1 март 1991

СОФИЯ, 1 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                               БРОЙ 43 /318/

СОФИЯ, 1 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧНИЯ ФРОНТ, ПРИЕТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 26 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


ПРЕАМБЮЛ

ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ /ХДФ/ Е ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ, ЖЕЛАЕЩИ СЪС СРЕДСТВАТА НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАЦИЯТА И ЛИБЕРАЛИЗМА ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ КАТО БЛАГОДЕНСТВАЩА СТРАНА, В КОЯТО ХОРАТА ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЕБЕ СИ В УСЛОВИЯТА НА СВОБОДА, ДЕМОКРАЦИЯ И ХУМАНИЗЪМ, СТРАНА, В КОЯТО ВСЕКИ ДА МОЖЕ ДА СЕ ЧУВСТВА ЩАСТЛИВ, ДА ВИЖДА ШАНС ЗА СЕБЕ СИ И БЪДЕЩЕ ЗА СВОИТЕ ДЕЦА.

ДА ЧЛЕНУВА В ХДФ МОЖЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН С АМБИЦИИ И СПОСОБНОСТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЪЗРАСТ, ПОЛ, РАСА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА МАРКСИСТКИ, ФАШИСТКИ И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ. БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ТАКИВА ПАРТИИ СЕ ПРИЕМАТ САМО С ПРЕПОРЪКА ОТ ДВАМА ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

СВОЯТА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ ХДФ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НА ОСНОВАТА НА ВИСОКА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ, ГОЛЯМА АВТОНОМИЯ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СИ ЕДИНИЦИ, В СЪГЛАСИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

ПРИНЦИПИТЕ НА ХДФ СА ПЛОД НА ХИЛЯДОЛЕТНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ХАРАКТЕРИЗИРАТ ВСИЧКИ РАЗВИТИ ОБЩЕСТВА ДНЕС:

- СВОБОДАТА, ЛИЧНА И ПОЛИТИЧЕСКА, ПРОИЗТИЧА ОТ НАЙ-СТАРОТО ФИЛОСОФСКО ПОНЯТИЕ - СВОБОДНА ВОЛЯ, КОЯТО СЕ ИЗРАЗЯВА В ПРАВОТО ДА ВЪРШИШ ВСИЧКО, КОЕТО НЕ ВРЕДИ НА ОКОЛНИТЕ, И ВЪВ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПЪЛНОПРАВНО УЧАСТИЕ ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО.

- ХУМАНИЗМЪТ, КОЙТО Е НРАВСТВЕНА КАТЕГОРИЯ, ИЗРАЗЯВАЩА ОСЪЗНАВАНЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ КАТО НАЙ-ВИСША ЦЕННОСТ, КАТО ПОСТАВЯ ЧОВЕКОЛЮБИЕТО И ПРЕУСПЯВАНЕТО НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ ЗА ВИСША ЦЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

- ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПРАВОТО НА ВСЕКИ ДА ИЗРАЗЯВА СВОБОДНО МНЕНИЕТО СИ И Е СПОСОБ И УСЛОВИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ДИАЛОГ И МИРНО ОБСЪЖДАНЕ НА ЛИЧНИ ПРОБЛЕМИ, КОМПРОМИСНО СЪГЛАСУВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРОТИВОРЕЧИЯТА И КОНФЛИКТИТЕ.

В СВОЕТО ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ИЗГРАДИЛО СИСТЕМА ОТ НРАВСТВЕНИ И ДУХОВНИ ЦЕННОСТИ, РЕГУЛИРАЩИ ОТНОШЕНИЯТА В ОБЩЕСТВОТО. ТЕХЕН ИЗРАЗ СА И ДОКУМЕНТИТЕ: "МЕЖДУНАРОДНА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“, ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ХЕЛЗИНКИ И ВИЕНА И КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО. ХДФ, КАТО ПРИЕМА ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ, СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ДА ПОСТИГНЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПРАКТИКА ТЯХНОТО ПЪЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ.


ПЪРВО - ПОЛИТИЧЕСКИ НАСОКИ

МНОГОПАРТИЙНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ

ХДФ СЕ БОРИ ЗА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, КОЕТО СЕ ОСНОВАВА НА ОГРАНИЧЕНО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДЪРЖАВАТА ОТ ЦЕЛ В СРЕДСТВО ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, ЩОТО НЕ ЛИЧНОСТТА ДА СЛУЖИ НА ОБЩЕСТВОТО, А ОБЩЕСТВОТО НА ЛИЧНОСТТА.

НА ПРАКТИКА ТОВА ОЗНАЧАВА:

- УСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ И ПРАВОВ РЕД В БЪЛГАРИЯ, ЗА КОЕТО Е НЕОБХОДИМО ПРИВЕЖДАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО И С ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СТРУКТУРИ НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.

- ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЛИЧНОСТТА СЪГЛАСНО "МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА", ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ХЕЛЗИНКИ, ВИЕНА И ПАРИЖ И КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО. ПРИЛАГАНЕТО ИМ ДА БЪДЕ СТРОГО И БЕЗКОМПРОМИСНО, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЩЕСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ПОЛ, ВЪЗРАСТ И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

- РАЗДЕЛЯНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ. ВЪРХОВНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЕДИНСТВЕНО ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЗА НЕЗАВИСИМИ ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА ВЛАСТ.

- БАЛАНСИРАЩА И ПРЕДСТАВИТЕЛНА РОЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА.

- КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ И ФОРМИ НА ИКОНОМИЧЕСКА  ДЕЙНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНОТО ИМ КОНКУРИРАНЕ НА ОСНОВАТА НА ИНТЕРЕСА, ЕФЕКТИВНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНАТА ПОЛЗА.

- СЪЗДАВАНЕ В СТРАНАТА НА УСЛОВИЯ, СТИМУЛИРАЩИ И ПОДПОМАГАЩИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ, ИНИЦИАТИВНОСТТА И ЛИЧНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

ТАКИВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ СА:

А/ НИСКО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ;
Б/ ПОСТЕПЕННО ОТДЕЛЯНЕ НА ДЪРЖАВАТА ОТ НЕСВОЙСТВЕНИ ЗА НЕЯ ФУНКЦИИ И ПРЕДАВАНЕТО ИМ В РЪЦЕТЕ НА ЧАСТНИ ЛИЦА И ГРАЖДАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
В/ ВИСОКА СТЕПЕН НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА И Т.Н.

- СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛИТИЧЕСКА И ОБЩЕСТВЕНА ИЗЯВА НА ГРАЖДАНИТЕ И УЧАСТИЕТО ИМ В УПРАВЛЕНИЕТО В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ ЧРЕЗ ПАРТИИ, КОМИТЕТИ, ДРУЖЕСТВА, ФОНДАЦИИ И ДР. ФОРМИ НА СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ОСНОВАТА НА ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ.

- СЪЗДАВАНЕ В СТРАНАТА НА ДУХ НА РАЗБИРАТЕЛСТВО И ТЪРПИМОСТ МЕЖДУ ГРАЖДАНИТЕ ЧРЕЗ ИЗДИГАНЕ РАВНИЩЕТО НА ЖИВОТА, КУЛТУРАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО В ДУХ НА УВАЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНА. СЪЗДАВАНЕ НА СТРОГ ДЕМОКРАТИЧЕН РЕД, ПРИ КОЙТО ВСЕКИ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ПРАВОТО НА ДРУГИЯ. НЕДОПУСКАНЕ ЗАРАЖДАНЕ НА БОЛШЕВИШКИ, ФАШИСТКИ, РАСИСТКИ НАСТРОЕНИЯ ИЛИ УЧЕНИЯ НА НЕТЪРПИМОСТ И НЕНАВИСТ КЪМ ХОРА С РАЗЛИЧНИ РАЗБИРАНИЯ, ВЯРА ИЛИ РАСА.

- СВОБОДА НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ВЪЗПИТАВАНЕ В ДУХ НА УВАЖЕНИЕ КЪМ ЦЕННОСТИТЕ НА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ.

- МАКСИМАЛНА ОТКРИТОСТ В РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА РЕДА И АРМИЯТА И ОСИГУРЯВАНЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА ИМ.


ВТОРО - В ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБЛАСТ

- СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА ЛИБЕРАЛНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА НА ПРИНЦИПА НА ЕФЕКТИВНОСТТА, СЪОБРАЗЕНА С ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ И НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ: СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ТУРИЗЪМ, ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЧИСТА И НАУКОЕМКА ИНДУСТРИЯ.

- ОГРАНИЧАВАНЕ РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В ИКОНОМИКАТА ДО ЕФЕКТИВНИЯ МИНИМУМ, ДРАСТИЧНО НАМАЛЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ И ФУНКЦИИТЕ, КОИТО ИЗПЪЛНЯВАТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КАТО БЪДАТ ПРЕОБРАЗУВАНИ ОТ ТАКИВА, В ОРГАНИ ЗА КООРДИНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ. В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД - ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕФЕРЕНЦИИ ЗА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ И ИНИЦИАТИВА.

- АНТИМОНОПОЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОРГАНИЧАВАЩО ВЛАДЕЕНЕТО НА ПАЗАРА ОТ ЕДНА ФИРМА ДО 30 НА СТО, КАКТО И УЧАСТИЕТО НА ЧУЖДИ ФИРМИ НА БЪЛГАРСКА ТЕРИТОРИЯ ДО 30 НА СТО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР КАТО ЦЯЛО. ОТ ТОЗИ ЛИМИТ ЗА ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР НИТО ЕДНА ЧУЖДЕСТРАННА ФИРМА НЕ МОЖЕ ДА ПРИТЕЖАВА ПОВЕЧЕ ОТ 20 НА СТО. СМЕСЕНИТЕ ФИРМИ С БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ НАД 70 НА СТО ДА НЕ ПОПАДАТ ПОД ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА ЧУЖДИ ФИРМИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР. УЛЕСНЕНИЯ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИЯ КАПИТАЛ, СЪЧЕТАНИ С МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. СЪЗДАВАНЕ НА БЕЗМИТНИ ЗОНИ И ЗОНИ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА.

- МОДЕРНА, ЛИБЕРАЛНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, СЪБИРАЩА ДО 35 НА СТО ОТ ПЕЧАЛБАТА, СТИМУЛИРАЩА РАЗХОДИТЕ ЗА НАУЧНИ И РАЗВОЙНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КУЛТУРАТА, БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА, СПОРТА И ДР. В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД -ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА. ГЪВКАВИТЕ ДАНЪЦИ ДА СТАНАТ ОСНОВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА НАСОЧВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ КЪМ ПО-ДОБРИ ПОЗИЦИИ В КОНЮНКТУРАТА НА ПАЗАРА, КАТО СЕ СЪЗДАДЕ ДАНЪЧНА ПОЛИЦИЯ.

- ДЪРЖАВНО ДОТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КАТО КОМИСИИТЕ ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДОТИРАНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

- ЗАПЛАЩАНЕ СПОРЕД ТРУДА И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ МЕЖДУ РАБОТНИК ИЛИ ПРОФСЪЮЗИ И РАБОТОДАТЕЛ БЕЗ ГОРНА ГРАНИЦА.


ТРЕТО - В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

"НАЙ-ДОБРАТА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Е СТАБИЛНАТА ИКОНОМИКА" /АНТАЛ ЙОЖЕФ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УДФ/

- ДЪРЖАВАТА ДА ГАРАНТИРА НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ДОХОД В РАЗМЕР НА 80 НА СТО ОТ УСТАНОВЕНИЯ ЖИЗНЕН МИНИМУМ ЗА СТРАНАТА.

- ДЪРЖАВАТА ДА ПОДПОМАГА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ И ПОД ДРУГИ ФОРМИ, КАТО ПОДКРЕПЯ СЕМЕЙСТВОТО, ДЕЦАТА, САМОТНИТЕ МАЙКИ, ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ И ИНВАЛИДИТЕ. СОЦИАЛНО НЕСТАБИЛНИТЕ /ИЗЛЕЗЛИ ОТ ЗАТВОРА, ХОРА БЕЗ ПРОФЕСИЯ И ДР./, КОИТО ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЧРЕЗ НАМИРАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА, ПОДПОМАГАНЕ ПРИ АДАПТИРАНЕТО ИМ В ОБЩЕСТВОТО И ДР.

- ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ ДА БЪДАТ БЕЗ ГОРНА ГРАНИЦА, ЧРЕЗ МОДЕРНИ ФОРМИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА И ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ.

- ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА, ГАРАНТИРАЩА ОБЩОДОСТЪПНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СЪС СЪОТВЕТНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.

- ПРЕМИНАВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТ ДОТАЦИОНЕН НА ФОНДОВ ПРИНЦИП.

- ОСИГУРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЧАСТНА ПРАКТИКА НА ВСИЧКИ МЕДИЦИНСКИ КАДРИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЯХНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.

- ЗАДЪЛЖИТЕЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ РАБОТНИЦИ ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА 7 ГОДИНИ В СТРАНИ, КЪДЕТО СЪОТВЕТНАТА СПЕЦИАЛНОСТ Е НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ.

- ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ФИРМИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, КАТО СЪЩИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАТ ДА ВЛАГАТ ПОНЕ 30 НА СТО ОТ ПЕЧАЛБАТА СИ В ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. СУМИ, ДАРЕНИ НА ТЕЗИ ФИРМИ, ДА НЕ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК И СЕ НАПРАВЯТ ДАНЪЧНИ И МИТНИЧЕСКИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ФИРМИТЕ, КОИТО ТЪРГУВАТ С ЛЕКАРСТВА.


ЧЕТВЪРТО - В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, РЕЛИГИЯТА И СПОРТА

- ДЪРЖАВАТА ДА ПОДПОМАГА КУЛТУРАТА, БЕЗ ДА МОЖЕ ДА Я НАПРАВЛЯВА. КУЛТУРАТА ДА ФУНКЦИОНИРА ИЗЦЯЛО НА ПРИНЦИПИТЕ НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО И ДА СЕ РЕГУЛИРА ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕГО И ОТ ДЕЙНОСТТА НА ГРАЖДАНСКИ МЕЦЕНАТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ. ТАКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕДВА ДА ПРИЗНАЕ И ЦЪРКВАТА, КОЕТО ОБУСЛАВЯ НЕЙНОТО УЧАСТИЕ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ КАТО ПЪЛНОПРАВНО И ЕСТЕСТВЕНО.

- ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА ДА БЪДЕ В ПОМОЩ НА КУЛТУРАТА ЧРЕЗ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪЦИ ЗА РАЗХОДИ И ДАРЕНИЯ ЗА КУЛТУРА.

- ДА СЕ ГАРАНТИРА БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВСИЧКИ НЕГОВИ СТЕПЕНИ, КАТО СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ ОТ ЧАСТНИ, АКЦИОНЕРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ УЧИЛИЩА И ВИСШИ УЧИЛИЩА, В ТОВА ЧИСЛО И ЧРЕЗ ОСВОБОЖДАВАНЕТО ИМ ОТ ДАНЪЦИ.

- ДА СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА РАВНОПРАВНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА СЪС СВЕТОВНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ. СТИМУЛИРАНЕ НА СВОБОДНИЯ ОБМЕН НА АРТИСТИ, УЧЕЩИ СЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ЕВРОПА И СВЕТА. ПРИ ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ОСИГУРЯВА УЧАСТИЕТО НА АРТИСТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ЧУЖБИНА В КОНКУРСИТЕ ЗА МЕСТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ. В ЦЕЛИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ОСОБЕНО В ОСИГУРЯВАНЕ НА ТВОРЧЕСКА СВОБОДА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТОЗИ ПРОЦЕС. СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ШЕСТИ КЛАС ДА СЕ ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ И НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЪВ ВУЗ.

- ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ И СЪВМЕСТИМОСТ С НАЦИОНАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ УЧЕБНИЦИ ОТ ЧУЖБИНА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЗАВОЮВАЛИ УСПЕХ И УВАЖЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ НАУЧНИ СРЕДИ, ОСОБЕНО В ОБЛАСТТА НА ТОЧНИТЕ НАУКИ.

- ДА СЕ ЗАДЪЛЖАТ СЪС ЗАКОН МЕСТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ГРАЖДАНСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ ДА ОТДЕЛЯТ ПОНЕ 10 НА СТО ОТ БЮДЖЕТА СИ ЗА КУЛТУРНИ НУЖДИ.

- ДА СЕ УСКОРИ РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО НА ОСНОВАТА НА ЦИФРОВАТА ИНФОРМАТИКА И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ.

- ДА СЕ НАПРАВЯТ УСИЛИЯ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО ЧРЕЗ ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА МУ БАЗА И ОЖИВЯВАНЕ С НОВИ ФОРМИ, ОСНОВАНИ НА ОБЩИЯ ИНТЕРЕС.

- ДА СЕ ГАРАНТИРА ПЪЛНА СВОБОДА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ВКЛ. И ПО ОТНОШЕНИЕ ФОРМИТЕ НА СОБСТВЕНОСТ. ЧУЖДОТО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ ПАЗАР НА СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДА НЕ НАДВИШАВА 20 НА СТО /ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЧУЖДЕСТРАННОТО УЧАСТИЕ В ОТДЕЛНОТО СРЕДСТВО ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НЕ ПРЕВИШАВА 20 НА СТО/.

- ДА СЕ ГАРАНТИРА СВОБОДА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ЗАНИМАНИЯ, КОГАТО ТЕ СА ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА.

- ДЪРЖАВАТА ДА СУБСИДИРА МАСОВИЯ СПОРТ. ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ СПОРТ СЕ САМОИЗДЪРЖА.


ПЕТО - ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ОТБРАНА

ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНООСТ НА ОСНОВАНИЕ НА ДИАЛОГА И СБЛИЖАВАНЕТО, МИРНОТО СЪВМЕСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМНИ ИНТЕРЕСИ. НАСОЧЕНА КЪМ ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕД СВЕТА. ПОРАДИ ТРАГИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ПРОЦЕСЪТ НА ПРИОБЩАВАНЕТО И КЪМ ЦЕННОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е БИЛ НЕЕДНОКРАТНО ПРЕКЪСВАН ЗА РАЗЛИЧНИ ПЕРИОДИ ОТ ВРЕМЕ. ТОЗИ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОВЕДЕН ДО ЕСТЕСТВЕНИЯ СИ ЗАВЪРШЕК: ИНТЕГРИРАНЕ НА СТРАНАТА КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, КАТО ЗА ЦЕЛТА ВЪВЕДЕ КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА И ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО СЕ ПРИВЕДЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКОТО.

В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА НЕЗАБАВНОТО ИЗЛИЗАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ВАРШАВСКИЯ ПАКТ, КАТО НА ПЪРВО ВРЕМЕ СЕ ИНТЕГРИРА В НАТО, А ПО-КЪСНО СЕ СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА КОЛЕКТИВНА СИГУРНОСТ В ЕВРОПА.

ДА СЕ ПРИВЕДЕ В ПЪЛНА МЯРА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА НА АРМИЯТА, ИНСТРУКТУРИТЕ НА МВР, КАТО В НЕЯ ОСТАНАТ САМО ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ И ПАТРИОТИЧНО НАСТРОЕНИ ОФИЦЕРИ И ГЕНЕРАЛИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


* * *

СОФИЯ, 1 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА".


ДНЕС, 7 ФЕВРУАРИ 1991 Г., ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ - ЧЛЕНОВЕ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА ОБЩИ СЪГЛАСУВАНИ ДЕЙСТВИЯ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ И РЕШИХА:

УЧРЕДЯВАТ ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "С В О Б О Д А" НА ОСНОВАТА НА ОБЩОПРИЕТИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРИНЦИПИ, ЗАЛОЖЕНИ В СВЕЩЕНАТА ЗА ВСЕКИ БЪЛГАРИН ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.

НОВОПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ СЪГЛАСНО ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА".

ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - Д. БРАНКОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ - В. ЗЛАТАРОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ - В. НИКИФОРОВ
ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - ИВ. ЕДИСОНОВ
ЗА ЛИБЕРАЛНАДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - В. КОШЕВ
ЗА ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ - Й. ДУПАРИНОВ
ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - ИВ. ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА /ОТП/ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

В ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ, СЛЕД ПРИЗИВА ВИ КЪМ ДЕПУТАТИТЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА КОНЦЕНТРИРАТ УСИЛИЯТА СИ ЗА ПРИЕМАНЕТО НА ОСНОВОПОЛАГАЩИТЕ ЗАКОНИ И НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ НА СТРАНАТА, СЕ ПРАВЯТ ОПИТИ ЗА ФРАГМЕНТАРНО РАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАКТО И ЧАСТИЧНИ РЕШЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НА ПРОБЛЕМИ, КОИТО СА НЕДЕЛИМИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА КАТО ЦЯЛО.

ТАКЪВ ЕДИН ПОДХОД СТАВА ПРИЧИНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, КОЕТО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ Е В ПОЛЗА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, РЕДА И СОЦИАЛНИЯ МИР.

НА ПРОВЕДЕНАТА СРЕЩА ПРИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ НА 19 ФЕВРУАРИ 1991 Г. БЕ ПОДСКАЗАНА ЕДНА СЪВЪРШЕНО ПРАВИЛНА ИДЕЯ - ПО ВАША ИНИЦИАТИВА ДА СЕ ПРИЕМЕ МОРАТОРИУМ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ВЪРХУ РАЗГЛЕЖДАНЕТО ИЛИ РЕШАВАНЕТО НА ОТДЕЛНИ АСПЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ПРЕДИ ПРИЕМАНЕТО НА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ И ТРАЙНАТА, ПРАГМАТИЧНА ДЪРЖАВНА НАЦИОНАЛНА КОНЦЕПЦИЯ.

ПРЕДЛАГАМЕ НЕЗАБАВНО, КАКТО ПРИЕ АНГАЖИМЕНТА И МИИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ, ПРИ ВАС ДА СЕ ОРГАНИЗИРА СРЕЩА С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ СИЛИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ТЕКСТА НА МОРАТОРИУМА.

СОФИЯ, 28 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ, АДРЕСИРАНО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/ ИМА ЯСНО ОПРЕДЕЛЕН СОЦИАЛЕН СЪСТАВ И ЗАЩИТАВА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО. ТОВА СА ВСИЧКИ ХОРА, ЖИВЕЕЩИ ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ ТРУД И РАЗЧИТАЩИ НА КАЧЕСТВЕНАТА РАБОТА НА СВОЯ УМ И РЪЦЕ. НИЕ НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА СТАВАМЕ КРУПНИ СОБСТВЕНИЦИ, НО НЯМА ДА СЕ СЪГЛАСИМ ДА БЪДЕМ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В ОБЩЕСТВОТО. НЯМА ДА ДОПУСНЕМ ПОВЕЧЕ НЯКОЙ ДА НИ ПОДРАВНЯВА СПОРЕД СОБСТВЕНИТЕ СИ ХРУМВАНИЯ. ХОРАТА НА КАЧЕСТВЕНИЯ ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗЕН ЛИЧЕН И НАЕМЕН ТРУД СА ГРЪБНАКЪТ НА ТОВА ОБЩЕСТВО, ЗА КОЕТО СЕ БОРИМ. ТОВА СА ТЕЗИ, КОИТО МОГАТ И ЩЕ ОСИГУРЯВАТ НЕГОВИЯ НАПРЕДЪК И БЛАГОДЕНСТВИЕ.

НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ РЕШИТЕЛНОСТТА, ДЕЙСТВЕНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПАКЕТА ОТ МЕРКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА. ПРАГМАТИЗМЪТ НА ТОЗИ ЖЕСТОК ВАРИАНТ ОПРАВДАВАМЕ КАТО ПРИНУДИТЕЛНА МЯРКА И РЕЗУЛТАТ НА ЕДНОГОДИШНОТО БЕЗСИЛИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ДА СЕ ПОДЧИНЯТ НА РАЗУМА.

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ИЗТЕКЛАТА 1990 ГОДИНА. Е ОЧЕВИДЕН. ИКОНОМИКАТА Е ДОВЕДЕНА ДО КАТАСТРОФА. ВЛАСТИМАЩАТА МАФИЯ С НАСТЪРВЕНИЕ СЕ ОКОПАВАШЕ ВЪВ ФИРМИ И УМЕЛО ПЕРЕШЕ "МРЪСНИ" И "ЛЕСНИ" ПАРИ.

ПОЛУГРАМОТНИ СПЕКУЛАНТИ И ЧЕРНОБОРСАДЖИИ ИЗПОЛЗУВАХА ВРЕМЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЕУФОРИЯ, ИКОНОМИЧЕСКИЯ ХАОС И БЕЗВЛАСТИЕТО И НАТРУПАХА МИЛИОНИ. НИЕ ВСЕ ОЩЕ ДЪРЖИМ УСИЛИЯТА ЗА ИЗХОДА ОТ КРИЗАТА ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ СПРАВЕДЛИВО, НЕЗАВИСИМО ЧЕ ВРЕМЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДУЦИРАНА ПАРИЧНА РЕФОРМА Е ПРОПУСНАТО. НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ЕДНОКРАТЕН СИЛНО ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ВЪРХУ ГОЛЕМИТЕ ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, КОИТО СА С ВИСОКА СТОЙНОСТ.

- НЕЗАБАВНО ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА АПАРАТА НА ДАНЪЧНАТА ПОЛИЦИЯ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ.

- НАДЕЖДЕН МЕХАНИЗЪМ /БАРИЕРА/ ЗА ДОКАЗВАНЕ ПРОИЗХОДА НА СРЕДСТВАТА ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

ТОВА ЩЕ ПОВИШИ ГАРАНЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЩЕ ДАДЕ ТАКА НУЖНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ ШИРОКИТЕ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ.

НИЕ СМЕ СМУТЕНИ ОТ ФАКТА, ЧЕ ПРЕДИ ДА Е РЕАЛИЗИРАНА СПЕЦИАЛНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ПОЕТАПНА ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ, СЕ ВЪВЕДЕ ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ. ПОСТАВЯНЕТО НА ЗНАК ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ Е ЗАБЛУЖДЕНИЕ С ОПАСНИ ПОСЛЕДИЦИ.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ПАРАЛЕЛНО С ИЗГРАЖДАНЕТО НА АГЕНЦИЯТА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯТА ДА СЕ ПРИВЛЕКАТ ЕКСПЕРТИ ЗА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ПАЗАРНАТА СТРУКТУРА, СЪГЛАСНО ХЕРФИНДАЛ ХИРШМАН ИНДЕКС, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДЕМОНОПОЛИЗИРАНЕ И РАЗРАБОТКА НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА АНТИМОНОПОЛНО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ.

СПОРЕД НАС ЗАКЪСНЯВАТ МЕРКИТЕ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС СПРЯМО ЛЕВА И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРЕХОДА КЪМ ВЪТРЕШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА.

ЛИПСАТА НА КОНКУРИРАЩИ СЕ СТОПАНСКИ СУБЕКТИ В РЕДИЦА ОТРАСЛИ, ЯРОСТНАТА СКРИТА СЪПРОТИВА НА СТОПАНСКАТА НОМЕНКЛАТУРА ОТ ВТОРИ И ТРЕТИ ЕШЕЛОН ПО МЕСТА СА НЕЩА, КОИТО МОГАТ ДА ЗАВЪРТЯТ СПИРАЛАТА НА ИНФЛАЦИЯ ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ПРЕДВИДЕНИТЕ В РЕФОРМАТА МЕХАНИЗМИ.

АЛТЕРНАТИВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЩЕ ПОДКРЕПИ РЕШИТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО, АКО ТЕ СА ТВЪРДО НАСОЧЕНИ КЪМ СОЦИАЛНООРИЕНТИРАНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СЪС СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ ПО ИЗХОДА НА КАТАСТРОФАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ.


СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА МИРА, НО ЗА НАС СВОБОДАТА ВИНАГИ Е СТОЯЛА НАД МИРА. НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДАТА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, ЗА СВОБОДАТА НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН НАРОД.

АГРЕСИЯТА НА ДИКТАТОРА САДДАМ ХЮСЕИН СПРЯМО СУВЕРЕННАТА ДЪРЖАВА КУВЕЙТ, СЪПРОВОДЕНА С ГЕНОЦИД НАД ЕДИН МАЛЪК НАРОД, БУДИ ГОРЧИВИ СПОМЕНИ ЗА РЕДИЦА СЪБИТИЯ ОТ НЕОТДАВНАШНОТО ЕВРОПЕЙСКО МИНАЛО.

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗАСТАВА КАТЕГОРИЧНО ЗАД РЕЗОЛЮЦИИТЕ НА ООН И ПОСЛЕДВАЛИТЕ ГИ РЕШИТЕЛНИ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ОКУПИРАН КУВЕЙТ И ОМИРОТВОРЯВАНЕТО НА РАЙОНА.

ЖЕНИ И МЪЖЕ НА СВОБОДАТА, ПОДКРЕПЯМЕ РЕШИТЕЛНО ВАШАТА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ ПРЕЗ ТРУДНОСТИ И ЖЕРТВИ КЪМ БЛАГОРОДНАТА ЦЕЛ. НАШАТА МИСЪЛ, НАШАТА ОБИЧ И ВЯРА СА С ВАС.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ". ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ПОДПИСАН НА 30 ЯНУАРИ 1991 Г. В СОФИЯ.


III. ПО ИЗДИГАНЕ СОЦИАЛНИЯ СТАТУС И ПРЕСТИЖ НА ОФИЦЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ

1. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕГИЯТА РАБОТЯТ СЪВМЕСТНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ, КОИТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПРЕДПРИЕМА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОФИЦЕРИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

2. ИЗУЧАВАТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И НАСТРОЕНИЯТА СРЕД ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА, СВОЕВРЕМЕННО РАЗКРИВАТ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ, КАСАЕЩИ ТЕХНИЯ СОЦИАЛЕН СТАТУС И БИТ, УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ, ТРУД И ОТДИХ, МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ, ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ И ТЪРСЯТ ПЪТИЩА И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ.

3. ОТСТОЯВАТ СВОИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИСКАНИЯ ЗА МОРАТОРИУМ НА ЦЕНИТЕ ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ЖИЛИЩАТА ОТ ВОЕННИЯ ЖИЛИШЕН ФОНД, ПОСТРОЕНИ ДО ДАТАТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕТО НА ЦЕНИТЕ.

4. ДАВАТ ГЛАСНОСТ НА СЛУЧАИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИ И ДРУГИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ СТАТУТА, ЗАДАЧИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ОФИЦЕРИТЕ.

5. ЗАЩИТАВАТ АВТОРИТЕТА, ЧЕСТТА И ПРАВАТА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ НЕПРАВОМЕРНИ И ЗЛОНАМЕРЕНИ ПРОЯВИ /ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ/.

6. ОБСЪЖДАТ И ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ, ВЪВЕЖДАЩИ ДОГОВОРНА СИСТЕМА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ СЛУЖБАТА НА ОФИЦЕРА.

7. НЕ ДОПУСКАТ БЕЗПРИНЦИПЕН ПОДХОД В КАДРОВАТА ПОЛИТИКА И СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ КОНКУРСНОТО НАЧАЛО ПРИ ИЗДИГАНЕТО НА КАДРИТЕ.

8. ПОДГОТВЯТ И ОБСЪЖДАТ КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.

9. ПЕРИОДИЧНО ОБСЪЖДАТ СИСТЕМАТА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ ТРУДА НА ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ И ПРЕДЛАГАТ МЕРКИ ЗА НЕЙНОТО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ; ЗАДЪЛЖАВАТ СЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ НА ТРУДА НА ОФИЦЕРИТЕ И ОСОБЕНО НА ТЕЗИ, РАБОТЕЩИ ПРИ ВРЕДНИ И ОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО УСЛОВИЯ.

10. ПРОВЕЖДАТ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НАРУШЕНИЯТА, КОРУПЦИЯТА, ИЗДЕВАТЕЛСТВАТА, ИЗВРАЩЕНИЯТА В ДИСЦИПЛИНАРНАТА ПРАКТИКА И ЗА ИЗДИГАНЕ ОБЩАТА И ВОЕННАТА КУЛТУРА И ПОВЕДЕНИЕ НА ОФИЦЕРИТЕ, ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНИРАНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОИНСКИЯ ДЪЛГ.

11. СЪДЕЙСТВУВАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ЗА СПРАВЕДЛИВОТО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВЕ.

12. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ПОДПОМАГА ЛЕГИЯТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ИНИЦИАТИВИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.


IV. ПО ОСИГУРЯВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕГИЯТА

1. КОМАНДИРИТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ ОТ ВСИЧКИ СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУВАТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА И ИМ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ НЕОБХОДИМАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА ПО ВЗАИМНА ДОГОВОРЕНОСТ.

2. ЛЕГИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА СИ В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ ИЛИ В ДРУГО ВРЕМЕ, НО С РАЗРЕШЕНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ КОМАНДИРИ ЕДИНОНАЧАЛНИЦИ.

3. РЕШЕНИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЛУЖЕБНИ ВЪПРОСИ, СЕ ОФОРМЯТ КАТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО СЪОТВЕТНИЯ КОМАНДИР /НАЧАЛНИК/, БЕЗ ДА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗА НЕГО.

4. РЕШЕНИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ, ЗАСЯГАЩИ СЛУЖЕБНИ ВЪПРОСИ, СЕ ОФОРМЯТ КАТО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО И КОМАНДУВАЩИТЕ ВИДОВЕ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ /АРМИИТЕ/, БЕЗ ДА ИМАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЗА ТЯХ.

ОТГОВОРИ НА ПОСТАВЕНИ ВЪПРОСИ ИЛИ НАПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ ДАВАТ ПИСМЕНО В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК.

5. МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА И ЛЕГИЯТА НЕ ДОПУСКАТ И ПРЕСИЧАТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНИТЕ И УСТАВИТЕ ДЕЙСТВИЯ, НАСОЧЕНИ СПРЯМО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА ЗАРАДИ ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА, А СЪЩО ТАКА ПРЕВИШАВАНЕ НА ПРАВАТА ОТ СТРАНА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА ВЪВ ВРЕДА НА ВОЕННАТА ДИСЦИПЛИНА.

6. КОНТАКТИТЕ НА ОФИЦЕРИТЕ ОТ ЛЕГИЯТА С НЕБЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПО УСТАНОВЕНИЯ ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ РЕД. НЕ СЕ ДОПУСКА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ФИНАНСОВА И ДРУГА ПОМОЩ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА В СТРАНАТА И ОТ ЧУЖБИНА.


V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕТО ИМ И СА ВАЛИДНИ ДО ПРИЕМАНЕТО НА НОВИ.

ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ СА ПОДПИСАНИ В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА И ИМАТ ЕДНАКВА СИЛА.

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

ПЪРВИ ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА И НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК МИНЧЕВ

ЗА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛЕГИЯТА
КАПИТАН ИНЖ. БОЯДЖИЕВ

30 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 1 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМОСТ, ПРИЕМНИК НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ.


ДАТАТА 27 АВГУСТ 1990 Г. ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА БКП /БСП/ ДА УНИЩОЖИ КАКТО ГРАДА НА ИСТИНАТА, ТАКА И ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ.

С ПАЛЕЖА НА ПАРТИЙНИЯ ДОМ КОМУНИСТИТЕ СЕ ОПИТАХА ДА УНИЩОЖАТ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ, ЗАВЕЖДАЙКИ ДЕЛО НОМЕР 53/90.

ДЕЛО НОМЕР 1, ВОДЕНО ПАРАЛЕЛНО С ДЕЛО НОМЕР 53, ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ, ЦЕЛЯЩО НАСОЧВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО ВНИМАНИЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КЪМ ПРОЦЕСА СРЕЩУ ТОДОР ЖИВКОВ С ЦЕЛ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНА РАЗПРАВА С ОБВИНЯЕМИТЕ ПО ДЕЛО НОМЕР 53/90.

ПРИ ЕВЕНТУАЛНО ОСЪЖДАНЕ БЕЗ ДОСТАТЪЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА НА КОЙТО И ДА Е ОТ ОБВИНЯЕМИТЕ ПО ДЕЛО НОМЕР 53 ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ДА ОБЯВИМ БЕЗСРОЧНИ ГЛАДНИ СТАЧКИ, А СЪЩО ТАКА СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО-НАТАТЪК ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ДРУГИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ.

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМОСТ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ВИНАГИ СЕ Е БОРИЛА И ЩЕ СЕ БОРИ С МИРНИ СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ И ИСКАНИЯ.

СОФИЯ, 25 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

ЕВГЕНИЯ САМАН, ЖИВКО ДЖУНДРЕКОВ,
ИЛИАН ЦЕНОВ И ГЕОРГИ КИСЕЛИЧКИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА


10:03:57    01-03-1991