в предприятието

/2/В тях еа конкретизирани условията критариите, показателите, нормативите и всички други изисквания и договорености по работната заплата.

Чл.27. ВПРЗ се утвърждава от работодателя и влизат в сила от 1.08.1991 година/ п о с о че на т а дата в колективния трудов договор/.

Чл. 28. При внасяне на изменения и допълнения в договореностите по работната заплата,се внасят и съответните изменения и допълнения във ВПРЗ

 

ЗАВЕРИТЕЛЕН НАДПИС

цифром

номерирани листа