Решение на 9 НС за излизане от стопанската криза, 29 март 1990


РЕШЕНИЕ НА ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ СТОПАНСКАТА КРИЗА И РАЗГРЪЩАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

София, 29 март 1990 г.


НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


РЕШЕНИЕ

по Програмата за излизане от стопанската криза
и за разгръщане на икономическата реформа

 

Девето Народно събрание, след като обсъди доклада на председателя на Министерския съвет, направените изказвания, бележки и предложения, на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Народна република България

Р Е Ш И:

1. Приема Програмата за излизане от стопанската криза и разгръщане на икономическата реформа, като Министерският съвет отрази измененията и допълненията, произтичащи от обсъждането є в Народното събрание.

2. Смята за необходимо в съответствие с последователната политика за излизане от стопанската криза прирастът на външния дълг на страната в свободно конвертируема валута в края на 1990 г. в сравнение с края на 1989 г. да не надхвърли 700 млн. щатски долара.

3. Министерският съвет:

да организира разработката на пакета от закони за цялостното провеждане на икономическата реформа, който да бъде готов за внасяне за обсъждане и приемане от новото Народно събрание;

да организира осъществяването на налагащите се неотложни мерки за 1990 г., като използува преди всичко икономически средства за: спиране намаляването на производството и неговото преструктуриране, по-добро задоволяване на потребителския пазар и другите вътрешни потребности и увеличаване износа срещу свободно конвертируема валута;

да приложи налагащите се мерки за компенсиране и смекчаване в максимално възможна  степен на социалните последици от прехода към пазарна икономика, особено за семействата с ниски доходи, младите хора и социално слабите слоеве от населението.

4. Приоритетно да бъде разработена съвременна система за социално осигуряване и социална защита на гражданите чрез подготовката на съответните законопроекти.

5. Министерският съвет да подготви и във възможно най-кратък срок да внесе в Народното събрание законопроект за раздържавяване на част от държавната собственост и за управлението на държавните предприятия.

Решението е прието от Девето Народно събрание на шестнадесетата му сесия, трето заседание, състояло се на 29 март 1990 г., и е подпечатано с държавния печат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:

(п) Ст. Тодоров

ЦДА, ф. 117, оп. 45, а.е. 18, л. 1–2.