Съдебни регистрации

Алтернативна социалистическа партия

1. ДВ бр.38/11.05.1990

Софийският градски съд обявява, че на основание § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПП вписа под № 46 от 23.IV.1990 г. в отделния регистър регистрираната по реда на ЗЛС Алтернативна социалистическа партия (АСП), София, ул. 11 август 4, община "Оборище". Партията се представлява от нейния председател Николай Кирилов Василев, а в негови отсъствие от един от зам. -председателите: Асен Илич Давидов, Владимир Георгиев Стратиев.

 

Алтернативна социаллиберална партия

1. ДВ бр.40/13.05.1994

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистира по ф.д. № 1154/90 на 2 състав с решение от 25.III.1994 г. промени за "Алтернативна социаллиберална партия": с решения на III редовен конгрес на паратията вписа промяна в организационната уредба, която е приложена към делото и се счита неразделна частот решението, всъстава на политическия съвет: Николай Кирилов Василев, Ангел Николов Кондев, Асен Христов мичковски, Пламен макавеев Иванов, Александър Димитров Димитров, Филип Георгиев Лазаров, Миролюба Богомилова Дренска, Атанас Димитров Щерев, Христо Кирилов Чичовски, Мария Пеева Варамезова, Александър Якимов Дейков, Илиян Георгиев Шотлеков, Валентин Стефанов Карабашев, Владимир Георгиев Стратиев, Георги Костов Костов. Партията се представлява от председателя Николай Кирилов Василев, при нужда от зам.-председателя, а в негово отсъствие от координационния секретар.

2. ДВ бр.92/20.10.1996

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 5.XII.1994 г. по ф.д. № 2130/94 вписа в I регистър под № 900, т. XV, стр. 149, дружество с ограничена отговорност с фирма "Дар прес" – ООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, Софийска област, и с предмет на дейност: издателска и печатна дейност, рекламна дейност и маркетинг, разпространение на печатни издания и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници политическа партия "Гражданско обединение на републиката" – София, Алтернативна социаллиберална партия – София, Любен Кръстев Генов и Борислав Станев Брайков и се представлява и управлява от управителя Борислав Станев Брайков.

3. ДВ бр.41/24.04.2001

Софийският градски съд на основание чл. 10 ЗПП регистрира с решение от 28.III.2001 г. по ф.д. № 1154/90 промени за политическа партия "Алтернативна социаллиберална партия" относно подлежащи на вписване обстоятелства, приети на Седми редовен конгрес, проведен на 8.VII.2000 г., както следва: уставът (организационна уредба) на "Алтернативна социаллиберална партия" е приет на Седми редовен конгрес, проведен на 8.VII.2000 г., и е неразделна част от решението. Вписва нов политически съвет: Николай Кирилов Василев, ЕГН 460621ХХХХ, Александър Димитров Димитров, ЕГН 471117ХХХХ, Бойко Костов Йорданов, ЕГН 590312ХХХХ, Борис Петров Петров, ЕГН 440101ХХХХ, Илия Митков Илиев, ЕГН 660312ХХХХ, Жасмина Николова Житарова, ЕГН 530207ХХХХ, Владимир Емил Савов, ЕГН 540417ХХХХ, Петър Георгиев Дончев, ЕГН 640102ХХХХ, Пламен Макавеев Иванов, ЕГН 540630ХХХХ, Райчо Крумов Радев, ЕГН 490913ХХХХ, Свилен Борисов Първулов, ЕГН 550208ХХХХ, Тодор Иванов Топалов ЕГН 610502ХХХХ, Иван Мирославов Георгиев, ЕГН 640618ХХХХ. Партията се представлява от съпредседателите Александър Димитров Димитров, ЕГН 471117ХХХХ, и Райчо Крумов Радев, ЕГН 490913ХХХХ, заедно и поотделно, а в тяхно отсъствие от зам.-председателите Свилен Борисов Първулов, ЕГН 550208ХХХХ, и Иван Мирославов Георгиев, ЕГН 640618ХХХХ.