Встъпително обръщение по БНР и БНТ

Встъпително обръщение на
предизборна коалиция Патриотичен съюз -
Българска партия ЛИБЕРАЛИ, движение "Воля
за България", ПК "Демократичен съюз на
жените" по БНР и БНТ


 


Уважаеми избиратели,

През изминалите няколко години повечето общини в стра­ната и всички ние като граждани бяхме изправени пред тежки изпи­тания. Некомпетентни и силно политизирани кметски администрации, доведоха до:

Упадък и галопираща престъпност в нашите градове и се­ла.

Скъп обществен транспорт и лошо транспортно обслужва­не.

Разбита пътна мрежа.

Замърсени улици, градини и паркове.

Несигурност за дома и семейството на всеки гражданин.

Корупция сред общинските чиновници.

Разграбване и безобразно стопанисване на общинската соб­ственост.

За жалост това са фактите!

Ето защо изключително важна е ролята на кметовете. Те трябва да са компетентни и уважавани стопани, а не изпълнители на едни или други егоистични интереси. Те трябва да са успели, ма­териално осигурени хора, готови да работят за възраждането и просперитета на българските градове и села, за сигурност в българ­ските домове.

Българска партия ЛИБЕРАЛИ, Движение "Воля за Бълга­рия", ПК "Демократичен съюз на жените", обединени в Патриоти­чен съюз, подкрепят в цялата страна кандидатурите за кметове на личности, които:

поемат ангажименти към гражданите, а не към партийните централи;

притежават доказани управленски способности и конкретни виждания за разрешаването на общинските проблеми и осигуряването на необходимите ресурси за това.

Убедени сме, че издигнатите и подкрепените от нас кандидати за кметове притежават тези качества!

Ние, българските либерали и демократичните формации, обе­динени в Патриотичен съюз, ще работим:

За реална самостоятелност на местната власт.

За ефективно управление на общинската собственост.

За духовно въздигане и културно израстване на български­те общини; преодоляване на раздорите в Българската православна