Приватизиране на камион

ДОГОВОР ЗА ОЦЕНКА

на материален актив

Днес 18.02.2003г. в гр. Монтана се сключи настоящият договор между:
кооперация “Огоста 94” с. Г. Ковачица обл. Монтана представлявана
от Петко Софронов Божинов - председател наричан за кратко Възложител
от една страна и от друга страна като Изпълнител:

2. инж. Иван Младенов Митов - гр. Монтана, ул. “Баба Тонка” № 31,
тел. 096 / 310 168; GSM 0887 433 134; ЕГН 391223ХХХХ, л.к. № ХХХХХХХХ изд. 16.10.2000 год. от МВР Монтана, лиценз 5328/06.03.1997 год. от Агенция по приватизация гр. София се сключи настоящият договор: