26 март 1990

СОФИЯ, 26 МАРТ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 60/78/
 
     СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


                Б. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА

     ФИНАНСОВИЯТ БЮДЖЕТ НА ДЪРЖАВАТА СЕ РАЗГЛЕЖДА ПО ПЕРА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ОПРЕДЕЛЯ ФОРМИТЕ И НАЧИНИТЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ С ОГЛЕД КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОННОСТА. РДП Е ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА ВОЕННИЯ БЮДЖЕТ В РАМКИТЕ НА РАЗУМНАТА ДОСТАТЪЧНОСТ.
     РДП Е ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ОПРОСТЕНА И СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, РЕГЛАМЕНТИРАНА ИЗЦЯЛО СЪС ЗАКОН. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТАЗИ ДАНЪЧНА СИСТЕМА ДА БЪДЕ СТИМУЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА, А НЕ ПОПЪЛВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ХАЗНА, С КОЯТО САМОВЛАСТНО И БЕЗКОНТРОЛНО ДА СЕ РАЗПОРЕЖДАТ ВИСОКОПОСТАВЕНИ ЛИЦА И МОНОПОЛНИ ИНСТИТУЦИИ. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ДА СЪЗДАВА МОТИВАЦИЯ ЗА АКТИВНОТО РАЗВИТИЕ НА ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ, РАЗЛИЧНИ И КОНКУРЕНТНИ НА ДЪРЖАВАТА С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНОТО ИМ РАВНОПРАВИЕ.
     ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪЛЕН ПУБЛИЧЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛИЦАТА, НАТОВАРЕНИ ДА ИЗРАЗХОДВАТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА.
     МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ДА ДАВА ПЕРИОДИЧНО ОТЧЕТ ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ДА СЕ ГАРАНТИРА ПЪЛНА ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТА, КАТО ДАННИТЕ ЗА ТОВА СЕ ПУБЛИКУВАТ ПЕРИОДИЧНО.
     ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА, ВЪЗПРИЕМАНА ОТ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, Е ОТВОРЕНА И АДАПТИВНА СИСТЕМА. ТАЗИ ПЛАТФОРМА СЕ ОСНОВАВА НА АНАЛИЗ НА ИСТОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ, НА АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА, НА АНАЛИЗ НА СВЕТОВНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПИТ И НА АНАЛИЗ НА ОПИТА НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ПОЕЛИ ПЪТЯ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА. ТАЗИ ПЛАТФОРМА Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОСТЕПЕННОТО, НО В НАЙ-КРАТКИ РАЗУМНИ СРОКОВЕ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ СЪВРЕМЕННА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
     ОСНОВНА СТОКА И СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА Е РАБОТНАТА СИЛА.
     КОНСТИТУЦИИЯТА, СПОРЕД РДП, ТРЯБВА ДА ГАРАНТИРА РАВНОПРАВИЕ  НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ: ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА. РАВНОПРАВИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ БИ ГАРАНТИРАЛО МОТИВАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЗА ПРОЯВЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВА. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА НОВА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, В ОСНОВАТА НА КОЯТО СА ПРИНЦИПИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА.
    РДП Е ЗА СВОБОДА НА СТОПАНСКАТА ИНИЦИАТИВА, КОРЕННА РЕФОРМА НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА С ОГЛЕД ОРИЕНТИРАНЕТО Й КЪМ СТИМУЛИРАНЕ НА ПЕЧЕЛЕЩИТЕ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ГУБЕЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. ПЪЛНИ ПРАВА НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НАД ПРОИЗВЕДЕНАТА СВОБОДНА ОТ ДАНЪЦИ ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ. ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРОТИВ МОНОПОЛИЗМА. РДП ЗАЩИТАВА С ПРЕДИМСТВО ПРАВАТА НА ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
     ЗЕМЯ И СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИМАТ ПРАВО ДА ПРИТЕЖАВАТ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ АКТИВНО НАСЪРЧАВА РАЗВИТИЕТО НА КООПЕРАТИВНОТО ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАТА. РДП Е ЗА НЕЗАБАВНА РЕФОРМА С ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНИЯ И КООПЕРАТИВНИЯ СЕКТОР В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО И ЗА НЕГОВОТО ПРЕВРЪЩАНЕ В ПЪЛНОЦЕННА, СЪВРЕМЕННА
ЖИЗНЕНА СРЕДА.


                        В. СОЦИАЛНА ПЛАТФОРМА

     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, КОИТО ДА ЗАЩИЩАВАТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПО-СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
     ДА СЕ СЪЗДАДЕ НОВ ЗАКОН ЗА ПЕНСИИТЕ, КАТО СЕ СПАЗВА ПРИНЦИПЪТ НАЙ-ГОЛЯМАТА ПЕНСИЯ ДА БЪДЕ МАКСИМУМ ТРИ ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА ОТ НАЙ-МАЛКАТА, КОЯТО ДА СЕ СЪГЛАСУВА С ЕКЗИСТЕНЦ-МИНИМУМА. РАЗМЕРИТЕ НА ПЕНСИИТЕ ДА СЕ КОРИГИРАТ ПЕРИОДИЧНО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИНДЕКСА НА ИНФЛАЦИЯТА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НА ЖИЛИЩЕ, МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ. РДП ЗАЩИТАВА С ПРЕДИМСТВО ПРАВАТА НА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА, КАТО СЕ БОРИ ЗА ЕДНАКВА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА, РОДЕНИ В БРАКА
ИЛИ ИЗВЪН БРАКА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ГАРАНТИРАНЕ ПРАВАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И НА ТВОРЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
     ПРАВОТО НА СТАЧКА Е ОСНОВНО ПРАВО НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ  СЕ.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ФИКСИРАНЕ НА  МИНИМУМ РАЗХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, КОЙТО ДА БЪДЕ ПРЕДВИДЕН ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, НАПР. 8-12 0/0 ПРИ СЕГАШНИ ОКОЛО 40/0.  ДА СЕ ПРЕКРАТИ СЕГАШНАТА ПРАКТИКА НА ФИКТИВНО БЕЗПЛАТНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ И СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ СИСТЕМА НА ДОБРОВОЛНИ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ И НА ОБСЛУЖВАНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ. ОТ ПОДОБНА СИСТЕМА ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ЕДИНСТВЕНО ВЕЧЕ ПРЕМИНАЛИТЕ В ПЕНСИЯ.

                       Г. КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

     РДП Е ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ТВОРЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА, ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА. АВТОНОМИЯ НА СЪОТВЕТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПРИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ПРАВНА ЗАЩИТА НА МОРАЛНИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ГРАЖДАНИТЕ, СВЪРЗАНИ С АВТОРСТВО НА НАУЧНИ, ЛИТЕРАТУРНИ, ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ФИКСИРАНЕ НА МИНИМУМА РАЗХОДИ ОТ БЮДЖЕТА, ПРЕДВИЖДАН ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА, НАПР. НЕ ПО-МАЛКО ОТ 4 о/о,  ПРИ СЕГАШНИ РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ОКОЛО 2 о/о.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ОТСТОЯВА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА В СФЕРАТА  НА ПРОСВЕТАТА, КУЛТУРАТА И НАУКАТА.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА ЦЯЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА. ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТИ, КОИТО ДА ПОЗВОЛЯТ РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ФОРМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ. ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНО ПРАВО НА ПРИОРИТЕТ НА РОДИТЕЛИТЕ. ДЪЛБОКИТЕ ПРОМЕНИ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ДЕЛО ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ НА ОСНОВАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАДИЦИИ, НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОПИТА НА НАЙ-НАПРЕДНАЛИТЕ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ СТРАНИ.
     РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА И НАУКАТА. В ТАЗИ СФЕРА ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ КАТО ОСНОВЕН ПРИНЦИПЪТ НА КОНКУРСНОТО НАЧАЛО. ДА СЕ ЗАБРАНИ ДОСТЪПЪТ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДО ПОДБОРА НА КАДРИ И УНИЗИТЕЛНИТЕ "ПРОУЧВАНИЯ" НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА "ГОДНОСТ" НА КАНДИДАТИТЕ. ДА СЕ ПРЕКРАТИ ПРАКТИКАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСИ С ГОТОВИ И ОЧАКВАНИ ЕДИНСТВЕНИ КАНДИДАТИ.
    РАДИКАЛНА  ПРОМЯНА В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА, КУЛТУРАТА И НАУКАТА Е ВЪЗМОЖНА ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ СВОБОДА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И СДРУЖЕНИЯТА.
    РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ - РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ. ДА СЕ УРЕДИ ПО ЗАКОНЕН ПЪТ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТНА.
  РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ БОРИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
                           Х   Х   Х

     СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РЕЗОЛЮЦИЯТА НА МИТИНГА НА БУРГАСКОТО ГРАЖДАНСТВО, СВИКАН ПО ИНИЦИАТИВА НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ". РЕЗОЛЮЦИЯТА Е АДРЕСИРАНА ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
.


ГОСПОДА,

     НАСТОЯЩИЯТ МИТИНГ БЕ ПРОВЕДЕН ПОРАДИ КРАЙНО ТРЕВОЖНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ГРАДА И ОКОЛНОСТИТЕ МУ: ОТРОВЕНА АТМОСФЕРА, НЕГОДНА ЗА ПИЕНЕ ВОДА, ВИСОКА ЗАПРАШЕНОСТ И ШУМ, НЕПРЕСТАННО НАРАСТВАЩА КРИВА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА, НА РАДИОАКТИВНОСТТА И Т.Н. ТОЙ СТАНА ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ И ПОРАДИ ФАКТА, ЧЕ ВЪПРЕКИ ДОСЕГАШНИТЕ ПЕТИЦИИ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА БУРГАС ДА ПОЛУЧИ СТАТУТ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЗАСТРАШЕН ГРАД, ВЪПРЕКИ СЪБРАНИТЕ ПОДПИСИ И ПИСМЕНИ ПРОТЕСТИ ОТ СЕГАШНОТО СЪСТОЯНИЕ, НА ВСИЧКИ ТЯХ СЕ ОТГОВАРЯ С ДОБРЕ ПОЗНАТОТО НИ МЪЛЧАНИЕ. НИЕ ГНЕВНО ПИТАМЕ: "ДОКОГА? НО КАКТО РАЗБИРАМЕ, ОТ ВИСОТАТА НА ПОСТОВЕТЕ СИ ВИЕ НЕ БЪРЗАТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ НИКАКВИ МЕРКИ. НИЕ ПЪК ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДА БОЛЕДУВАМЕ И МРЕМ. СЧИТАЙТЕ ТОГАВА НАСТОЯЩАТА РЕЗОЛЮЦИЯ КАТО УЛТИМАТУМ, С КОЙТО ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО:
      1. ДА СЕ ВКЛЮЧИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА 16 СЕСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОКУМЕНТАЛНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ОТНОШЕНИЕ БЕДСТВЕНАТА ЕКОЛОГИЧНА  ОБСТАНОВКА НА БУРГАС И ОКОЛНОСТИТЕ: ДЕКЛАРАЦИЯ, ПЕТИЦИЯ С 10 ХИЛЯДИ  ПОДПИСА, ОБРЪЩЕНИЕ И АПЕЛ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, А СЪЩО ОЩЕ ДВА ТОМА ЗА ЕКОЛОГИЧНОТО И ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БУРГАС И  ОКОЛНОСТИТЕ.
      2. МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ДА ВНЕСЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОГРАМА ЗА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 80 ПРОЦЕНТА ОТ ВАЛУТНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В РАЙОНА НА НЕФТОХИМИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ, ОБЩИНА КАМЕНО И БУРГАС, ЧРЕЗ ВНОС НА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ФИРМА "НЕФТОХИМ".
     3. ДА СЕ ГЛАСУВА ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ - ОБЛАСТНИЯТ НАРОДЕН СЪВЕТ В БУРГАС ДА НЕ ВНАСЯ В ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ОТЧИСЛЕНИЯ В РАЗМЕРНА 56 МИЛИОНА ЛЕВА ГОДИШНО, КАТО СЪЩИТЕ СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ОТ ОБЩИНАТА ДО РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ.
     4. В СОЦИАЛНОТО И ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БУРГАС И В РАЙОНИТЕ ОКОЛО НЕГО /ФИРМИТЕ "НЕФТОХИМ" И "ПРОМЕТ"/ ДА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА РАЗШИРЕНИЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, КОИТО ДА ВОДЯТ ДО МАКАР И НЕЗНАЧИТЕЛНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЕКОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ ЗА МОЩНОСТИТЕ, КОИТО ПРЕДСТОЯТ ДА СЕ ИЗГРАЖДАТ.
     5. ДА СЕ ГАЗИФИЦИРАТ ОТОПЛИТЕЛНАТА ЦЕНТРАЛА, ГРАД БУРГАС, ТЕЦ И ГОРИВНИТЕ ПРОЦЕСИ НА ФИРМА "НЕФТОХИМ" В БУРГАС.
     6. ДА СЕ ИЗГЛАДИ ТРЕТИЧНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ НА НЕФТОХИМИЧЕСКИЯ КОМБИНАТ С ЦЕЛ ПОВТОРНОТО ИМ ИЗПОЛЗУВАНЕ.
     7. ДА СЕ ИЗГРАДЯТ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА САНИТАРНИ ВОДИ В ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС, ПРИСТАНИЩЕ "ДРУЖБА" И ВОЕННОМОРСКАТА БАЗА "АТИЯ", КАКТО И ДА СЕ ОСИГУРИ ТЕХНИКА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И СЪБИРАНЕ НА НЕФТОРАЗЛИВИ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ.
     8. ДА СЕ РЕКОНСТРУИРАТ И СЕ ИЗГРАДЯТ ОЗОНАТОРНИ СТАНЦИИ КЪМ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ "КАМЧИЯ" И "ЯСНА ПОЛЯНА".
     9. ДА СЕ ГЛАСУВАТ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПАРОСНАБДЯВАНЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА НА БУРГАС И ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ТОПЛОФИЦИРАНЕ.
     10. ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ ФОНД "ЕКОЛОГИЯ" КЪМ ОБЛАСТНИЯ НС  - БУРГАС, В КОЙТО ДА СЕ ВНАСЯТ, НАЛОЖЕНИТЕ ГЛОБИ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА-ЗАМЪРСИТЕЛИ, КАТО СРЕДСТВАТА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ.
     11. ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БУРГАСКА, ГРУДОВСКА И КАМЕНСКА ОБЩИНИ, СЛЕДВАТ ДА ВНАСЯТ ПО СМЕТКА НА ФОНД "ЕКОЛОГИЯ" КЪМ ОБНС - БУРГАС ДАРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ ЗДРАВНО-ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРОБЛЕМИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ВЛОШЕНАТА ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА.
     12. АКО 16-ТА СЕСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НЕ УДОВЛЕТВОРИ НАШИТЕ ИСКАНИЯ, ЩЕ ПРИБЕГНЕМ ДО ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ. ВИНАТА ЗА НАНЕСЕНИ СТОПАНСКИ ЩЕТИ ЩЕ НОСЯТ БУРГАСКИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ МЪЛЧАТ, КАКТО И ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА.

БУРГАС, 13.3.1990 Г.                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                     Х   Х   Х

СОФИЯ,  26 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРП/.


     КАТО КЛАСОВА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В ЦЯЛОСТНАТА СИ ДЕЙНОСТ БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРП/ СЕ СТРЕМИ ДА ЗАЩИТАВА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПРЕКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА - РАБОТНИЦИТЕ. СВОИТЕ ЦЕЛИ ПАРТИЯТА ОСЪЩЕСТВЯВА САМО СЪС ЗАКОННИ СРЕДСТВА.
     КАТО ОСНОВНО ВОДЕЩО ЯДРО НА БЪЛГАРСКАТА  РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ, ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ ГРАДА И СЕЛОТО НАЙ-ДОБРЕ ПОЗНАВАТ СОБСТВЕНИТЕ СИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛАН И НАЙ-МНОГО ДОПРИНАСЯТ ЗА ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ. НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯ БРП СА ОТРАЗЕНИ В СЛЕДНАТА ПРОГРАМА:
 
                    ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА

     РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КАКВАТО И ДА БИЛО ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ Е НЕМИСЛИМА БЕЗ ПЪЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, А ИМЕННО:
     1. ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА КОНСТИТУЦИЯ И ПРИЕМАНЕТО Й ЧРЕЗ ВСЕНАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ. ОЧИСТЕНА ОТ АРХАИЧНИТЕ ОТТЕНЪЦИ НА ЕДНОПАРТИЕН МОНОПОЛИЗЪМ, КОНСТИТУЦИЯТА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЛЯВА НОВОТО ЛИЦЕ НА БЪЛГАРИЯ.
     2. КОНСТИТУЦИОННО ГАРАНТИРАНЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНА И МНОГОПАРТИЙНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА.
     3. РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА НИ.
     4. ПРОВЕЖДАНЕ НА СВОБОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ.
     5. ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКА ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ С ПРЯКО ИЗБИРАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ ГЛАВА ОТ НАРОДА.
     6. СТРОГО СЪБЛЮДАВАНЕ НА ХАРТАТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, НА ХЕЛЗИНКСКИТЕ И ВИЕНСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ.
     7. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛНА НЕЗАВИСИМОСТ.


                 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

     1. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАН МОДЕЛ НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО.
     2. РАВНОПРАВНО УЧАСТИЕ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ТРИТЕ ВИДА СОБСТВЕНОСТ: ДЪРЖАВНА, КООПЕРАТИВНА И ЧАСТНА.
     3. ВЪЗВРЪЩАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА НА СЕЛЯНИТЕ И ВНАСЯНЕ НА МАЛОГАБАРИТНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПРОДАЖБА САМО НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.
     4. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА НАВЛИЗАНЕ В ПРОМИШЛЕНОСТТА И СЕЛСКОТО НИ СТОПАНСТВА НА ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ РАЗВИТИТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ.
     5. ЗАКРИВАНЕ НА НЕРЕНТАБИЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОЩНИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК.
     6. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ВСЯКАКВИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ ОТ ПЪТЯ НА ИНТЕНЗИВНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
     7. СЪОБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧЕСКА ЧИСТОТА В СТРАНАТА НИ.
     8. ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БЕЗРАБОТНИТЕ И ЖИВЕЕЩИТЕ НА ГРАНИЦАТА НА БЕДНОСТТА ВКЛЮЧВАЩ:
         А/ НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА;
         Б/ ПАРИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.

СОФИЯ, 18 МАРТ 1990 Г.
                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
                        X   X   X


     СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА СЕКЦИЯ "ОРЛОВ МОСТ" НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", АДРЕСИРАНО ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, МИНИСТЕРСТВОТО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ И ДО ДРУГИ СТОПАНСКИ МИНИСТЕРСТВА, КАКТО И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     ПРИЛОЖЕНО ВИ ИЗПРАЩАМЕ КОПИЕ ОТ ПИСМО, ПОД КОЕТО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИЯ "ОРЛОВ МОСТ" КЪМ НС "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА ОСЕМ ЧАСА - ОТ 17 ДО 19 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН ОТ 20 ДО 23 ФЕВРУАРИ 1990 Г. - СЪБРАХА НА ОРЛОВ МОСТ 8328 ПОДПИСА. СЪБРАНИТЕ ПОДПИСИ /ВЪРХУ 333 СТР./ ПРЕДОСТАВЯМЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
     ТАЗИ АКЦИЯ Е ПРЕДИЗВИКАНА ОТ СЕРИОЗНАТА ТРЕВОГА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ВЪЗДУХА НАД СОФИЯ И ОСОБЕНО НАД РАЙОНА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ. ТЯ Е ПЪРВИ ЕТАП ОТ КАМПАНИЯТА, КОЯТО СМЯТАМЕ ДА ПРОВЕДЕМ, ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕТО ДА ОСИГУРИМ ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ДЕЦАТА СИ.
     ПО ВРЕМЕ НА СЪБИРАНЕТО НА ПОДПИСИТЕ БЯХА ФОРМУЛИРАНИ И РЕД КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ НА ВЪЗДУХА, КАТО НЯКОИ ОТ ТЯХ БИХА МОГЛИ ДА ДАДАТ ОСЕЗАТЕЛЕН ЕФЕКТ, БЕЗ ДА СА СВЪРЗАНИ С ГОЛЕМИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ. ПРЕДЛАГАМЕ ГИ НА ОТГОВОРНИТЕ ВЕДОМСТВА, РАЗЧИТАЙКИ НА ТЯХНАТА ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ ОТ ПОДОБРЯВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СОФИЯ.


            I. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ И СЛУЖЕБНИ МПС.
            
     1. ДА СЕ ВЪВЕДАТ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕТО НА ЛИЧНИ МПС В РАБОТНИ ДНИ - НАПРИМЕР НА ЧЕТНИ ДАТИ ДА СЕ ДВИЖАТ АВТОМОБИЛИТЕ С ЧЕТНИ НОМЕРА И ОБРАТНО, А В ДНИТЕ С ПРОГНОЗА ЗА ТЕЖКА ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА ДВИЖЕНИЕТО ИМ ДА БЪДЕ СПРЯНО ИЗЦЯЛО. ТАЗИ МЯРКА ДА НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА ТАКСИТАТА И КОЛИТЕ С ГАЗОВИ УРЕДБИ.

     2. ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ПАРКА НА ЛИЧНИТЕ МПС ЕДНА ЧАСТ ОТ НОВИТЕ АВТОМОБИЛИ /НЕ ПО-МАЛКО ОТ 30-40 ПРОЦЕНТА/ ДА БЪДАТ ПРОДАВАНИ С ПРЕДИМСТВО НА СОБСТВЕНИЦИ НА ПО-СТАРИ И ЕКОЛОГИЧНО ОПАСНИ КОЛИ, КОИТО ПРИЕМАТ ДА ГИ ПРОДАДАТ НА "ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ" ИЛИ НА "МОТОТЕХНИКА" ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.

     3. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ С ГАЗОВИ УРЕДБИ.
 
     4.  ДА СЕ ОГРАНИЧИ И ПОСТЕПЕННО СПРЕ ВНОСЪТ НА ЕКОЛОГИЧНО ОПАСНИ МПС /ТАКИВА С ДВУТАКТОВИ ДВИГАТЕЛИ, БЕЗ ВГРАДЕНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛИ НА ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ И ДР./. ДА СЕ УВЕЛИЧИ ДЕЛЪТ НА ТАКИВА, КОИТО МОГАТ ДА ИЗПОЛЗУВАТ БЕЗОЛОВЕН БЕНЗИН.

    5.  ДА СЕ ОСИГУРИ РЕДОВНО И В ДОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА СНАБДЯВАНЕ НА СОФИЯ С БЕНЗИН, НЕСЪДЪРЖАЩ ОЛОВЕН ТЕТРАЕТИЛ. ДА СЕ ПОДОБРИ СНАБДЯВАНЕТО С ГАЗ НА СТАНЦИИТЕ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОМОБИЛИ И ДА СЕ РАЗШИРИ МРЕЖАТА ИМ.

     6.  ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ И УСВОЯТ В ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА ЗА ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ, А ДО РЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ДА СЕ ВНАСЯТ ТАКИВА ПОНЕ ЗА СЛУЖЕБНИТЕ АВТОМОБИЛИ И ТЕЗИ НА ГРАДСКИЯ АВТОТРАНСПОРТ.

     7.  ДА СЕ РАЗРАБОТИ И ИЗПЪЛНИ ПРОГРАМА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ НА ГАЗОВО ИЛИ НА ДИЗЕЛ-ГАЗОВО
ГОРИВО.

                II. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ               

     1. ДА СЕ ПРЕРАЗГЛЕДА СХЕМАТА НА ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ В СОФИЯ С ОГЛЕД РАЗТОВАРВАНЕТО НА НАЙ-ЗАМЪРСЕНИТЕ УЧАСТЪЦИ.

     2. ДА СЕ РАЗШИРИ ТРОЛЕЙБУСНАТА МРЕЖА ЗА СМЕТКА НА СЪКРАЩАВАНЕ НА АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ. ДА СЕ ПУСНЕ ТРОЛЕЙБУСНА ЛИНИЯ ОТ РЕКТОРАТА ДО ХМС, КОЯТО ДА ПОЕМЕ ОСНОВНИЯ ПОТОК ОТ ПЪТНИЦИ ПО БУЛ. "ЛЕНИН".

     3. ДА СЕ УСКОРИ СТРОЕЖЪТ НА МЕТРОТО.


                III. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЗАМЪРСИТЕЛИ
               
     1. ДА СЕ КАТЕГОРИЗИРАТ ПРОМИШЛЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЙОНА НА СОФИЙСКОТО ПОЛЕ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБОРУДВАНЕТО ИМ С ОЧИСТИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕФИКАСНОСТТА НА ДЕЙСТВИЕТО ИМ. ТАМ, КЪДЕТО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО - ДА БЪДАТ ВЗЕТИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, А КЪДЕТО Е НЕВЪЗМОЖНО - СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА БЪДАТ ИЗНЕСЕНИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА СОФИЙСКОТО ПОЛЕ ИЛИ ЗАКРИТИ.

     2. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВИ, ЕКОЛОГИЧНООПАСНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

 
                 IV.  ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ
                
     1. В НАИ-СКОРО ВРЕМЕ НА ОРЛОВ МОСТ ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ПУНКТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНОСТТА НА ВЪЗДУХА. ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТАКИВА ПУНКТОВЕ И НА ДРУГИ НЕВРАЛГИЧНИ МЕСТА В СТОЛИЦАТА.

     2. ДА СЕ УВЕЛИЧАТ ЗАЛЕСЕНИТЕ ПЛОЩИ В СОФИЯ. НС "ЕКОГЛАСНОСТ" Е ГОТОВА ДА ВЗЕМЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ В ПОДОБНИ МЕРОПРИЯТИЯ.

     3. РЕДОВНО ДА СЕ ОВЛАЖНЯВА И ИЗМИВА ПЪТНАТА НАСТИЛКА НА БУЛ. "ЛЕНИН".

     ПРИЗОВАВАМЕ ОТГОВОРНИТЕ МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА, СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ЦЯЛАТА СОФИЙСКА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА ПРЕДПРИЕМАТ БЪРЗИ И ЕФИКАСНИ МЕРКИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЯТА НА НАШАТА СТОЛИЦА.

СОФИЯ, 22.3.1990 Г.
                              /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                          Х   Х   Х

     СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/.

     В ТОЗИ ПРЕЛОМЕН ЗА ЦЯЛОТО НИ ОБЩЕСТВО МОМЕНТ, ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НИ СИЛИ ВОДЯТ БЕЗРЕЗУЛТАТНИ ДИСКУСИИ, С КОИТО ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ОТДАЛЕЧАВАТ ОТ КОНКРЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ШИРОКИТЕ ТРУДОВИ МАСИ. НЕ Е ВАЖНА ТОЛКОВА ДАТАТА НА ИЗБОРИТЕ ИЛИ КОЯ ПАРТИЯ ЩЕ ВЗЕМЕ ПРЕВЕС, ВАЖНО Е ВЗЕМАНЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ МЕРКИ С ЦЕЛ ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА, ОБХВАНАЛА ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. НИЕ СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ НА ПАРТИЗАНЩИНАТА И КОТЕРИЙНИТЕ БОРБИ, КОИТО СЕ ПРЕВЪРНАХА В ЧАСТ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО НИ. ПРЕВЕС ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА МЪДРОСТ, А НЕ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
     НА ДНЕВЕН РЕД ИЗЛИЗАТ НЯКОИ ЩЕКОТЛИВИ ВЪПРОСИ, САМОТО СПОМЕНАВАНЕ НА КОИТО ПРЕДИ ТРИ МЕСЕЦА БИ БИЛО НЕМИСЛИМО. ПОЯВЯВАТ СЕ НА БЯЛ СВЯТ НОВИ И НОВИ ФАКТИ, ПОТВЪРЖДАВАЩИ АНТИХУМАННАТА СЪЩНОСТ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. НЯМАМЕ ПРАВО ДА МЪЛЧИМ ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКОТО НИВО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА СРЕДАТА, В КОЯТО ЖИВЕЕМ, В КОЯТО РАСТАТ НАШИТЕ ДЕЦА. ИМА ЛИ СМИСЪЛ ДА СЕ СТРОИ НОВА АЕЦ, ДОКАТО ВСЕ ОЩЕ СТОЯТ С БОЛЕЗНЕНА СИЛА ПРОБЛЕМИТЕ НА СЕГА ФУНКЦИОНИРАЩАТА?
     ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ НЕ СА САМО РЕГИОНАЛНИ, НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ОТДЕЛНИ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ, А КАСАЯТ ЦЯЛАТА СТРАНА. ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ В НИКОЙ СЛУЧАЙ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ В УЩЪРБ НА ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА. НИЕ НАСТОЯВАМЕ НАРЕД С ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, ДА СЕ ОБЪРНЕ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ И НА СПЕЦИФИЧНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД, КОИТО В БОЛШИНСТВОТО СЕКТОРИ НА НАРОДНОТО СТОПАНСТВО СА КРАЙНО НЕПРИВЛЕКАТЕЛНИ И ОТБЛЪСКВАТ НЕМАЛКО МЛАДИ ХОРА ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. КАТО ПРИМЕР МОЖЕ ДА СЕ ПОСОЧИ ПАРАДОКСЪТ, ЧЕ ГОДИШНО СЕ ИЗПЛАЩАТ ОКОЛО 500 МИЛИОНА ЛЕВА НАДБАВКИ ЗА ВРЕДНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, БЕЗ НЯКОЙ ДА СЕ ПОГРИЖИ ДА ПРЕНАСОЧИ ТЕЗИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ИМ ПОДОБРЯВАНЕ. ТОВА Е ЕДНА ОТ ПРИЧИНИТЕ ЗА ЗАЧЕСТИЛИТЕ НАПОСЛЕДЪК И НАПЪЛНО СПРАВЕДЛИВИ СТАЧКИ НА МНОГО ТРУДОВИ КОЛЕКТИВИ В СТРАНАТА, ОТРАЗЯВАЩИ СЕ КРАЙНО НЕГАТИВНО НА ИКОНОМИКАТА, НО СА НЕИЗБЕЖНИ, ЗАЩОТО СА РЕАЛЕН ИЗРАЗ НА С ГОДИНИ СЪБИРАНОТО НЕДОВОЛСТВО У ТРУДЕЩИТЕ СЕ, КОИТО НЕ ЖЕЛАЯТ НИЩО ДРУГО, ОСВЕН ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА И СПРАВЕДЛИВО ЗАПЛАЩАНЕ, КОЕТО ДА ИМ ОСИГУРИ НОРМАЛНО И ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ. В МНОГО КОЛЕКТИВИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ СА КОМПРОМЕТИРАНИ И С ДОКАЗАНА НЕКОМПЕТЕНТНОСТ. ТОВА ДЕЗОРГАНИЗИРА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, СЪЗДАВА НАПРЕЖЕНИЕ В ТЕХНИТЕ СРЕДИ И УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВИ КОНФЛИКТИ. ПРИ НАПЪЛНО ДЕФОРМИРАНОТО СТИМУЛИРАНЕ ПРИ ТОТАЛИТАРНИЯ НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО, ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ ОТГОРЕ Е ДРУГИЯТ ОСНОВЕН ИЗТОЧНИК НА НЕДОВОЛСТВО В СРЕДИТЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ.
     ПОРАДИ ДЪЛБОКО ПОРОЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СТРУКТУРА НА ТОТАЛИТАРИЗМА РЕДИЦА ПРОБЛЕМИ, КОИТО БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ НА МИКРОРАВНИЩЕ, СА СЕ ПРЕВЪРНАЛИ В НАЦИОНАЛНИ. ИМАМЕ ПРЕДВИД ЖИЛИЩНИЯ ПРОБЛЕМ, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО, УСЛУГИТЕ, МАСОВИЯ СПОРТ, КУЛТУРНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. ЧРЕЗ ДЪЛГОСРОЧНА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕШАВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ, КОЕТО ЩЕ ДАДЕ ПОЗИТИВНО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ СТИМУЛИРАНЕТО И ОТТАМ ВЪРХУ ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. ТОВА ЩЕ ДОПРИНЕСЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ.
     БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ ПОСТАВЯ АКЦЕНТА ПО-СКОРО ВЪРХУ ЖИЗНЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ ИЗВЪН РАБОТНОТО МЯСТО, ЗАЩОТО ТЯСНОСИНДИКАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ СА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФСЪЮЗИТЕ. ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАС Е  НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО ТРУДЕЩИТЕ СЕ ПРЕКАРВАТ СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ, СЪЗДАВАНЕТО НА БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА ТОВА. ТОВА, ЕСТЕСТВЕНО, Е СВЪРЗАНО И С ОПТИМИЗИРАНЕТО НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС, ЗАЩОТО ПЪЛНОЦЕННО МОЖЕ ДА ПОЧИВА САМО ТОЗИ, КОЙТО ВЛАГА СВОЯ ТРУД ПРИ НОРМАЛНИ И БЕЗОПАСНИ ЗА ЗДРАВЕТО МУ УСЛОВИЯ. НИЕ ДЪРЖИМ СЪЩО ТЕЛЕВИЗИЯТА ДА ПОВИШИ РЯЗКО СВОЕТО ПРОФЕСИОНАЛНО РАВНИЩЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРАСНАЛАТА Й РОЛЯ В ЗАПЪЛВАНЕТО НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА ЧОВЕКА. СЧИТАМЕ, ЧЕ ОБЩАТА ЦЕЛ - ПОВИШАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА НАРОДА - МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА САМО КАТО СЕ ВПРЕГНАТ В ЕДНО ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, РАТУВАЩИ ЗА БЛАГОТО НА ОБЩЕСТВОТО.
                                /ПРЕССЛУЖБА КУРИЕР"/


                            Х   Х   Х
 
     СОФИЯ, 26 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНАНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА ИНЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВОТО, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА.


     НА 21 МАРТ Т.Г. В СОФИЯ ОКОЛО 60 ДУШИ - ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ - СЕ СЪБРАХА В КЛУБА НА УЛ. "АКСАКОВ"  18 ПО ПРИЗИВА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ОСНОВАВАНЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА, ЗА ДА ОБСЪДЯТ ПРОЕКТОУСТАВА НА СЪЮЗИТЕ КОИТО ЩЕ ВЛИЗАТ В СЪСТАВА Й.
     СФОРМИРАХА СЕ РАБОТНИ ГРУПИ ПО УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ СЪЮЗИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И БЕ ПРЕПОРЪЧАНО ПОДОБНИ ГРУПИ ДА СЕ ОБРАЗУВАТ В ОБЩИНСКИТЕ И ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА СТРАНАТА.
     УЧРЕДЕН БЕ СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ И БЕШЕ ИЗБРАН ВРЕМЕНЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ОТ ТРИМА ДУШИ: НЕДКО КРЪСТЕВ, ГЕОРГИ ПИРИНДЖИЕВ И МИТКО СТАВРЕВ.
     В СВОЯТА ДЕЙНОСТ СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ "ОТ ВИСОКОХУМАННИ ЦЕЛИ:
     - ДА ЗАЩИТАВА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В НЕГО ТВОРЦИ, ТЕХНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ, СОЦИАЛНИ И ТВОРЧЕСКИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ, КАТО ИЗДИГА АВТОРИТЕТА НА ХУДОЖНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВОТО.
     - ДА НАСЪРЧАВА И ИЗИСКВА ВИСОКА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА, ДРУГАРСКИ ОТНОШЕНИЯ, СОЛИДАРНОСТ И ВЗАИМОПОМОЩ МЕЖДУ ХУДОЖНИЦИТЕ, НЕНАМЕСА В ТВОРЧЕСКАТА ИМ ДЕЙНОСТ; ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ВРЕМЕННА И ТРАЙНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА, РАЖДАНИЯ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ, ПОЧИВКА, ПЕНСИОНИРАНЕ И ПР., КАКТО И ТВОРЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ.
     - ДА СЪЗДАВА ТВОРЧЕСКИ  КОНТАКТИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ, ТЪРГОВСКИ КОНТАКТИ С ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ГАЛЕРИИ И ПР. НА РАВНОПРАВНИ  НАЧАЛА МЕЖДУ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА.
     ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА НОВОУЧРЕДЕНИЯ СЪЮЗ Е ОБЩА ИЗЛОЖБА НА ОТКРИТО, ПОСВЕТЕНА НА 3 АПРИЛ - ДЕНЯ НА СОФИЯ. ТЯ ЩЕ БЪДЕ ОТКРИТА НА СЪЩАТА ДАТА В 10 Ч. НА УЛ "РАКОВСКИ" В ГРАДИНКАТА ПРЕД ТЕАТЪРА НА НАРОДНАТА  АРМИЯ.
     КОНФЕДЕРАЦИЯТА НАБИРА НОВИ ЧЛЕНОВЕ ЗА СВОИТЕ СЪЮЗИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ, КАКТО И СПОНСОРИ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБРЪЩАТ НА АДРЕС: СОФИЯ  -  1000,  ПК 802  -  ИВАНОВА.
                                                                                                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/