1 юли 1997


София, 1 юли 1997 година
Брой 50 (1746)


София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗКАЗВАНЕ "НЯМА ЯСНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА" НА ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА В 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕМАНЕТО НА БЮДЖЕТ’97 (28 ЮНИ 1997 ГОДИНА, СОФИЯ)


Бюджетът вече е приет. Както самият закон, така и начинът на неговото приемане дават основание за някои сериозни изводи, които ние като основна опозиционна сила сме длъжни да направим.

Това не е бюджет, с който да започнем лечението на българската икономика, с който да преустановим негативните процеси в социалната, в духовната и в други сфери.

Тук не е заложена ясна стратегия за преодоляване на кризата, дори и от мнозинството не посмяхте да определите този проект като бюджет на реформата. Той не кореспондира дори със собствената ви "управленска" програма, приета съвсем наскоро; не осигурява утвърдените там приоритети.

Очертава се едно мизерно съществуване на армията и Министерството на вътрешните работи, на съдебната система. Реалната борба с престъпността се отлага за неопределено време и дотогава ще си играем на "Комар"-и и ще отваряме и затваряме досиета.

С този бюджет, както стана ясно, обричате на бавна гибел българската култура и наука, образованието ще продължи да изнемогва.

Още по средата на първата си управленска обиколка мнозинството вече се задъхва. Петдесет дни не са основание за генерални изводи, но са достатъчни, за да се очартаят тенденциите в поведението на новата власт.

Стопяват се надеждите, че този състав на парламента ще може да даде решителен тласък за изхода от кризата и активното развитие на реформата. С всеки изминат ден се засилва впечатлението за тоталната неподготвеност на мнозинството за управлението на страната. Свидетели сме на нова деформация на отношенията между институциите. Парламентарното мнозинство не е повече от една обикновена гилотина в ръцете на правителството. Дори и в тези дни се чувстваше високомерното, пренебрежителното отношение на кабинета към работата в Народното събрание.

В духа на нашата конструктивна политика ние направихме многобройни разумни предложения, които съществено щяха да подобрят и засилят проекта. Огромната част от тях бяха отхвърлени, вие упорито отказвахте да се търсят резерви.

В двете години на нашето управление ние получавахме много и понякога заслужени укори за прибързаното приемане на бюджета. Но никога той не е бил така претупван, никога подобно стахановско форсиране не е имало.

Всички оратори бяха единодушни, че това ще бъде един напрегнат и труден за изпълнение бюджет. Това означава, че неговото изпълнение ще бъде в зависимост не само от бюджетната дисциплина, а и от добрата работа на всички ангажирани органи.

Нова икономическа политика не може да се реализира в условията на най-остро политическо противопоставяне, на безкрайни парламентарни и извън Народното събрание схватки. Надявам се в тези 50 дни да сте разбрали поне това.

Вчера вие дръпнахте шалтера на националните медии и забранихте излъчването на дебатите.

Все по-плътна информационна мъгла се спуска дори около работата на Народното събрание, и то по най-значимите проблеми, включително и при обсъждането и приемането на бюджета. Само над "Дондуков" благодарение на националните медии се носят розови облачета. Преди две години лидерът на основната опозиционна сила твърдо отсече: "Във всяка европейска страна, когато се дебатира бюджетът, цялото общество живее с всички дебати по бюджета... Това е част от общественото възпитание." Днес авторът на тези думи е министър-председател, а парламентарното му мнозинство грубо дръпна завесата и изгаси свещите, ако мога да използвам израза на един български класик. Вече седмици наред сме свидетели на пълзяща цензура в националните медии, на последователно изолиране на опозиционните сили, на политически кадрили, но вас това не ви удовлетворява и се опитвате да ликвидирате и последните прояви на инакомислие.

За броени дни вие разбихте националния кадрови потенциал на реформата. И въпросът не е само до стотиците уволнени ръководители на предприятия. Вие направихте погром върху много по-широк кръг от специалисти във всички сфери на икономическия и духовния живот и особено върху най-скъпо струващата инвестиция в България - техническата интелигенция.

Днес за всички е ясно, че вие назначихте в голяма част от българските предприятия свои нови ликвидационни съвети. Всички те - повечето без образователен ценз, без управленски опит и квалификация, понякога дори нескрито свързани с определени групировки - идват да реализират новата ви философия на реформата - държавата да се освободи час по-скоро от собствеността.

И понеже хората добре разбират какво става, вече протестират. Стачкуват предприятия от Монтана до Любимец, от Петрич до Бургас. Вие въвеждате новите ръководители със силови действия, уволнявате стачкуващите, мачкате протеста с помощта на полицията.

Във фабрика "Детелина", Хасковска област, чиято модна конфекция се изнася в Европа, вие назначихте една дама, която доскоро е завеждала "тъжните ритуали" в общината. Може би за да ни подскажете ясно, че и там, както и в цялата българска икономика, ни предстоят доста подобни ритуали.

Не ви ли притеснява фактът, че дори и представители на консервативните сили от Европа протестират срещу масовите чистки във външнополитическата сфера на България?. Изглежда това ги интересува повече от щедрото ви обещание да могат да четат архивите на Централния комитет на Българската комунистическа партия по Интернет.

И току-що приетият бюджет, и всекидневните информации от страната ясно говорят за предприетия подход за дестабилизация на местните органи на самоуправление. За всички е ясно, че в условията на валутен съвет вие прехвърляте тежестта върху местната власт. Голяма част от регионалните ви структури се опитват всекидневно да саботират и блокират работата в общините.

Не си играйте с огъня, господа! Кризата в местната власт ще бъде нов детонатор на онези мостове в обществено-политическия живот, които тепърва трябва да градим.

Вие не оценихте готовността на Демократичната левица за консенсус по националните символи и "невинно" се опитвате да ни пробутате "царския герб", та макар и в неговата малка форма.

Отдясно тръгна отново идеята за законово реабилитиране на осъдените от Народния съд. С благосклонното ви съдействие на всички равнища в страната шества легионер Nol Иван Дочев.

Не смятате ли, уважаеми дами и господа, че това очертава тенденция към реставрация на елементи от един от най-противоречивите периоди в новата българска история?

Само за 50 дни вие изхабихте идеята за съгласието. Вместо по важните и актуални, по проблемите от дневния ред на обществото вие насочвате обществения и парламентарния дебат към периферни и второстепенни проблеми.

Вече за всички е ясно, че от честите имитации на консултации няма да се роди нищо повече от едно необходимо ви алиби за политически решения, които предварително са взети на "Раковски" 134.

Приемането на бюджета може да се окаже повратен момент във взаимоотношенията между мнозинството и опозицията.

Ако вие продължавате да тикате парламента и обществото към възраждане на конфронтацията, ако тихият ви политически терор продължи да взема своите нови жертви, то ние сме готови да поемем ръкавицата, да отговорим на предизвикателството. Но това означава, че вие поемате цялата отговорност за взривяването на съгласието с всички последствия за това в обществото.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ В СОФИЯ НА 21 ЮНИ 1997 ГОДИНА


I.

1. Политическият съвет на Обединението за социална демокрация (ПС на ОСД) оценява, че след създаването на новото правителство на Обединените демократични сили (ОДС), приемането на програма за реформи и предстоящото въвеждане на паричен съвет в България се създава нова политическа обстановка.

2. Съществената характерна черта на ситуацията днес е наложилото се разбиране за острата необходимост от търсене на национално съгласие за провеждане на икономически реформи, чието основно съдържание е сериозната промяна в структурата на собствеността. Основните политически сили приеха без алтернатива, че социалната цена на реформата е правопропорционална на забавянето й във времето. Не по-малко важен е декларираният от всичи стремеж за борба с престъпността, корупцията и силовите групировки. Обществото очаква стабилизиране на държавността и подобряване на координацията в дейността на различните властови центрове - президентство, правителство, прокуратура, съдебна система.

От самото си създаване ОСД е отстоявало позицията, че постигането на национално съгласие е задължително условие за провеждането на реална политика за качествени и успешни реформи, за действена защита на основните приоритети на националния интерес. Само по този начин може да бъде гарантирано трайното преодоляване на кризата в страната.

3. В същото време ние не приемаме редица конкретни действия на новото правителство. Една част от неговите решения в действителност целят не съществени реформи, а установяването на тотален и монополен политически контрол в държавното управление, икономиката, местната администрация, средствата за масово осведомяване и дори в структурите на гражданското общество. Особено опасни за бъдещето на страната са според нас декларациите за намерения да се заобикаля и ревизира Конституцията, да се действа "на ръба на закона". Едновременно с това изкуствено се забавя приемането на нови закони, необходими за обезпечаване на хода на реформите като тези за закрила на българските производители, за въвеждането на основни пазарни механизми, за защита на потребителите, за държавните предприятия, за държавния служител, за доизграждане на структурите на новата държавност според изискванията на Конституцията от 1991 година.

На практика е в ход процес на прочистване на всички, смятани за неудобни от новата власт, на фактическа лустрация на държавните структури. Очертава се тенденция под прикритието на пропагандата за неизбежността на реформите останалата част от тяхната социална цена да бъде прехвърлена едва ли не изцяло на гърба на обикновените български граждани. В много случаи правителството не се старае да осигури широка обществена подкрепа на своите действия, често изолирайки от вземането на решения дори коалиционните си партньори.

ОСД категорично отхвърля подобни действия като пряко рушащи постигнатата степен на национално съгласие. Те пораждат заплахата за пореден път надеждите на обществото за стабилизация и излизане от кризата да бъдат излъгани и крият сериозни опасности за успеха на реформите и бъдещето на страната. Ние ще търсим всяка възможност да предупреждаваме и да се противопоставяме на това.

4. Новата власт не само декларира, но и провежда последователно дясна икономическа политика, близка до меркантилизма. Нейно пряко следствие ще бъде бързото ново обедняване на широки слоеве от българския народ. Тя обективно ще доведе до създаване на икономическа прослойка, която ще защищава преди всичко егоистичните стремежи на правителството на ОДС, а не на националните приоритети. Тя не е в състояние да обезпечи и постигането на обявените в програмата на правителството цели. Тази политика влиза в разрез както с интересите на обикновените граждани, така и с очакванията на дребните и средните частни бизнесмени и националните производствени структури. Без съществени изменения в начина на провеждането на реформите у нас техният успех още сега е поставен под въпрос.


ІІ.

5. ОСД е разтревожено от нарастването на кризисните процеси в Българската социалистическа партия (БСП). Според нас в основата им лежи нежеланието да се приемат реалностите, предизвикали загубата на изборите, безпринципната борба за власт срещу легитимно избрания председател на БСП, жаждата за реванш. Изборното поражение на партията е доказателство, че тя не оправда очакванията на обществото нито с предлаганите решения, нито с конкретното си управленско поведение. Това я лиши от подкрепата на близо два милиона симпатизанти. Ние обаче смятаме, че заострянето на вниманието върху причините за загубените избори в момента не е най-важният ни проблем. Продължаването на споровете и конфронтацията по тези въпроси носят повече вреда, отколкото полза. Днес на преден план настоятелно излиза търсенето на действия, спомагащи за последователно сближаване на вижданията на левите политически сили около защитата на националните интереси, запазването и задълбочаването на общодемократичните завоевания от последните години, търсенето на прагматични компромиси при осъществяването на болезнените мерки за оздравяване на икономиката в условията на паричен съвет. Това е според нас най-важният приоритет на БСП за следващите месеци.

6. ОСД подкрепя категорично становището на новото ръководство на партията за необходимостта от актуализиране на програмата на БСП, споделя постановката, че тя трябва да се развива като лява социалистическа партия от социалдемократичен тип.

Ние приемаме заключението, че формулата "модерна лява партия" вече не работи. За нас тя бе неработеща от самото й приемане. Необходимо е обаче новото разбиране за същността на БСП да бъде енергично защитено с адекватна политика. Опитът от последните години доказа, че провъзгласяваните формули и лозунги сами по себе си не могат да решат реалните проблеми.

7. Ние приветстваме провеждането на идейна дискусия в партията, и ОСД ще се включи в нея, въпреки тежките условия, предизвикани от изкуственото й забавяне в продължение на няколко години. Считаме обаче, че за нейния успех обсъждането на проблемите трябва да изхожда от реалностите в страната, а не от абстрактни лозунги. Днес вече е очевидно, че развитието на България се отличава от това на другите бивши социалистически страни. Ние не можем автоматично да копираме чужди рецепти и определения.

Политическият съвет призовава клубовете на ОСД да вземат дейно участие във вътрешнопартийната дискусия.


III.

8. Днес обществото ни се нуждае от реалистична алтернатива за развитието на страната като демократична, правова и социална държава. Създаването на лява програма в тази насока е възможно само ако левите политически сили, споделящи възгледите на съвременната социална демокрация, постигнат практическо взаимодействие както помежду си, така и с други формации от левицата и центъра на политическия живот. Необходимостта от такова взаимодействие без стремеж към монополизъм и хегемонизъм все по-остро се чувства и все по-ясно се осъзнава от всички трезво мислещи политици и от широки слоеве на обществото, разтревожени от опасните тенденции на сегашния политически момент.

9. Като практическа стъпка в очертаната насока ОСД предлага да се пристъпи към разработката на проект за платформа на българската социална демокрация за развитието на страната ни като държава със съвременна, конкурентоспособна пазарна икономика и социално справедливо солидарно общество. Изготвянето на такава платформа, ориентирана към формулирането на конкретни отговори за приоритетните проблеми на обществото, може и трябва да съдейства за постигане на необходимото левоцентристко съгласие и взаимодействие.

Политическият съвет на ОСД възлага на ръководството на обединението да започне работа по подготовката на предложение към левите сили у нас за рамките на бъдещия социален проект за развитие на страната. Ние призоваваме клубовете на ОСД да засилят връзките си с общинските съвети на партията, да работят за създаване и оживяване на контаките с други, предимно леви, политически и обществени структури, на първо място с тези на Обединения блок на труда и Евролевицата, формированията със социалдемократическа насоченост, левите еколози.


IV.

10. ОСД следва да отделя занапред особено внимание на работата на клубовете по места. Последните изяви най-вече във Варна, но също и в Кюстендил и Етрополе, показват все още неизползваните големи възможности за конкретна и ползотворна политическа работа. Политическият съвет на ОСД възлага на ръководството да вземе необходимите организационни мерки за подобряване на връзките с клубовете на обединението, на първо място за обезпечаването им с актуална информация.

11. ОСД ще продължи да отделя особено внимание на проблемите на местната власт в условията на паричен съвет. Проведените семинари на тази тема в Пловдив и Димитровград, организирани съвместно с фондация "Фридрих Еберт", протекоха много успешно, с участието на повече от петдесет кметове от съответните райони. През септември предстои следващият семинар в град Белене.

12. Политическият съвет на ОСД счита, че днес правенето на политика минава преди всичко през практическите действия за решаване на важните обществени проблеми както на национално равнище, така и в общините, селищата и кварталите.

Бъдещето ни, бъдещето на БСП и на българската левица зависят преди всичко от способността на техните представители да предлагат и реализират конкретни решения на реалните проблеми, стоящи пред отделните граждани, социалните и професионалните структури, различните прослойки на обществото.


V.

13. Политическият съвет на ОСД протестира срещу опитите чрез административен произвол, информационно затъмнение и съдебни преследвания да бъде омаломощавана и изолирана левицата в България. Проблемите на съвременността не могат да бъдат решени ефикасно на еднопартийна основа или чрез изолиране на основни политически субекти от участие в обществения живот. Левите идеи не могат да бъдат силово унищожени. Те имат гарантирано бъдеще в развитието на България като модерна, социална, правова държава с гражданско и пазарно общество. Ние призоваваме всички клубове да се включат активно в политическите действия срещу безпринципните уволнения на професионалисти по партиен признак, нарушаването на законите, административния произвол, налагането на очевидно неприемливи икономически решения на днешната власт.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


В Секретариата на Централния комитет на Българската комунистическа партия (ЦК на БКП) на 20 юни 1997 г. пристигна първият секретар на Околийския комитет на БКП от гр. Видин д-р Петко Василев Тонев, който разкри следните престъпления, извършени от Александър Димитров Александров и Иван Петков Полименов:

1. След проведения пленум на ЦК на БКП на 22 януари 1997 г. Александър Йорданов, живущ в жк "Стрелбище", бл.88, вх.А, тел. 581-90-47, кандардисвал д-р Петко Василев Тонев, че след като убият генералния секретар на БКП Владимир Спасов, да заеме поста генерален секратар, но той е отказал. Следователно налице е подготвяно подло престъпление от Александър Д. Александров. Животът на генералния секретар на БКП е в опасност, при положение че Александър Д. Александров притежава незаконно малокалибрен пистолет.

2. Иван Петков Полименов е развивал антипартийна дейност и е обработвал членове на Окръжния комитет (ОК) на БКП във Видин против ръководството на ЦК на БКП, с което грубо е нарушавал Устава на БКП. Ръководството на ОК на БКП и партийните организации не са се поддали на антикомунистическата фракционна дейност на Полименов. Същата дейност е развивал и в гр. Монтана, Димитровград, Черногорово, Казанлък, Пазарджик, Пловдив. Правил е опити и на други места да дестабилизира дейността на БКП. По тези причини този заклет антикомунист, верен слуга на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (ВС на БСП), на 12 юни 1997 г. беше изключен от БКП. За съжаление въпреки навременното съобщение за изключването му от редовете на БКП се намериха негови приятели от телевизия "7 дни" и от вестниците "Труд", "168 часа", "Земя" и др., които поместват невярна информация, че той бил свалил генералния секретар, след като беше изключен от БКП. Не може хора, които не са членове на БКП, да насрочват извънредни конгреси на БКП. Този сценарий е познат и тук личи почеркът на Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия (БСП), откъдето са му давали долари, според Николай Чудомиров, да пътува в страната ни и да разгромява партийните организации на БКП.

3. Иван Петков Полименов все още не е предал на Новия комунистически интернационал (НКИ) две копия от филма, който той снима на Учредителния конгрес на НКИ, за което му беше заплатено в долари.

Още един път уведомяваме всички средства за масово осведомяване в цялата страна да не се приемат за публикации никакви материали от когото и да било за БКП, без да са подписани тези материали от генералния секретар на БКП Владимир Спасов и без да са подпечатани с оригиналния печат на ЦК на БКП, който е поставен и на тази декларация.

София, 20 юни 1997 г.

Генерален секретар:

ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 1 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) "БСП В ОПОЗИЦИЯ, БСП В ПРОМЯНА - ПРОБЛЕМИ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА", ОГЛАСЕН ОТ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИНА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА В 38-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП, ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА И РЪКОВОДСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" (СОФИЯ, 14 ЮНИ 1997 ГОДИНА)


В цялостната ни дейност по излизане от кризата, за преодоляване на опасността от изолация и по формирането на новия образ на Българскката социалистическа партия (БСП) и Демократичната левица като цяло особено място ще заема активната работа за информационно-пропагандното осигуряване.

Трябва своевременно да се постигне необходимата координация на всички ангажирани в този процес - Пресцентъра на партията и парламентарната група, Комисията по връзките с медиите към Висшия съвет и нашата част от съответната комисия към Народното събрание.

Време е на редовните и на извънредни пресконференции да започнем да представяме предварително или да обосноваваме допълнително своите законодателни инициативи и действията си по парламентарния контрол.

С оглед на непрекъснато ограничаваните ни възможности за присъствие в националните медии изпъква необходимостта от:
- Добре подготвени, с подчертано силно професионално и политическо присъствие изяви в националния ефир;
- Рязко повишаване на нашата активност в частните медии, в печатните издания, в местните средства за масово осведомяване.

Трябва да се сложи ред в наблюдението, обобщаването и анализа на информационния поток.

Въпреки очевидните промени в сравнение с времето отпреди повече от половин година, информационната среда остава неблагоприятна за Демократичната левица. Реалистичната преценка ни дава основание да очакваме, че и в близко бъдеще трудно можем да се надяваме на рязка промяна в това отношение; че е по-вероятно образът на левицата да продължава да се деформира.

В такава ситуация не търпи отлагане въпросът за изграждането на единна система за връзки и контакти с медиите, за обективно и точно представяне на нашите идеи и инициативи пред обществото.

В новите условия силно ще нараства значението на международната дейност на Демократичната левица.

Необходимо е сериозно активизиране както за отстояване на националните интереси, така и за обективно и точно представяне на процесите в българския политически живот, включително и наляво от центъра.

Както в досегашните състави на Народното събрание, така и сега, нашият приоритет ще бъде издигането на международния авторитет на Република България, формирането на реална представа за развитието на демократичните процеси в страната, ускоряване на процеса на реално интегриране в европейските структури.

В същото време ще се повишава ролята на парламентарната група, на нейните представители в международните органи за приобщаването на БСП към Социалистическия интернационал. Време е категорично да отхвърлим всякакви съмнения и колебания и решително да следваме отдавна набелязания курс за приемането на партията в международната социалистическа организация, да активизираме работните си контакти и взаимоотношения с водещите европейски социалдемократически партии.

Реализирането на политическите цели и задачи на БСП, на стратегията и тактиката на парламентарната група на БСП е невъзможно без решителната промяна, без радикалното обновление на партията. Сега реформацията на БСП е в критична точка.

Днес политическият портрет на БСП е силно деформиран. За голяма част от обществото ние сме една не само застаряваща, но и консервативна, неспособна да управлява, лишена от широко доверие партия. Ние продължаваме да сме вторачени във вътрешнопартийните си проблеми, водим безкрайни спорове по миналото или по абстрактни теоретични въпроси. Безкрайните препирни и разпри (вземам съзнателно терминологията от времето на разцеплението от 1903 година) не допринасят, а по-скоро отсрочват във времето решаването на редица основни въпроси.

Днес повече отвсякога е наложително да се върнем и към онзи стил на работа във Висшия съвет, в който доминираше стремежът към консенсус, към сближаване на позициите, към изработване на единни решения. Промяната не може да бъде дело на един или друг лидер, на една или друга тенденция.

Има въпроси, които обаче трябва да се решават дори и при отсъствието на консенсус във Висшия съвет.

Нужна е по-голяма определеност в дефинирането на партията. Всички досегашни форми остаряха или са изчерпани, вече не можем да продължаваме с недомлъвки и полуистини.

Категорично възразявам срещу опитите в идейно отношение партията да се върне отпреди 1990-а преди "Манифеста" (нашият, разбира се, не Марксовият, макар че, както сме тръгнали, някой може да поиска да ни върне на изходната точка).

Не е работеща и формулата "модерна лява партия", която имаше своята логика в първите години на прехода. Днес трябва да заявим открито и ясно, че и по програмната си ориентация, и в конкретната си политика БСП е лява, социалистическа партия от социалдемократически тип. Тавтологията се налага, защото някои продължават да противопоставят демократическия социализъм на социалната демокрация, независимо че в лявата политическа мисъл това винаги са били тъждествени понятия.

Впрочем този, както и редица други въпроси са решени в дългосрочната Програма на партията. И както неведнъж сме казвали, кризата в БСП не е програмна и ревизия на основния ни документ не е необходима. Днес обаче повече отвсякога е наложително да потърсим прагматичните измерения на новия ляв проект. Още в началото на политическата есен на настоящата година ние трябва да сме готови и да обявим публично пред обществото конкретните измерения на нашата Програма за действие като основна опозицинонна сила - документ, който да очертае основните ни идеи и да набележи подстъпите към завръщането в управлението на страната.

Висшият съвет ще реши какви да бъдат механизмите за подготовката и начинът на приемането на подобен документ - на разширено заседание на Висшия партиен съвет, конференция или конгрес.

И накрая - добрите резултати, ефективността в нашата работа са в много голяма зависимост от това дали ще съумеем да постигнем един работещ модел на взаимодействие между ръководните партийни органи и Парламентарната група на Демократичната левица.

За тази цел особено важно е да се повиши ролята на Висшия съвет по формирането на политическата позиция за решения по най-важните въпроси от дневния ред на българското общество. В тази ситуация особено важно е в работните органи на Висшия съвет да се постигне необходимата сплав от усилията на ръководните дейци на партията, народните представители и експертите.

(Пресслужба "Куриер")


---------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 30 юни 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Валентина Игнова - деж. ред., Лилия Томова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.