1 септември 1992

София, 1 септември 1992 година
        Брой 171 (701)    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПАТРИАРХА НА ВСЕЛЕНСКАТА ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ВАРТОЛОМЕОС I ДО ПАТРИАРХА НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА МАКСИМ. Документът с получен в българската патриаршия на 21 август 1992 г.


Блаженейший и Светейший Патриарше на София и цяла България, в Христа Бога многообичани и зеловъжделени брате и съслужителю на наше смирение господин Максиме, като целуваме братски в Господа Ваше почитаемо Блаженство, най-приятно Ви приветстваме.

Получихме и с подобаващо внимание прочетохме в заседание на при нас Светия и Свещен Синод телеграмата от 24 юли 1992 г. на Ваше зеловъзлюбено нам блаженство, с която уведомявате Майката-Църква, и нас за каноничните решения на вашия Св.Синод във връзка с наложеното наказание - низвергването от архиерейски сан и възвръщането в лика на монасите бившите йерарси неврокопски Пимен, Великотърновски Стефан, Старозагорски Панкратий, Врачански Калиник, Проватски Антоний и Велички Галактион, а с наказанието низвержение и отлъчване (от Църквата) на бившия йеромонах Христофор Събев.

Като се запознахме с горното решение, веднага съобщихме на йерархията на нашия Вселенски трон и разпоредихме отсега нататък да няма никакво църковно общение със споменатите. Пожелаваме щото тия наказани да дойдат на себе си, да се разкаят и да се възвърнат в каноничността, да се възстанови във вашата обична нам дъщеря и сестра - Царква многожеланият мир и благосъстоянието, за да може тя да продължи историческия си път под ръководството на ваше Блаженство за благото и спасението на благочестивия и обичан нам православен български народ.

Като облобизаваме Ваше обично нам блаженство с братско целувание, оставаме с дълбока в Господа обич и изрядна почит.

11 август 1992 г.

На Ваше почитаемо Блаженство възлюбен в Христа брат † ПАТРИАРХ ВАРТОЛОМЕОС I

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗЦЕПЛЕНИЕТО В БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА.


Националният политически съвет на Българския демократичен център (НПС на БДЦ), взимайки като повод становището на Политическия съвет във В. Търново, изразено във в. "Синьо време" бр. 38, се солидаризира с изводите и призивите по повод конфликтите в Българската православна църква:

- осъждаме намесата на кметове и светски власти при завземане и запечатване на митрополитски сгради в страната;

- споделяме призива на истинските православни да не влизат в църковно общение със самозвания Пименов синод;

- призоваваме Националния координационен съвет (НКС) на СДС да се разграничи от своя член - лицето Христо П.Събев;

- призоваваме Министерския съвет, лично Ф. Димитров и особено 3б-о обикновено Народно събрание, да осъдят действията на депутата от управляващата коалиция - лицето Христо П. Събев.

НПС на БДЦ подкрепя становищата и действията на своите подразделения във В. Търново, Пловдив и другаде в защита на независимостта на светата Българска православна църква.

София, 26 август 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР НА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ АСЕН МИЧКОВСКИ.


Днес, 27 август 1992 г., г-н Асен Мичковски - депутат, заместник-председател на Алтернативната социаллиберална партия (АСП), ме помоли и упълномощи да направя от негово име (поради физическа невъзможност) следното изявление.

Преди няколко дни в една жълта многотиражка бе направен груб опит за инсинуация и свързване на името ми с мними търговски оръжейни сделки. Искам да заявя, че посещенията ни в Абу-Даби, Йордания, през лятото на 1992 г., в качеството ми на председател на икономическата комисия на парламента, бяха свързани с опит за стабилизиране на българските пазари на охладено и живо месо. При посещенията си бях придружаван от ръководителя на оторизираното с тази дейност външнотърговско предприятие "Родопаимпекс". В резултат от посещението в икономическата комисия бяха набелязани серия от мерки, които бяха предоставени на Министерския съвет.

Това е истината за моето посещение в Абу-Даби, Йордания. Ето защо заявявам, че още в първия парламентарен ден ще поискам съставянето на анкетна комисия, която да разгледа не само този изолиран случай на безочливо съчинителство, на компромати от въпросната многотиражка и нейните покровители.

Призовавам ген. Бриго Аспарухов, ако разполага с информация, различаваща се от изнесената от мен, да заяви това публично в средствата за масова информация.

Обещавам на авторите на пасквили, че срещите ми с тях ще бъдат в съда, където, надявам се, дългата ръка на покровителите им едва ли ще им помогне.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ЕСТЕСТВЕНАТА МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 18 СЕПТЕМВРИ 1991 Г. В КЮСТЕНДИЛ.


I. Наименование, програмни цели и задачи

1. Естествената монархическа партия (ЕМП) е политическа организация с дясна ориентация. Тя приема човешката личност като начална и върховна категория в обществения живот; не отрича държавната организация, но отстоява правото на Човека да си избира тип държава. Според ЕМП държавата трябва да служи на Човека, а не обратното; ето защо ЕМП защитава правото на личната инициатива, която може и трябва да бъде ограничавана само ако накърнява други естествени човешки права.

2. ЕМП се стреми към постигане на обществен ред, съответстващ на природните закони. Тя има за своя идеология учението за естественото право.


ІІ. Седалище

3. Седалището на ЕМП е в гр. Кюстендил.

Адресът за кореспонденция е: Кюстендил-2501, ул. "Славе Василев" N 9, тел. 2-82-29.


ІІІ. Членство; ред за встъпване и прекратяване

4. В ЕМП могат да членуват всички български граждани, които имат избирателни права, не членуват в други политически партии и приемат програмата и устава на ЕМП.

5. Желаещите да членуват в ЕМП подават писмено заявление до териториалната организация, в чийто район живеят постоянно или в най-близкия съседен район. Живеещите постоянно в чужбина подават заявление до организацията, в района, в който отсядат постоянно в България, а ако нямат установен такъв - в район по техен избор.

6. Заявленията трябва да бъдат приподписани от двама гаранти, които са вече приети за членове на ЕМП. Това не се отнася до заявленията на съучредителите на ЕМП.

Заявленията на кандидати, които са членували в БКП, БСП и други ляво ориентирани политически партии, трябва да бъдат приподписани от трима гаранти-съучредители на ЕМП.

7. Кандидатурите се обсъждат и приемат или отхвърлят на общо събрание на териториалната организация, на което кандидатите присъстват задължително. На кандидатите могат да бъдат поставяни въпроси.

8. Желаещите да прекратят членуването си подават заявление до териториалната организация. Лично явяване не е необходимо. Прекратяването на членството се смята от момента на връчване или получаване на заявлението.

9. Изключване от ЕМП може да се предприеме като крайна мярка към членове, увреждащи интересите на партията. Предложение за изключване може да прави всеки член на съответната териториална организация, но само на събрание, което се провежда на редовна дата.

Въпросът с изключването се разглежда и решава на общо събрание на организацията, което се провежда на следващата редовна дата. Ако предложението е било направено за отсъстващ, то се разглежда само ако отсъстващият е бил незабавно уведомен за постъпването на това предложение.

10. Изключен от ЕМП може да кандидатства за повторно членуване най-рано една година след изключването, освен ако се установи, че е бил изключен неоснователно.


IV. Права и задължения на членовете

11. Всички членове на ЕМП имат равни права и задължения, с изключение на избраните на ръководни длъжности. Не се допускат никакви привилегии.

12. Всички членове могат да избират и да бъдат избирани на ръководни длъжности, както и за кандидати за депутати, кметове, съветници и други изборни длъжности.

Всеки избор може да започне и със самопредлагане.

13. Всеки член на ЕМП има неограничена свобода на инициативи и предложения, за които не може да му бъде търсена отговорност под никакъв предлог.

Отговорност може да бъде търсена за самоволно осъществяване на инициатива, ако от осъществяването са настъпили отрицателни последици.

14. Всички членове на ЕМП са задължени морално да участват според силите си в партийните мероприятия, както и да разясняват при необходимост партийната идеология и програма.

15. Членовете на ЕМП са задължени да заплащат членски внос.
Неплащането на членски внос за повече от шест последователни месеца води до самопрекратяване на членуването. В този случай членуването се подновява, ако се заплати неиздълженият членски внос.


V. Ръководни органи.

16. Върховен ръководен орган на ЕМП е нейният Конгрес.
Конгресът се свиква веднъж на две години.

По решение на Консултативния съвет може да бъде свикан и извънреден Конгрес.

17. Между конгресите ЕМП се управлява от Консултативен съвет, който се състои от по един представител на всяка териториална организация и от членовете на Центъра.

18. Координиращ орган на ЕМП е нейният център. Той се състои от: председател, двама заместник-председатели, секретар, ковчежник и двама членове.

19. Ръководен орган на териториалната организация е Общото събрание на членовете й.

20. Координиращ орган на териториалната организация са нейните - председател, секретар и касиер.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 1 септември - Следва пълният текст на:
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА СОЦИАЛНА ХАРТА.


Ч А С Т  V

Член 7
Изпълняване на поетите задължения

1. Съответните разпоредби на членове 1 до 4 от част II на този протокол могат да бъдат изпълнявани чрез:

а) приемането на закони или правилници;
б) договори между работодатели или организации на работодатели и организации на трудещите се;
в) комбинация от двата метода;
г) други подходящи средства.

2. Задълженията, произтичащи от членове 2 и 3 от част II на този протокол, се считат за изпълнени, ако тези разпоредби са приложени в съответствие с точка 1 на този член спрямо преобладаващата част от заинтересуваните трудещи се.

Член 8
Връзки между хартата и протокола

1. Разпоредбите на този протокол не накърняват разпоредбите на хартата.

2. Членове 22 до 32 и член 36 от хартата се прилагат mutatis mutandis спрямо този протокол.

Член 9
Териториална сфера на приложение

1. Този протокол се прилага на територията на метрополията на всяка от страните. Всяка държава може при подписването или при депозирането на своя ратификационен документ, документ за приемане или утвърждаване да посочи чрез декларация, адресирана до генералния секретар на Съвета на Европа, територията, която за тези цел се счита за нейна метрополия.

2. Всяка договаряща се държава може при ратифицирането, приемането или при утвърждаването на този протокол, или по-късно да декларира чрез уведомление, адресирано до генералния секретар на Съвета на Европа, че разширява прилагането на този протокол - изцяло или на част от него, върху друга територия или територии, различни от митрополията, посочени в декларацията, и за чиито международни отношения тя е отговорна или от чието име тя е упълномощена да взима решения. В декларацията договарящата се държава определя члена или членовете от част II на протокола, които тя приема като задължителни по отношение на всяка от териториите, посочени в декларацията.

3. По отношение на територията или териториите, посочени в гореспоменатата декларация, протоколът се прилага от тридесетия ден след датата, на която генералният секретар е получил уведомлението за тази декларация.

4. Всяка страна може във всеки следващ момент да декларира чрез уведомление до генералния секретар на Съвета на Европа, че по отношение на една или няколко територии, на които протоколът се прилага в съответствие с точка 2 на този член, тя приема като задължителен който и да е член, който тя още не е приела по отношение на тази територия или територии. Тези последващи задължения се считат за неразделна част от първоначалната декларация по отношение на въпросната територия и имат същата сила от тридесетия ден след датата, на която генералният секретар е получил уведомлението за тази декларация.

Член 10
Подписване, ратификация, приемане, утвърждаване и влизане в сила

1. Този протокол е открит за подписване от членовете на Съвета на Европа, подписали хартата. Той подлежи на ратифициране, приемане или утвърждаване. Държава - членка на Съвета на Европа, може да ратифицира, приеме или утвърди този протокол само едновременно или след ратифицирането на хартата. Ратификационните документи, документите за приемане или утвърждаване се депозират при генералния секретар.

2. Протоколът влиза в сила на тридесетия ден след датата на депозиране на третия ратификационен документ, документ за приемане или утвърждаване.

3. По отношение на всяка друга подписала държава, която го ратифицира след това, протоколът влиза в сила на тридесетия ден след датата на депозиране на нейния ратификационен документ, документ за приемане или утвърждаване.

Член 11
Денонсиране

1. Всяка страна може да денонсира този протокол само след изтичането на период от пет години след датата, на която протоколът е влязъл в сила по отношение на нея, или в края на всеки следващ двегодишен период и във всеки от случаите - след изтичането на шест месеца от деня на уведомяването на генералния секретар на Съвета на Европа. Това денонсиране не влияе на юридическата сила на протокола по отношение на другите страни, стига техният брой никога да не бъде по-малък от три.

2. В съответствие с разпоредбите на предходната точка всяка страна може да денонсира всеки приет от нея член от част II на протокола, при условие че броят на членовете, с които тази страна е обвързана, никога не е по-малък от един.

3. Всяка страна може да денонсира този протокол или който и да е член от част II на протокола при условията, предвидени в точка 1 на този член, по отношение на която и да е територия, спрямо която протоколът се прилага по силата на декларация, направена в съответствие с точки 2 и 4 на член 9.

4. Всяка страна, обвързана с хартата и с този протокол, която денонсира хартата в съответствие с разпоредбите на точка 1 на член 37 от хартата, се счита, че е денонсирала и протокола.

Член 12
Уведомления

Генералният секретар на Съвета на Европа уведомява държавите - членки на Съвета на Европа, и генералния директор на Международното бюро на труда за:

а) всяко подписване;
б) депозирането на всеки ратификационен документ, документ за приемане или утвърждаване;
в) датата на влизане в сила на този протокол в съответствие с членове 9 и 10;
г) всеки друг акт, уведомление или съобщение, отнасящо се до този протокол.

Член 13
Приложение

Приложението към този протокол е неразделна част от него.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този протокол.

Съставен в Страсбург на 5 май 1988 година на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който се депозира в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар изпраща надлежно заверено копие от него на всяка от държавите - членки на Съвета на Европа.


/Пресслужба "Куриер"/


11:11:25
01.09.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!