Човешките права в ЕС

Измежду правата, защитени от Хартата са и следните права:

• Право на човешко достойнство

• Право на живот

• Зачитане на личния и семейния живот

• Забрана на робство и принудителния труд

• Право на справедлив съдебен процес

• Свобода на мисълта, съвестта и религията

• Свобода на изразяване на мнение

• Право на гражданите да избират и да бъдат избирани в избори

• Право на образование

Харта на Европейския съюз за основните права на човека: „добавена стойност”

Хартата не прибавя нови права, към тези, гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека и други международни конвенции. Основната цел на Хартата е да събере и усъвремени основни човешки права от различни правни инструменти, както и да ги направи по ясно изразени на Европейско равнище.

Хартата не прибавя нови права и отговорности на Европейския съюз за сметка на националните правителства. Напротив,

Хартата разграничава ясно отговорностите на ЕС от тези, на държавите-членки и допринася за спазването на различните правомощия на национално и Европейско равнище чрез процес на наблюдение.

Хартата все още няма статут на правообвързващ документ. При все това, Европейският съд се позовава редовно на Хартата в свои решения.

Гражданите на ЕС все повече се позовават на Хартата в свои писма, петиции и жалби към Европейската комисия и Европейския парламент.

В процеса на разширяване на ЕС, Хартата подчертава основните ценности на Съюза и предлага общоприет език за основните права, гарантирани в ЕС като пространство на свобода, сигурност и правосъдие.