18 юли 2024г.

Годишнина от рождението на Левски, празник на гр. Левски и гр. Карлово. Ден на гражданска защита

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Комсомолски речник

ЗА ВАШИЯ РЕЧНИК

 

КОМСОМОЛСКО ПОРЪЧЕНИЕ. 

Уставът на ДКМС задължава всеки комсомолец активно да работи в едно от комсомолските дружества, бързо и точно да изпълнява комсомолските поръчения.

Комсомолското поръчение е конкретна задача, поставена на члена на ДКМС от комсомолския комитет, събрание на дружеството, в което членува, от дружествения комитет, комсомолската група или от секретаря на дружествения комитет или комсомолския групов отговорник, за определен период от време. Ето защо то може да се разглежда и като своеобразна оценка на неговите политически и делови качества. Най- кратко можем да определим комсомолското поръчение като обществена поръка, възложена на члена на ДКМС.

Комсомолското поръчение е изпитано средство за повишаване активността на комсомолеца в практическото изпълнение на задачите, средство за възпитание и самовъзпитание, форма за успешна организационна работа и издигане чувството за лична отговорност.

Комсомолското поръчение дава възможност комсомолското дружество да използува по-реални критерии за оценка на личния принос на отделния комсомолец в изпълнение на взетите решения.

Комсомолското поръчение не покрива и не дублира уставните задължения. Уставните задължения са норми, задължителни за всички членове на съюза. Комсомолското дружество или изброените по-горе възложители поставят въз основа на устава комсомолски поръчения.

При възлагането им трябва да се прилага строг индивидуален подход, като се вземат предвид: наклонностите и желанията на лич­ността, опитът, широко да се прилага принципът за постепенния и поетапен преход от простото към по-сложното, от значение е и специалната и идейната подготовка, заетостта и др.

Комсомолските поръчения биват индивидуални и групови, временни и постоянни (предназначени за по-продължителен период от време), с производствен или обществен характер.

 

ДЕЛОВИТОСТТА 

е характерна черта на ленинския стил на работа. Това качество е било много ценено от В. И. Ленин. Него той изтъква и високо оценява в много свои изказвания по различни поводи. За него той говори и в познатия си коментар по повод на стихотворението на Маяковски „Вечно заседаващите.

В Дългосрочната програма на партията за подобряване на качеството, приета на Националната партийна конференция, е казано: „комсомолските организации със специфичните форми и средства на работа, следва да мобилизират силите и знанията на младото поколение за подобряване на качеството във всички социални сфери".

Изпълнението на това важно партийно поръчение изисква утвърждаване в работата на комсомолските кадри и активисти повече от всякога на делови стил на работа.

Деловитостта означава да се създава атмосфера на творчество и дръзновение, умение да се доведе започнатата работа докрай, ясно да се определи главното, решаващото звено в дейността на комитета, организацията или дружествотоза дадения момент.

Деловитостта изисква професионална компетентност, висока съзнателност и принципност, голяма осведоменост за работата и състоянието на организацията, новаторство при извеждането и внедряването на положителния опит.

Деловитостта предполага да се работи с перспектива и планово, като се осигурява на всеки младеж и девойка заангажиране с опре­делена работа в групата, бригадата, в дейността на комсомолското дружество.

Деловитостта на съвременния етап се проявява в конкретния, индивидуален подход за разкриване на всеки млад човек на смисъла и съдържанието на борбата за високо качество, за резултатно участие в овладяването на върховите научно-технически достижения, за изграждане на активна политическа позиция.Повишаването на деловитостта е неделимо от постоянния и действен контрол и проверката в работата, от задълбочения, конкретен анализ на произтичащите процеси сред младото поколение.