3 октомври 1997


София, 3 октомври 1997 година
Брой 77 (1773)

 


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА. Документът е приет на заседание в София на 27 септември 1997 година и е адресиран до 38-ото Народно събрание, президента на Република България, Министерския съвет и до средствата за масово осведомяване.


Българската социалистическа партия (БСП) - опозиционна или управляваща, се придържа към политиката на отстояване на националните интереси, националното и териториално единство на държавата и нейния суверенитет.

Българската социалистическа партия изгражда своята позиция върху принципите на утвърдените международни стандарти по правата на човека и социалноикономическото интегриране на населението във всяка отделна държава.

Висшият съвет (ВС) на БСП предлага и настоява политическите сили в страната да организират и проведат широк обществен дебат по смисъла и съдържанието на Рамковата конвенция (представителите на левицата ще предложат широк експертен анализ по тези проблеми).

Предлагаме на Народното събрание, президента и на правителството на Република България, въз основа на Виенската декларация от 9 октомври 1993 година, да станат инициатори за провеждане на консултации с държавите от Югоизточна Европа по изясняване подхода и позициите към Рамковата конвенция.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СОФИЯ, 27-28 СЕПТЕМВРИ 1997 ГОДИНА) ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ. Докуменът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


1. Седмата национална конференция на Нова социалдемократическа партия (Нова СДП) приема, че Шестата национална конференция на партията, проведена през март 1995 г., е опорочена от присъствието на голям брой хора, които по силата на Устава не могат да бъдат делегати, тъй като са представители или на несъществуващи секции - нелегитимирани по съответния ред със заверка на председателя, или не са лицата, определени на съответните събрания на автономните секции за делегати.

Поради тази причина Шестата национална конференция е в противоречие с Устава на Нова СДП относно реда на провеждането си и взетите от нея решения и проведени избори са недействителни.

2. Седмата национална конференция възлага на Политическия съвет (ПС) да защити правата на Нова СДП по съответния законов ред, като потърси съдебна отговорност от лицата, които умишлено със своите действия след март 1995 г. подрониха авторитета на партията и създадоха затруднения за нормалното й функциониране.

3. Седмата национална конференция, като декларира, че Нова СДП е и остава лоялен член на СДС като съпридружена организация, възлага на Политическия съвет провеждането на преговори с други социалдемократически и левоцентристки формации, несвързани с Българската социалистическа партия (БСП) и непредставляващи нейни креатури, за постигане на единодействие с цел налагане на социалдемократическите и социаллиберални принципи, ценности и подходи в политиката в България.

При тези условия ПС има мандат да ангажира партията с участие в съответни обединения (алианси) при запазване на нейната организационна самостоятелност.

4. Седмата национална конференция задължава ПС да формира комисия за връзки със синдикалните организации.

5. Седмата национална конференция задължава членовете на новоизбрания Политически съвет и Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) в срок от един месец да подадат молби за проверка за наличието на данни за тях в архивите на бившата Държавна сигурност съгласно Закона за достъп до досиетата, като същите се ангажират да представят получената информация пред ПС.

При наличие на законова възможност Конференцията задължава ПС на Нова СДП да изиска разсекретяването на досиетата на своите членове, както и на членовете на ЦКРК, като даде публичонст на получените данни.

София, 28 септември 1997 г.

Председател на Нова СДП: ВАСИЛ МИХАЙЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 октомври - Следва предоставеният за публикуване пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "РЕФОРМАТА СЕ ПРАВИ ЗА ДОБРОТО НА ХОРАТА И Е ЛИШЕНА ОТ СМИСЪЛ, АКО ЖЕРТВИТЕ СТАНАТ СОЦИАЛНО НЕПОНОСИМИ”, ПРИЕТА НА СЕДМАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СОФИЯ, 27-28 СЕПТЕМВРИ 1997 ГОДИНА). Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Спечелването на абсолютно парламентарно мнозинство от Съюза на демократичните сили (СДС) на изборите през април 1997 година постави Съюза пред изключителната отговорност да осъществи такова управление, което да изведе страната от катастрофата и за кратко време да я превърне в достоен член на семейството на европейските държави.

Преходът, който следва да бъде извършен, е уникален по своите характеристики и не може да бъде дефиниран с класическите политологични понятия "ляво" и "дясно". Нещо повече - той е практически безалтернативен.

В условията на тотална икономическа криза и при действието на валутен борд степените на свобода за избор на вариантно поведение в управлението са сведени почти до минимум. Затова с още по-голяма сила се очертава значението на сферите, където вариантите на избор съществуват - това са йерархизацията на приоритетите, определянето на сроковете и темповете на реформите и кадровия подбор.

Като заявяваме своето одобрение и подкрепа за действията на управляващото мнозинство и правителството, като привърженици на социалдемократическите принципи и подходи сме длъжни да маркираме някои препоръки, които по наше убеждение биха спомогнали за намаляването на социалното напрежение от тежестта на прехода.

Своята отговорност като съпридружена организация в СДС ние виждаме именно в открояването на възникващите рискови ситуации и своевременното предупреждаване за тях.

Не можем обаче да не отбележим, че за съжаление не се прави всичко възможно за бързото приватизиране на дребните и средни обекти на държавна собственост. Считаме, че преминаването в частни ръце точно на тези обекти ще даде толкова необходимия тласък за формирането на националната буржоазия, която е и основа на държавността. Днес за възраждането на България не само като икономика, но и като национално достойнство и самоидентичност е изключително важно наличието на средна класа и национално отговорна буржоазия.

Въпреки че Обединените демократични сили (ОДС) и правителството обявиха като свой основен приоритет спешното връщане на земята на собствениците й, по ред причини процесът не върви с необходимите темпове. Не трябва в никакъв случай да се забравя, че земята като обект на собственост, която може да бъде използвана както за производство, така и да бъде отдавана под аренда или продавана, е призвана да изиграе особена роля практически за всяко българско семейство, като му осигури допълнителен или основен доход. Този потенциал не следва да се пренебрегва, особено в условията на икономическата криза, когато за държавата е свръхтрудно да осигури социална защита на нуждаещите се.

Тъй като у нас реформата на икономиката се стартира със седемгодишно закъснение, нейната социална цена е твърде висока. Изчерпани са финансовите резерви както на държавата като цяло, така и на отделния индивид. Опасността е да не се прекрачи онази граница, от която цената на прехода ще премине отвъд прага на поносимостта и процесите ще излязат извън контрол. Това е вероятност, която не може да не се отчита, особено когато започне действителната структурна безработица.

За нас като социалдемократи проблематиката, свързана със социалната защита, е абсолютен приоритет. В крайна сметка реформата се прави за доброто на хората и тя е лишена от смисъл, ако жертвите станат обществено нетърпими. Като си даваме ясна сметка за крайно ограничения ресурс на държавата ни, считаме, че единственият вариант е изключително гъвкавата система на подпомагане, която борави не с категории население - пенсионери, безработни, млади семейства и т.н., а с конкретни индивиди за конкретен период от време. Помощта във всеки един момент трябва да отива там, където е най-необходима, което предполага перфектно организирани и функциониращи социални служби.

Не можем да не подчертаем, че истинската социална защита за огромното болшинство от хората следва да е базирана преди всичко за създаване на алтернативна заетост. Подобен подход не само би облекчил финансово бюджета и фондовете, но би имал и изключително благотворно влияние както в социално-психологически смисъл, така и като криминогенно-въздържащ фактор.

Убедени сме, че борбата с мафиотската престъпност никога няма да бъде успешна, ако си затваряме очите пред факта, че мафията у нас не просто е проникнала в държавния апарат, а се е сляла със самата държава и задачата на сегашното управление е нейното обратно отвоюване.

Успешното провеждане на реформата поставя с изключителна острота въпроса за кадровия подбор на тези, които следва да я осъществяват. В тази насока Нова СДП стои на категоричната позиция за необходимостта от действителна и последователна декомунизаия. Това не е израз на някаква маниакална политическа вендета или закъсняло чувство за реванш. Седем години ние повтаряме, че кадрите на БКП/БСП са опасни за държавата, и то не като личности, а поради своята неразкъсана връзка с организацията от мафиотски тип, която в течение на десетилетия представляваше порочната симбиоза "партия-държава". Времето потвърди правотата на тезата ни. Още повече че в Резолюция 10/96 Съветът на Европа препоръчва провеждането на демокунизация, демилитаризация и лустрация в държавите, бивши сателити на Съветския съюз.

Абсурдно би било, ако днес, при абсолютно мнозинство на СДС в парламента, тази препоръка не бъде приведена в действие. Това не само не противоречи на идята за национално съгласие, а е именно пътят, по който то може да бъде трайно осъществено. Обратното би било нарушение на принципа на логиката и справедливостта, и отново би изправило България пред възможността да се повторят януарските събития, при който народът чрез уличен натиск трябваше да търси защита на потъпканите си права.

Кадровият проблем обаче има и други измерения - това са корупцията и партизанщината. Въпросът е изключително сложен и предполага както създаване на климат на социална нетърпимост към посочените явления, така и изработването на единни обективни критерии за подбор и издигане на кадри.

Равновесието в българското общество днес е толкова крехко, че може да бъде разрушено дори от локално възникнала криза, камо ли от сериозна проблемна ситуация. Самоубийствено за целия демократичен процес би било, ако прогнозирането на риска и провеждането на превантивни действия не бъде изведено като особен приоритет за всички, които са съпричастни към сегашното управление.

В тази насока виждаме и своята основна роля като политическа партия в краткосрочна перспектива. Нашата цел не може да бъде простото ни оцеляване като партия в пъстрата палитра на българския политически живот, а налагането на социалдемократическите принципи, ценности и подходи като водещи в българската политика в обозримо бъдеще, като за постигането на това ще търсим единодействие с всички социалдемократически и левоцентристки формации, несвързани с Българската социалистическа партия (БСП) и непредставляващи нейни креатури.

София, 28 септември 1997 г.

Председател на Нова СДП: ВАСИЛ МИХАЙЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЕДИНЕНИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЗНС. Документът е приет на регионална конференция в Благоевград на 28 септември 1997 г. и е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Днес, 28 септември 1997 г., на регионална конференция в Благоевград над 200 активисти от Български земеделски народен съюз - Народен съюз (БЗНС - НС), Български земеделски народен съюз (БЗНС) с главен секретар Петко Илиев, Български земеделски народен съюз (БЗНС) "Александър Стамболийски", Български земеделски народен съюз (БЗНС) - единен обсъдиха състоянието на земеделското движение в страната и инициативата за единение на Земеделския съюз.

Конференцията взе следните решения:

1. Подкрепя идеите и действията на Националния инициативен комитет за единение на БЗНС и призовава всички земеделци и активистите на земеделските формации в цяла България да ускорят процеса за създаване на единен, силен и независим БЗНС.

2. Прие декларация за консолидация на БЗНС.

3. Избра 15-членен регионален инициативен комитет, в който участват настоящи и бивши ръководители на четирите съществуващи фракции в Благоевградския регион.

Включени са представители на общините от региона: Атанас Луканов, Йордан Костенаров, Васил Миладинов, Атанас Дилов, Васил Стамболийски, Георги Лазаров, Петър Панчев и други, в това число и членовете на Управителните съвети на изброените по-горе земеделски формации.

Участниците в конференцията изразиха своята вяра и убеждение, че журналистите от всички медии ще отразят обективно новините за реализацията на инициативата в своите издания и ще ги направят достояние на обществеността. В тази връзка те възложиха на националния и на регионалния инициативни комитети да уведомят всички медии.

Благоевград, 28 септември 1997 година

Национален инициативен комитет;
Регионален инициативен комитет - Благоевград

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 октомври — Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЗНС В БЛАГОЕВГРАД. Документът е приет в Благоевград на 28 септември 1997г. с участието на представители на четири земеделски формации; адресиран е до радетелите на земеделското движение в Република България и до средствата за масово осведомяване.


Ние, сдружени земеделци от всички съставни общини на Пиринския край, разтревожени от факта, че с всеки изминат ден Българският земеделски народен съюз (БЗНС) губи своята идентичност и идейни позиции, обединени от болката и грижата за политическата съдба и бъдеще на вековната ни организация на прага на Двадесет и първия век, се събрахме на регионална конференция, за да декларираме:

* Оставяме зад гърба си всички лични пристрастия и заставаме твърдо и решително срещу действията и бездействието, водещи до по-нататъшното разграждане на БЗНС;

* БЗНС може и трябва да бъде автентично българска, самостоятелна политическа организация с осъвременена модерна идеология и програма;

* Членовете и симпатизантите на БЗНС от цяла Пиринска Македония очакват разумна формула за възраждане и излизане на Земеделския съюз от седемгодишното му лутане в политическото небитие;

* Предубеждения, мнителност и партизанщина разнебитиха доверието към БЗНС. Нито един от сега регистрираните земеделски съюзи вече няма право да говори от името на всички земеделци. Не можем да отминем с лека ръка това трагично състояние на съюза, защото то засяга всички ни. Кой ще ни оправдае, ако стоим настрана и бъдем пасивни наблюдатели?

Какво е необходимо още да се случи, за да се убедим, че истинските промени настъпват не с омраза и разделение, а с воля за единение и апостолска работа?

Обединен, възроден и обновен, БЗНС днес отново има исторически шанс да заеме полагащото му се място на една от основните политически алтернативи за утрешния ден на България, способна да работи заедно с другите истински демократични сили за стопанската рефррма и за прехода - това е цел, за която ще работим всеотдайно и с всички сили.

Като анализираме реалистично състоянието на организацията в центъра и по места, от позициите на българи, пазещи традициите на БЗНС и радеещи за успеха на реалното преустройство на държавата, установявайки, че разделението е само по върховете, а местните дружби се състоят от земеделци, които не се делят и роят, уверени, че единението трябва да започне и се реализира от долу нагоре, ние заявяваме:

Земеделският съюз е нужен на днешна и утрешна България!

В политическия живот на страната настъпват промени, които повелително изискват от нас да осъзнаем и реализираме своя дълг.

Политическото празнословие и суета категорично трябва да отворят път за трезвостта и реализма. На тази основа необходимостта от реално балансираща, независима и автентична политическа сила, каквато може да бъде БЗНС, се чувства все по-осезаемо в сегашния политически момент.

Ръководени от решителната ни воля БЗНС да пребъде и в новото хилядолетие, призоваваме всички радетели на земеделското движение в Република България за присъединяване и подкрепа на тази инициатива за единение, обновление и възраждане на БЗНС.

Благоевград, 28 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")

 


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА СВОБОДНАТА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НАСВОБОДАТА В ПОЛША ПРОФ. ЛЕШЕК БАЛЦЕРОВИЧ ПО ПОВОД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ В ПОЛША, ПРОИЗВЕДЕНИ НА 21 СЕПТЕМВРИ 1997 ГОДИНА. Документът е адресиран до българските и до полските средства за масово осведомяване.


Уважаеми господин председател,

Моля, приемете от името на ръководството на Свободната радикалдемокартическа партия нашите поздравления за отличното представяне на ръководения от Вас Съюз на парламентарните избори в Полша.

Като формация с предимно либерална, дясноцентристка ориентация Вие направихте по блестящ начин това, което ние съвместно с формацията на президента д-р Желю Желев в рамките на Коалиция "Либерален форум" не успяхме през март т.г. в България.

Желаем Ви големи успехи в бъдещото управление на Вашата страна и не се съмняваме, че участието на Вашата партия в управляващата коалиция ще бъде гаранция за либерална твърдост и последователност в действията на новото правителство.

Нашата Радикалдемократическа партия (една възстановена буржоазна либерална партия от миналото) беше член на голямата българска коалиция Съюз на демократичните сили (СДС). Но тенденцията за превръщането на Съюза в християндемократическа народна партия ни накара да потърсим политическа самостоятелност. Това ни остави извън парламента в сегашния политически цикъл. Надяваме се в близко бъдеще да възвърнем и увеличим влиянието на нашата партия в България и в средите на световното либерално семейство.

За нас сегашният Ви политически успех е един голям и добър пример. Изобщо Полша като цяло още един път става пример за всички централно и източноевропейци.

Още веднъж приемете нашите поздравления!

София, 25 септември 1997 г.

ПОДПИСАЛИ ПИСМОТО:

Председател: д-р КИРИЛ БОЯДЖИЕВ;

Заместник-председатели:
д-р КИРИЛ ВЕЛЕВ - бивш министър на търговията;
д-р АНЕЛИЯ ГУРЕВИЧ;
МИХАИЛ НЕДЕЛЧЕВ - бивш член на парламента, главен редактор на списание "Демократически преглед";
д-р ИВАЙЛО ПЕТРОВ - бивш заместник-министър на младежта и спорта;

ЧЛЕНОВЕ НА РЪКОВОДСТВОТО:
д-р АСПАРУХ ПАНОВ - бивш член на парламента, бивш вицепрезидент на Либералния интернационал, ръководител на българската делегация в ПАСЕ (1991-1994), ръководител на българската част на проекта на Фондация "Фридрих Науман" за България;
МАРТИН ИВАНОВ - председател на Младежката радикалдемократическа федерация, член на МЛИ;
д-р СТЕФАН ХАДЖИТОДОРОВ - научен секретар на БАН

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ (ЧАСТ ПЪРВА) КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ (БНФ) СЪС СЕДАЛИЩЕ В СТОКХОЛМ, ШВЕЦИЯ, ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ЕМИГРАЦИЯ. Документът е адресиран до 38-ото Народно събрание, до президента на Републиката Петър Стоянов, до министър-председателя Иван Костов; с копие до Европейския парламент, до "Амнести Интернешънъл", до всички европейски държавни глави, до ООН.

Апелът е предоставен за публикация от Секретариата на Българския национален фронт в Швеция изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - до българските и европейските средства за масово осведомяване.


Уважаеми господа депутати!

Днес България е един потъващ кораб и просяшка държава!

Комунистите, които тероризираха българския народ цели 45 години, след мнимия дворцов преврат на ЦК на БКП от 10 ноември 1989 година, и сега продължават да бъдат на челото на народа на власт като опозиция, доограбвайки българската държава и доунищожавайки народа и младежта ни.

Години наред ние, емигрантите, прокудени от режима на продажните комунисти, пръснати по цялото земно кълбо, с надежда очаквахме смъртната агония на комунистическата лъжлива и утопична марксистка идеология, за което й разлагане емиграцията с живота си допринесе за свалянето на синджирите от краката и от устата на народа, за по-скорошно демократизиране на българското общество, за да имаме моралното право да се върнем с нашите деца и семействата ни, и заедно с всички останали наши сънародници в пределите на България - дружно за възхода на Отечеството, от дедите ни поверено.

За съжаление сегашните социалисти - бивши комунисти, успяха отново да излъжат българския народ, трансформирайки политическата си власт в икономическа, заграбвайки цялото богатство на България за себе си. Те изкуствено разрушиха земеделското стопанство, овощарството, скотовъдството, икономиката на страната ни въобще и върнаха духовното и културно развитие на народа ни със сто години назад.

След фалшивия преврат от 10 ноември 1989 г. прокудиха над 200 000 най-квалифицирани кадри от България, като множество от тях живеят не мили и не драги в омразния до вчера на комунистите капиталистически свят, и избиха над двеста хиляди без съд и присъда - невиждани и нечувани престъпления, непознати в предишната наша българска история.

И въпреки всичко тази престъпна канибалска политическа групировка, наричана БКП, с нейната въхушка ЦК, все още не желае да се извини на българския народ, както и да се откаже доброволно от властта, въпреки че никой вече не ги желае в България.

Вие, господа депутати, министри, и Вие, г-н Президент, време е да изкарвате на бял свят всичките им престъпления и виновниците за масовите убийства!

Вместо да се извинят на емиграцията, представителите в легациите в настояще време, изпратени от предишните на власт социалисти, конфискуват паспортите на достойните синове - емигрантите-патриоти на България, че да не могат да посетят Отечеството си, за което отдадоха живот и унищожение напълно на семействата им в България.

Тези порочни духовно и национални предатели трябва да бъдат изправени на подсъдимата скамейка и осъдени за техните братоубийствени дела, извършени срещу държавата и българския народ!

А после, ако трябва да се проведе референдум за пълната забрана на БКП, за обявяването й извън закона, за конфискуване на имуществото, което имущество е заграбено от природните и наследствени богатства от ръцете на народа, и да се даде в полза на държавата, а това, което се пада на народа, да му се върне; и забрана на лидерите им и на техните синове да участват в икономическия живот на страната за 50 години - това вече направиха чехите и унгарците.

Господа депутати!
Ако вие със сменяването на вчерашното си комунистическо име и тоя идеологически партиен курс признавате пред народа и пред света за катастрофата на България и на държавата ни и за вартоломеевите братоубийства, тогава вие, господа депутати, трябва да извършите по-горното за устройството и пълното успокоение на народа и за върховните интереси на България! Всичко това, което извършихте дотук, само на думи, а не на дела, това са го вършили и още го вършат само нихилисти и опортюнисти.

Ние, милионната емиграция на Запад, гонени под дърво и камък и преследвани, и още ни преследват - факт исторически е, ни конфискуват в настояще време българските задгранични паспорти, които паспорти са ни издадени по неволя от техните предшественици, школувани КГБ-агенти - посланици, които служеха на интересите на Съветска Русия.

Стокхолм, Швеция, 28 септември 1997 г.

За Върховното ръководство на Българския национален фронт:

НИКОЛА АТАНАСОВ - върховен представител на БНФ в секция Стокхолм, Швеция;

За Съвета по публикациите: ИВАН БЕНЧЕВ

Секретар: ЕМИЛ Н. РОМАН КРЪСТЕВ

(Пресслужба "Куриер")

 


НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ (ЧАСТ ВТОРА) НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ" ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА СТРАНАТА КЪМ РАМКОВАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА. Документът е подготвен от Милко Бояджиев - секретар на сдружението; предоставен е на парламентарно представените политически сили, и за публикация - изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Въпросът за малцинствата остава един от най-комплексните и преплетени проблеми в цялата сфера на международните отношения и столетия наред е разстройвал мира и сътрудничеството. Той непрекъснато се използва за политическа принуда и агресия; като средство за разрушаване на държавни структури и пряка или косвена причина за разпалване на местни или общи войни.

В своята политика европейските правителства неотклонно провеждат интеграция на обществените слоеве, насочена към укрепване независимостта и суверенитета на държавата, към активни мерки в защита на нейното национално единство и териториална цялост. Този стремеж е регламентиран с конституционни уредби и отговаря на съществуващите международни стаандарти.

В този смисъл са декларациите на органи на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа, че никоя тяхна постъпка не би трябвало да се тълкува като упълномощаване или подтикване към действия, водещи до разпокъсване, или които биха навредили на териториалната цялост или политическото единство на суверенни и независими държави, съобразяващи се с принципите за равни права на населението на неговата територия. Нещо повече - счита се, че дезинтеграцията на държавата може да се отрази пагубно на защитата на човешките права.

Политическата интеграция бе присъща през определени периоди и на българските управници. При това договореностите в световната организация и Съвета на Европа, които България е ратифицирала, изискват държавата да насърчава интеграционистките средства за премахване на произтичащите от етническите, културните, религиозните и други различия прегради; да подтиска всичко засилващо такова деление; да предприема нормативни актове срещу тяхното използване за политически цели и да осигурява ефективното им спазване.

Срещу политиката на интегриране в страните от източната половина на континента бяха предприемани по време на блоковото противопоставяне успешни действия за дестабилизация и дезинтеграция на селективно избрани държави и по-специално на България посредством разграничаване, обособяване и противопоставяне на населението по национални и общностни признаци. Прикритата цел бе лесното подчиняване на страната на чужди стратегически домогвания чрез подкопаване на националното и териториалното й единство. Понастоящем съществува реална опасност за такава цел да бъде използвана Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Много обстоятелства навеждат на подобни опасения. Пример в това отношение е продължително упражняваният силен външен натиск върху изпълнителната и законодателната власт и неприкритите действия на чуждите специални служби. Той се придружава от драстично пренебрегване на задълженията на лицата с различен етнически произход или с друга култура да сътрудничат като лоялни граждани, да уважават националните институции и останалото законодателство, да изпълняват задълженията си по отношение на държавата. Недопустимо е такива граждани да подкопават националното единство на която и да е държава.

Отхвърлените през 1993 г. от Комитета на министрите проекти на документи за защита на малцинствата, одобрени от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, съдържаха редица положения, различаващи се и дори противоречащи на утвърдените от ООН, ОССЕ и СЕ международноправни договеронсти. Те включваха текстовете за признаване на "колективни права", "право на етническо самоопределение" на отделната личност, за признаване "де факто" наличието на малцинствата, а не на основата на националния суверенитет на държавата, за примитивно определяне на понятието "малцинство" като аритметична величина.

За разлика от споменатите проекти Рамковата конвенция за защита на националните малцинства е изчистена от такива положения. Нейните принципи и програмни разпоредби съответстват на съществуващите международноправни договорености в хуманитарната област, ратифицирани от Република България. Приетият на 1 февруари 1995 година от Комитета на министрите обяснителен доклад към рамковата конвенция за защита на националните малцинства (едновременно с откриването й за подписване от държавите - членки на Съвета на Европа), съдържа две твърде съществени принципни положения. Първото се отнася до възприетия прагматичен подход за определяне същността на понятието "национално малцинство", което съвпада с възприетото в Комисията по правата на човека на ООН виждане. Според него на настоящия етап е илюзорно постигането на едно общоприемливо определение на това понятие, което би имало голяма стойност за една доктрина, но не може да се приложи към принципите, залегнали в документите на ООН. По тази причина Комисията по правата на човека не счете за наложително да даде такова определение. При това едно определение на понятието "малцинство" в неговия всеобхватен смисъл ще доведе до поредица от разминаващи се интерпретации поради специфичните условия в отделните страни, региони, континенти.

Всички правителства, изказали мнение по дефиницията на понятието "малцинство", са изразили в Комисията по правата на човека становището, че тя е приложима за членове на етнически, религиозни или езикови групи в многонационални общества.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ОТ СЪЮЗА НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БНТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ ЗА РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР. Документът е с дата 26 септември 1997 г.; предоставен е на средствата за масово осведомяване.


Уважаеми господин Димитров,

Разбираем и напълно оправдан беше предварителният интерес на театралната общност, както и на хилядите приятели и любители на театралното изкуство към дебюта на познатото предаване на Валя Ахчиева "Открито" по "Ефир-2", което имаше за тема проблемите на реформата. Очакванията ни бяха свързани и с обявените новости в схемата на предаването - наред с традиционните интервюта, показвани на запис, и по-широка дискусия с участници в студиото.

Видяното снощи ни дава основание без уговорки да заявим, че водещата не се оказа на висотата на своя многократно доказван професионализъм, беше абсолютно неподготвена по темата и от един момент нататък загуби контрол върху хода на предаването. Несполуката според нас се дължи на няколко съществени пропуска:

Ахчиева очевидно не си беше дала труда да се запознае с програмата за структурна реформа в театъра, подготвена от Министерството на културата - това личеше от въпросите, които задаваше на участниците в дискусията. Поканените за участие в разговора в преобладаващото си ммнозинство бяха изтъкнати представители на днешния български театър, но със сигурност можем да твърдим, че почти никой от тях не е на ясно с принципите, механизмите и процедурите за осъществяване на реформата. Прави впечатление и известна тенденциозност в подбора на участниците, която навежда на мисълта, че се търсеше предимно диалог с апологетите на реформата, отколкото с нейните опоненти (и в двата случая обаче мненията "за" и "против" не се мотивираха).

Изненадва ни обстоятелството, че Съюзът на артистите в България, който чрез своите експерти е може би единственият конструктивен партньор, но и естествен опонент, беше пренебрегнат като страна в диалога. Надяваме се, че ще бъдем правилно разбрани - не се жалваме заради спестената ни екранна изява; едва ли бихме могли да помогнем с нещо на едно провалило се предаване. Изказваме само своето съжаление, че един проблем, който вълнува обществото през последните седмици, беше нескопосано манипулиран, размит и в крайна сметка, вместо да се осветлят позиции, мнения, противоречия и перспективи пред едно изкуство, се създаде погрешно впечатление у широката зрителска аудитория, която стана свидетел на междуличностни нападки, безотговорни и непрофесионални изявления.

Иска ни се да вярваме, че ръководството на Българската национална телевизия ще оцени хладнокръвно и прецизно изказаните от нас съображения и ще направи необходимото подобни недоразумения като предаването на "Открито" от 25 септември т.г. да не се повтарят.

Заедно с това вярваме, че ще намерите начин да осигурите подходящо място и време за провеждането на същинска, професионална и отговорна дискусия по проблемите на театралната реформа.

София, 26 септември 1997 година

Председател на Съюза на артистите в България:

СТЕфАН ИЛИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪР "ТРАКИЯ" НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИПЛОМАТИЧЕСКОТО ТЯЛО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ИНИЦИАТИВИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. Документът е адресиран до средствата за масово осведомяване.


Днес, 26 септември 1997 година, посланикът на Руската федерация у нас г-н Леонид Керестеджиянц прие председателя на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) Костадин Карамитрев и заместник-председателя на съюза Тодор Бояджиев.

Председателят на СТДБ запозна руския посланик с целите, задачите и дейността на Тракийската организация в България като обществено-патриотична непартийна организация на тракийските бежанци и техните потомци от Източна и Западна Тракия.

Подчертана бе признателността на тракийските българи към Русия за изключителната й роля за Освобождението на България, в т.ч. и на Тракия, от турско робство. Изразена бе подкрепата и увереността на Съюза, че петролопроводът Бургас - Александруполис ще бъде изграден в близко бъдеще и ще бъде фактор с историческо значение и за Русия, и за народите на Балканите.

В разговора, който премина в приятелска атмосфера, руският посланик прояви интерес към тракийската организация, изказа добри думи за нейната патриотична и хуманна дейност и прие с благодарност поканата да присъства на националните събори и тържества, които организира Съюзът на тракийските дружества в България.

На г-н Керестеджиянц бе връчена Декларацията на Съюза против международно честване на Османската империя, с молба да я доведе до знанието на сродни руски патриотични организации в подкрепа на позицията и действията на тракийци.


* * *

На 25 септември 1997 г. председателят на Съюза на тракийските дружества в България (СТДБ) Костадин Карамитрев разговаря с посланика на СР Югославия проф. Радош Смилкович. Основна тема на беседата бе позицията на СТДБ против международно честване на 700-годишнината на Османската империя и резултатите от срещата на делегацията на СТДБ с генералния секретар на ЮНЕСКО г-н Федерико Майор на 10 септеммври 1997 г. в София.

Посланикът на Югославия информира, че Декларацията на СТДБ е изпратена във външното министерство в Белград, с препоръка обществени организации в Югославия да се включат в кампанията против международното честване на Османската империя.

Посланикът подкрепи идеята на СТДБ обществените организации на държави от Балканския полуостров, които са били под турско робство, да обединят действията си срещу международно честване на Османската империя, и в скоро време ще посочи такива организации от СР Югославия.

София, 26 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")

 


СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КНСБ ЗА МЕМОРАНДУМА ЗА НАМЕРЕНИЯ И ПРОЕКТА ЗА СОЦИАЛНА ХАРТА НА КНСБ, КТ "ПОДКРЕПА" И БСК, И С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДПИСВАНЕ С ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ХАРТА ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНДУСТРИАЛЕН МИР. Документът е приет на заседание на ИК на КНСБ на 26 септември 1997 г. и е адресиран до Министерския съвет на Република България и до средствата за масово осведомяване.


Изпълнителният комитет (ИК) на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) изразява своята загриженост от пасивната позиция на правителството по Меморандума за намерения и по проекта за социална харта на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" и Българската стопанска камара (БСК).

Липсата на официална позиция на правителството формира в общественото съзнание впечатление, че между него и трите организации вече е постигнат търсеният консенсус по всички параметри на реформата и са получени необходимите гаранции за социален и граждански мир. Това не отговаря на истината. Нещо повече - Изпълнителният комитет констатира отсъствие на интерес за съвместна работа и договаряне по предложените от социалните партньори приоритетни направления, с цел постигане на баланс между икономическата ефикасност и социалните измерения на промените.

Като потвърждава своята съпричастност към хода на демократичните процеси в страната, Изпълнителният комитет на КНСБ отново заявява готовност за разработване и подписване на Харта за социално сътрудничество и индустриален мир!

Това може да се постигне само при неотложна реакция на правителството, изразяваща се в ответна оферта за съвместно търсене на решения по предложените приоритетни проблеми.

Липсата на такава реакция би означавало КНСБ да се обърне за консултация към КТ "Подкрепа” и БСК и да премине към други форми на преговори и защита на интересите на своите членове.

София, 26 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")

 


ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ "ЗА ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ" ОТ БЪЛГАРСКИ ОБЩЕСТВЕНИИ, ПОЛИТИЦИ И ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ. Документът е адресиран чрез БТА до всички средства за масово осведомяване и е предоставен за публикуване в пълен текст изключително на Пресслужба "Куриер” при БТА.


През последно време сме свидетели на влошаване на междудържавните отношения между Българи и Русия. Едно е да се отстоява държавна политика и национален суверенитет на дадена страна пред користни и частни интереси и съвсем друго е преднамереното противопоставяне на Република България спрямо велика държава като Русия.

Ако отделни хора в Русия усложняват в свой интерес взаимоотношенията с България, това не е причина нашите две страни да нарушават вековното си приятелство.

Недобре обмислени изказвания и действия на някои представители на изпълнителната власт по отношение на Русия блокират икономическите, търговските и духовните връзки между двете страни и създават рискове за националната ни сигурност.

Ние сме дълбоко смутени от редица факти на неуважение към Русия, към представители на руската дипломация у нас, довели за първи път до отказ на министър на външните работи на Русия да се срещне с министър на външните работи на България, до протест от руската държава във връзка с това, че България по един недопустим начин не покани Русия да участва в Софийската среща на военните министри.

Определени политици и политически кръгове у нас целенасочено работят за дестабилизация на българо-руките отношения. Те не са достатъчно прозорливи, за да проумеят, че въжделенията за обединена Европа остават химера извън Русия, че съвременните идеали за независима и суверенна България повеляват нашата страна да поддържа взаимоизгодни, равноправни и приятелски отношения както с близки и далечни, така и с големи и малки държави. В стремежа си да печелят нови господари на националната ни съдба, подобни личности и формации чрез влошаването на връзките ни с Русия затрудняват и приобщаването на България към общоевропейските ценности и опит. В славянска и православна България, поддържала вековни исторически, политически и културни отношения със славянска и православна Русия ни се налагат политическо поведение и морал, които реално вредят на интересите на българския народ.

Ние си даваме сметка, че така се застрашават стратегически интереси на Отечеството, че се загубват и без това влошените ни позиции в областта на икономическото и духовното сътрудничество с Русия, в борбата за разширяване на пазарите за българското производство.

Българският народ ще трябва да плаща заради една недалновидна политика, чиите плодове ще бъдат нови кризи в производството, увеличаване на безработицата, социални трудности, съзнателно ограничаване на пътищата за общуване на българската интелигенция с великата култура на Русия.

Разтревожени от тенденцията към влошаване на междудържавните отношения на България и Русия, ние призоваваме държавните институции и обществените фактори в страната ни да станат инициатори на позитивен поврат в отношенията между България и Русия.

София, 1 октомври 1997 г.

ПОДПИСАЛИ ПРИЗИВА:

проф. ЛЮБЕН БЕРОВ, ПЕТЪР БЕРОН, ВАЛЕНТИН МОЛЛОВ, ВЪЛО РАДЕВ, акад. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ, генерал БРИГО АСПАРУХОВ, ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ, КЛАРА МАРИНОВА, ВАЛЕНТИН КАРАМФИЛОВ, ВИЛИ ЦАНКОВ, КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ, проф. ИВАН МАРАЗОВ, НИКОЛАЙ ПЕТЕВ, СОНЯ БАКИШ, НАЙДЕН АНДРЕЕВ, генерал ЛЮБЕН ПЕТРОВ, ДОНЧО АТАНАСОВ, МИРЯНА БАШЕВА, КРИСТИНА ДИМИТРОВА, АНЖЕЛ ВАГЕНЩАЙН, проф. ЧАВДАР ДОБРЕВ.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ В ЗАЩИТА НА КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ - ГРАД ОРЯХОВО. Документът е адресиран чрез БТА до председателя на 38-ото Народно събрание Йордан Соколов, до министър-председателя Иван Костов, до Главния прокурор на Република България Иван Татарчев и до средствата за масово осведомяване.


Господа,

Изразяваме искреното си възмущение от подготвяната и зле прикрита политическа провокация, целяща саморазправа с нашия земляк и бивш областен управител и министър на земеделието г-н Кръстьо Трендафилов.

Длъжни сме да ви предупредим, че в края на XX век и в една демократична страна, каквато, надяваме се, е България, авторите и преките изпълнители на подготвяния съдебен фарс срещу г-н Трендафилов ще срещнат справедливия гневен протест на хиляди хора от Врачанско и от цялата страна, защото сме твърдо убедени, че е дошло време в България веднъж завинаги да спрат политическите процеси.

Настояваме съдебната система в България да не бъде унизявана, като й се отрежда лакейската роля в един нов политически водевил - защото какъв е смисълът да се връщаме в историята си, ако не можем да извлечем поука от нея. Нашата история е пълна с примери на грозни политически процеси, донесли толкова много страдания на българския народ.

Господа,
По решение на Инициативния комитет е организирана подписка в защита на г-н Трендафилов.

Имаме готовност и за масови протестни действия, включително и гражданско неподчинение, с цел да спрем политическия произвол на управляващите.

Оряхово, 29 септември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер”)

 


МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА

София, 3 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ХАСКОВО, СРЕЩУ ПОЛИТИЧЕСКИ УВОЛНЕНИЯ В ОБЩИНАТА. Документът е адресиран до президента на Република България Петър Стоянов, до председателя на 38-ото Народно събрание Йордан Соколов, до министър-председателя Иван Костов, до областния управител на Хасковска област Христо Василев и чрез БТА - до всички средства за масово осведомяване.


Уважаеми г-н президент,

Въпреки декларираните неведнъж от Вас твърдения, че политически уволнения в България няма да има и че Вие сте гарант за това, имам достатъчно основания да заявя, че на територията на Хасковска община продължава политическата разправа.

Изразявам дълбокото си възмущение от уволненията на общински съветници - доказани професионалисти и спечелили доверието на своите избиратели за повече от един мандат.

Явно според критериите на сегашните управляващи те трябва да бъдат унищожавани като личности само заради това, че не са членове и симпатизанти на определена политическа сила.

Продължаващата политическа разправа с общински съветници извън номенклатурата на Съюза на демократичните сили (СДС) става и с прякото участие на областния управител на Хасковска област, който системно нарушава Закона за местното самоуправление.

Насажданият страх и политически рекет дестабилизира местното самоуправление и е насочено срещу интересите на гражданите в община Хасково.

С настоящата декларация изразявам своя протест срещу политическите уволнения в общината и срещу демагогските уверения, че такива през последните месеци в страната няма.

Уважаеми господин президент,
Обръщам се към Вас с молба - спрете политическата гавра с хората!

Хасково, 25 септември 1997 г.

С уважение:

Председател на Общинския съвет - Хасково:

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 2 октомври 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортери: Валентина Игнова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.