27 юни 1990

СОФИЯ, 27 ЮНИ 1990 ГОДИНА                                   БРОЙ 125 /143/

СОФИЯ, 27 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ПРИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


КЛУБЪТ Е УЧРЕДЕН ПРЕЗ АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ.

1.БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ ИСТИНАТА ЗА СВОИТЕ ЖЕРТВИ, ИСТИНАТА ЗА СВОИТЕ ПАЛАЧИ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ НИКОГА ВЕЧЕ КОШМАРЪТ НА МИНАЛОТО.
2.НА ОСНОВАНИЕ ПРОУЧЕНА И ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСТЪПКИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕАБИЛИТИРАНЕ НА НЕВИННО ЗАГИНАЛИ, ПРЕСЛЕДВАНИ И РЕПРЕСИРАНИ ГРАЖДАНИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ РДП, ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ БЕЗПАРТИЙНИ.
3. ДА ПОДГОТВЯ И ВНАСЯ СПИСЪЦИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОБЯВЯВАНЕ ПОЛИТИЧЕСКА И ГРАЖДАНСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИ ГРАЖДАНИ.
4. ДА ОСИГУРЯВА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ И ПОМОЩ ПРИ ОТКАЗИ ОТ СТРАНА НА СЪДЕБНИ ОРГАНИ, ДЪРЖАВНИ ИНСТАНЦИИ И ВЕДОМСТВА ЗА ИЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ НА РЕПРЕСИРАНИ ГРАЖДАНИ, КАКТО И ДЕЙСТВИЯ ПРЕД ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СЪДЕБНА РЕАБИЛИТАЦИЯ.
5. ДА ОКАЗВА МОРАЛНА И СПОРЕД ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СИ МАТЕРИАЛНА ПОМОЩ НА РЕПРЕСИРАНИ ЧЛЕНОВЕ НА РДП И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
6. ДА ЗАПОЗНАВА ОБЩЕСТВЕНОСТТА С ВСИЧКИ ИЗВЪРШВАНИ РАЗКРИТИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И ДА СЕ СТАРАЕ ДА УВЕКОВЕЧИ В ПАМЕТТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВСИЧКИ ИМЕНА НА ГРАЖДАНИ, ЗАГИНАЛИ ИЛИ РЕПРЕСИРАНИ ПОРАДИ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИ РАЗБИРАНИЯ.
7. ДА СЕ БОРИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА СПЕЦИАЛИСТИ - ЖУРНАЛИСТИ, ИСТОРИЦИ ИЛИ ЗАСЕГНАТИ ОТ РЕПРЕСИИТЕ ГРАЖДАНИ ДО АРХИВИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЕДОМСТВА И ИНСТИТУЦИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И РЕПРЕСИИ СПРЯМО ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА.
8. ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, КАСАЕЩИ ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ.
9. ДА ПРОУЧВА СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА РДП ИЛИ НЕЙНИ СИМПАТИЗАНТИ, ПОТЪРСИЛИ СЪДЕЙСТВИЕТО НА КЛУБА ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ НА ТЕХНИТЕ ПРАВА.
10. ДА СЕ БОРИ ЗА ПЪЛНОТО ПРЕМАХВАНЕ НА ПРИВИЛЕГИИТЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕХНИЯ ХАРАКТЕР, УНАСЛЕДЕНИ ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ.
11. ДА СЪДЕЙСТВУВА АКТИВНО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ЗНАНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА И СВОБОДИ.
12. АКТИВНО ДА СЪТРУДНИЧИ С ПОДОБНИ КЛУБОВЕ, СФОРМИРАНИ КЪМ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ИЛИ НЕЗАВИСИМИ СДРУЖЕНИЯ, КАКТО И С ОРГАНИЗАЦИИ ЗАД ГРАНИЦА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ В ЗАЩИТА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА.
13. ДА СЕ БОРИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ В БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ТРЕТИРАЩИ ПО УНИЗИТЕЛЕН НАЧИН ПРАВАТА НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАЩИ СВОБОДНОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА.
14. ДА НЕ ДОПУСКА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СЪДЕБНИ РАЗПРАВИ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ НАД СВОБОДОМИСЛЕЩИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ПОЛ И ДР.
15. КЛУБЪТ СЕ ОБЯВЯВА ЗА МИРЕН ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ДЕМОКРАТИЧЕН СТРОЙ, ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ И СИНДИКАЛЕН ПЛУРАЛИЗЪМ, ЗА НЕНАСИЛИЕ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА, ЗА ВЕРСКА И ЕТНИЧЕСКА ТЪРПИМОСТ И РАЗБИРАТЕЛСТВО.

КЛУБЪТ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. РАБОТИ НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА И В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С УСТАВА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, С ПРИНЦИПИТЕ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА ПАРТИЯТА И В НЕЙНАТА ПРОГРАМА.

КЛУБЪТ ЩЕ РАБОТИ В ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И НА БАЗАТА НА ДЪЛБОКО ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ЗАЧИТАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ С НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ПРИ БЗНС "Н. ПЕТКОВ", КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КАКТО И СФОРМИРАНИТЕ ПОДОБНИ КЛУБОВЕ КЪМ ДРУГИ ПАРТИИ, ВЛИЗАЩИ В СЪСТАВА НА СДС.

КЛУБЪТ ЩЕ УСТАНОВИ ВРЪЗКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО И С МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ИЗВЕСТНИ КАТО ВОДЕЩИ В БОРБАТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА, КАТО "АМНЕСТИ ИНТЪРНЕШЪНАЛ" И ПР.
КЛУБЪТ ЩЕ НАБИРА СРЕДСТВА ОТ ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯ И ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

ПРИ ОБРАЗУВАНЕ НА ФИЛИАЛИ НА КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НРБ ТЕХНИТЕ СЕДАЛИЩА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ СЕДАЛИЩЕТО НА СЪОТВЕТНАТА МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.

ЧЛЕН НА КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ЧЛЕН НА РДП ИЛИ НЕИН СИМПАТИЗАНТ, НЕПРИНАДЛЕЖАЩ КЪМ ДРУГИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА ЛИЦА, КОИТО НЕ ИЗКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ - ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ДУХОВНО, С КРИМИНАЛНИ ПРИСЪДИ, С НЕМОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ И ДР.

В ЦЯЛАТА СИ ДЕЙНОСТ КЛУБЪТ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА ЗАЧИТАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И УСТАВНИТЕ СИ ПОЛОЖЕНИЯ.

РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ:
- ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО Е И НЕГОВ ГОВОРИТЕЛ
- КООРДИНАТОР
- ИНИЦИАТИВНО БЮРО
- ОРГАНИЗАЦИОННО БЮРО СЕДАЛИЩЕ: ГР. СОФИЯ

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: СОФИЯ, БУЛ. "ДОНДУКОВ" 39, 4 ЕТАЖ. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЗА КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /СДС/.


СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 42-ГОДИШНО ТОТАЛИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ НА 10 И 17 ЮНИ Т.Г. У НАС ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПРОВЕДАТ СВОБОДНИ, ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА    БЯХА ПОДПИСАНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАВНОСТОЙНО УЧАСТИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДНА ВОЛЕИЗЯВА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ.
ВЪПРЕКИ ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ УПРАВЛЯВАЩАТА БКП, ПРЕИМЕНУВАНА ПО-КЪСНО В БСП, НЕ ИЗПЪЛНИ НАПЪЛНО НИТО ЕДИН ОТ ТЕЗИ ДОКУМЕНТИ.
ДВУЕДИНСТВОТО "ПАРТИЯ - ДЪРЖАВА" СЛОЖИ СВОЯ ОТПЕЧАТЪК ВЪВ ВСИЧКИ ЕТАПИ НА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ.

ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ В ЛИЦЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, БЪЛГАРСКИТЕ ПОСОЛСТВА В ЧУЖБИНА, ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ, КМЕТСТВАТА И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА НЕ ОСИГУРИХА РАВНОСТОЙНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. НА ПОВЕЧЕТО МЕСТА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДС НЕ ПОЛУЧИХА НАВРЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ПРЕДИЗБОРНИ КЛУБОВЕ И ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА. НЕРАВНОСТОЙНИ БЯХА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНИ АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ.

НАРЕД С ТОВА ВЪПРЕКИ ПРИЕТИЯ КОДЕКС ЗА ЕТИКАТА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В СВОЯТА ПРОПАГАНДА БСП СИ СЛУЖЕШЕ С НЕЕТИЧНИ И НЕЧЕСТНИ СРЕДСТВА. ТЯ ПРЕДСТАВЯШЕ В НЕВЯРНА СВЕТЛИНА КАКТО ОБРАЗА НА СДС, ТАКА И НЕГОВИТЕ ИДЕИ, ПЛАТФОРМА И ЦЕЛИ. МИЛИОНИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ БЯХА ПОДЛОЖЕНИ НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА МАНИПУЛАЦИЯ. ЦЕЛТА БЕ ДА СЕ СЪЗДАДЕ МАСОВА ПСИХОЗА НА СТРАХ ОТ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ФАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАНА СЛОЙ ОТ БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, КОЙТО ДА НЕ БЪДЕ ЗАПЛАШВАН, ЧЕ АКО СДС СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ, НЕГОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЩЕ СЕ ВЛОШИ.
ЗАПЛАХИ С ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА, ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА И ПРИДОБИВКИ, УВОЛНЕНИЕ ОТ РАБОТА И ДРУГИ БЯХА ОБИЧАЙНИ СРЕДСТВА, С КОИТО СИ СЛУЖЕХА МНОГО ПАРТИЙНИ СЕКРЕТАРИ И АКТИВИСТИ НА БСП, КМЕТОВЕ, РЪКОВОДИТЕЛИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕ, ПРИВЪРЖЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА СДС. НЯКОИ ОТ ТЕЗИ ЗАПЛАХИ БЯХА ПОДКРЕПЕНИ И С ДЕЙСТВИЯ.

ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ ВНЕСОХА НЕНАВРЕМЕННОТО И НЕТОЧНОТО ИЗГОТВЯНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИТЕ НАРОДНИ СЪВЕТИ, А ТАКА СЪЩО И НЕДОБРОТО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РАЙОННИТЕ И СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ. ПРЕЗ ДВАТА ДНИ НА ИЗБОРИТЕ БЯХА КОНСТАТИРАНИ СТОТИЦИ НАРУШЕНИЯ КАКТО НА ЗАКОНА, ТАКА И НА ПРОЦЕДУРАТА. НА МНОГО МЕСТА БЕ НАРУШЕНА ТАЙНАТА НА ГЛАСУВАНЕТО. ДО ГЛАСУВАНЕ БЯХА ДОПУСНАТИ ХОРА БЕЗ ПАСПОРТИ, КОИТО УДОСТОВЕРЯВАХА САМОЛИЧНОСТТА СИ С ШОФЬОРСКИ КНИЖКИ, СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ БЕЗ СНИМКИ, СТАРИ ПАСПОРТИ И ПР. СЪЩЕВРЕМЕННО МНОГО БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, НЕ МОЖАХА ДА ГЛАСУВАТ, ТЪЙ КАТО НЕ БЯХА СЪЗДАДЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА.

НАРУШЕНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИ ОФОРМЯНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ И БЮЛЕТИНИТЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ФАЛШИФИКАЦИИ. СТОТИЦИ ПРОТОКОЛИ НЕ БЯХА ОФОРМЕНИ СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА, А МНОГО ОТ ТЯХ СА С НЕТОЧНИ И НЕВЕРНИ ДАННИ.

КАТО ВЗЕМА ПРЕДВИД НЕРАВНОСТОЙНИТЕ УСЛОВИЯ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И НАЧИНА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОЦЕНЯВА ИЗБОРИТЕ КАТО ТОТАЛНО МАНИПУЛИРАНИ И ЧАСТИЧНО ФАЛШИФИЦИРАНИ. ТЕ ДОКАЗАХА, ЧЕ БСП СИ ОСТАВА ТОТАЛИТАРНА ПАРТИЯ, КОЯТО НЕ БЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРИЕМЕ И ОТСТОЯВА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ВЪПРЕКИ ТОВА НИЕ ПРИЕМАМЕ, ЧЕ РЕШЕНИЕТО ЗА ТЯХНАТА ЗАКОННОСТ ИЛИ НЕЗАКОННОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЗЕТО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.
СЪЩЕВРЕМЕННО КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ОЦЕНЯВА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ КАТО КРУПНА ПОБЕДА НА СДС. СДС ПОСТИГНА УСПЕХ, КОЙТО МУ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГАРАНТИРА ПРИЕМАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ И УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, ДА ЗАЩИТИ ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА НАРОДНОСТНА, РЕЛИГИОЗНА, ПАРТИЙНА И КАКВАТО И ДА Е ДРУГА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,
ВЪПРЕКИ ВСИЧКО НИЕ ПОБЕДИХМЕ!
РЕШИТЕЛНАТА КРАЧКА КЪМ ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА СТРАНАТА Е НАПРАВЕНА.
ПРЕДСТОЯТ НОВИ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ. ТЕ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА БЪДАТ ЛИКВИДИРАНИ ОКОНЧАТЕЛНО И БЕЗВЪЗВРАТНО ВСИЧКИ СТРУКТУРИ НА ТОТАЛИТАРИЗМА.

СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!
ДЕМОКРАЦИЯТА Е НАШЕТО НЕОТМЕНИМО БЪДЕЩЕ И НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ КЪМ АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СТАНАТ КРАЙЪГЪЛЕН КАМЪК В ИЗГРАЖДАНЕТО НА СВОВОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ!

СОФИЯ, 25 ЮНИ 1990 Г.             КООРДИНАЦИОНЕН  СЪВЕТ НА СДС

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ИЗДИГА ВИСОКО СВОЯ ГЛАС НА ПРОТЕСТ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТНОСНО НЕПРАВОМЕРНОСТТА НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ПЕРИОД И ДИСКРИМИНИРАНЕТО НА ПАРТИИТЕ, КОИТО НЕ ПОДДЪРЖАТ БКП /БСП/, СДС И БЗНС.

1. НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ БЕ ПРЕДОСТАВЕНО ОБЩО 3,5 МИНУТИ ТЕЛЕВИЗИОННО ВРЕМЕ /ВЕДНЪЖ 2 МИНУТИ И ВЕДНЪЖ - 1,5/ В "ПРЕДИЗБОРНО СТУДИО". ТОВА БЕШЕ НАПРАВЕНО СЛЕД СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ НАУЧИ ЗА БНРП ЕДВА СЛЕД КРАЙНИЯ СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ПО ТОЗИ НАЧИН НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ СА ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГЛАСУВАТ ЗА ПАРТИЙНАТА НИ ПЛАТФОРМА, ДА НЕ ГОВОРИМ, ЧЕ НА СЪЩАТА УЧАСТ СА ПОСТАВЕНИ И НАШИТЕ ПАРТИЙНИ ЧЛЕНОВЕ, ОФОРМИЛИ СВОИ ДРУЖЕСТВА, СЛЕД КАТО НАУЧИХА ЗА НАШЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ. СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ НА ПАРТИЙНИЯ НИ ВЕСТНИК "БЪЛГАРСКИ ГЛАС" МНОГО ХОРА ОТ ПРОВИНЦИЯТА И СТОЛИЦАТА ИЗКАЗАХА ЖЕЛАНИЕ ДА ГЛАСУВАТ ЗА НАШАТА ПАРТИЯ, НО ПОРАДИ ЛИПСА НА РЕГИСТРИРАНИ КАНДИДАТИ ТЕ НЕ МОГАТ ДА ДАВАТ СВОБОДЕН ИЗРАЗ НА ВОЛЯТА СИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.

2. ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ ОТ КОИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ БЕШЕ ПРЕДЛОЖЕН И ОБСЪДЕН ЗАКОНЪТ ЗА ИЗБОРИТЕ И КАК ПО ТОЗИ "ДЕМОКРАТИЧЕН" ЗАКОН МОГАТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ДАВАТ СВОБОДНО ГЛАСА СИ ЗА ПРОГРАМАТА И ПЛАТФОРМАТА НА ДАДЕНА ПАРТИЯ ИЗВЪН "ОФИЦИАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ" В ЛИЦЕТО НА СДС, АКО НЯМА В ДАДЕН ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ИЗДИГНАТИ ПО МНОГОМАНДАТНАТА СИСТЕМА? И КАК ПО ТОЗИ НАЧИН ДАДЕНА "МАЛКА ПАРТИЯ” БИ МОГЛА ДА НАБЕРЕ НЕОБХОДИМИТЕ Й 4 ПРОЦЕНТА, АКО ПО ТОЗИ ЗАКОН НЕ МОГАТ ДА ГЛАСУВАТ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ПРИЕМАТ ПЛАТФОРМАТА НА ДАДЕНА ПАРТИЯ, БЕЗ ДА СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ЛИЧНОСТИТЕ, ИЗДИГНАТИ ПО ЕДНОМАНДАТНАТА СИСТЕМА.

3. НА ПРАКТИКА СЕ ОКАЗВА, ЧЕ ТАКИВА ПАРТИИ ИМАТ МНОГО ПОВЕЧЕ ГЛАСОВЕ, КОИТО БИХА БИЛИ ПОДАДЕНИ ЗА ТЯХ, АКО ДЕКЛАРИРАНАТА РАВНОСТОЙНОСТ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОПАГАНДА БЕШЕ СПАЗЕНА. НО СРЕДСТВАТА, ОТПУСНАТИ ЗА ТАЗИ ПРЕДИЗБОРНА ПРОПАГАНДА, ВСЕ ОЩЕ НЕ СА РАЗПРЕДЕЛЕНИ, КАТО ОБРАБОТКАТА ИМ ЩЕ ЗАВЪРШИ ЕДИН ДЕН СЛЕД ИЗБОРИТЕ

ПРАКТИКА СЕ ОКАЗВА, ЧЕ Т.НАР. "ПРОПОРЦИОНАЛНА СИСТЕМА" НА ГЛАСУВАНЕ НЕ Е НИКАКВА ДРУГА, ОСВЕН ВАРИАНТ НА МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА /ЛИЧНОСТНА/.

4. ДО КРАЯ НА СРОКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ НЕ БЕШЕ ИЗРАБОТЕНА МЕТОДИКАТА НА ГЛАСУВАНЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПОЛУЧАВАШЕ РАЗЛИЧНА И ПРОТИВОПОЛОЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЧИНА НА РЕГИСТРАЦИЯ И ЗА ТОВА ДАЛИ ЩЕ ИМА ЦЕНТРАЛНА ЛИСТА, КАКТО БЕШЕ ПРОЕКТИРАНО НАЙ-НАПРЕД, ИЛИ НЯМА ДА ИМА. ТЪРСЕНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦИК ИЛИ РАЙОННИТЕ ИК ОСТАВАШЕ БЕЗ РЕЗУЛТАТ, Т.Е. НЕ МОЖЕХА ДА СЕ НАМЕРЯТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. ПО ТОЗИ НАЧИН ДО ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ НИКОЙ ОТ НАС НЕ ЗНАЕШЕ КАК ТОЧНО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ КАНДИДАТИТЕ НИ.

5. СРЕЩУ РАЗЛИЧНИ НАШИ ЧЛЕНОВЕ В ПРОВИНЦИЯТА БЯХА ПУСНАТИ В ХОД ШАНТАЖ И ЗАПЛАХИ, ТОВА Е ПОСОЧЕНО ВЪВ В. "БЪЛГАРСКИ ГЛАС", БРОЙ 3-4. ОТ ХАСКОВСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НЕ БЕШЕ ПОДАДЕНА В ЦИК МНОГОПАРТИЙНАТА ЛИСТА ПО ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА, КАТО ПРОИЗВОЛНО БЕШЕ ИЗБРАН САМО ЕДИН ОТ КАНДИДАТИТЕ НИ И РЕГИСТРИРАН В ЦИК. ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОВА Е ГРЕШКА НА ХАСКОВСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ТЯ НЕ БЕШЕ ПОПРАВЕНА, А НА ПРОТЕСТА НИ ПРЕД ЦИК БЕШЕ ОТГОВОРЕНО ПОДИГРАВАТЕЛНО, ЧЕ ТАЗИ ГРЕШКА ЩЕ СЕ ОПРАВИ ПРИ СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ. ИЗПРАТЕНИТЕ ПРИ НАС ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА 7 МАЙ ЗА БУРГАС /ПИСМОТО С КЛЕЙМО НА ПЕЧАТА СЕ ПАЗИ/ БЯХА ПОЛУЧЕНИ ОТ НАШИЯ КАНДИДАТ НА 12 МАЙ И ПОСЛЕДНИЯТ НЕ МОЖА ДА СЕ РЕГИСТРИРА. ЧРЕЗ ЗАБЛУДА ОТ КОМИСИЯТА В ГРАД КЪРДЖАЛИ НА НАШИТЕ КАНДИДАТИ Е ПОПРЕЧЕНО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ ПО МАЖОРИТАРНАТА СИСТЕМА. РЕКЛАМНИТЕ АГИТАЦИОННИ ПРЕДИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ, ИЗПРАТЕНИ НА 21 МАЙ ЗА ЯМБОЛ ЧРЕЗ КОЛЕТНА ПРАТКА, НЕ СА ПОЛУЧЕНИ ДО 8 ЮНИ. НА ПАРТИЙНАТА НИ ОРГАНИЗАЦИЯ В ГРАД ЯМБОЛ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПРЕДОСТАВЕН КЛУБ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ И ПРОПАГАНДА.

6. ПРИ ИЗБРОЕНИТЕ УСЛОВИЯ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ СРЕЩУ НЕЯ - ПОДОБНО НА ДРУГИТЕ ПАРТИИ ИЗВЪН СДС И БКП /БСП/ - СЕ Е ИЗВЪРШИЛ ГЕНОЦИД КАСАТЕЛНО ПРЕДИЗБОРНАТА Й ПОДГОТОВКА И АГИТАЦИЯ. ПРИ СЪЗНАТЕЛНО СЪЗДАДЕНАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ НА МНОГО НАШИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ, СЪМИШЛЕНИЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА ПАРТИЯТА ДА ГЛАСУВАТ ЗА НЕЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ, ДОКАТО БКП /БСП/, СДС И БЗНС ИМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВОДЯТ ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ 45 ДНИ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ПО РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ И ПРЕСА, ПРИ МАЛКОТО ВРЕМЕ, ЗА КОЕТО БНРП ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА, ТО ТЯ СЧИТА, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ НЯМА ДА ОТГОВАРЯТ НА ЖЕЛАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА СВОБОДНА ИЗЯВА НА ВОЛЯТА МУ. БНРП СЧИТА, ЧЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЩЕ СА ОПОРОЧЕНИ И НЯМА ДА ПОКАЗВАТ РЕАЛНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ОТ ПОЛЯРИЗАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В НАШАТА СТРАНА. ЕТО ЗАЩО БНРП ПОДДЪРЖА СТАНОВИЩЕТО СИ ЗА ОТЛАГАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕСЕНТА НА ТАЗИ ГОДИНА, КОЕТО Е ИЗРАЗ НА ВОЛЯТА НА ОЩЕ ДРУГИ 16 ПАРТИИ И ОГАНИЗАЦИИ ОТ ОПОЗИЦИЯТА. В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ БНРП СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА НЕ ПРИЗНАЕ ПРАВОМЕРНОСТТА И ИСТИННОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ.

СОФИЯ, 8 ЮНИ 1990 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВТОРА ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА /РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-З".


СЕМЕЙСТВОТО И ЛИЧНОСТТА

СЕМЕЙСТВОТО И ЛИЧНОСТТА СА ОСНОВНИТЕ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ОБЩЕСТВОТО. ОТ ТЯХНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ, ХАРМОНИЧНА ФОРМА НА ЖИВОТ И ЖИТЕЙСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ЗАВИСИ ЦЯЛОСТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВАТА. ПРОБЛЕМИТЕ, ТРЕВОГИТЕ И РЕАЛИЗАЦИЯТА ИМ ВЪВ ВРЕМЕТО СА ГЛАВНИЯТ БАРОМЕТЪР ЗА ПОЛИТИКАТА И УСПЕХА НА ВСЯКА ВЛАСТ, ГЛАВЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ИЗГРАДЕНАТА ДЪРЖАВНА ФОРМА НА ЕДИН НАРОД И НЕЙНАТА СТОЙНОСТ.
СЪЮЗ "ЕРА-З" ЩЕ ИЗДИГНЕ ЗНАЧИМОСТТА НА СЕМЕЙСТВОТО И ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, ДАВАЙКИ ИМ РЕАЛЕН ГЛАВЕН СТАТУТ В ДЪРЖАВАТА.

ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОСИГУРИ: 1/ РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕОБХОДИМИЯ ЖИЗНЕН МИНИМУМ - 230 ЛВ. ЗА ВСЕКИ И 700 ЛВ. ЗА ТРИЧЛЕННО СЕМЕЙСТВО ПРИ НАСТОЯЩЕТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦЕНИТЕ.
2/ ДА СЪЗДАДЕ НОВ ДЪРЖАВЕН ОРГАН /ЗАДЪЛЖЕН/ ОТ ЗАКОНА ДА СЕ НАМЕСВА И ПРЕМАХВА В КРАТЪК СРОК НЕСПРАВЕДЛИВО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ВЪВ ВСИЧКИ НЕЙНИ ФОРМИ.
3/ ДА ЗАДЪЛЖИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВСЯКО РАВНИЩЕ ДА ОТКЛИКВАТ НА ПРОБЛЕМИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК И ДА СЕ РЪКОВОДЯТ В РАБОТАТА СИ ОТ ТЯХ.
4/ ДА ОСИГУРИ ПЕЧАТ, ЧРЕЗ КОЙТО ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ХОРАТА ДА ОТРАЗЯВАТ СВОИТЕ ТРЕВОГИ И ДА ПУБЛИКУВАТ СВОБОДНО РАЗЛИЧНИ ГЛЕДИЩА.

КАКВО Е НУЖНО НА СЕМЕЙСТВОТО
1/ ЖИЛИЩЕ, ОСИГУРЯВАЩО И ЦЯЛОСТ, И САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ.
2/ НЕОБХОДИМИЯ ФИНАНСОВ ЖИЗНЕН МИНИМУМ
3/ БИТОВО ОСИГУРЯВАНЕ С ДОМАШНИ АТРИБУТИ
4/ РАБОТА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ, ДАВАЩА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДИННО СВОБОДНО ВРЕМЕ
5/ ГАРАНТИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА НЕГОВАТА ЦЯЛОСТНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И ОТГОВОРНОСТТА МУ ЗА ИЗРАСТВАНЕ НА МЛАДАТА ЛИЧНОСТ - ОСНОВА НА БЪДЕЩЕТО.
6/ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ЖЕЛАНИЕ КАТО ОТДЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИОНИРАЩА КЛЕТКА НА ОБЩЕСТВОТО.

КАКВО ЩЕ ИЗВЪРШИ СЪЮЗ "ЕРА-3"
1/ ЩЕ ИЗИСКВА ОТ ДЪРЖАВАТА И НОВИТЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЩИНСКИ ОРГАНИ ДА ОСИГУРЯТ В МАКСИМАЛНО КРАТЪК СРОК ЖИЛИЩНИЯ ВЪПРОС.
2/ ШЕ ДАДЕ ПРИОРИТЕТ НА МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА.
3/ ПОД ФОРМА НА КРЕДИТ ЩЕ ОСИГУРИ ИЗЦЯЛО НАСТАНЯВАЩОТО СЕ СЕМЕЙСТВО С ОБЗАВЕЖДАНЕ И БИТОВА БАЗА.
4/ ЧАСТНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ФОРМАЦИИ ЩЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА РЕШАТ ЧАСТ ОТ МАТЕРИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ФОРМИРАНИТЕ СЕМЕЙСТВА КАТО ОСНОВА НА ВЗАИМНА РАБОТА.
5/ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВО ЩЕ СЕ ОТЧИТА И ОТРАЖЕНИЕТО НА ПРИЛАГАНЕТО МУ ВЪРХУ ДРУГИТЕ НЕВИННИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ЩЕ СЕ ОСИГУРИ ТЯХНАТА ЗАКРИЛА.

ЗА МАЙКАТА И ДЕТЕТО КАКВО Е НУЖНО ЗА МАЙКАТА?
1/ ОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ
2/ ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СВОБОДНО ВРЕМЕ, ХРАНИ, МЕДИКАМЕНТИ И АТРИБУТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО.
3/ ЗАЧИТАНЕ И ПРЕДИМСТВО ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ
4/ СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОБЛЕМИ, НЕРАЗРЕШЕНИ ОТ РАВНОДУШИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ.

КАКВО ПОКАЗАХА ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ЕКИПИТЕ НИ ОТ АЛТЕРНАТИВНАТА КРЪГЛА МАСА?

ЧЕСТА СРЕЩА БЯХА СЦЕНИТЕ, В КОИТО МАЙКИ С ДЕЦА В РЪЦЕ И СЪЛЗИ В ОЧИТЕ СТОЯХА ПРЕД СГРАДИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ, ТЕЛЕВИЗИЯТА, ПЛОЩАДИТЕ, В КАБИНЕТИ, В КОИТО КОРУМПИРАНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ГИ ДЪРЖАХА ПРАВИ, А ОТ КРЕСЛАТА СИ ОТГОВАРЯХА С ПРЕСТЪПНИ ПО СЪЩЕСТВО ДУМИ НА РАВНОДУШИЕ КЪМ ДЪЛБОКАТА ЗАГРИЖЕНОСТ НА МАЙКАТА.

НО ДОРИ В ПЕПЕЛТА НА ХИЛЯДОЛЕТИЯТА БОГ ДАДЕ СИЛА НА ЖЕНАТА, ЗА ДА УВЕКОВЕЧИ МАЙКАТА.

КАКВО ЩЕ НАПРАВИ СЪЮЗ "ЕРА-3" ?
1/ ЩЕ ИЗДИГНЕ РЕАЛНИЯ ОБРАЗ НА ЖЕНАТА-МАЙКА КАТО СЪЗДАТЕЛ НА НАЙ-ЦЕННИЯ ДАР - ДЕТЕТО, И ЩЕ й ДАДЕ СТАТУТ НА НЕПРИКОСНОВЕНА ЛИЧНОСТ С ПРЕДИМСТВО, ПО-ВИСОКО ОТ ТОВА НА ВСЕКИ ЧОВЕК, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОСТА, КОЙТО ЗАЕМА.
2/ ЩЕ ИЗИСКВА СУРОВА ОТГОВОРНОСТ ОТ БАЩИ, ПЪЛНОЛЕТНИ ДЕЦА, ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, КОИТО НЕ СЕ РЪКОВОДЯТ В ДЕЙСТВИЯТА СИ ОТ НУЖДИТЕ НА МАЙКАТА.
3/ ЩЕ ПРОМЕНИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО - ДОРИ В ОБЛАСТТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ФОРМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ ЖЕНА МАЙКА, КАТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ФАКТОРА ИЗРАСТВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО.
4/ ЩЕ ОСИГУРИ 7-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН НА МАЙКА С ЕДНО ДЕТЕ, 6-ЧАСОВ С ДВЕ ДЕЦА И 4-ЧАСОВ С ТРИ ДЕЦА И ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОТПУСК И СВОБОДЕН СЕДМИЧЕН ДЕН ЗА ДЕЦАТА ПРИ СЪЩОТО ЗАПЛАЩАНЕ.

РАЗВЕДЕНИ ЖЕНИ С ДЕЦА:
1/ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНО СВОБОДНО ВРЕМЕ ЗА СМЕТКА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА.
2/ ЩЕ ИМАТ ПРЕДИМСТВО ПРИ НАЗНАЧАВАНЕТО ИМ НА НОВА РАБОТА.
3/ ЩЕ ИМ СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ С ЖИЛИЩНА РАЗМЯНА В ДРУГ РАЙОН НА СТРАНАТА.
4/ СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ТРЯБВА ДА ИМ ОТПУСКА ЕЖЕМЕСЕЧНО ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМОЩ И ДА РЕАГИРА БЪРЗО ЗА КОМПЕНСИРАНЕТО НА ЛИПСВАЩИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕТО.
5/ ПРОФСЪЮЗИТЕ ДА ПОЕМАТ ЧАСТ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ТЕЖЕСТТА НА ТАКИВА ЖЕНИ И ДА ИМАТ КАУЗА В ПРОГРАМАТА СИ ЗА ТОВА.
6/ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДА ПОСТАВЯТ ПРЕДИМСТВО ПРИ РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ ИМ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО /СГО/.


ПЪРВО - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ЧЛ. 1. УСТАВЪТ ОПРЕДЕЛЯ ХАРАКТЕРА, УСТРОЙСТВОТО, ЦЕЛИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО /СГО/.

ЧЛ. 2. /1/ СЪЮЗЪТ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО Е ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ С НЕОГРАНИЧЕН СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ, НЕЗАВИСИМА ОТ ДЪРЖАВНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГАНИ И ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.
2/ СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СА ЗАКОННИ И СЕ ОСНОВАВАТ НА ЧЛ.52 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА HP БЪЛГАРИЯ.
3/ СЕДАЛИЩЕТО НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО Е В ГР. СОФИЯ, КЪДЕТО СЕ НАМИРА РЪКОВОДНИЯТ МУ ОРГАН - СЪЮЗЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ.

ВТОРО - ЦЕЛИ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
ЧЛ. 3. ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СА:
1/ АКТИВНО УЧАСТИЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА СВОБОДНО, ДЕМОКРАТИЧНО, ХУМАННО И СОЛИДАРНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ.
2/ ДА ДОПРИНАСЯ ЗА КОНСОЛИДАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ И ГРУПИ, СПОДЕЛЯЩИ ИДЕЯТА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.

ТРЕТО - СГО ОСЪЩЕСТВЯВА СВОИТЕ ЦЕЛИ ЧРЕЗ:
ЧЛ. 4 /1/ МИРНИ, НЕНАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ПРАВНИТЕ НОРМИ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ.
2/ ЗАЩИТАВА И РАЗПРОСТРАНЯВА ОСНОВНИТЕ НРАВСТВЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ХУМАННИ ЦЕННОСТИ НА ЧОВЕШКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.
3/ ПРОТИВОСТОИ НА ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА НЕОТОТАЛИТАРИЗЪМ, ШОВИНИЗЪМ, ПОЛИТИЧЕСКИ КОТЕРИИ И ИНТРИГИ, КОИТО СА В УЩЪРБ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.
4/ СЛУЖИ КАТО ОБЩЕСТВЕН РЕГУЛАТОР ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СОЦИАЛНИ НАПРЕЖЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И ГРАЖДАНСТВОТО В ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

ЧЛ. 5 /1/ ОГЛАСЯВАНЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА ИДЕИТЕ, ИНИЦИАТИВИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА СИ ОТ МЕСТЕН И НАЦИОНАЛЕН ХАРАКТЕР.
2/ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕКТОРИИ И БЕСЕДИ.
3/ ИЗДАВАНЕ НА СВОИ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ И МАТЕРИАЛИ.
4/ ОРГАНИЗИРАНЕ НА МИТИНГИ, СЪБРАНИЯ, ШЕСТВИЯ, ПОДПИСКИ, ПЕТИЦИИ И ДР.

ЧЛ. 6. СГО ОТРИЧА ВСЯКАКВИ НАСИЛСТВЕНИ И АНТИХУМАННИ ДЕЙСТВИЯ И ГИ ИЗКЛЮЧВА КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СИ.

ЧЛ. 7 /1/ ЧЛЕН НА СГО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ ПЪЛНОЛЕТЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НЕЗАВИСИМО ОТ НЕГОВАТА РЕЛИГИОЗНА, ЕТНИЧЕСКА И ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ПОЛ, РАСА, ВЪЗРАСТ, ПРОФЕСИЯ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ, КОЙТО ПРИЕМА ПРОГРАМАТА И УСТАВА НА СЪЮЗА.
2/ В СЪЮЗА МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ И БЪЛГАРИ,    ЖИВЕЕЩИ    ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В СТРАНАТА ГРАЖДАНИ НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО АЛ.1.
3/ СЪЮЗЪТ ПОСТАВЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО CAМO ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦА, ИЗПОВЯДВАЩИ И ПРОПОВЯДВАЩИ НАСИЛИЕ И ИЗМАМИ, КАКТО И НА ТАКИВА, РАЗПАЛВАЩИ РАСОВА, ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ОМРАЗА ИЛИ С ПРОФАШИСТКА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ.

ЧЛ. 8 /1/ ЗАПИСВАНЕТО В СГО Е ДОБРОВОЛНО И СТАВА ВЪЗ ОСНОВА НА САМОРЪЧНО ПОДПИСАНА ДЕКЛАРАЦИЯ - ЗАЯВЛЕНИЕ, В КОЯТО ГРАЖДАНИНЪТ ИЗРАЗЯВА ЖЕЛАНИЕТО СИ ЗА ЧЛЕНСТВО В СЪЮЗА И УДОСТОВЕРЯВА,    ЧЕ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЯТА ПО ЧЛ.8.
2/ ВСЕКИ ЧЛЕН НА СГО Е СВОБОДЕН ДА ГО НАПУСНЕ ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И САНКЦИИ.

ЧЛ. 9 /1/ ЧЛЕНОВЕ НА СГО, КОИТО НАРУШАВАТ УСТАВА И С ДЕЙСТВИЯ ИЛИ С ПИСМЕНИ И УСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ИМЕТО НА СГО ИЛИ ОТ СОБСТВЕНО ИМЕ ПРОПОВЯДВАТ ИДЕИ И ИЗЛАГАТ ВЪЗГЛЕДИ, ПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ИДЕИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА СГО, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ОТ НЕГО.
2/ ИЗКЛЮЧВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ОТ КЛУБА, В КОЙТО Е ИЗВЪРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЧЛЕНСТВОТО ИМ.

ЧЛ. 10/1/ СГО СЕ ИЗГРАЖДА КАТО ХОРИЗОНТАЛНО РАЗКЛОНЕНА МРЕЖА ОТ АВТОНОМНИ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА.
2/ КЛУБОВЕТЕ СА АВТОНОМНИ И СА ОБЕДИНЕНИ В СГО НА ФЕДЕРАТИВЕН ПРИНЦИП.
3/ КЛУБОВЕТЕ СЕ УЧРЕДЯВАТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ИЛИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП.

ЧЛ. 11 /1/ ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР, ИЗБРАНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ЗА ЕДНОГОДИШЕН МАНДАТ.
2/ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И СЕКРЕТАРЯТ НА КЛУБА НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МАНДАТА.
3/ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ФОРМИРАН И КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА КОЛЕКТИВНО РЪКОВОДСТВО НА КЛУБА. БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛ. 12 С МНОЗИНСТВО ОТ 50 ПРОЦЕНТА ПЛЮС 1 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА ГЛАСУВА НЕДОВЕРИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ ИЛИ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И ПРЕДСРОЧНО ДА ГО ЛИШИ ОТ ДАДЕНИЯ МАНДАТ.

ЧЛ. 13 /1/ ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА СИ И ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВИ ОТ РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ /ГРАДСКО, ОБЛАСТНО И ДР./ КЛУБОВЕТЕ МОГАТ ДА СЪЗДАВАТ РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 27 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВУЗ И ПВУЗ КЪМ СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА СТАЧКУВАЩИТЕ В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ".


КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ ПРИ СУ ”СВ. КЛ.ОХРИДСКИ" УВАЖАВА ВАШИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ В ЗАЩИТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА БЪЛГАРСКИЯ  НАРОД, С КОЙТО НАСТОЯВАТЕ ЗА ПЪЛНА И ДОСТЪПНА ЗА ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРЕДСТВАТА, МЕТОДИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. СЧИТАМЕ, ЧЕ ДОСЕГАШНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА АКЦИЯТА ПОСТИГНА ЖЕЛАНИЯ ОТ ВАС РЕЗУЛТАТ, НО ПРОДЪЛЖАВАНЕТО Й ЩЕ ИМА ПРОТИВОПОЛОЖЕН ЕФЕКТ.
ПРЕДИ ВСИЧКО ВИЕ ВЛИЗАТЕ В КОНФРОНТАЦИЯ СЪС ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ, КАКТО И С РЕКТОРСКОТО РЪКОВОДСТВО, КОИГО ДОСЕГА ПРОЯВИХА МАКСИМАЛНО РАЗБИРАНЕ КЪМ ВАС. ПАРАЛИЗИРАТЕ ДЕЙНОСТТА НЕ НА ЕДНА БЮРОКРАТИЧНА И ТОТАЛИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ, А НА ЕДНА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЕМОКРАТИЧНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ИМА МОЖЕ БИ НАЙ-ГОЛЯМ ПРИНОС ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА СТРАНАТА. ПО СЪЩЕСТВО ПРЕЧИ СЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА И НАУЧНАТА РАБОТА НА ТЕЗИ, КОИТО СА ДАЛИ НАЙ-МНОГО ОТ СЕБЕ СИ ЗА ВАШЕТО ИЗРАСТВАНЕ КАТО ОБРАЗОВАНИ ЛИЧНОСТИ. ЕТО ЗАЩО, ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С ПРИЗИВ ДА ПРЕОСМИСЛИТЕ ПОЗИЦИЯТА СИ И ДА ДАДЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА ДА ФУНКЦИОНИРА НОРМАЛНО КАТО ИНСТИТУЦИЯ СЛЕД 1 ЮЛИ 1990 ГОДИНА.
СЕГАШНОТО ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ВОДИ ДО СЛЕДНИТЕ ТЕЖКИ ПОСЛЕДСТВИЯ:

1. СЪЗДАВА СЕ ПРЕЦЕДЕНТ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ В УНИВЕРСИТЕТА.
2. ЗАСТРАШЕНА Е СЕРИОЗНО БЪДЕЩАТА АВТОНОМИЯ НА УНИВЕРСИТЕТА.
3. БЛОКИРАНА Е ЦЯЛОСТНАТА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА, НАУЧНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА, ВСЛЕДСТВИЕ НА КОЕТО НАСТЪПВАТ ЗНАЧИТЕЛНИ, А В НЯКОИ СЛУЧАИ И НЕПРЕДВИДИМИ ЩЕТИ.
4. ПРОВАЛЯТ СЕ НАПЪЛНО КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИТЕ КОНКУРСИ ПОРАДИ ПРАКТИЧЕСКАТА НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО ИМ ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗВЪН ТЕРИТОРИИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА В ОСТАВАЩИЯ КРАТЪК ИНТЕРВАЛ ОТ ВРЕМЕ. ИЗНАСЯНЕТО ИМ ИЗВЪН ТРАДИЦИОННО ИЗПОЛЗВАНИТЕ И ПРИГОДЕНИ ЗА ЦЕЛТА УНИВЕРСИТЕТСКИ СГРАДИ КРИЕ ОПАСНОСТ ОТ ОПОРОЧАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ И ПЪЛНО КОМПРОМЕТИРАНЕ НА КОНКУРСИТЕ.
5. ВЪЗПРЕПЯТСТВАНО Е ПОЛАГАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ, КАКТО И ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА АСИСТЕНТСКИ И АСПИРАНТСКИ КОНКУРСИ. ОСУЕТЕНО Е ПРОВЕЖДАНЕТО НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ, В РЕЗУЛТАТ НА КОЕТО НАСТЪПВАТ ГОЛЕМИ ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ ЗА УНИВЕРСИТЕТА.
6. ВЪЗНИКВАТ ПРОБЛЕМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИНАНСОВИ, ЗА СТУДЕНТИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В ОБЩЕЖИТИЯ.
7. ПРЕУСТАНОВЕНО Е ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИЯ ОТДЕЛ НА УНИВЕРСИТЕТА, ПОРАДИ КОЕТО ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, СЛУЖИТЕЛИТЕ И СТУДЕНТИТЕ ВЕЧЕ НЕ ПОЛУЧАВАТ ПОЛАГАЕМИТЕ ИМ СЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И СТИПЕНДИИ.
8. НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ АБОНАМЕНТ ЗА ЗАПАДНА ПЕРИОДИКА. НАРУШЕНИ СА МЕЖДУНАРОДНИЯТ КНИГООБМЕН И МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ, НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПОРЪЧКИ ЗА УЧЕБНА И НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА.
9. НЕПЪЛНОЦЕННАТА ДЕЙНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ИЗДАТЕЛСТВО С ПЕЧАТНИЦАТА ПРОДЪЛЖАВА ДА НОСИ ЗНАЧИТЕЛНИ ЗАГУБИ.
10. БЛОКИРАНА Е ЦЯЛАТА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ ПО РАЗРЕШАВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПОЧИВКАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НАСТОЯВАМЕ:
1. ДА НАПУСНАТ И ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА ЛИЦА, КОИТО НЕ МОГАТ ДА УДОСТОВЕРЯТ СЪС СТУДЕНТСКА КНИЖКА ИЛИ СЛУЖЕБНА КАРТА, ЧЕ УЧАТ ИЛИ РАБОТЯТ В УНИВЕРСИТЕТА.
2. В СРОК ОТ 24 ЧАСА, СЧИТАНО ОТ МОМЕНТА НА УВЕДОМЯВАНЕТО, ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ПИСМЕНО УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ЛИЦА, КОИТО ДА ЗАПОЧНАТ НЕЗАБАВНИ ПРЕГОВОРИ С РЪКОВОДСТВОТО НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ СИНДИКАТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛАТА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ.
ОБРЪЩАМЕ ВИ ВНИМАНИЕ, ЧЕ АКО НЕ СЕ ОТЗОВЕТЕ НА НАШАТА ПОКАНА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТА, ВЪЗМОЖНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕГО ЩЕ СЕ НОСЯТ ОТ ВАС.

ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ПРЕГОВОРИТЕ ДА ЗАПОЧНАТ НА 27 ЮНИ 1990 Г. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА УНИВЕРСИТЕТСКИЯ СИНДИКАТ КЪМ ФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ ВЪВ ВУЗ И ПВУЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОЦ. Г.ЧОБАНОВ

СОФИЯ, 26 ЮНИ 1990 Г.                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/