2 април 1990


 СОФИЯ, 2 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                        БРОЙ 65 /83/

     СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


     ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА РДП Е ОТВОРЕНА И ГЪВКАВА СИСТЕМА, КОЯТО ОТЧИТА:
     - ОБЕКТИВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАКОНИ;
     - НАТРУПАНИЯ СВЕТОВЕН ОПИТ;
     - СПЕЦИФИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ.
     ИЗХОДНО НАЧАЛО ЗА НАС Е ДЕПОЛИТИЗАЦИЯТА И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯТА НА СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ, С КОЕТО ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ УСЛОВИЯ ТОЙ ДА СЕ ПОДЧИНИ ЕДИНСТВЕНО НА ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ.
     ГЛАВНИ ЗАДАЧИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА РДП НА ТОЗИ ЕТАП СА:
     1. СЪЗДАВАНЕ НА НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, КОЯТО ВКЛЮЧВА ПРИЕМАНЕТО НА СЛЕДНИТЕ ЗАКОНИ:
     - ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА, ГАРАНТИРАЩ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ И РАВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ, КООПЕРАТИВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
     - ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, КОЙТО ПРЕДВИЖДА ВРЪЩАНЕ НА ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, КОИТО ПОЕМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА Я ОБРАБОТВАТ; ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛАТА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД.
     - ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ И МИТАТА, КОЙТО ДА ЗАМЕНИ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИСТЕМА ОТ ДАНЪЦИ И ОТЧИСЛЕНИЯ И ДА УСТАНОВИ ЕДИНЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА С МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР ДО 35-40%. СИСТЕМАТА НА МИТНИЧЕСКИТЕ РАЗПОРЕДБИ ДА СЪОТВЕТСТВА НА КОНКРЕТНИТЕ УСЛОВИЯ НА ДАДЕНИЯ ПЕРИОД.
     - ЗАКОН ЗА БАНКОВОТО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДЕЛО, КОЙТО ВКЛЮЧВА РАЗВИТА СИСТЕМА ЗА КРЕДИТИРАНЕ, СВОБОДЕН ВАЛУТЕН ПАЗАР И УСЛОВИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС НА ЛЕВА.
     - ЗАКОН ЗА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОЙТО ЦЯЛОСТНО ДА РЕГЛАМЕНТИРА ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТОПАНСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.
     2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА. ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ДОТИРАНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ СЕ ПРИЕМА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
     3. СКЛЮЧВАНЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕН ДЪРЖАВЕН ЗАЕМ.
     4. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА АКЦИОНЕРНА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
     5. ЛИКВИДИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ МОНОПОЛ ВЪРХУ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВИЯТА С ВАЛУТА, БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И ЦЕННИ КНИЖА.
     6. СЪЗДАВАНЕ НА ФОНДОВА БОРСА.
     7. ЦЕНОВА РЕФОРМА.

                   ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА НА РДП

     1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО - КАТО НАЙ-СВЪРЗАНО С ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ И РЕСУРСИ И БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ. ТО ТРЯБВА ДА ЗАДОВОЛИ ОСТРИЯ ДЕФИЦИТ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, КОЯТО ДА СЪДЪРЖА ЕКСПОРТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ДА Е ОТРАСЪЛ С НИСКА КАПИТАЛОЕМКОСТ, ОСИГУРЯВАЩА СУРОВИННА БАЗА ЗА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
     РДП ПРЕДЛАГА:    .
     - ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ Я ОБРАБОТВАТ;
     - ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА ОСТАНАЛАТА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ И СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД;
     - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ ПРИ ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИНВЕНТАР;
     - СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ВНОСА НА МАЛОГАБАРИТНА И ДРУГА ТЕХНИКА ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО;
     - ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРОИЗВЕЖДАЩИ СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И ПРЕПАРАТИ ЗА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО;
     - ИНВЕСТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ И ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ;
     - ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА НАУКА;
     - ЕДИНСТВЕН ПРИНЦИП ЗА ОБРАЗУВАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ КООПЕРАЦИИ ДА БЪДЕ ДОБРОВОЛНОТО И СВОБОДНОТО СДРУЖАВАНЕ;
     - НЕЗАБАВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ.
     2. ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
     РДП АКЦЕНТИРА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, КАТО ИЗХОЖДА ОТ:
     - СЪЩЕСТВУВАЩИЯ НЕДОСТИГ НА СТОКИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР;
     - НАЛИЧИЕТО НА МЕСТНИ РЕСУРСИ;
     - ТРАДИЦИОННИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОТНОШЕНИЕТО НА БЪЛГАРИНА КЪМ ДРЕБНАТА И СРЕДНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО СА ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВАТА НА ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;
     - ОТНОСИТЕЛНО ПО-НИСКАТА КАПИТАЛОЕМКОСТ НА ОТРАСЪЛА, КОЕТО В УСЛОВИЯТА НА ОГРОМНА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ Е БЛАГОПРИЯТЕН ФАКТОР.
     РДП ПРЕДЛАГА:
     - СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КАТО НА ПЪРВИЯ ЕТАП АКЦИИ СЕ ПРОДАВАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ И НА ФОНДОВАТА БОРСА ПО РАЗЛИЧНИ ЦЕНИ;
     - КРЕДИТНА СИСТЕМА, КОЯТО ДА ОСИГУРЯВА БЪРЗО ВНЕДРЯВАНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС;
     - ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕ НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ;
     - ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.
     РДП НАСОЧВА ВНИМАНИЕТО СИ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА, КАТО ОТЧИТА:
     - НАЛИЧИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА БАЗА И ИНФРАСТРУКТУРА;
     - НАЛИЧИЕТО НА ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ;
     - НИСКАТА КАПИТАЛОЕМКОСТ НА ОТРАСЪЛА;
     - ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БЪРЗИ ВАЛУТНИ И ПРЕКИ ВАЛУТНИ ПРИХОДИ.
     РДП ГЛЕДА НА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА И КАТО НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА РАБОТНА СИЛА В УСЛОВИЯТА НА ПРЕДСТОЯЩОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА РАБОТНА РЪКА ПРИ ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, А СЪЩО ТАКА - КАТО СТИМУЛ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
     РДП РАЗГЛЕЖДА КАТО ОСОБЕНО ПЕРСПЕКТИВНО И РАЗВИТИЕТО НА СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ, В КОЯТО ТРАДИЦИОННО СА ЗАЕТИ ДРЕБНИ И СРЕДНИ СОБСТВЕНИЦИ. ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТАЗИ СФЕРА СЪЩЕСТВУВАТ ОГРОМНИ РЕЗЕРВИ /ИМА СЕ ПРЕДВИД И ТЕНДЕНЦИЯТА КЪМ УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДЕЛА НА ЗАЕТИТЕ В ТОЗИ ОТРАСЪЛ В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ/. ВАЖНО УСЛОВИЕ Е И НИСКАТА КАПИТАЛОЕМКОСТ, КАКТО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. НЕОБХОДИМО Е МНОГОПОСОЧНО РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПО-ПЪЛНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НУЖДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НА ТУРИЗМА.
     В НАСТОЯЩАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В НАШАТА СТРАНА СА РАЗГЛЕДАНИ В УСЛОВИЯТА НА ОСТРАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И ПРЕД СТОЯЩИЯ ПРОТИВОРЕЧИВ, НО НЕИЗБЕЖЕН ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. ОТЧИТА СЕ ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ СТРАНАТА НИ СЕ НАМИРА НА ГРАНИЦАТА НА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМАТА СТЕПЕН НА ЕКОЛОГИЧНА ЗАМЪРСЕНОСТ, А СЪЩО И ТРАДИЦИОННАТА БЪЛГАРСКА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ДРЕБНАТА И СРЕДНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧИЙТО ИЗРАЗИТЕЛ РДП ВИНАГИ Е БИЛА.

                                                 /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРИНЦИПНАТА ПОЗИЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ".

     ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМ ПРЕЗИДЕНТ? ЕУФОРИЯТА ЗАПОЧВА ДА ОТМИНАВА. МИТИНГИТЕ СА ВСЕ ПО-РЕДКИ И ВСЕ ПОВЕЧЕ ЗАПОЧВАТ ДА СИ ПРИЛИЧАТ. ЮЖНИЯТ ПАРК СТАВА ОТНОВО МЯСТО ПРЕДИМНО ЗА РАЗХОДКИ. ХОРАТА ЗАПОЧНАХА ДА СЕ УМОРЯВАТ ДА СЛУШАТ ЕДНИ И СЪЩИ ДУМИ, ВЕЧЕ ТРИ МЕСЕЦА НАСОЧЕНИ ГЛАВНО КЪМ ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОТДАВНА ИЗЯСНЕНИ В СВЕТА ТЕМИ - ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА И ЩО Е ДЕМОКРАЦИЯ.
     ГЛАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ОБЩЕСТВОТО, КАК ТОЧНО ДА ИЗЛЕЗЕМ ОТ КРИЗАТА И ДА ОСИГУРИМ БЪДЕЩ ПРОСПЕРИТЕТ НА СТРАНАТА ОСТАВАТ НАСТРАНА. ЗА БЪДЕЩОТО ОБЩЕСТВО ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СТРАНАТА ГОВОРЯТ КАТО ЗА СОФИЙСКОТО МЕТРО - ВСИЧКИ ЗНАЯТ, ЧЕ СЕ СТРОИ И ЩЕ ИМА, НО НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КОГА, КАКВО ТОЧНО ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И КАК ЩЕ ФУНКЦИОНИРА. А И ТЪЙ КАТО ДНЕС БОРБАТА Е МЕЖДУ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, ТЕ НЕ СЕ АНГАЖИРАТ С НЕЩО ПОВЕЧЕ, ЗА ДА НЕ СБЪРКАТ. РАЗБИРА СЕ, ТОВА ОБЩЕСТВО СЕ ОБОЗНАЧАВА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНИ ДУМИ КАТО ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ, ДЕМОКРАТИЧЕН КАПИТАЛИЗЪМ, СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНО ОБЩЕСТВО И ДР., НО ЗАД ВСИЧКИ ТОВА СЕ КРИЯТ ЕДНИ И СЪЩИ НАЙ-ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ -РАВНИ ПРАВА НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ, ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ И УМЕРЕНА НАМЕСА НА ДЪРЖАВАТА В ИКОНОМИКАТА В ИНТЕРЕС НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО. ОСТАНАЛОТО СА ДУМИ, С КОИТО ЕДНИТЕ ИСКАТ ДА ЗАДЪРЖАТ ВЛАСТТА, А ДРУГИТЕ ДА Я ВЗЕМАТ. В ТАЗИ БОРБА Е МНОГО ПО-УДОБНО ДА СЕ ГОВОРИ ЗА ТОВА, КОЙ КАКВО Е ПРАВИЛ ПО ВРЕМЕТО НА ЖИВКОВИЗМА, А ПО ТОЗИ ВЪПРОС ИМА КАКВО ДА СЕ КАЖЕ, ОТКОЛКОТО СПЕШНО ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ И ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ. НАИСТИНА В ПРЕСАТА СЕ ПОЯВЯВАТ НЯКОИ МАТЕРИАЛИ ПО ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ, НО ТЕ СА РАЗПОКЪСАНИ И ОСВЕН НЯКОИ РАЦИОНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЕСТО СЪДЪРЖАТ И ПРОТИВОРЕЧАЩИ СИ ПОСТАНОВКИ КАТО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ПРИ ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ЦЕНИТЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ПРИ УСПОРЕДНО ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ НИ ВРЪЗКИ И ДРУГИ.
     АКО СИТУАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ДНЕС Е В ГОЛЯМА СТЕПЕН ЕСТЕСТВЕНО СЛЕДСТВИЕ ОТ БЪРЗОТО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА, ТО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ В БЪДЕЩЕ НЕ СЕ ВИЖДА СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПЪРВИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАСАМ. КОЕТО И ПРАВИТЕЛСТВО ДА ДОЙДЕ НА ВЛАСТ ЩЕ БЪДЕ СЛАБО ПОРАДИ СЛАБОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА. НАЙ-МНОГОБРОЙНАТА В МОМЕНТА СИЛА - БКП - НОСИ ТЕЖКО НАСЛЕДСТВО И СЕ СЪСТОИ ОТ ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПО ВРЕМЕТО НА ДЪЛГОГОДИШНАТА ЕДНОПАРТИЙНА СИСТЕМА ТРИ-ЧЕТИРИ ТЕЧЕНИЯ, СТОЯЩИ ЧЕСТО НА КОРЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПОЗИЦИИ. ОТ СВОЯ СТРАНА ОПОЗИЦИЯТА, ВЪЗНИКНАЛА ГЛАВНО НА ОСНОВАТА НА КРИТИКАТА НА ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРИТЯ, А НЕ НА ЕДИННА КОМПЛЕКСНА СОБСТВЕНА ПЛАТФОРМА, СЛЕД ИЗБОРИТЕ ВЕРОЯТНО ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА СЕ РАЗКЪСВА ОТ ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ В НЕЯ, НАРАСТВАЩИ С НАМАЛЯВАНЕТО НА СИЛАТА НА ОСНОВНИЯ Й ДРАЗНИТЕЛ. ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ВСЯКО БЪДЕЩО ПРАВИТЕЛСТВО ЩЕ СЕ СТРЕМИ ДА СЕ ЗАДЪРЖИ НА ВЛАСТ С ПОЛОВИНЧАТИ МЕРКИ, ИЗБЯГВАЙКИ ВСЯКАКВИ НЕПОПУЛЯРНИ ДЕЙСТВИЯ, КОЕТО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО ИЗЛИЗАНЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА. НЕЩО ПОВЕЧЕ, ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА СЕ СВЛИЧАМЕ ПО НАКЛОНЕНАТА ПЛОСКОСТ, КАТО СЪГЛАСНО ПРОГНОЗИТЕ НА РЕДИЦА АВТОРИТЕТНИ В СВЕТА ИЗТОЧНИЦИ НАЙ-НИСКАТА ТОЧКА НА КРИЗАТА ЩЕ БЪДЕ В КРАЯ НА 1991 ИЛИ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 1992 Г. ИМЕННО ТОГАВА ЩЕ БЪДЕ ВЕРОЯТНО И НОВАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНА КРИЗА ПРИ НЕПРЕКЪСВАЩИ ДОТОГАВА ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ НА ОСНОВАТА НА БАЛКАНСКИ ПРАВИЛА.
     ИМЕННО В УСЛОВИЯТА НА ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ В БЪЛГАРИЯ Е КРАЙНО НЕОБХОДИМО СЪЗДАВАНЕТО НА НАДПАРТИЙНА ВЛАСТ, КОЯТО ДА ИМА ЗА ЗАДАЧА ЗАЩИТАТА НА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ЧРЕЗ СЛЕДЕНЕ ЗА СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И БАЛАНСИРАНЕТО В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА КОНФРОНТАЦИИ С ОПАСНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ЦЕЛИЯ НАРОД.

                                                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.


     1. ЧЛЕНУВАНЕТО В БНДРП Е ОСЪЗНАТ АКТ И ЛИЧЕН ВЪПРОС НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, КАТО ЧЛЕНЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРОКАРВА ЛИНИЯТА НА ПАРТИЯТА, ИЗРАБОТЕНА НА ПОСЛЕДНИЯ Й КОНГРЕС.
     2. ВСЕКИ ЧЛЕНУВАЩ МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТИРА ЗА ДЕЛЕГАТ НА КОНГРЕСА, А СЪЩО И ЗА ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЕЛСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БНДРП.
     3. КОНГРЕСИТЕ ЩЕ СЕ СВИКВАТ ЕДИН ПЪТ НА ВСЯКА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА И В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКАТА И ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И В СВЕТА, ЩЕ БЪДЕ ПРОМЕНЯНА ПРОГРАМАТА И ТАКТИКАТА НА ПАРТИЯТА. АКО ОБСТАНОВКАТА НАЛАГА, ТО ЩЕ БЪДЕ СВИКВАН ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БНДРП.
     4. НА КОНГРЕСИТЕ ЩЕ БЬДАТ ПРИЕМАНИ ОТЧЕТИТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА И С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗБИРАНИ НОВИ ТАКИВА ИЛИ ЩЕ БЪДАТ ПРОДЪЛЖАВАНИ МАНДАТИТЕ НА СТАРИТЕ, КАТО НА ВСЕКИ 50 ЧЛЕНА ОТ ВСИЧКИ СЕЛСКИ И ГРАДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ БЪДЕ ИЗБИРАН С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ПО ЕДИН ДЕЛЕГАТ, КОЙТО ЩЕ УЧАСТВУВА В РАБОТАТА НА КОНГРЕСА.
     5. АКО ПРИ ГЛАСУВАНЕ НА ДАДЕНО РЕШЕНИЕ ГЛАСОВЕТЕ "ЗА" И "ПРОТИВ" СА С МИНИМАЛНА РАЗЛИКА, ТО ЩЕ СЕ СМЯТА ЗА ПРИЕТО СЛЕД КОНСЕНСУС.
     6. ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ ЩЕ Е ОРГАНЪТ, КОЙТО ЩЕ КООРДИНИРА, РЪКОВОДИ И НАПРАВЛЯВА ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ СЕЛСКИ И ГРАДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, В УНИСОН С ПРОГРАМАТА И ТАКТИКАТА, ИЗРАБОТЕНИ И ГЛАСУВАНИ НА ПОСЛЕДНИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС.
     7. ЦЕНТРАЛНИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ИМА СЛЕДНИЯ СЪСТАВ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ДВАМА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ, ДВАМА ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР, СЕКРЕТАРИ И ПОМОЩНИК-СЕКРЕТАРИ, КОИТО ЩЕ ВОДЯТ ТЕКУЩИТЕ РАБОТИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННАТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА, СТОПАНСКО-ФИНАНСОВАТА И Т.Н., КАТО БРОЯТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ ЩЕ БЪДЕ ИЗМЕНЯН В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЩИЯ БРОЙ НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В БНДРП.
     8. РЪКОВОДСТВАТА НА СЕЛСКИТЕ И ГРАДСКИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ БЪДАТ ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БНДРП, КАТО ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЩЕ СЕ ИЗБИРАТ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ЩЕ СЕ УТВЪРЖДАВАТ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ, А ДЕЙНОСТТА СИ ЩЕ ОТЧИТАТ ПРЕД НЕГО И ПРЕД СВОИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. МАНДАТЪТ, НА ТЕЗИ РЪКОВОДСТВА ЩЕ ИЗТИЧА НА СЛЕДВАЩИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА.
     9. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС Е ОПРЕДЕЛЕН НА 10 ЛВ. ГОДИШНО ЗА РАБОТЕЩИ И 6 ЛВ. ГОДИШНО ЗА СТУДЕНТИ И ПЕНСИОНЕРИ И ЩЕ БЪДЕ ИЗМЕНЯН В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНФЛАЦИЯТА В СТРАНАТА, КАТО ЩЕ БЪДЕ СЪБИРАН ЗА ТРИМЕСЕЧИЕ.

                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЛОВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НЕЗАВИСИМАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА-3", ПРОИЗНЕСЕНО НА МИТИНГА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА /СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ/, ОРГАНИЗИРАН НА 26 МАРТ 1990 Г В СОФИЯ.

     ГРАЖДАНИ, ЩЕ ЗАПОЧНА С ДУМИТЕ НА ЕДИН ПРЕЗИДЕНТ НА АМЕРИКА: "ПРОГРЕСИВНИ ПОЛИТИЦИ СА ТЕЗИ, КОИТО НЕ ЗАБРАВЯТ ИСТОРИЯТА И ХОРАТА, СВЪРЗАНИ С НЕЯ".
     НО МНОГО ЗАБРАВИХА! 1945 - 1946 ГОДИНА. ИЗБОРНО ОБЕДИНЕНИЕ И НАЧАЛО НА ЧЕТИРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ТОТАЛИТАРНОСТ. ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО МИСЛЯТ РАЗЛИЧНО. НО НЯКОИ ХОРА ОСТАНАХА ПО-СИЛНИ ОТ ВРЕМЕТО. ТЕ ИЗДЪРЖАХА ЗАТВОРИТЕ И ОТСТОЯХА ИДЕИТЕ.
ГОДИНИ НАРЕД ТЕ НОСИХА СЪС СЕБЕ СИ ТЕЖЕСТТА И ОСКЪРБЛЕНИЕТО. ТОГАВА ЖИВКОВИЗМЪТ РЕШИ ДА ГИ ОЧЕРНИ. ПУСНА В ХОД ЦЯЛАТА ПРОПАГАНДНА МАШИНА, ЛАНСИРА НАИМЕНОВАНИЯ И ПОТОПИ НАРОДА В ПОТОК ОТ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ. КОМПРОМЕТАЦИЯТА ТРЪГНА КАТО СЛУХ, ПОСЛЕ ЧРЕЗ ПЕЧАТА, МИНА ГРАНИЦИТЕ И НАКАРА НЯКОИ ДА ПОВЯРВАТ И ДА ЗАБРАВЯТ... В ЕДНИ ТЪМНИ ВРЕМЕНА ЗА ВСЯКА БУДНА ЧОВЕШКА МИСЪЛ, ШЕПА ХОРА СЪЗДАДОХА ПЪРВОТО ДРУЖЕСТВО. ДВЕ ДУМИ БЯХА ФРАПИРАЩИ В НЕГОВОТО НАИМЕНОВАНИЕ - ЗАЩИТА И ЧОВЕКА.
     ГОДИНИТЕ МИНАВАХА. ГОРБАЧОВ РАЗДВИЖИ ЗАСТОЯЛИТЕ ВОДИ НА ИЗТОЧНА ЕВРОПА. ПЛАМНАХА ПОЖАРИТЕ НА БУНТА. С РЕШИТЕЛНА КРАЧКА РЕДИЦА НАРОДИ СРУТИХА ФАЛШИВИТЕ ПИЕДЕСТАЛИ И ТРЪГНАХА ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА.
     ЕХОТО ОТ ЕКОФОРУМА ВЕДНО С БУРЯТА НА ПРОМЯНАТА ИЗХВЪРЛИ ДИНАСТИЯТА НА ЖИВКОВ И ПОСТАВИ НАЧАЛОТО НА ПУЛСИРАЩА СВОБОДА В СТРАНАТА НИ. КАКВО СТАНА С ДРУЖЕСТВОТО, КЪДЕ СА ПЪРВИТЕ МУ ОСНОВАТЕЛИ. ЗАЩО НАРОДЪТ НЕ ЧУВА ЗА ТЯХ, ЗАЩО НЕ ГИ ПОПИТАМЕ ЛЕКО И ПО ЧОВЕШКИ - КАК ГО СЪЗДАДОХТЕ, КАК ЧРЕЗ НЕГО СЕ ИЗДИГНАХА ДНЕС ХОРА, ЗА КОИТО ВАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ ОБЯВИХА ГЛАДНИ СТАЧКИ И КОИТО ВЕЧЕ НЕ ПРОИЗНАСЯТ ИМЕНАТА ВИ. ИЛИ НЕЩО ПО-ПРОСТО - ТРУДНО ЛИ БЕШЕ... РАЗКАЖЕТЕ, МОЖЕ БИ ПАК НЯКОЙ НЕ ВИ ДАВА ДУМАТА. ГОВОРИТЕ СИГУРНО С ПО-ПРОСТИ ПРИКАЗКИ, НЕ СТЕ НА ВИСОТАТА НА НОВАТА ПОЛИТИКА? НАЙ-ВЕРОЯТНО Е ОБАЧЕ, ЧЕ СТЕ БИТИ КАРТИ.
     БИТА КАРТА. КЛУБЪТ ЗА ГЛАСНОСТ И ПРЕУСТРОЙСТВО ОЩЕ ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ ОБЯВИ, ЧЕ ИСТИНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО ДА СЕ СРАВНЯВА С БИТА КАРТА. ЖИВОТЪТ НЕ Е ПОКЕР. И БЕШЕ ПРАВО. ДУМИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ МУ ТОГАВА БЯХА ЯСНИ, СИЛНИ И ТОЧНИ. НО ТЕ НЕ ОЦЕНИХА ПОЛИТИКАНСКИТЕ АМБИЦИИ. И ЕТО, ЧЕ ОТНОВО ПО СЪЩЕСТВО, ДЕЙСТВА ТОВА ПОНЯТИЕ. ЕДИН ЧОВЕК, СТРАДАЛ ДЪЛГО ЗА ИДЕИТЕ СИ, ОТНОВО ПО НЯКАКЪВ НАЧИН Е СРАВНЕН С БИТАТА КАРТА. НО САМО ТОЙ ЛИ?
     И ТОЧНО ТУК Е ВЪПРОСЪТ ЗА ПРОСЛОВУТИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. ДЪРЖАВА В ДЪРЖАВАТА. КАКВО Е ПОЛОЖЕНИЕТО В МОМЕНТА. ТЕ СА ОКУПИРАНИ ОТ ПОЛИТИКАНСТВАЩИ РЪКОВОДИТЕЛИ, ОТ ЛИЧНОСТИ, КОИТО ОТРАНО ПОЧВАТ ДА СИ ПРАВЯТ СМЕТКИТЕ, ДА ПОДДЪРЖАТ В ХОР САМО ДВЕ КОАЛИЦИИ - /РАЗБИРА СЕ, НЕ СЕ ЗНАЕ КАК ЩЕ СВЪРШАТ ИЗБОРИТЕ/. РЕДИЦА ОПОЗИЦИОННИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ СТОЯТ В ИЗОЛАЦИЯ. КОГО ЩЕ ИЗЛЪЖАТ С ТАЗИ ТАКА ХИТРО ПОДАВАНА ИНФОРМАЦИЯ. ДОКАТО КЪМ ДВЕТЕ КОАЛИЦИИ ТЯ Е АКЦЕНТИРАНА И ОТНОВО ПРИНУЖДАВА НАСЕЛЕНИЕТО ДА НЯМА ПРАВО НА ИЗБОР, ОБРАБОТВАЙКИ СЪЗНАНИЕТО МУ, ВСЯКА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПОДАВА НАКЪСАНО, ХАОТИЧНО И ОБЕЗСИЛВА ДРУГИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ, НЕ ДАВА ЦЯЛОСТНА КАРТИНА НА НУЖДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, И КРАЕН РЕЗУЛТАТ - ДВЕ ИМЕНА - СДС И БКП С ВСИЧКО, СВЪРЗАНО С ТЯХ И ПЪЛНО ЗАДУШАВАНЕ, ЦЕЛЕНАСОЧЕНО УБИЙСТВО, БИХ КАЗАЛ, НА ВСЯКА НОВА ДЕЙНОСТ, НА ВСЯКО НОВО ИМЕ И ИДЕЯ. АКО ТОЧНО ВНИКНЕМ ЩЕ ВИДИМ, ЧЕ ЧРЕЗ ТЯХ СЕ ИЗВЪРШВА, КАКТО ПО ВРЕМЕТО СЛЕД 1945 Г., ПЪЛНА МАНИПУЛАЦИЯ СЪС СЪЗНАНИЕТО НА ПОТИСКАНО И ПЪЛНО С НЕУРЕДИЦИ И СТРАСТИ ОБЩЕСТВО, ХОД, КОЙТО В КРАЙНА СМЕТКА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НОВА ФОРМА КОАЛИЦИЯ, КОЯТО НАПЪЛНО ПО СТАР НАЧИН ДА ЛАНСИРА МАЛКА ГРУПА ХОРА И ДА СПИРА ВСИЧКИ РАЖДАЩИ СЕ СВЕЖИ ИДЕИ. ОБРАЗНО КАЗАНО, В СТРАНАТА ПИРАМИДАТА Е СЧУПИЛА ВЪРХА СИ И СЕ Е ПРЕВЪРНАЛА В ПРЕСА, КОЯТО СМИЛА ВСИЧКИ НОВИ ЦВЕТОВЕ И ОБЕЗЛИЧАВА ПО БАЛКАНСКИ НАЧИН ИСТИНСКАТА ПРОЛЕТ НА ЕДНА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ. ПРЕД "ИЗХВЪРЛЕНИТЕ" РАЗВИВАЩИ СЕ ДВИЖЕНИЯ СТОИ ИЗБОРЪТ - ИЛИ ДА БЪДАТ В ИЗОЛАЦИЯ, ИЛИ ДА ЗАПОЧНАТ ДЕЙСТВИЯ И ТОГАВА ЩЕ ГИ ОБЯВЯТ ЗА ЕКСТРЕМИСТИ, И КАКВИ ЛИ НЕ ОЩЕ.
     НО ЕРА-3 ЗАЯВЯВА НА ВСИЧКИ ЖУРНАЛИСТИ: НИЕ ЩЕ РИСКУВАМЕ ПРЕДИЗБОРНАТА СИ БОРБА, ЩЕ СИ СЪЗДАДЕМ РЕДИЦА ТРУДНОСТИ, ЩЕ ПРЕГЛЪТНЕМ КОМПРОМЕТАЦИИ, НО ЩЕ ПОВЕДЕМ РЕШИТЕЛНА БИТКА СРЕЩУ ЦЕЛИЯ ОФОРМЕН ОТ ВАС ЯВНО ПО ПОРЪЧКА ДЕМОКРАТИЗЪМ. ЗАЩОТО ОТ ДЕСЕТ ДНИ ЕРА-3 ПРОВЕДЕ ТРИ МИТИНГА - ОТКРИТА ГРАЖДАНСКА ТРИБУНА - РАЗГРАД, БЕРКОВИЦА, ПАВЛИКЕНИ, НА КОИТО ПРЕД ИЗПЪЛНЕНИ ПЛОЩАДИ, КОЕТО УЧУДИ МЕСТНИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ДОРИ В БЕРКОВИЦА, ТОЗИ, КАКТО СЕ ИЗРАЗИХА КОНСЕРВАТИВЕН ГРАД, ГРАЖДАНИ СВОБОДНО ПОСТАВИХА НЕОТЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ. - СТАРА ТЕМА - НИ ОТГОВАРЯХА НА ДРУГИЯ ДЕН ДЕЖУРНИ РЕДАКТОРИ. СТАРА ТЕМА ЛИ? - ПИТАМЕ НИЕ. - СТРАДАЩИ И ЗАХВЪРЛЕНИ ХОРА, ГОСПОДИН РЕДАКТОР - ТОВА Е ЕДИНСТВЕНАТА ТЕМА!
     ОТ ТРИБУНАТА НА ТОЗИ МИТИНГ ЕРА-3, КАТО ПОЗДРАВЯВА ДЕЙЦИТЕ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА ЗА ТЯХНАТА СМЕЛОСТ И УПОРИТОСТ, СЕ ОБРЪЩА И КЪМ ЗАКЛЮЧЕНАТА С ДВА КАТИНАРА КРЪГЛА МАСА СЕГА КВАДРАТНА, ТЕНИС МАСА, МОЖЕ ДА Я НАРЕЧЕМ, ЕДИНСТВЕНА В СВЕТА ПО СВОЯ СМЕШЕН ВИД. ОТВОРЕТЕ ВРАТИТЕ Й СВОБОДНО ЗА ТРУДОВИТЕ ХОРА, СВЕЖИ ИДЕИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ. ТВЪРДЕ МАЛКО СТЕ, ЗА ДА ПОДПИСВАТЕ ДОКУМЕНТИ, ДА ВЗЕМАТЕ КАРДИНАЛНИ РЕШЕНИЯ И ДА ГИ ПОДНАСЯТЕ НА НАРОДА НИ, ГОВОРЕЙКИ ОТ НЕГОВО ИМЕ. ДАЙТЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА ИНТЕЛЕКТА, НА НАУЧНАТА МИСЪЛ ДА ГОВОРИ НА НЕЯ. СТИГА ГОТОВИ РЕШЕНИЯ ОТГОРЕ. ЗАЩО, ПИТАМЕ НИЕ, ПРОГОНИХТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРОГРЕСИВНАТА ТРУДОВА МАСА? КЪДЕ СА ВИ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТИВНАТА И ВОДЕЩАТА ПИСАТЕЛСКА МИСЪЛ? ЗАЩО СЕ ОТТЕГЛИХА ОТ АКТИВНОСТ РАДОЙ РАЛИН, БЛАГА ДИМИТРОВА, БОРИС ХРИСТОВ И ДРУГИ, ДЕЙСТВУВАЛИ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА, НЯКОИ ОТ ТЯХ И В КОМИТЕТ "273".
     ЗАЩО ПОДБИРАТЕ И ПРЕЦЕНЯВАТЕ КОЙ ДА БЪДЕ И КОЙ НЕ, И ЗАЩО СА ОТВЪН ОПОЗИЦИОННИ СИЛИ, ДОКАЗАЛИ ПРАВОТО СИ С УПОРИТА РАБОТА ДА ГОВОРЯТ? ЕКСПЕРТИ ПО ДЕМОКРАЦИЯ ЛИ СА СЕДНАЛИ ТАМ - ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА МАСАТА. НА ПЪТ СТЕ ДА ВКАРАТЕ БЪЛГАРИЯ НЕ В ЕВРОПА, А ВЪВ БЕЛИТЕ ПЕТНА НА АФРИКА. С ТОЗИ НИСЪК МОРАЛ И С ТАЗИ ИЗОЛАЦИЯ ЩЕ СЪЗДАДЕТЕ ТАКИВА НАПРЕЖЕНИЯ И ТАКЪВ СБЛЪСЪК, ЧЕ ЩЕ ПРЕВЪРНЕТЕ СТРАНАТА В АРЕНА НА ОСТРИ РАЗЦЕПЛЕНИЯ И НИКАКВИ ДОКУМЕНТИ НЯМА ДА
ВИ ПОМОГНАТ. НАРОДЪТ ДЪЛГО Е МАМЕН, ЗА ДА ЧАКА ИЗБОРНОТО ВИ КОТИРАНЕ.
     ГОВОРИМ ОСТРО, НАЛИ? ОСТРИ СМЕ НАИСТИНА. НЕ МОЖЕМ ДА БЛЕСНЕМ В МОМЕНТА СЪС СПОКОЙНИЯ, УРАВНОВЕСЕН ТОН ОТ ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН. ДА ПРАВИМ БДЕНИЯ И ДА ЗАЛЪГВАМЕ, ЧЕ ОБСЪЖДАМЕ ВАЖНИ ВЪПРОСИ И ЩЕ ОБЯСНЯ ЗАЩО. ЗАЩОТО ИДВАМЕ ОТ ПЪТУВАНИЯ ИЗ СТРАНАТА. И НОСИМ В СЕБЕ СИ НЕ ПРОЛЕТНИ ВЕСЕЛИЯ, А ГНЕВА НА ПЛАЧЕЩИ ЖЕНИ, НА ХОРА БЕЗ РАБОТА, ХОРА НЕЗНАЕЩИ НАКЪДЕ ДА ПОЕМАТ С НЕСГОДИТЕ СИ, ПРИТЕСНЕНИ И ОТВРАТЕНИ И ОТ ПОЛИТИКА, И ОТ ВСИЧКО, НА КОИТО НИКОЙ ГОРЕ НЕ ЧУВА ГЛАСА И НА КОИТО ИМ ЛИПСВАТ ОБИКНОВЕНИ ЧОВЕШКИ НЕЩА. А ВСЕКИ ИМА САМО ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ. И ЕРА-3, СЪБИРА ВСИЧКО ТОВА. И ИДВА ТУК ПРИ ВАС НЕ ОТ ПРИЕМИ, А С НАРАСТВАЩИЯ ГНЯВ НА ЕДИН НАРОД, КОЙТО НЯМА ДА СЕ ЗАДОВОЛИ САМО С ГОЛИ ПРИКАЗКИ И ЩЕ СЕ ОТЪРСИ ОТ ПЯНАТА НА СТРАСТИТЕ. ТРЕВОГАТА - КАЗВАТ НИ ХОРАТА - ЕТО КОЕ ЛИПСВА В ОЧИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ОГЛУШАЛАТА КРЪГЛА МАСА.
     ЕДНИ РАЗРУШИХА БЕТОННИ СТЕНИ, ДРУГИ ДНЕС У НАС ИЗГРАЖДАТ НОВ ВИД - ПАЯЖОВИДНИ, ГУМЕНИ, НО ОПАСНИ И ПО-ТРУДНО ПРЕОДОЛИМИ СТЕНИ НА БЕЗОЧИЕ И НАГЛОСТ... ПОЗДРАВЯВАМЕ ВСИЧКИ НАШИ ПРИЯТЕЛИ, И ДРУЖЕСТВОТО НА ХУМАННОСТТА С НАСТЪПВАЩАТА ТРЕВОЖНА ПРОЛЕТ.

СОФИЯ, 26 МАРТ 1990 Г.                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА.


     ОЧАКВАХМЕ, ЧЕ ПОНЕ СЛЕД 10.11.1989 Г. ОТНОШЕНИЕТО НА ПАРТИЙНИТЕ ДРУГАРИ КЪМ БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ В ПОСОКА КЪМ ПО-ДОБРО, НО... ТОВА НЕ НАВСЯКЪДЕ Е ТАКА...
     ЕТО ЗАЩО НИ СЕ ЩЕ ДА ОТПРАВИМ ПРИЯТЕЛСКИ АПЕЛ /А ЗАЩО НЕ И СЪВЕТ!/ КАКТО КЪМ НЯКОИ ИЗДАНИЯ НА Т.Н. "КАЗИОНЕН" ПЕЧАТ, ТАКА И КЪМ НЯКОИ ОТ ОПОЗИЦИОННИЯ.
     ПОЗВОЛЯВАМЕ СИ ДА НАПОМНИМ, ЧЕ Е НАПЪЛНО В ДУХА НА ХУМАНИЗМА И ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА КОИТО БЕЗПАРТИЙНИТЕ ВИНАГИ СМЕ РАТУВАЛИ И ДАВАЛИ НЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВА, И КОМУНИСТИ, И ОПОЗИЦИОНЕРИ ДА СЕ ОТНАСЯТ С НЕОБХОДИМОТО УВАЖЕНИЕ И ДОВЕРИЕ КЪМ НАС - БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И КЪМ НАШЕТО ОРГАНИЗИРАНЕ В СЪЮЗИ ИЛИ В ДРУГИ БЕЗПАРТИЙНИ ОБЕДИНЕНИЯ. ПРИЗОВАВАМЕ И ЕДНИТЕ, И ДРУГИТЕ ДА ПРОЯВЯВАТ КЪМ НАС ПО-ГОЛЯМО РАЗБИРАНЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ - ПОНЕ ТОЛКОВА, КОЛКОТО И НИЕ КЪМ ТЯХ! И ДА БЪДАТ ПО-ГОСТОПРИЕМНИ НА СВОИТЕ СТРАНИЦИ, АКО НЕ ЗА ПО-ОБЕМНИ НАШИ МАТЕРИАЛИ, ТО ПОНЕ ЗА КРАТКИТЕ НИ СЪОБЩЕНИЯ, КАСАЕЩИ НАШИ ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ.
     НЕКА В РАЗВИХРЕНИТЕ ПАРТИЙНИ БОРБИ НЕ СЕ ЗАБРАВЯ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ЗА ВСИЧКИ НАС, ЧЕ В НЕЯ, ОСВЕН КОМУНИСТИ И ОПОЗИЦИЯ, МИРНО ЖИВЕЕМ И СЕ ТРУДИМ ОКОЛО 5-6 МИЛИОНА БЕЗПАРТИЙНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. МАКАР И БЕЗПАРТИЙНИ, НИЕ СЪВСЕМ НЕ СМЕ АПОЛИТИЧНИ, А НАПРОТИВ:    ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ НАС СМЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, - НО ЗА ИСТИНСКАТА!, - С ТАЗИ РАЗЛИКА, ЧЕ НИЕ НЕ "ЛАМТИМ" ЗА ВЛАСТ, НЕ СЕ БОРИМ ДА "ДЕЛИМ МЕГДАНЯ" С НЯКОГО, УБЕДЕНИ, ЧЕ ВЛАСТТА НЕ САМО ПРЕЧИ НА ТВОРЕЦА ДА ТВОРИ, НО И УБИВА ЧОВЕШКОТО В ЧОВЕКА. ЖИВОТЪТ МНОГОКРАТНО Е ПОТВЪРЖДАВАЛ ТОВА. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПОД МИРНОТО СИНЬО НЕБЕ НА НАШАТА ОБЩА РОДИНА ИМА МЯСТО ЗА ВСЕКИ ТРУДОЛЮБИВ, ЧЕСТЕН И РОДОЛЮБИВ БЪЛГАРИН!
     НЕКА НЕ СЕ ЗАБРАВЯ И ТОВА, ЧЕ ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ У НАС, НАЙ-ГОЛЯМА И НЕКОМПРОМЕТИРАЛА СЕ С НИЩО ДОСЕГА Е ОБЩЕСТВЕНАТА "ПРОСЛОЙКА" /ГРУПИРОВКА/ ИЛИ OЩЕ ПО-ШЕГОВИТО КАЗАНО: "ПАРТИЯТА" /В КАВИЧКИ!/ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, ЧИЙТО ГЛАС ВСЯКОГА Е ИМАЛ И ЩЕ ИМА РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ КАКТО ЗА СЪДБИНИТЕ НА НАРОДА И ДЪРЖАВАТА НИ, ТАКА И ЗА КРАЙНИЯ РЕЗУЛТАТ ВЪВ ВСИЧКИ ИЗБОРНИ БОРБИ НА ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИИ ЗА ВЛАСТ И НАДМОЩИЕ. НЕКА, ОБАЧЕ, КАТО РАЗВЕНЧАВАМЕ ДЕСЕТИЛЕТНАТА САМОЗАБРАВИЛА СЕ И РАЗЮЗДАНА ДОСЕГАШНА НОМЕНКЛАТУРА, ДА НЕ СЪЗДАВАМЕ ДНЕС НОВА ТАКАВА!
     ОТПРАВЯМЕ СВОЯ АПЕЛ ОТ ИМЕТО НА ВСИЧКИ МИСЛЕЩИ КАТО НАС. БЯХМЕ ДЛЪЖНИ ДА НАПОМНИМ:    СЧИТАМЕ ЗА ГРУБА ПОЛИТИЧЕСКА ГРЕШКА С НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НИ, НЕСЪОБРАЗЯВАНЕТО НА ДНЕШНИТЕ ПАРТИИ С НАС - БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ АКО ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ НА ТОДОР ЖИВКОВ СИ БЕ ПОЗВОЛИЛ ДА НИ ПРАТИ В "ГЛУХИ ЛИНИИ" КАТО ТВОРЦИ, - ДНЕС НИЕ НЕ ЩЕ ДОПУСНЕМ ДА БЪДЕМ ОТНОВО ДИСКРИМИНИРАНИ!

                                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 2 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ/.


     НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ОСТРО ПРОТЕСТИРА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ ЗА ТОВА, ЧЕ НЕ ИЗГОТВИ ДОКУМЕНТИ И НЕ ПОТВЪРДИ ПРЕД СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО НА СИМЕОН ВТОРИ ЕКС ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ И НА НЕГОВОТО СЕМЕЙСТВО.
     НИТО ЕДНА ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА В СВЕТА НЕ СЕ ОТРИЧА ОТ ХРОНОЛОГИЯТА НА СВОЯТА ИСТОРИЯ. ПРИЕМСТВЕНОСТТА Е ЗАЛОГ ЗА УСПЕХ И БЕЗМЕТЕЖНО БЪДЕЩЕ. ИСТОРИЯТА МНОГО ПЪТИ Е ФАЛШИФИЦИРАНА, НО ТЯ НЕ МОЖ2 ДА БЪДЕ ИЗЛЪГАНА. ИСТОРИЯТА Е БЕЗПРИСТРАСТНА И СЕ ГРАДИ НА НАРОДНАТА И РОДОВАТА ПАМЕТ.
     НАРУШЕН Е ЧЛ."15" Т.1 ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.
     НАЛОЖИТЕЛНО Е ОБРАЗУВАНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДИ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ГОДИНИ РЕФЕРЕНДУМ В БЪЛГАРИЯ, ОСЪЩЕСТВЕН В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧУЖДИ ВОЙСКИ И НАТИСК. НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ С РАВНИ ПРАВА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА.
     СПОРЕД ЧЛ."21" Т.З ОТ ХАРТАТА, СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕ НА ИСТИНАТА, ДА СЕ ЧУЕ ВОЛЯТА НА НАРОДА ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В СТРАНАТА.
     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ НАСТОЯВА НЕЗАБАВНО СИМЕОН ВТОРИ ЕКС ЦАР НА БЪЛГАРИТЕ ДА ПОЛУЧИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В БЪЛГАРИЯ, КАТО ПОЛУЧИ И ПРАВОТО БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ДА РАЗПРОСТРАНЯВА СВОИТЕ ИДЕИ И УБЕЖДЕНИЯ, ЛИЧНО И ЧРЕЗ СВОИ СЪМИШЛЕНИЦИ. ПЛУРАЛИЗМЪТ Е СИЛЕН КОГАТО Е В ПЪЛНИЯ СИ ВИД.

СОФИЯ, 15.3.1990 Г.
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/