Седмична поща - 1995, бр. 90

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Редовна пресконференция на Българска партия
ЛИБЕРАЛИ
2. Пресконференции на политически партии и организации
- Движение за социален хуманизъм в БСДП
- Конституционен съюз
- БСП
- Национално движение "Спорт и бъдеще"
- ГОР 
- Народен съюз БЗНС - Демократическа партия 
- Национален изпълнителен съвет на СДС
- Откриване на предизборния пресцентър на Ренета Инджова
3. Българска партия ЛИБЕРАЛИ и Патриотичен съюз в централната преса
4. Подписване на споразумение за гр. София между Патриотичен съюз и БСП
5.  Документи на Българска партия ЛИБЕРАЛИ
 - Становище за Европейския съюз


1. РЕДОВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на Българска партия ЛИБЕРАЛИ - 27.09.1995 г.

Участвуват: Борислав Цеков, Борис Иванов и Желка Генова

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
Моля да ни извините за това неприятно закъснение, но то се дължи на транспортни неудачи.

Добре дошли на редовната пресконференция на Българска партия ЛИБЕРАЛИ, на която днес присъстват г-жа Желка Генова, директор на Института за развитие на демокрацията и член на ИБ на партия ЛИБЕРАЛИ, г-н Борис Иванов, също от ръководството на партия ЛИБЕРАЛИ и аз, Борислав Цеков.

Преди да дам думата на г-н Иванов, който ще ви запознае както с подписаното вчера политическо споразумение между градските организации на коалиция БСП, БЗНС "Стамболийски", "Екогласност" и Патриотичен съюз, така и с участието на БПЛ и Патриотичен съюз в различни общини на страната, ще си позволя с няколко думи само да ви запозная с едно становище на ИБ на БПЛ, което ще бъде разпространено още днес сред посланиците на страните - членки на Европейския съюз. То е свързано с вече стана¬лото известно решение на Съвета на министрите на Евросъюза за включването на България в негативния списък на т.нар. рискови държави.

Ние смятаме, че това решение е израз на едно недвусмислено политическо решение спрямо България. Въпреки, че по никакъв начин нито ние, като политическа формация, нито останалите политически сили, още по-малко официалните български институции са поставили и поставят под съмнение постигнатия в страната „широк" политически и обществен консенсус по въпроса за интеграцията на нашата страна в европейските структури, смятаме, че настойчивото продължаване от страна на Европейския съюз на такава политика на унизително третиране на България и българските граждани е в състояние да разколебае този консенсус. И ако в една краткосрочна перспектива подобно развитие на нещата би имало негативни последици преди всичко за България, то в по-дългосрочен план тези последици ще бъдат почувствани и от самия Европейски съюз. Защото политиката на дискриминация и разделение на Европа е политика на едно отминало време, която е в разрез с общоевропейските ценности. Ние настояваме за още по-категорична реакция на българските институции, в това число и, нека това да не звучи като екзотичен призив, но защо не и в парламентарните комисии, в пленарната зала на българския парламент да бъде обсъден въпроса, доколко е целесъобразно да се предприемат реципрочни мерки спрямо гражданите на някои от страните на Европейския съюз.

Сега давам думата на г-н Борис Иванов относно коалиционната политика на партия ЛИБЕРАЛИ и Патриотичен съюз в предстоящите местни избори.

БОРИС ИВАНОВ:
Бих искал да започна с едно напомняне, че първото споразумение, което беше подписано между политическите сили в София бе Българската социалистическа партия и партия ЛИБЕРАЛИ за взаимодействие и сътрудничество в местните избори. Последното споразумение, което вчера подписа коалицията на Демократичната левица - БСП, БЗНС "Стамболийски" и ПК "Екогласност", беше с Патриотичния съюз. То бе подписано от г-н Александър Маринов за Столичната организация на коалицията на БСП и от г-жа Светлана Шаренкова като представител на Патриотичния съюз за София. Основните акценти в това споразумение: съвместно участие в изборите, подкрепа кандидатурите на г-н Венцислав Йосифов за кмет на Столична голяма община, издигане общи кандидатури за кметове на райони и кметства, както и общи листи за общински и районни съветници, като представителите на Патриотичния съюз в тези общи листи се включват на избираеми места;  разработване на обща програма за управление и развитие на Столичната община и формиране на общи групи на общинските и районни съветници за осъществяване единна политика за управление и развитие на местното самоуправление и социално-икономическия напредък на София. Мисля, че точките в това споразумение са достатъчно ясни, еднозначни. Подобни споразумения, и на миналата пресконференция казах, в повече от 50 % от общините в България са сключени между Патриотичен съюз и коалицията на Демократичната левица. Разбира се различни са формите на съвместно участие. Някъде са формирани така юридически широки коалиции на общинско равнище, другаде представители на Патриотичния съюз са в листата на Демократичната левица. Разбира се има места и общини, където Патриотичният съюз издига свои листи за общински съветници, както и свои кандидати за кметове на общини и на населени места. Това е естествено, първо, поради спецификата на отделните райони и второ - самата коалиция на Демократичната левица не трябва да се гледа като нещо така еднородно, което има твърдо установена линия за цялата страна. Ние винаги сме отчитали, че самата социалистическа партия е един много сложен и разнороден организъм, един континент, в който има и развити цивилизации, и доста поизостанали племена, и разбира се на някои места тази търсена от нас широка коалиция не се получи. Но ние навсякъде се стремим да предлагаме или да подкрепяме личности с доказани управленски умения, професионалисти като хора, които са получили авторитет и обществено признание не благодарение на партийната си обвързаност, а благодарение на своите качества. Ако имате някакви въпроси за конкретни райони, бих могъл да бъда и аз конкретен.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
Всъщност общите принципи, които са били водещи за местните структури на партия ЛИБЕРАЛИ и на Патриотичния съюз като цяло при издигането или подкрепянето на дадени кметски кандидатури в страната, са били свързани преди всичко с търсенето на кандидатури, които поемат ангажименти към населението на съответната община, а не към дадени партийни и политически централи. Кандидатури, които обединяват населението около разрешаването на жизненоважни въпроси, а не разединяване на базата на политическата злоба или идеологическите предразсъдъци. И особено това, което подчерта г-н Иванов - търсенето на онези личности, каквато е личността на Венцислав Йосифов за столицата, които притежават както доказани управленски и професионални качества, така и конкретни виждания за осигуряване на ресурсите, необходими за осъществяването на една програма за развитие на съответната община.

А сега давам думата на доц. Желка Генова, директор на Института за развитие на демокрацията, която ще информира за една научно-практическа проява, свързана с местните избори и местното самоуправление. Институтът за развитие на демокрацията е научна структура, с която Българска партия ЛИБЕРАЛИ поддържа доста тесни и конструктивни отношения и този институт работи по един проект, финансиран по линия на програмата ФАР "Демократични процедури в местното самоуправление". Това е и един израз на особеното значение, което партия ЛИБЕРАЛИ, не от вчера, придава на въпроса за местното самоуправление като едно от условията за изграждане и стабилизиране на структурите на гражданското общество в България.

ЖЕЛКА ГЕНОВА:
Ами, аз ще продължа оттам, където завърши г-н Цеков. Темата на проекта, по който работи Институтът за развитие на демокрацията е по-конкретно "Демократични процедури в местното самоуправление и местната администрация". По този проект се работи отдавна. Миналата седмица ние просто обобщихме един етап от този проект, който между другото дава доста информация, която би могла да бъде полезна на кандидатите за кметове и общински съветници. В петък, на 22 септември, на една кръгла маса бяха обсъдени тези резултати. Основният доклад на тази кръгла маса беше "Общинското самоуправление - модел за демократично и гражданско поведение". Участваха експерти от Министерския съвет, Министерството на териториалното развитие и cτpoиτeлcтвото, сътрудници на нашия институт и сътрудници на други институти. Бяха поканени медиите, само „24 часа“ се отзоваха на поканата. Аз съвсем накратко ще ви запозная с някои резултати от този проект. Проучванията, които се направиха и рамките на проекта (с методиката аз нямам време и възможност да ви запозная сега) показа нещо недвусмислено, независимо дали това е сред работниците, или сред населението. Показа, че на изборите през 91 година критериите, при които са се подбирали кандидатите, са били реализирани в условия на повишен емоционален и политически градус и при принизени изисквания към качествата на  кандидатите. Това се е отразило в много висока степен на досегашните общински съвети. В много общини, поне в общините, в които ние работихме, почти повсеместно се появи това явление. Има не малък дял от общинските съветници, които не са оценили достатъчно своите способности или просто по време на управлението са установили, че това не е работа за тях и буквално са блокирали работата на общинските съвети. В този смисъл, при по-продължителни и по-задълбочени проучвания и анализи екипът стигна до извода, че един от големите проблеми и сега го показва нашето ежедневие - това е проблемът за качеството на кандидатите. Аз само ще спомена само първата тройка качества, която се предпочита. Това е професионализъм, опит в управлението (Вероятно това е резултат на факта, че много хора, които са попаднали в органите на местното самоуправление не са имали опит в управлението и това се е отразило върху качеството на тяхната работа.) И на трето място - честност. Това са така типичните групи качества, които всички изследвани лица и интервюирани общински съветници, и самите съветници показват като много важни и значими за общата работа качества. Още един факт, на който искам да ви обърна внимание - това е нарушената автономия на общините и невъзможността на самоуправлението да се осъществи в рамките на нарушена автономия. Най-силно се смята, че е нарушена политическата автономия на общините. Гражданите смятат, че голяма част от решенията в общините се вземат под натиска на политически партии и политически централи. Ето аз за плевенската община мога да ви посоча един такъв факт, че 40 на сто от анкетираните смятат, че решенията се вземат под натиск на политически централи и политически сили. Една голяма част от анкетираните лица и от лицата, с които е разговаряно, посочват, че доминира в работата на общинските съвети политически боричкания, политически ежби и политически противопоставяния. И още един факт - много е слаба работата на политическите съветници с гражданите. Над 80% от анкетираните не са имали контакти - гражданите с общинските съветници, независимо от това, че общинските сесии са открити и има обявени приемни дни на съветниците. Аз мога още много факти да ви приведа, но не знам, дали това е толкова нужно, колкото извода, който искам да направя, че местното самоуправление у нас е много затруднено от редица фактори и бих ги подредила така: това именно политическият натиск, независимо от неадекватен на конкретните условия, в които работят общините; непълна законова автономия; и проблема на нарушената финансовата автономия. Към всичко това се прибавя и една сравнително ниска активност на гражданството при решаване на проблеми на местно самоуправление. Няма да ви изненадам, предполагам, като ви кажа, че всъщност гражданите участват в местното самоуправление от избори на избори, останалите форми на участие на граждани в самоуправлението, а именно петиции, референдуми, общи събрания и други форми на активно участие на гражданите почти са непознати досега в управленския стил по места. И в заключение се присъединявам към това, което каза г-н Цеков, а именно, че ориентацията на гражданите е, когато трябва да подбират свои представители в съветите и кметове, досега, поне по данни от нашето изследване, към професионализъм, към почтеност и към умения да се управлява. Благодаря.

БОРИС ИВАНОВ:
И само едно изречение да добавя, тъй като предложението за бели бюлетини, което се прие за тези избори, дойде преди няколко месеца от Патриотичния съюз. Надяваме се това да изиграе роля сред избирателите, не както се плашат  някои партийни централи да ги обърка, а именно да погледнат имената в листите, защото те посягаха досега първосигнално: "Ама тоя от СДС ли е, от БСП ли, наш представител ли е?" Дано така се подсили мажоритарния елемент именно чрез тези бели бюлетини.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
Заповядайте, ако имате някакви въпроси.

ПИКУЛЕВА ЗА В-К "ЗЕМЯ":
Може би вие на предишната пресконференция сте казали, но искам все пак да се уточни - къде ще се яви Патриотичния съюз самостоятелно на избори и още кои партии останаха в Патриотичния съюз? Благодаря.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
Патриотичният съюз се състои от Българска партия ЛИБЕРАЛИ, ПК "Демократичен съюз на жените" и Движение "Воля за България". А по първата част от въпроса Ви г-н Иванов.

БОРИС ИВАНОВ:
Патриотичният съюз ще се яви самостоятелно в Плевен, Ямбол. Информацията, която имам последно е и за Смолян:

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
Като тук става въпрос за окръжните центрове, без да се изброяват по-малки общини, които не и физически възможно в рамките на тази пресконференция да изброим. Но ако Ви интересува конкретна информация, може да Ви бъде предоставена.

ОГНЯНОВ ОТ "24 ЧАСА":
Прощавайте, кметска кандидатура ли ще издигнете в тези градове или самостоятелни листи с общински съветници?

БОРИС ИВАНОВ:
За тези градове, които споменах, предвиждаме и кметски кандидатури.

ОГНЯНОВ ОТ "24 ЧАСА":
Някакви имена да ни кажете за бъдещите кметски кандидатури.

БОРИС ИВАНОВ:
Ами тъй като още не е приключила регистрацията, мисля, че е по-коректно да не известяваме имена до утре до 19 часа, тъй като е проблем и на самите ни местни структури.

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
Неспоменаването на имена е свързано не с някаква тайнственост, а тъй като конкретно в тези три окръжни града, за които говори г-н Иванов, буквално до онзи ден са водени преговори с други политически сили, най-вече с коалиция БСП, БЗНС "Стамболийски" и ПК "Екогласност" за подкрепа на общ кандидат и издигане на общи листи. Тъй като обаче подобни споразумения не са постигнати, естествено Патриотичният съюз излиза на изборите самостоятелно в конкуренция с всички останали. Затова и съответните имена на кметските кандидатури се уточняват буквално в последния час. Още утре обаче, когато е и последния срок за регистрация, те ще бъдат известни и ще бъдат разпространени в съответните регионални медии.

БОРИС ИВАНОВ:
Бих добавил в същност и още един бивш окръжен център, тъй като е интересен и региона - Кърджали, където Патриотичният съюз ще бъде и с листа за общински съветници.

ОТ В-К "КАПИТАЛ":
Интересува ме дали имаше някакви разногласия вътре в Патриотичния съюз, преди да решите да дадете подкрепата си на кандидатурата на Венцислав Йосифов, както беше например в БСП? Безрезервна ли е подкрепата ви?

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ:
Както знаете Патриотичният съюз изрази подкрепата си за Венцислав Йосифов преди официалното решение на Градския съвет на БСП. В рамките на градския Политически съвет на Патриотичния съюз бяха обсъждани няколко кандидатури, предлагани от общинските организации на различните партии. ПК "Демократичен съюз на жените" лансира две имена - имената на Димитър Попов и на Венцислав Йосифов, които бяха най-приемливи от тяхна гледна точка. Българска партия ЛИБЕРАЛИ и Клуб "Стефан Стамболов" имаха становище за подкрепа на Венцислав Йосифов", докато Движение "Воля за България" се придържаше към кандидатурите на Димитър Попов и на арх. Христо Генчев. След направеното обсъждане в рамките на градския политически съвет всички политически формации, т.е. трите партии от съюза, се обединиха около това категорично становище за подкрепа на независимата кандидатура на Венцислав Йосифов за кмет на Столичната община. Смятаме, че той в най-висока степен притежава качествата, за които говорих.

Заповядайте, ако има още въпроси. Ако няма, желая ви приятен ден и до следващата пресконференция на Партия ЛИБЕРАЛИ.

 

 

2. ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ на политически партии и организации

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ В БСДП
ДСХ

Дата: 25.09.1995
Участващи: Лили Минчева, Стефан Радославов, Захари Карамфилов

Засегнати проблеми:
1. Външна политика на България
2. Местни избори - дали ръководството на БСДП имаше основания да сключи споразумение със СДС
3. Случаят в Бургас - местната организация на БСДП е сключила споразумение със СДС, според което ще подкрепят кметската кандидатура на сините, но ще се явят със своя листа за общински съветници. В същото време по частен път представители на ДСХ ще бъдат включени в листата за общински съветници на БСП.
4. Случаят Захари Карамфилов- кой и защо дискредитира председателя на Националния статистически институт

Резюме на текста:
Първите минути от пресконференцията бяха отделени от Стефан Радославов за кратък коментар на българската външна политика. Според него в момента се забелязвали две тенденции - стремеж към Европейския съюз или НАТО и Русия. Външната ни политика отново ни разделила на фоби и фили. Традиционно Желю Желев отивал в чужбина, за да каже какво става в България. А трябвало да имаме единна национална политика. Въпреки че в момента в българската външна политика се забелязвал напредък — преди сме имали три външни политики, а сега били само две. България трябвало да разбере следното важно нещо: ние трябва винаги да следваме собствения си интерес, да се търси баланса  на световните и регионални сили. В тази връзка г-н Радославов заяви, че се съгласява с изказването на Жан Виденов за България като диспечер на Балканите.

Вторият голям проблем, коментиран от г-н Радославов, бе участието на БСДП в местните избори. Той припомни решението на 41-ия конгрес на партията, на който се взе решение БСДП да се яви в тези избори чрез ДАР. Конгресът не е взимал решение нито за излизането от ДАР, нито за подписването на каквито и да е било споразумения, с когото и да е, още повече пък със СДС. В последствие се оказало, че споразумението със СДС е ялово - така например Софийските организации имали проблеми със синята коалиция, която отказвала да включва социалдемократи в листите си. Според г-н Радославов политиката на БСДП в момента била пораженческо — ликвидационна. Централното ръководство на БСДП обвинявало и за това Движението за социален хуманизъм.
Г-н Радославов се спря по-обстойно на въпроса за подготовката за местните избори в структурата на БСДП в Бургас. Той обясни, че там имало 72 члена, от които 54 привърженици на ДСХ, а останалите - на Петър Дертлиев и колебаещи се. Д-р Дертлиев обаче не признавал надмощието на ДСХ в Бургас и затова той не признал желаното от тях ръководство и наложил негово. "Официалното ръководство" там застанало зад кандидатурата на отец Павел, издигнат от СДС, който не се ползвал с уважението на гражданството. А преобладаващата част от социалдемократите искали подписването на споразумение с БСП, които издигали в града много силна кметска кандидатура. И тъй като едно идейно движение не можело да се регистрира самостоятелно в ОбИК, те, като граждани и съмишленици, са се договорили с БСП и в социалистическата листа за общински съветници ще има техни представители. Такъв е случаят и в Несебър и Царево. Според Радославов това положение не противоречало на Устава на партията. Пак според него Бургас изпреварвал общото развитие на БСДП и там най-ясно била узряла идеята за необходимостта Движението за социален хуманизъм да се регистрира като фракция в социалдемократическата партия. Друго сериозно основание за това бил фактът, че представителите на ДСХ били задържани в развитието си само до ниво местни организации. Така например Слатинската организация, недоволна от всички тези противоречия, е обявила неутралитет - тя нито ще издига, нито ще подпомага, когото й да е.

Лили Минчева обясни как в община Сердика са разрешили аналогичния проблем. Там са се споразумели с БСП и в листата на социалистите те ще имат един кандидат. Те подкрепят независим кандидат за районен кмет, подкрепен от БСП, БПЛ, ДАР. А за кмет на София всеки ще гласува по свой избор. А така например във Враца и Ловеч местните организации са подписали споразумение с БСП.

Стефан Радославов заяви, че ще подкрепи Венцислав Йосифов, защото го познавал от 25 години, но с това не смятал да ангажира никого от БСДП.

Тодор Марков се включи по темата БСДП - СДС. Според него БСДП е само едно име за синята коалиция. СДС отказвали да включат в листата си социалдемократи и въпреки всичко това, хората от БСДП искали подписването на следизборно споразумение със СДС, за да можело името на БСДП да фигурира по плакатите редом до това на СДС.

Другата голяма тема, обсъждана по време на пресконференцията, бе случаят Захари Карамфилов. Захари Карамфилов е член на БСДП и председател на Националния статистически институт. ИБ на БСДП излезе с открито писмо до него, публикувано във в."Труд", в което намекваха, че политиката на НСИ е подчинена и съобразявана с правителството, респективно БСП. Според Радославов това е опит за дискредитиране на Захари Карамфилов като член на Движението за социален хуманизъм. Той подчерта един пасаж от писмото, според който БСДП щяло да прецени отношението си към Карамфилов в зависимост от това, какво е неговото отношение към БСП. Тук Радославов отправи въпроса - откога в БСДП се определя отношението към някого в зависимост от отношението му към една външна организация. Тази история го подсети и за една друга подобна. Преди време самият Радославов е бил обявен за враг и че е завлякъл БСДП с 2 милиона лева, без да са показани и до днес резултатите от проведената ревизия. В това отношение Радославов смята, че БСДП може да вземе пример от БСП - там никой не обявява Чавдар Кюранов за враг.

Захари Карамфилов също представи своята гледна точка по въпроса. Според него напоследък е имало редица опити да бъде представен за помагач на кабинета. Първи синдикатите са подели тази кампания, но тях той ги разбирал, защото тяхната роля е такава. Но за него било жалко, че и БСДП се е включила в този хор. По негова информация ръководството на БСДП е заседавало 3 часа, без да го повикат като засегната страна и като член на Националния им комитет. Според Карамфилов е жалко, че една партия разговаря по такъв начин със своите членове. Шумът около Националния статистически институт щял да отмине, но петното върху Карамфилов щяло да остане и след това. Докато Захари Карамфилов е готов да носи дори и наказателна отговорност за всяка цифра, публикувана от НСИ. Карамфилов разговарял с Кръстьо Петков - защо по същия начин да не може да говори и с Петър Дертлиев. Другото странно нещо в цялата история бил фактът, че професионалната дейност на Карамфилов е била обсъждана от  хора, неспециалисти в областта на статистиката - от Петър Дертлиев - лекар, Григор Шишков — лекар, Вълкана Тодорова - зоотехник, Йордан Нихризов - инженер, Теодор Дечев - инженер. Г-н Карамфилов завърши с думите:"Що за хора сме ние, българите!"

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

 * * *

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ - КС
Дата: 25.09.1995
Участващи: Филип Бучков, Божидар Фотев, Николай Бучков

Заглавие/тема:
"Ролята и бъдещето на промонархическите организации в България. Кандидатите на Конституционен съюз в предстоящите местни избори."

Засегнати проблеми:
1. Проведеният конгрес на Конституционния съюз и прерастването му в национална среща на промонархическите организации.
2. Идея за обединението на всички промонархически организации - идеята е различна от тази на Федерация Царство България.

Резюме на текста:
Миналата седмица в Пловдив се е провел конгрес на Конституционния съюз. На него Маргарит Мицев си подава оставката като председател на съюза и неговото място се заема от друг монархист. На конгреса се оформя и предложението за свикване на национална конференция на всички промонархически организации, които в момента били 52, за да се извърши обединението им. Тази тяхна идея възникнала малко по-рано, още когато се заговорило за нов Закон за политическите партии, и станало ясно, че голяма част от по-малките организации няма да могат да съществуват, според него. Друго основание за това било и изявлението на Симеон, че в България не трябва да съществуват монархически партии.

Предложението на Конституционния съюз е следното:
1. Всички монархически партии се саморазпускат;
2. На регионален принцип по места всички те се обединяват и създават правила за взаимоотношенията си
3. Тези регионални обединения си избират делегати за национална конференция на всички промонархически организации.
4. Самата конференция ще конституира Националното движение, което ще бъде регистрирано по Закона за лицата и семейството.
5. Националното движение ще създаде свое политическо представителство, регистрирано по ЗИП. Интересният момент в предложението е, че Конституционният съюз е избрал формулировката промонархически организации с тайната надежда около тях да се обединят и други немонархически формации, които не биха могли да съществуват по новия закон за политическите партии - малките клубове и организации, без значение дали са монархически или не са добре дошли при тях. Член на това движение можело да бъде всеки, включително и член на друга организация. Основната им идея е да обединят потенциала на малки и регионални организации.

Веднага след конгреса на Конституционния съюз те са свикали национална среща на промонархическите организации, за да представят предложението си за обединение. На нея са присъствали Разградски съюз "Цар Борис III", дружество "Просветление", "Просветление '92", русенската и още няколко структури на ФЦБ и няколко нерегистрирани местни монархически клуба - общо 9 организации. Официалното становище на Федерация Царство България по въпросното обединение е, че не го одобрява. Дори те са взели решение техни членове да нямат правото да стават членове на други политически организации и да бойкотират тази национална среща.

Според конституционалистите място за монархисти в този парламент няма, защото те не биха могли да се закълнат в настоящата българска Конституция. В местните избори те нямало да издигат монархически лозунги, защото сега не стоял въпросът република или монархия. Конституционният съюз участвал по места в обединената демократична опозиция, т.е. коалициите на СДС и Народен съюз - и в листите за общински съветници, и в избора за кмет.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

* * *

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП

Дата: 26/09/95
Участници в събитието: Клара Маринова, Красимир Премянов, Мирослав Попов

Засегнати проблеми:
1. Позиции на БСП по кризата в Босна и отношенията с република Сърбия;
2. Организационни и правни проблеми, възникнали в хода на подготовката на предизборната кампания на БСП.

Резюме на текста:
Г-н Премянов припомни на аудиторията последователността на БСП при формиране и отстояване на позиция по конфликта в бивша Югославия и отношенията между България и засегнатите страни. Последното посещение на делегация на Парламентарната група на БСП в Сърбия е показало, според г-н Премянов, че се създават условия за "разнообразяване и обогатяване на контактите с тази страна. „Смятам, че сега е моментът, в който има много благоприятни предпоставки да създадем един добър фундамент на отношенията между България и Югославия, България и Сърбия, в който отношенията на добросъседство, на сътрудничество, би могъл да бъде определящ." Г-н Първанов смята, че санкциите, наложени от международната общност, не трябва да бъдат повод България да мълчи, да прикрива или мълчаливо да споделя своята позиция - "смятам, че именно днес е времето, когато ние трябва да подкрепим за пореден път търсенето и намирането на решение на въпроса... От друга страна е необходимо България да изрази своята готовност да съдейства за възстановяването на Югославия". Позицията на сръбската страна, според г-н Премянов се изразява във фразата "България е, и те ще работят за това да продължи да бъде приятелска страна на Югославия и на Сърбия и като такава, която е показала една разумна, мъдра позиция, тя си е завоювала правото да бъде един приоритетен икономически партньор на Югославия и на нейните съставни части - Република Сърбия и Република Черна Гора и трето - ръководството на Югославия ще каже своята дума, когато започнат възстановителните програми -  България да бъде един активен участник в този процес".
Подчертавайки, че политико — експертната група към ВС не е управленчески орган, г-н Мирослав Попов информира, че на днешното си заседание групата е обсъждала "чисто организационни въпроси, ние огледахме плана за дейността ни до 14-ти ноември, а от съдържателна гледна точка обсъждахме практиката и правната база за изборите, и най-вече избирателния закон, и на тази основа видяхме къде са онези пунктове, по които има противоречива практика". Като пример за такава противоречива практика, г-н Попов посочи изискването към кандидатиращите се в изборите да преустановят работата си, ако тя е в общинската администрация, което не би трябвало да се прилага към лекари и учители, а само към пряко участващите в управленска дейност в местната институция. В програмата на ПГДЛ като приоритетни за тази седмица са включени Законът за отбраната и въоръжените сили. Законът за висшето образование, законът за концесиите.

В отговор на въпрос г-н Премянов окачестви твърденията, че "някои депутати от ДЛ са гласували за вота на недоверие като "свободни съчинения, недобронамерени опити да бъдат злепоставени депутатите".

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Александър Кацаров

***


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ "СПОРТ И БЪДЕЩЕ"

Дата: 26.09.1995
Участващи: представители на движението

Заглавие/тема:
"Бъдещето, което всички желаем - представяне на националното движение "Спорт и бъдеще". Представяне на кандидата на движението за кмет на София - Юли Абаджиев."

Резюме на текста:
На пресконференцията бе представено националното движение "Спорт и бъдеще". Председател на движението е Христо Христов. Движението издига кандидатурата на Юли Абаджиев за кмет на София. Зад тази кандидатура застават Тодор Велчев - писател, Стефка Берова, Христо Бояджиев - спортен деятел, проф. Павел Добрев - Национална спортна академия, Астор, Пураир Нурикян, Георги Парушев - председател на фондация "Подкрепа за ромите", Емил Дачев - спортен деятел и др.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

* * *
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР

Дата: 26.09.1995
Участващи:
Александър Томов - председател на ДАР, Веселин Велинов - председател на АСП, Ангел Кондов - национален координатор на предизборния център на ДАР
Засегнати проблеми:
1. Местни избори
2. Протести на ДАР до ЦИК
3. Медиите в България '
4. Посещението на президента Желев в Родопите
5. ДАР в районите със смесено население.

Резюме на текста:
Александър Томов съобщи, че Националният политически съвет на ДАР е дал пълномощни документи на всички свои местни организации за регистриране на листите със съветници и кандидат-кметовете. Окончателни цифри още нямали, но досега изнесените данни се потвърждавали - ДАР издига в около 200 общини свои листи, 23 свои кандидат-кмета в бившите окръжни центрове (с изключение на 5) и над 100 кмета в други общини. В тази връзка в неделя, в ресторант "Максим“ ДАР ще открие предизборната си кампания, където ще представят и кандидатите си за кметове в основните градове, както и водачите на някои листи.

Александър Томов информира, че ДАР е изготвил два протеста до ЦИК. Първият е спрямо самата структура на изграждането на избирателната администрация в България и в тази връзка ДАР в няколко общини нямало да бъде регистриран поради абсолютни закононарушения. Той посочи три конкретни примера - Рудозем, Радомир и Дамяново, където коалицията не е била регистрирана поради това, че не е представен спесимент от подписа на председателя на ДАР - нещо, което законът не изисква. А на много места документите им били връщани, за да бъдат записани след това на 8-мо, 10-то и т.н. място, т.е. извън първата петица.

Томов си обяснява тези случаи с невъзможността да се сформира каквато и да било администрация в България, която да е надпартийна. По света изборните администрации са подчинени на Комисиите по бюджета, защото финансирането им е от държавния бюджет. А в България тези администрации са партийни, …, предрешили миналите избори, същото щяло да се получи и сега. Всичко се решавало на партиен принцип. На партиен принцип се определяли квотите, на партийна основа се определяли пълномощия по секции, на партийна основа се определяли местните изборни органи, на партийна основа се определят преброителите в ЦИК. Според него това е нарушение на чл. /…/ от Конституцията.

Веселин Велинов допълни, че съгласно Конституцията всички партии трябва да са равнопоставени. В парламентарните избори в последния момент равнопоставени се оказали само БСП, СДС, ДПС. Сега се повтаряли нещата. При положение, че в някои градове ДАР има над 10 процента и общински съветници, а примерно както е и в София ДПС няма нито един получен процент от последните избори се оказва, че ДАР не е допусната в избирателните комисии и никакво медийно време.

Вторият им протест е свързан с партийното регулиране на държавните медии, който ще отправят до шефа на телевизията Иван Гранитски. Година и два месеца ДАР не е бил допускан до никакво предаване, дори професионално, което не било случайно. Александър Томов смята, че за телевизията трябва да има специален закон, в който да е регламентирана нейната надпартийност. Нейният ръководен орган трябвало да е съставен от интелектуалци, творци, независими. Според Томов нещата в телевизията били свързани финансово. Между Комисията по радио и телевизия, водещите журналисти в телевизията и определени групировки имало тясна финансова зависимост - това било една скрита, вътрешна мафия, в която вече нямало и апарат. В това отношение Томов приветства Гранитски за това, че показва нещата такива каквито са.

По въпроса за кандидатурата на Александър Каракачанов, г-н Томов определи като неверни твърденията за предварителни уговорки с когото и да било за подкрепа на един или друг кандидат във втория тур. Александър Каракачанов имал реалните шансове да влезе в тройката за втория тур. Според Томов една част от традиционните гласове на БСП ще се насочат към Каракачанов. Освен това този кандидат бил в най-голяма степен консенсусна личност, която търси съгласие в различни посоки. Защото ако бъдещият кандидат не бъде от консенсусен тип, не би имал реалните шансове да управлява нормално. Т.е. в София или ще се получи блокаж от страна на съветниците, или ще има противоречие в една от следните посоки:

1. Ако кметът е от СДС ще има остро противоречие с правителството или министерство на финансите. А София се финансирала в 60 процента от министерство на финансите.

2. Ако кметът е от БСП най-вероятно било работата да се блокира от синьото мнозинство. Твърде вероятно било поради тази причина БСП да търси независима кандидатура. Но Венцислав Йосифов представял една от групировките в България, а освен нея имало още поне 9 и точно тук бил деликатният момент. И затова Томов счита, че с избирането на Венцислав Йосифов за кмет на БСП се увеличили шансовете на Александър Каракачанов. Но основният проблем на Каракачанов си оставали медиите. Александър Томов си позволи една шеговита аналогия: "За ДАР пишели в печата като за живи - или лошо, или нищо."
По повод обиколката на президента из Родопите, Томов подсказа, че г-н Желев изпълнява един свой стар ангажимент, свързан с един филм, сниман в този район. Но според него едно такова разиграване с етническите групи е твърде опасно. Защото основната задача на един президент била да търси консенсуса, примиряването на противоречията. Александър Томов се страхувал обиколката да не бъде изтълкувана от някои като разпалване на етнически противоречия. Иначе в посещението нямало нищо странно. Едно от ключовите изказвания на Томов в тази връзка, бе следното - ДАР се отнасял с все по-нарастващи резерви към президента. Най-сериозното основание за това е утвърдените от президента принципи за формиране на изборната администрация.

Лидерът на ДАР оповести, че в Джебел коалицията си има структура, начело на която е Мехмед Сали. В този район ДПС има 96-процентово присъствие и веднага след тях ДАР се явява с листа с 24 съветника, от които само един е българин. В този район на масова безработица ДАР опитвал да печели влияние чрез тютюна и в момента се опитвали да посредничат за изкупуването му.

Във връзка с местните избори в Кърджали Александър Томов се страхувал, че там мирът може да бъде разбит. Защото градът бил предимно български, а околността, селата, които избират кмета са предимно турски, което било основният проблем там. БСП издигало провокационна кандидатура за кмет на Кърджали. На ДПС пък била откровено протурска. ДАР все още не е решил кого ще подкрепи. Според Томов кмет на Кърджали трябва да бъде българин с добро отношение към турците, гъвкав и умерен.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова


ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАРОДЕН СЪЮЗ БЗНС - ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Дата: 26.09.1995
Участващи: Пинчев, Шуманов - земеделци, Антоанета Бойчева - шеф на пресцентъра на Народния съюз

Резюме на текста:
В началото на пресконференцията г-н Пинчев фиксира значимите за БЗНС теми от отминалата седмица, а това са - вотът на недоверие на кабинета, поискан от демократичната опозиция, посещението на президента в Западните и Средните Родопи, непрекъснато растящите цени на хранителните продукти, честването на 48-годишнината от злодейското убийство на Никола Петков, подготовката за местни избори и посещението на главния секретар на БЗНС в Страсбург.

Г-н Железчев даде повече информация за пътуването на Анастасия Мозер. В момента тя е в Страсбург за заседанието на Съвета на Европа. На връщане тя ще се отбие в Прага, за да изнесе една лекция и за да се срещне с политици и интелектуалци, сред които е и Вацлав Хавел. Освен това там тя ще присъства на заседание на Християндемократическия съюз, за да представи искането на БЗНС да стане редовен член на Европейския християн-демократически съюз.

Г-н Пинчев информира, че на 27.09.1995 г. в 17:00 часа, в читалище "Славянска беседа" Ренета Инджова ще открие предизборния си пресцентър и ще представи програмата си. Представители на БЗНС, ДП, общински съветници, независими експерти са помагали за създаването на предизборната й програма.

По въпроса за местните избори в София Бойчева определи кандидатурата на Йосифов като опасна, но изборите щели да покажат кой се ползва с по-големи симпатии. Ренета Инджова също както и Венцислав Йосифов щяла да обедини около себе си не само силно партийно пристрастените избиратели, но и неутралните. Г-н Железчев се съмнявал, че всички социалисти ще гласуват за Йосифов. Социално слабите например как щели да реагират на изказванията му за това, че не си знаел парите, а жена му имала 80 милиона.
Един от присъстващите представители на БЗНС заяви, че  избора  на Венцислав Йосифов за кмет се дължал на липсата на личност, която да обедини социалистите. Според него в българската история банкерите никога не са били привлекателни и в София Йосифов нямал шансове.
Бояджиев, председател на Предизборния щаб на Народния съюз, направи кратък анализ на предизборната подготовка на съюза. В местните избори. Народният съюз отивал с изборния дял на БЗНС, ДП, БЗНС "Никола Петков". Той определи поведението на коалицията като "грозна сила", която тепърва ще набира скорост. Според него на тези избори те ще се представят 2, 2,5 пъти по-добре от парламентарните. Народният съюз не разчитал само на гласовете на своите членове, а на много по-обхватна подкрепа. По въпроса за финансирането на Народния съюз за изборите Бояджиев поясни, че те са предвидили минимални и максимални средства, съобразени със.законите. Основно разчитали на своите — — членове, симпатизанти и на позволените от закона начини. Бояджиев подчерта, че те разчитали в голяма степен на българите в чужбина, но не и на икономически групировки. Финансовите им средства нямало да им бъдат достатъчни, но те разчитали най-вече на безценния си капитал - хората. Г-н Бояджиев завърши с думите: "Бедни, но честни, а не опозорени!" Народният съюз ще организира семинар за местните избори в Ямбол през този уикенд.
Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СДС

Дата: 26.09.1995
Участващи: Иван Костов, Александър Божков, Писаров, Петър Стоянов
Засегнати проблеми:
1. Информация за хода на регистрацията в избирателните комисии
2. Подготовка за местните избори
3. Анализ на ситуацията след искането на вот на недоверие на кабинета.
4. Финансирането на предизборната кампания на СДС
5. Емисар на СДС е бил при Мултигруп?
6. Местните избори в София
7. МВФ по въпроса за приватизацията.

Резюме на текста:
Дневният ред на заседанието на Националния изпълнителен съвет на СДС е бил следният:
1. Информация за хода на регистрация в избирателните комисии
2. Подготовка на предизборната кампания по места
3. Анализ на ситуацията след поискания вот на недоверие на кабинета от страна на СДС.

Г-н Писаров информира, че в повечето селища СДС се е регистрирала под номер едно. В 85 процента от селищата СДС е в коалиция с други политически партии за избора на кмет, а в 1/4 от тях - в коалиция по отношение на избора за съветници. Коалиционната палитра била много широка. В много случаи СДС застава зад кандидатури на други партии - особено в малките села и градчета.

Иван Костов съобщи, че официалното национално откриване на предизборната кампания на СДС ще започне с митинг на 01.10.95 г. от 17:00 часа на площад "Александър Невски". На 30.09.95 кампанията ще бъде открита в Пловдив, тъй като тогава е празникът на Стария град. На 02.10.95 г. във Варна. Председателят на СДС информира, че са одобрили идеята за основен афиш на кампанията им. След пожелано от страна на журналистите конкретизиране на финансовата страна на кампанията, Иван Костов съобщи, че няма да има централно финансиране, а само няколко национални афиши ще са финансирани от централата на СДС.

След това Иван Костов направи кратък коментар на предизборното положение в столицата. Според него обстановката в София е станала изключително сложна след номинирането на Венцислав Йосифов от БСП. Неизбирането на партиен кандидат било знак за слабостта на БСП. За Венцислав Йосифов щели да гласуват и несоциалисти. Около независимите кандидатури за кметове г-н Костов подчерта, че те се надпреварвали кой ще спечели най-голям актив от отрицанието на политиката и политиците като цяло. А според него било много недостойно да плюеш политиците и в същото време да се изкачваш по политическата стълбица. Така че на политическата сергия в кметските избори за София щяло да има няколко вида янчулевци.

Стана ясно, че в Кърджали СДС издига свой кандидат за кмет - Пламен Иванов, БСП заставало зад кандидатурата на земеделец, а ДПС излиза с председателя на Общинския си съвет - Расим Муса. За това как ще гласува СДС на втория тур в Кърджали било въпрос на местната им организация, но едно било сигурно, а именно че е изключено да подкрепят кандидат на БСП. Окончателното си решение щели да вземат, след като се види разпределението на гласовете в първия тур. По повод на Кърджали Иван Костов уточни, че в този град не се е срещал с Ахмед Доган, както са писали в пресата.

Третата голяма тема на пресконференцията бе вотът на недоверие на кабинета, поискан от СДС в парламента. Председателят на СДС направи изявление по този въпрос. С него той се обърна към командващия войските на Министерството на транспорта, към командването на поделение 58410, към синдикатите и към женските организации, за да им обърне внимание, че се извършва закононарушение като се използват войниците като работна сила на частни обекти, че е нарушено трудовото законодателство в България и гражданското общество не може да остане безучастно и след поискания вот на недоверие към министър-председателя. Пълният текст на изявлението е публикуван във в-к "Демокрация" от 27.09.1995 г.

Изводите, които СДС е направило след искането на този вот, са следните:

1. ПГ на БСП не е гласувала монолитно. Минимум 3-4 депутати от БСП са подкрепили искания вот. Основанието за толкова категорично твърдение е яснотата, която има СДС за това как е гласувала ПГ на БББ, поясни Иван Костов. Дори да се приеме, че от ПГ на ДПС някой е отхвърлил вота, това означава, че още повече депутати от БСП са го подкрепили.

2. Петър Стоянов допълни, че Жан Виденов не е бил убедителен в това, как кабинетът ще се справи с престъпността. Освен това искането на вот на недоверие не можело да бъде определяно като губене на време. Според Стоянов Жан Виденов нямал правото да определя опозицията като ненужна, защото българската опозиция не била декорация на ревера на министър-председателя, когато трябвало да се представи пред света демократичността на лявото управление, а тя е присъщ елемент на демокрацията.

3. БСП е изгубило голяма част от общественото доверие.

4. Подкрепата на другите опозиционни сили не била такава, каквато очаквали. Иван Костов не счита, че СДС е самотна опозиция. С нея са гласували ДПС и Народния съюз.

Другата интересна тема от пресконференцията бе подхваната от репортер, според когото депутат от БСП твърдял, че емисар на СДС е ходил при Мултигруп и възникналия въпрос - какво е искал от тях. Петър Стоянов веднага реагира и попита "ние от тях или те от нас". Иван Костов заяви, че никой от щаба на Стефан Софиянски не се е срещал с представители на Мултигруп, за да иска или да взема пари. Имало обаче нещо друго. Мултигруп имали проблем с Жан Виденов и си търсели рамо, на което да се изплачат, но то нямало да бъде на СДС. Към никого от едрия капитал СДС не се обръщало с предложение или искане за нещо, защото синята коалиция им нямала доверие. На времето Мултигруп станал гарант на СДС, за да могат да изтеглят предизборен заем от държавата, а сега твърденията им били толкова далеч от истината.

Александър Божков допълни, че Мултигруп например в Русе съвсем ясно се е обвързал с БСП по отношение на кандидатурата за кмет на града. Освен това Димитър Иванов, вицепрезидент на Мултигруп, е от този кръг политически лица, които издигнаха кандидатурата на Венцислав Йосифов.

В последните минути на пресконференцията Александър Божков информира присъстващите за исканията на Международния валутен фонд по въпроса за приватизацията. България трябва да изготви списък на предприятията, да раздаде приватизационните бонове, да приеме закон за приватизационните бонове, да приеме поправките в Закона за приватизацията.
Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

 

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ПРЕСЦЕНТЪР НА РЕНЕТА ИНДЖОΒΑ

Дата: 27.09.1995
Участващи: Ренета Инджова и нейният екип.

Резюме на текста:
В читалище "Славянска беседа" Ренета Инджова откри предизборния си пресцентър. Тя съобщи, че е готова с програмата си, която е със заглавие: "Проект за съживяване на София". Но официалното представяне на програмата й ще бъде на 29.09.95 г. в НДК, зала 3, когато Народния съюз ще открие предизборната си кампания. Г-жа Инджова призова политическите си опоненти към един толерантен тон. По време на самата пресконференция при провокиращи въпроси от страна на журналистите за нейните конкуренти в предизборната борба, тя нито веднъж не подаде и отказваше да направи коментари за качествата им.

Г-жа Инджова представи екипа, с който ще работи в кампанията за местните избори. Ръководител е Ст. Попов, тил - Веско Методиев, шефа на Националния пресцентър на Народния съюз — Антоанета Бойчева, отговарящ за пресцентъра й - Маргарита Вълковска, организационно осигуряване - Цонко Цонков, координатор - Румяна Станкова.

По въпроса за финансирането - Инджова заяви, че то е съвсем скромно. Според нея там, където имало много пари, имало слаби каузи.

На въпрос дали Ренета Инджова се вижда като "и сам воинът е воин", тя отговори, че нещата са се променили и тя се ползва с подкрепата на Народния съюз. По-нататък в разговорите Ренета Инджова призова обществеността да заеме ясна гражданска позиция в избора за кмет на София.

Сътрудник от ИО, отразил събитието: Силвия Петрова

 

 3. Българска партия ЛИБЕРАЛИ и Патриотичен съюз в централната преса


26.09.1995 в."Пари"
ПАРТИИТЕ ОТ ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА обявиха вчера в Хасково своята кандидатура за кмет на общината. Това е 36-годишният Атанас Василев - лидер на общинската организация на БСП в Хасково. Кандидатурата му се подкрепя и от Патриотичния съюз в града. Листата на общинските съветници на левицата се оглавява от тримата лидери на партиите в коалицията.

26.09.1995 в."Новинар"
БСП И КОАЛИЦИЯ И ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ подписват днес политическо споразумение за предстоящите избори.

27.09.1995 в. „Дума"
ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ В СОФИЯ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ ВЕНЦИСЛАВ ЙОСИФОВ ЗА КМЕТ - да участват съвместно в предстоящите избори за местна власт на територията на Столичната община и да подкрепят кандидатурата на Венцислав Йосифов за кмет на София се договориха Демократичната левица и Патриотичният съюз в столицата. Политическото споразумение между софийските организации на коалицията БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПΚ "Екогласност" и Патриотичния съюз ,в който влизат Българска партия Либерали, движението "Воля за България" и ПК "Демократичен съюз на жените", бе подписано вчера от Александър Маринов и Светлана Шаренкова. То предвижда двете коалиции да издигат общи кандидати за кметове на райони и кметства, както и общи листи за общински и районни съветници. Те ще разработват обща програма за управлението и развитието на Столичната община.

27.09.1995 в. Новинар"
БСП И КОАЛИЦИЯ и Патриотичен съюз подписаха вчера предизборно споразумение. Съюзът ще подкрепя червените кандидатски листи за кметове и общински съветници.

27.09.1995 в."Пари"
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ в местните избори подписаха вчера софийските организации на коалиция БСП, БЗНС „Ал. Стамболийски“ и ПК „Екогласност“ с предизборна коалиция Патриотичен съюз, която включва Българска партия Либерали, Движение Воля за България и ПК Демократичен съюз на жените. Страните се споразумяха да подкрепят кандидатурата на Венцислав Йосифов.

27.09.1995 в."3емя"
ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ - ЗАЕДНО НА ИЗБОРИТЕ В СОФИЯ - Столичните организации на БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски", ПК "Екогласност" и Предизборната коалиция Патриотичен съюз - Българска партия Либерали, движение "Воля за България" и ПК "Демократичен съюз на жените" подписаха вчера споразумение за съвместно участие в местните избори. Двете коалиции ще подкрепят кандидатурата за столичен кмет на Венцислав Йосифов. Според лидерите Александър Маринов и Светлана Шаренкова кандидатите за кметове е необходимо да бъдат неполитически фигури, които да поемат ангажимент към гражданите, а не към партийни централи. Партньорите ще издигнат и общи кандидати за районни кметове, както и общи листи за общински и районни съветници.

28.09.1995 в."24 часа"
ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ СЕ ЯВИ САМОСТОЯТЕЛНО на местните избори в Плевен, Ямбол и Смолян, каза Борислав Цеков. В тези градове съюзът и БСП не успели да се договорят за общи кандидатури и нямали подписано споразумение.

28.09.1995 в."3емя"
ПАТРИОТИЧНИЯТ СЪЮЗ ЩЕ ПОДКРЕПИ ЛИЧНОСТИ ЗА КМЕТОВЕ - В по-голямата част от общините на страната Патриотичният съюз ще се яви на местните избори заедно с Демократичната левица. В Плевен, Ямбол и Смолян обединението на Българска партия Либерали, движението "Воля за България" и Демократичният съюз за жените ще издигне и свои кандидатури за кметове. В Кърджали Патриотичният съюз ще подкрепи независимата кандидатура за кмет на д-р Георги Георгиев, зад когото застава и БСП. След парламентарните избори през декември в ПС останаха само посочените три формации. С партия "Нова България" са осъществени неформални контакти след смяната на нейното ръководство. Вероятно е тези контакти да прераснат и в официално сътрудничество.

28.09.1995 в. "Дума"
БПЛ ОСЪДИ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ЕС - Вчера Изпълнителното бюро на Българска партия Либерали е приело становище във връзка с решението на Съвета на министрите на страните - членки на Европейския съюз да постави България в списъка на "рисковите" държави .То ще бъде разпространено веднага до посланиците на страните - членки на ЕС .В него БПЛ обвинява ЕС, че това решение е израз на едно недвусмислено политическо отношение спрямо България.


4. ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ΓΡ. СОФИЯ МЕЖДУ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ И БСП
26.09.95  г.

СВЕТЛАНА ШАРЕНКОВА:
… между предизборна коалиция Патриотичен съюз - Българска Партия Либерали, Демократичен съюз на жените и Воля за България и коалиция БСП, БЗНС "Александър Стамболийски" и ПК "Екогласност".
Аз смятам, че това е един много положителен факт в сегашната ситуация в предизборната кампания, тъй като на София е необходима широка политическа и обществена подкрепа, широк политически и обществен консенсус на национално отговорни сили, които да могат да формират едно отговорно и ефективно управление на местната власт. Надявам се, че след тези избори в местните органи на властта наистина ще влязат хора компетентни, отговорни, професионалисти, хора, обърнати към проблемите на София, към проблемите на отделните райони, към проблемите на всеки един гражданин. На София е необходим неполитически ангажиран кмет, кмет, който да поеме ангажименти към столичани, а не към партийни централи. Ето защо ние даваме заедно с нашите партньори своята партийна подкрепа на г-н Венцислав Йосифов, към който ние не отправяме конкретни политически ангажименти и тяснопартийни задачи. Г-н Венцислав Йосифов е един доказан управленец, един доказан стопанин и професионалист, който може да управлява хора, който може да работи по конкретни програми, който може да изведе София, така че тя да стане достоен европейски град. Ето защо ние тръгваме към предизборната кампания за София не с желание за конфронтация и омраза към опонентите и противниците, а с вяра, надежда и любов за това, че София наистина ще стане достоен град.
Благодаря ви.

АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ:
Уважаеми дами и господа, ако си спомняте, първото споразумение, което подписа БСП в София, беше с Партия Либерали, аз имах удоволствието да извърша това действие с г-жа Шаренкова. Последното споразумение, което подписа нашата коалиция, е с коалицията Патриотичен съюз и удоволствието е двойно не само заради уголемяването на нашата политическа общност. Аз съм убеден, че ние правим верния избор по три причини:
Първо, защото разширяваме възможностите за едно сътрудничество в името на гражданите и в името на нашия град, при това сътрудничество, което се основава на прагматични и съвършено ясни цели.

Второ, защото се договаряме за подкрепа на кандидати за кметове и съветници, които ще робуват не на някакви теснопартийни повели, а интересите на всички нас и които са отлични професионалисти и почтени хора.

И трето, защото нито политиката, нито изборите свършват на 29-ти октомври и аз се надявам, че ние полагаме трайните, вече, основи на едно бъдещо сътрудничество, което се надявам да бъде много полезно за нашата страна.
Благодаря ви и както се казва - на добър час!

 

 5. ДЕКЛАРАЦИЯ

Изпълнителното Бюро на Българска партия ЛИБЕРАЛИ изразява остър протест срещу решението на Съвета на министрите на Европейския съюз, с което България е включена в негативния списък на т.нар. "рискови държави". Настоявайки за още по-категорична и адекватна реакция на официалните български институции, ние смятаме, че това решение е израз на недвусмислено политическо отношение спрямо нашата страна, което поставя на изпитание конструктивните отношения и сътрудничеството между България и ЕС.

Новата "желязна завеса", която спускат европолитиците пред гражданите на една държава - асоцииран член на ЕС, каквато е България, се разминават съществено с духа и принципите на хелзинкските документи, с водените двустранни разговори и поети взаимни ангажименти със страните от ЕС.

В българското общество е постигнат широк консенсус за интегрирането на България в европейските структури. Настойчивостта, с която Европейският съюз продължава политиката си на унизително третиране на българските граждани обаче, е в състояние да разколебае този консенсус. И ако в краткосрочен план подобно развитие носи негативи преди всичко за България, то в дългосрочна перспектива евросъюзът също ще почувства последиците от него. Защото разделението на Европа и дискриминирането на гражданите на някои европейски държави е политика от едно отминало време и няма нищо общо с общоевропейските ценности.

Петко Симеонов, Πредседател на Българска партия ЛИБЕРАЛИ

25.09.1995 г. гр. София