1 септември 1995


София, 1 септември 1995 г.
Брой 171 /1472/


София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ НА 29 ОКТОМВРИ 1995 Г.


Съюзът на демократичните сили и Българската социалдемократическа партия, като взеха предвид решенията на своите форуми за участие на общинските им структури в изборите за местни органи на власт и обществените изисквания, породени от необходимостта да се гарантира ходът на демократичните реформи в общините и  кметствата, се договориха за следното:

I. Приемат да участват съвместно на местните избори 1995 г. в общините и населените места, където структурите им са постигнали съгласие в коалиция, само двете политически сили или заедно с други опозиционни политически сили, с обща кандидатура за кмет и евентуално обща листа за съветници. Върху бюлетините за съвместно участие да бъдат фиксирани имената и на двете политически сили, освен ако местните структури не са уговорили друго в подписаните между тях споразумения.

II. Подкрепят подписаните между общинските структури на двете организации споразумения за съвместно участие в изборите и ще насърчават подписването на подобни споразумения във всички населени места и общини в страната.

III. Съобразно правомощията, дадени им от Закона за местните избори, ще съдействат за реализиране на постигнатите между общинските структури договорености и ще регистрират кандидатите за кметове и съветници.

IV. В местата, където се провежда избор за кмет или съветници, но няма регистрирана структура и кандидатите на една от двете организации, те ще призоват своите симпатизанти в това населено място /община/ да подкрепят кандидата за кмет или общинската листа на другата организация.

V. Двете национални ръководства ще продължат работата за консолидиране на демократичййте сили по места за съвместно участие в местните избори на 29 октомври 1995 Г.
    
София, 31 август 1995 г.    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДС:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСДП:

            Иван Костов                                             д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение
пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.    


На 29 юни 1995 г. във Варна се проведе заседание на Националния съвет на партия Нова България /ПНБ/. По точката от дневния ред "Участие на ПНБ в местните избори" се взе с единодушно "за" следното решение: Ръководството на партия Нова България дава пълна свобода на местните си организации при търсенето на коалиционни партньори за местните избори. На този етап категорично се отхвърля каквато и да е възможност за взаимодействие с Движението за права и свободи - политическа формация, консумирала очевидни антибългарски действия. Отношението към Движението за права и свободи според партия Нова България е тест за лоялност към българската държава.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ СЕДЕМНАДЕСЕТА - ПОСЛЕДНА/ "ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - КЪМ УТРЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ", ОГЛАСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АЛЕКСАНДЪР ТОМОВ ПРЕД ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24-25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.    


§ 6. Международните връзки на ГОР

Една от най-успешните дейности на ГОР в периода между Първата и Втората национална конференция бе работата по развитие на неговите международни връзки. Главното оттук нататък е да решим каква ще бъде трайната международна и идейна ориентация на нашето обединение. Мисля, че ще бъде правилно конференцията да утвърди основните приоритети в изграждането на международните връзки на ГОР, без това да означава затваряне и обедняване на нашата международна дейност.

Очевидно ние ще трябва да продължим активната си балканска политика и да изградим международни връзки на Балканите без каквито и да било идеологически предразсъдъци. Тук ограничението трябва да дойде само по линията на фашистки, сталинистки, троцкистки, фундаменталистки и ксенофобски партии, с които ГОР не може да има работа. Във всички останали случаи обаче ще трябва да утвърдим прагматичен подход и връзки с широк кръг политически организации, присъстващи в балканския диалог. Такъв подход се налага както поради специфичното положение на Балканите и войната в Босна, така и поради необходимостта от формиране на нов дух на общуване на нашия обременен с исторически противоречия полуостров. Съвместната ни идея с редица гръцки партии за ненакърнимост на границите, роденият в нашите лаборатории възглед за порочността на "балканските оси", конкретната идея за създаване на нова инфраструктурна свързаност на балканските държави - всичко това предполага да продължим разширяването на дейността си в тази насока.

Като изключително важен приоритет в международната ни дейност конференцията трябва да утвърди партиите от Социалистическия интернационал. И в идейно, и в организационно-политическо отношение партиите от Социнтерна са много близки или сходни с нашите програмни виждания. Това особено се отнася за тези европейски партии, които се отърсват от бремето на конфронтацията и студената война, свързвайки традиционните социал-демократически идеи с новите световни реалности. Ние сме благодарни на лидерите на Социалистическия интернационал за дадената ни вече постоянна възможност да участваме в различни негови форми. Пълно или почти пълно сходство имаше с тези партии при оценките за промените в Източна Европа. Във връзка с това е необходимо конференцията да даде мандат за задълбочаване на връзките с Европейския форум за солидарност и демокрация като най-авторитетната организация на Социнтерна за работа в Източна Европа.

Важен приоритет на по-нататъшната ни международна дейност са и редица партии на Балканите, в Европа и света с републикански, национално-демократичен и социално-либерален характер. Предлагам на конференцията да утвърди сключените през последната година - година и половина споразумения с такива партии, както и да продължи линията на задълбочаване на връзките с партии с обща програмна насоченост от Русия, Източна Европа, страните-членки на Европейската общност, и др.


§ 7. Изборите за местни органи на властта

Националната конференция на ГОР определя като най-важна задача до края на тази година провеждането на изборите за местни органи на властта. Основната цел, която си поставяме за тези избори, е реализацията на нашата политическа философия в местен мащаб, навлизането в структурите на властта на местно равнище и утвърждаване авторитета на ГОР във всички региони на страната.

Би било погрешно да си поставяме максималистични цели за тези избори. Но от друга страна, би било непростимо да ги пренебрегнем и да подценим участието си в тях. ГОР трябва да използва възможността за издигане на собствени кандидати за кметове в някои окръжни градове, а също така в редица общински центрове и много села. Предлагам Националната конференция да даде пълна свобода на местните ръководства за формиране на тактически и стратегически коалиции при определяне на кандидатите за кметове. Това трябва да стане на базата на конкретни споразумения и при ясни взаимни права и отговорности. Подобна свобода на местните ръководства на ГОР не означава аморфност на политическото поведение и излизане извън рамките на приетите от конференцията политически решения. Резултатите от тези избори ще покажат способността на местните ръководства да се ориентират правилно в обстановката, да направят вярно своя избор на съюзник, да погледнат стратегически на този въпрос.

Що се отнася до изборите за съветници, ние имаме две възможности - или да се явим в рамките на коалицията ДАР, но при предварително приет нов статут и ясни финансови правила и механизми, или като се явим сами. Предложението, което правим на конференцията, е да утвърдим първата от тези възможности и ако тя не стане, да прибегнем до втората. Основната цел при избора на съветници ще бъде утвърждаването както на ГОР и неговото политическо лице, така и на широка републиканска перспектива за развитие.

В редица големи градове и населени места коалицията ДАР постигна резултати, които са достатъчни, за да може коалицията да играе ролята на балансьор в местната политика. Такива са случаите в София, Бургас, Варна, Велико Търново и няколко десетки по-малки общини. Много е важно в тези случаи да се намери вярно персонално решение и да се потърси публично изразена програмна яснота. На редица места може да се използва предложението на Софийската градска организация на ГОР кандидат-кметът на града да бъде издигнат от широк обществен комитет.

Изключително важно е ГОР да определи основните положения на своята общинска политика във всички региони и на всяко място, не по-късно от 30 дни преди изборите общинските ръководства на ГОР публично трябва да заявят приоритетите на своята общинска политика. Във връзка с това ГОР се обявява за:

* отделяне на общинската собственост от държавната;

* отделяне на общинските данъци от републиканските и законово гарантиране на невъзможността да се централизират местните данъци и такси;

* създаване на условия за местно финансиране във всички общини без изключение;

* осигуряване на привилегировани данъчни условия в планинските и полупланинските райони и в слабо развитите гранични области;
разширяване на правата и отговорностите на местните съвети при определяне на общинската политика и същевременно разширяване на оперативната самостоятелност на изпълнителните органи.


* * *

Решенията на Втората национална конференция на Гражданското обединение за републиката имат изключително важно значение за бъдещето на нашата организация. Докладът, промените в устава и позициите на ГОР по някои ключови съвременни проблеми на българската политика са триединството на ясната идейно-политическа идентификация на нашата формация. Зад гърба ни е етапът на изграждане на основите на едно ново по дух и по идеи политическо движение. Неговата отлика от практиката на либерализма и монетаризма е очевидна. Неговото различие с административно-бюрократичните методи на управление е повече от ясно. Всички ние, които положихме основите на Гражданското обединение за републиката, вярваме, че има и друг път за развитието на България. Именно това е смисълът на нашите усилия, именно това е основата за историческия ни оптимизъм.

Втората Национална конференция на ГОР се провежда в навечерието на местните избори. Дели ни година и половина от изключително важните в политически аспект президентски избори. Ако първият етап от развитието на движението се характеризираше с изграждането на неговите низови структури, вторият - с очертаването на неговата идейно-политическа идентификация, то сега ние постепенно навлизаме в периода на решителна политическа битка за непосредствена реализация на нашите идеи.

Нашата формация е млада, а поради това - жизнена и перспективна. Целта ни е модерна и просперираща България, въплътена в девиза "За чиста и свята република" - такава, каквато искаше Левски; такава, каквато я мечтаят днес тези, които не искат да се примирят с конфронтацията, бедността и принизяването на културното ни и историческо наследство.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
01.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!