1 април 1992

София, 1 април 1992 година
        Брой 64 /594/

    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 1 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА МИНЬОРИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


НАЦИОНАЛНИЯТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/ на СДС счита, че правителството е изразило съгласие да бъдат удовлетворени всички синдикални искания на стачкуващите миньори. Същевременно НКС на СДС твърдо декларира, че е недопустимо да се отправят по ултимативен начин искания с политически характер към правителството на СДС. Правителството е поело задължението да защитава интересите на всички социални групи в обществото, без да проявява наложено му предпочитание към някои от тях. То е длъжно да спазва законите, включително и Закона за бюджетното финансиране. Отговорност за решаване на проблемите на миньорите носят и преките им ръководители, които със своите противоречиви становища дезинформират обществото. Нека натам миньорите насочат своето недоволство и нека всички си припомним, че множеството натрупани социални проблеми са последица от безотговорното управление на комунистите, към които  най-често и споменатите директори принадлежат.

Националният координационен съвет смята, че опитът да бъдат вкарани деца в мините е антихуманен акт, противоречащ на международните конвенции за правата на човека.

31 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА ПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Обръщаме се към Вас с тревога за земеделието на България, породена от приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Нашата страна има нужда от ускоряване на поземлената реформа и едновременно стимулиране на земеделското производство, за да се гарантира продоволствената сигурност, без която бихме паднали на колене пред Европа и света. Приетият закон не отговаря на тези изисквания. Ето защо ние настояваме пред Вас да упражните правото си по конституцията и да върнете закона за допълнително обсъждане в Народното събрание. Основанията за това са много.

1. Разпоредбите на закона задължават собствениците на земя да я получат непременно в реални граници. Това е процес, който ще продължи с години, а през това време производствените структури в земеделието ще работят в условията на неопределеност, несигурност и държавно опекунство.

Изискването собствеността върху земята да бъде възстановено непременно в старите реални граници, дори когато те не съществуват на самия терен, но могат да бъдат установени чрез налични планове, чрез съдебни дела или по друг начин, създава условия за остри конфликти на село, включително и между отделните родове, семейства и други близки роднини. Това изискване прави неизползваеми до голяма степен изградените мелиоративни съоръжения и масиви от лозя, овощни градини и технически култури.

2. Възстановяването на собствеността непременно в реални граници води до пълно раздробяване на поземлената собственост.

Средният размер земя, който ще получи всеки при възстановяването на собствеността си, е около 10 декара. При такава структура на поземлената собственост е невъзможно да се използва почти нищо от съществуващата в страната селскостопанска техника.

С възстановяването на собствеността върху земята непременно в реални граници се създават огромни пречки пред създаването на кооперации, за преодоляването на които ще са необходими много години и големи социални усилия, а обработването на земята чрез кооперации за настоящия момент е единствено реалният начин за осигуряване на условия за съвременно продуктивно земеделие.

3. Бързото освобождаване на пазара на земята превръща до голяма степен уредената в закона възможност за оземляване в утопия. Проблемът засяга една четвърт от работещите в момента в земеделието - тези, които нямат земя. Проблемът засяга и собственици на земя, които са променили местоживеенето си и чиято земя в момента е на много километри от дома им.

4. Законът грубо погазва волята на огромната част от собствениците на земя и производителите на земеделска продукция. Над три четвърти от тях желаят да обработват земята си чрез кооперации. Законът обаче прекрати не само ТКЗС, но и всички кооперации в земеделието, включително и тези, които бяха създадени според общите изисквания на Закона за кооперациите - на учредително събрание, и които бяха признати от съда за законни. На мястото на избраните от учредителите управителни органи на тези кооперации законът постанови да бъдат назначени ликвидационни съвети. Те ще се разпореждат със собственост, която не е тяхна, имат неясни функции и неопределен срок за действие. С това не само се нарушава конституционното изискване за неприкосновеност на частната собственост. По този начин селското стопанство се одържавява и бюрократизира в степен, несъществувала досега.

5. Пропагандната теза на СДС, че законът ускорява възстановяването на собствеността върху земеделските земи, не отговаря на действителността. Съкратеният срок за произнасяне по подадените заявления за възстановяването на собствеността е нереален. За един месец общинските поземлени комисии не могат да се произнесат поради огромния обем работа, който имат да извършват. Закриването на Националния поземлен съвет и преназначаването на общинските поземлени комисии от министъра на земеделието допълнително ще забави поземлената реформа.

6. Поради несъобразените с реалните потребности на живота изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ние се опасяваме от появяването в масов мащаб на самоуправства, които изпълнителната власт не би могла да овладее. Опасността от сериозни конфликти се подсилва и от факта, че законът раздели българските граждани на най-различни групи и ги противопостави една на друга.

7. Новите многобройни текстове, създадени на мястото на параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби, са противоречиви, непрецизни и социално необосновани. Те ще доведат до многобройни съдебни и извънсъдебни конфликти между гражданите.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

От връщането на закона за допълнително обсъждане от Народното събрание българското земеделие само ще спечели. То не се нуждае от закон, скроен по мерки отпреди половин век. То се нуждае от закон, зачитащ свободата на волята на собствениците, а не налагащ им административни окови. То се нуждае от закон, стимулиращ модерното земеделие, а не от закон, откъснат от живота и преследващ химерични цели. То се нуждае от държавна закрила, а не от пресиране с непосилни лихви и монополен диктат.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Законът за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи изправя държавните институции пред тежестта на избора и отговорността за бъдещето на страната. Бихме искали да вярваме, че Вие ще направите своя избор в полза на свободата на волята на собствениците и земеделските производители, в полза на свободата им на сдружаване, против бюрократизирането и администрирането на българското земеделие; в полза на модерното му развитие и против връщането му половин век назад.

София, 26 март 1992 г.

С УВАЖЕНИЕ,

ЗА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ:
Проф. Нора Ананиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА НА НАЦИОНАЛНО-ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СВИКАНА ПО ИНИЦИАТИВА НА КОНФЕДЕРАЦИЯ "РОДОЛЮБИЕ" И НА БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ.


Днес българското общество преживява дълбока криза, последиците от която могат да се окажат катастрофални за националните интереси. На фона на недалновидната национална политика от миналото и сега продължават да се правят грешки, които минират бъдещето на нашата Родина и които не могат да бъдат извинени само с политическа неопитност. Трите основни елемента на националното изнуряване - демографският срив, замъгляването на историческото народностно съзнание и етническото противопоставяне, се усилват неимоверно в резултат на социалните напрежения, свързани с безработицата, масовото обедняване и др.

Буксуващата икономическа реформа води до сътресения, препятстващи консолидацията на българския народ, а икономическата емиграция продължава да изсмуква живителните сокове на нацията. Увлечени от взаимното си противопоставяне, политическите сили допуснаха ролята на арбитър в Народното събрание да бъде предоставена на една партия, изградена всъщност на етническа основа, чиято конституционосъобразност е, меко казано, спорна. Тази нейна роля принуждава управляващите да си затварят очите за антибългарската дейност на емисарите й в районите със смесено население, за опитите да се налага турски език и турско самосъзнание сред българомохамеданите.

Ние се противопоставяме решително на тази асимилаторска политика, която е особено драстична в Родопите и в районите със смесено население. Настояваме за:

- незабавна реакция срещу нарушенията на човешките личностни права на българското население в споменатите райони,
- изработване на Програма за икономическо оцеляване и развитие на населението в Родопите,
- търсене на отговорност за бездействието на висшите управленски органи и лица в случаите на нарушаване на териториалната цялост и националния суверенитет на Република България,
- за стриктно спазване на Конституцията на Република България от всички органи на законодателната, изпълнителната и съдебната власт,
- Конституционният съд да се произнесе в разумно кратък срок по делото за конституционосъобразността на ДПС,
- държавата да влезе най-после във функциите си на гарант за гражданския мир и за консолидирането на българската нация!

София, 23 март 1992 г.

ЗА АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА: акад. Д.Ангелов
ЗА РОДОПСКИ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ": Бр. Давидов
ЗА КОМИТЕТ "ЕДИННА БЪЛГАРИЯ": Хр. Смоленов
ЗА БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ: проф. д-р Н.Генчев
ЗА БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Л. Стоянов
ЗА ДВИЖЕНИЕ В ЗАЩИТА НА ГРАД БАЛЧИК: М. Димитров
ЗА НЕЗАВИСИМО ОБЩОНАРОДНО СДРУЖЕНИЕ "МАТИ БОЛГАРИЯ": П. Константинов
ЗА КОНФЕДЕРАЦИЯ "РОДОЛЮБИЕ" - Благоевград: Н. Тодоров
ЗА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА: ген.м-р Нешев
ЗА СЪЮЗА "ЗАПАДНИ ПОКРАЙНИНИ": Д.Попов
ЗА ТАВРИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ: В. Калоянов
ЗА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ": В.Данов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 1 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА НЕПУБЛИКУВАНЕТО МАТЕРИАЛ НА ПАРТИЯТА.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Националният координационен съвет на Нова социалдемократическа партия /НКС на НСДП/ изразява пред Вас и пред представителите на всички партии и организации от СДС своето учудване и възмущение от действията на члена на Радикалдемократическата партия /РДП/, парламентариста Николай Слатински.

Г-н Слатински си е позволил да окаже влияние върху редактори на в-к "Диалог", вследствие на което е била спряна от публикуване една статия на говорителя на НКС на Нова СДП, члена на НКС на СДС г-н Иван Ценов. С тези свои действия г-н Слатински още един път потвърждава верността на някои от тезите, изложени в статията.

Г-н председател, Вие добре знаете, че такива действия хвърлят сянка на съмнение по отношение на амбициите на СДС да даде тон за една демократична организация, в която са представени равноправно различни идеи и политически аспекти на бъдещата политическа сцена в демократична България.

Трябва да отбележим също, че действията на г-н Слатински в качеството му на член на комисията по разглеждане на кандидатите за народни представители също оставиха сянка на съмнение относно неговата безпристрастност. Тогава Нова СДП прояви въздържаност, толкова необходима за каузата на СДС. Днес ние сме длъжни да обърнем внимание и на този факт.

Надяваме се, че изложеното тук ще бъде взето под внимание както от ръководството на РДП, така и от всички, които искрено работят за каузата на СДС.

София, 27 март 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКС НА НСДП: Д-р В. Михайлов


*  *  *

София, 1 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "БАСТА", ИЗРАЗЕНО ОТ ГОВОРИТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ИВАН ЦЕНОВ,ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ЗА НЯКОИ ТЕНДЕНЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ.


НИКОГА В КЛЕТКАТА!
АВТОРЪТ

ВРЕМЕТО ИЛИ Е ТВОРЧЕСКО СЪЗИДАНИЕ, ИЛИ Е НИЩО.
БЕРГСОН


Много радост, но и много разочарования изпитаха верните привърженици на СДС. Кой ли не мина през СДС и кой ли не "остави" нещо, което да дискредитира, да омърси СДС, да омърси идеята за демокрация. Всички помнят как само за един месец бе създаден митът "Дертлиев" и как бързо рухна той. Рухна, но омърси СДС, омърси идеята за безкомпромисна борба с комунизма. По-късно всички разбраха, че това не се случва за първи път с господина, че заедно със свои "другари" земеделци и комунисти е хунвейбинствал през 1944-1946 година, че е сложил подписа си не само под "Димитровската конституция", но и под всички закони, които "положиха фундамента на социализма в България". Минаха петкосимеоновци, каракачановци, дренчевци, мина "кадровикът" на СДС Стефан Гайтанджиев - един типичен пример за примитивно разработен псевдодисидент - провокатор, имал наглостта да се кандидатира дори за министър на вътрешните работи. Минаха служители на какви ли не "служби" и вместо да изчезнат от погледа ни, имат претенции едва ли не за медали! Кой ли не мина през СДС? И ето нов сюрприз! Преди няколко дни, на 5 март, средствата за информация съобщиха, че за председател на Комисията по национална сигурност в Народното събрание е избран Николай Слатински. Ще кажете "Какво от това?". Какво ли? Ще се позовем на интервюто на Слатински във в-к "Диалог" от 7 февруари 1992 г. Ето част от отговора на Слатински на въпроса: "А кой остана и кой иска да влезе в СДС сега?:

"Аз имам една схема, която не претендира за изчерпателност, но класифицира поколенията в СДС. Първата вълна бяха хора образовани, с обществено положение, но не от най-високите етажи на властта. Те смятаха, че могат много повече, искаха ключови позиции, които преди 10-ти не са могли да получат, защото и във висшето общество си имаше йерархия. Те чакаха своя час, но промените ставаха бавно и затова бяха толкова нетърпеливи - такива бяха Ал. Каракачанов, П. Симеонов, П. Берон, Димитрина Петрова, Хр. Смолянов - те искаха да получат от промяната нещо много конкретно, но ги изтласкаха необходимостта от реални и бързи демократични промени. Втората вълна, която в момента е отгоре в СДС и поема отговорността за управлението, са също хора интелегентни, но от по-долни етажи - за тях нямаше специализации и командировки, престижни места в институтите или ако ги имаше, беше благодарение на компромиси, а ако не правеха компромиси, те бяха обречени на безлично съществуване. Аз бях от тези хора - бях умен, завърших с отличен механика в Харковския университет и дипломната ми работа бе отпечатана в научно списание. Наскоро прехвърлих дневника си и видях, че точно на 10 ноември 1989 г. съм мислел за самоубийство. Чувствах, че мога много повече, а бях принуден да водя борба за живот на много ниско равнище - да пътувам всеки ден от Перник до Завода за машиностроене в Радомир, да се разправям с хора, които вместо да програмират, играят карти и живеят ден за ден, защото не съм партиен член или защото съм си позволил да имам собствено мнение. Без да съм репресиран, без да съм дисидент. Когато бях в Харковския университет, заедно с мой състудент решихме да подадем документи за партийно членство просто защото смятахме, че имаме сили да променим нещо в системата, но не ме приеха.
Аз винаги съм казвал на нашите комунисти в Перник: "Извадете ги тези документи - компрометирайте ни!” Сега за СДС идва опасността от третата вълна, която смята, че "да си в СДС е келепир!"

Защото след изборите естествените лидери се интегрираха във властта и се създаде вакуум. Ако ние не попречим на тази агресивна вълна да изплува, СДС е застрашен от лумпенизация... Моята надежда е в конференцията през април. Дотогава трябва да изработим механизъм, който да бъде надежден заслон срещу лумпенизацията. Иначе става страшно." /край на цитата/

Не бихме искали да коментираме подробно този шедьовър на плиткоумен провинциализъм от най-високо качество. Този текст е едно от най-откровените, едно от най-силните доказателства на хипотезата за генетичната увреденост на българската интелигенция. Ще посочим само на г-н Слатински, че ако иска да види как би изглеждал сега, ако беше приет в "Партията", да следи внимателно проявите напр. на г-н Премянов от парламентарната група на БСП.

И още нещо, господине.

Не всички в СДС са като тебе!
Пази Боже!

Но не това е повод за тези редове. На човек му става страшно, до болка обидно, че един потенциален самоубиец е избран за председател на Комисията по националната сигурност!

КОЙ СЕ ПОДИГРАВА С БЪЛГАРИЯ? КОЙ СЕ ГАВРИ С БЪЛГАРИЯ? КОЙ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА МЪРСИ НЕПРЕКЪСНАТО СДС? КОЙ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА КОМПРОМЕТИРА НЕПРЕКЪСНАТО ДЕМОКРАТИЧНИЯ ПРОЦЕС В БЪЛГАРИЯ? КОМУ Е ИЗГОДНО ВСИЧКО ТОВА? КАКВА Е КРАЙНАТА ЦЕЛ?

НЕ Е ТРУДНО ДА СЕ ДОСЕТИМ!
БАСТА!

Не! Ще продължим! Случаят е уникален. "Изповедта на Слатински" е истинска находка. Тя е чистосърдечна, стигаща до наивност. Тя показва как са "набирани", как са "подготвяни" кадри за бъдещата "опозиция" в посткомунистическа България.

Мнозина ще потвърдят, че един от неизменните въпроси на "службите" беше: "Обиден ли сте от нещо? Чувствате ли, че не сте достатъчно оценен?"

И ето Слатински е "умен", но е бил принуден да води "борба за живот на много ниско равнище". Бил е обречен на "безлично съществуване". Той има сили "да промени нещо в системата", но не е приет в "Партията". "Има сили", но ... е на прага на самоубийство! Истинска драма, достойна за всеки лумпенинтелигент.

Слатински и подобните нему приличат на гладни кучета. Кучета, вкарани в клетка. От време на време им подхвърлят къс сурово, кърваво месо. Слатински е завършил в Харков. Друг, сега министър, е само главен асистент. Пише статии и научни доклади. Публикува ги в съавторство с професор, ръководител на катедрата, в която работи. Обяснява на "съавтора" по пътя до Бургас какво трабва да говори пред "научния форум". Но, провал! Той си остава главен асистент. Трети идва от село в София. Учи. Пише дисертация. Спори дори с "великия Ленин"! Не го оценяват. Изпада в немилост. Връщат го на село /като Ленин!/. Но той е силен. Продължава с упорство. Внимание! Трябва индивидуална диета! Четвърти /и той вече министър/ става набързо доцент. Таткото е "заслужил". Борил се е "преди 9-ти". Но момчето става "непослушно" малко "преди 10-ти". Попада в клетката. Парчето месо не идва. Професурата се бави, нищо че е "доктор на Живковите науки". Пети пише фейлетон. Шести епиграма. Има цензура. Талантът не е оценен от тези, срещу които се пише. Нима? Седми, осми, ... цяла глутница!

Но ето, клетката се отваря! И започва страшното, г-н Слатински. Глутницата помита всичко по пътя си! Като торнадо. Няма свои, няма чужди!...

Но Слатински е на своя пост! Той знае добре какво стана с "предишните”. Той знае добре какво ще стане с него, ако сега някой друг, а не той, определя кой е достоен да представя СДС в Народното събрание. Той знае как е правел "това". Той знае как ще прави "това" следващият, вероятно по-гладен от него. Неслучайно Слатински има "една схема". Неслучайно Слатински вижда "опасността от третата вълна", която смята, че "да си в СДС, е келепир". Но Слатински има "надежда". Тя е "в конференцията през април". Дотогава той ще разработи "механизъм". "Иначе става страшно".

Да, Слатински е "взел палката". Слатински е на върха на славата си. Сега трябва да остане там. С всички средства! Нека други да живеят безлично! Баста!

Не! Още малко г-н Слатински. Не се страхувай, че комунистите от Перник ще извадят "тези документи". Демократичният процес трябва да бъде напълно компрометиран. Не чрез документи. Не чрез досиета. Това вече не върви. Компроматите са компрометирани! Ще припомниш "Случаят Берон"? Берон сбърка. Той опита да оглави глутницата. Отпред!? И тя го помете! Глутницата се води отзад. От тъмното! Оттам се дърпат конците. Демократичният процес ще бъде компрометиран най-добре, като се "остави в ръцете" на тези от клетката. Те ще свършат тази работа. Те цял живот са мечтали за това! Да се реализират!

А в това време Big Boss свърши спокойно своята работа. Няма от какво да се страхува.

Той разчита на лумпените.
Той ги поощрява. Сега!
Той ще ги махне. Когато трябва!
Бъди сигурен, Слатински!
Баста!

София, 7-9 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА УРАНОВОТО ПРОИЗВОДСТВО.


Националното движение "Екогласност" винаги е поддържало становището, че урановото производство трябва да се спре. Управителният съвет на движението настоява правителството незабавно да предприеме конкретни действия за закриване на урановото производство. То е неефективно, губещо и крайно опасно.

По време на съществуването му беше увредено здравето и застрашен животът на много хора, замърсени бяха големи територии и подпочвени води. Това не може да продължава.

Същевременно "Екогласност" настоява заедно със закриването на урановото производство правителството да разработи и приложи социална програма, защитаваща интересите на работниците, като им осигури преквалификация и алтернативна заетост.

София, 30 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 април - Следва предоставениат за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА СЪЮЗА НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ВЪПРОСА ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СЪЮЗА И МИНИСТЕРСТВОТО.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 25 март 1992 г. Ръководството на Съюза на зъботехниците в България се запозна с Ваша заповед HP. РД-09-160 от 20 март 1992 г. и Указанията във връзка с нея, подписани от заместник-министъра д-р Антикаджиев за формиране на стойностите на зъбопротезните конструкции, които се изработват в държавните зъботехнически лаборатории.

Изразяваме несъгласието си с гореспоменатите документи и предлагаме на Вашето внимание съображенията си:

1. Налагащото се от указанията коригиране на цените на зъбопротезните конструкции ще засегне определени слоеве от населението и ще стимулира увеличаването на социалното напрежение.

2. Поради липса на централно снабдяване купуването на материали става от различни фирми на различни цени, което води до формиране на различни стойности на зъбопротезните конструкции, а оттам до неравнопоставеност на гражданите, лекувани в държавни здравни заведения на територията на Република България.

3. Купуването на консумативи и материали става от наличните средства от оборотната сметка на лабораториите. Прилагането на гореспоменатото указание ще доведе до изчерпване на средствата и ще принуди зъботехническите лаборатории да преустановят изработването на зъбопротезни конструкции поради липса на материали, включително и безплатно изработване на ортодонски апарати.

4. Това указание и произтичащите от неговото приложение негативни последици ще затрудни провеждането на реформата в здравеопазването, включително и приложението на Наредба 4 и ще обезсмисли редица нормативни документи, издадени от Министерството на здравеопазването и с наше участие до този момент.

Изложените дотук констатации ни дават основание остро да протестираме срещу некомпетентното и неадекватно съставено и издадено указание, подписано от заместник-министъра д-р Антикаджиев.

Издаването на нормативни документи от Министерството на здравеопазването, касаещи зъботехническите дейности, без участието на експерти от Съюза на зъботехниците в България е, меко казано, недопустимо.

София, 26 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София 1 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ СЕДМА - ПОСЛЕДНА/, ИЗНЕСЕН ОТ СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ЦЕНКО БАРЕВ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 21-22 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


Всички тези програмни задачи за реформи влизат в традицията на земеделското движение и земеделската организация.

Ние не сме само продължители на тази традиция, но и непоколебими обновители. Защото имаме високото съзнание, че реформите, които трябва да се провеждат, са далеч по-сложни и по-трудни. Освен непосредствените нужди, които трябва да се задоволяват колкото се може по-бързо, налага се да се сложат основите на новите стопански и държавни структури в техния широк обсег, да се пригодят и направят реални и ефикасни за новия век, в който ще влязат нашите синове и дъщери.

В реда на тези мисли не бива да се изпуска от погледа и новият свят, който се ражда пред очите ни. "Светът - както казваше д-р Г.М.Димитров - на разградените дворове". Или както великият Александър Стамболийски предвиждаше групиране на народите във федерация, конфедерация или европейски съединени щати. Запомнете, че за пръв път изразът "европейски съединени щати" е бил произнесен от Александър Стамболийски, приблизително преди осемдесет години, далеч преди големите европейци Робер Шуман, Уинстън Чърчил, Де Гаспари и Аденауер.

Независимо че нашият континент преминава през една страхотна буря, нейният изход ще бъде в самоопределение на народите и в изграждането на едно свободно общежитие от свободни народи, с демократично управление. Новите технически средства, новите икономически отношения, широкият културен обмен и много други фактори от политическо естество ще наложат да се тръгне по пътя на мирно уреждане на международните отношения. Именно затова и Българският земеделски народен съюз /е/ е сторонник за национален консенсус във външната политика, за да може страната ни да избегне бурята, да защити интересите и да влезе достойно в семейството на демократичния свят.

Постоянното присъствие, вярно на своите задължения към сдружените земеделци и целокупния български народ, знае, убедено е, че за да се излезе от днешната катастрофа, са потребни усилията на всички честни българи и патриоти. Неслучайно нашият конгрес се провежда под знака на единството.

За съжаление, разделителните и разрушителни сили, които действаха довчера върху снагата на организацията, днес разяждат жестоко снагата на скъпата ни България.

Нашата човешка, земеделска толерантност, нашата демократична търпимост и нашата дълбока загриженост за съдбата на народ и държава не намериха отзвук в постъпките, решенията и законите, които се коват от днешните управници. Тези закони ни напомнят старото и по-ново минало, което доведе страната до сегашното трагично положение.

Постоянното присъствие има не само чувството, но вече се оформя у него и убеждението, че политическите страсти, партизанщината и главозамайването са взели връх в обществения живот и държавните работи. Достатъчно е да споменем законите за земята, кооперациите и играта, която се разиграва от три месеца насам с умишленото забавяне на стопанските и социалните реформи. А какво да кажем за Закона за конфискация имуществото на партиите в частта му за конфиксация нашето земеделско имущество, плод на лептата на сдружените земеделци, събирана троха по троха от един век насам?! Включването на БЗНС/е/ в този закон е последното доказателство за политическа безсъвестност и отсъствие на всякакъв морал.

При така създаденото положение БЗНС/е/ е заставен да ревизира своята позиция и е принуден да отпочне безкомпромисна, твърда и смела опозиционна борба срещу довчерашните насилници и не по-малка срещу техните наследници.

Повече от всеки друг път истинските патриоти и демократи трябва да се сплотят в защита на свещените народни интереси. Тук те ще намерят до себе си сдружените земеделци, за които народовластието, свободата, социалната правда, демократичната република и националната независимост не са празни думи, а борба за живот и бъдеще!!!

Сдружените земеделци не са забравили думите на нашия велик учител Александър Стамболийски, който ни учеше, че "в борбата е животът"!

С тази вяра и непоколебима воля Управителният съвет и Постоянното присъствие ви приканват да сплотим силите си, за да извоюваме победата!

Да живеят сдружените земеделци!
Да живее Българският земеделски народен съюз-единен!
Да живее България и българският народ!

София, 21 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ", ПРИЕМНИК НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР АРНАУДОВ.


4. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА:

Структурната организация в страната е ХОРИЗОНТАЛНО-АВТОНОМНА, с демократично избрани местни ръководства и ръководство на национално равнище в съответствие с настоящия устав.

Основен принцип при изграждането на организационните структури е САМООРГАНИЗИРАНЕТО, при осъзната потребност от хора, поемащи отговорността да прилагат и отстояват принципите и програмните начала на партията "Национална демокрация", съобразно специфичните условия по места за обществено-политическа дейност.

А/ МЕСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

1. Местната организация е основна структурна единица на ПНД и се създава при необходимост от съмишленици, обединяващи своите усилия за пропагандиране, развитие и изпълнение на програмата на партията в обществено-политическата практика.

2. Тя се изгражда на териториален принцип в рамките на една определена териториална общност, като може да обособява свои секции и клубни подразделения съобразно специфичните интереси на членовете на партията.

3. Възникването и възприемането на местна организация като законна и равноправна единица в общата структура на ПНД става при:

а/ наличието на повече от девет съмишленици, възприели идеите и принципите на ПНД и поели публично пред местната общественост гражданската и политическата отговорност за водене на политическа дейност в съответствие Устава на П Н Д и законите на Република България.
б/ регистрацията й от Националния ръководен съвет, даваща й правото да действа от името на партията, и рамките на териториалната общност, да притежава свой печат, партиен знак и финансова сметка.

4. Набирането на многочислена членска маса не е необходимото условие за съществуване и дейност на местната организация. Тя започва да се самоорганизира и вътрешно да се структурира след набирането на необходимия минимум от съмишленици, позволяващи общото събрание да се превърне в ръководен орган на местната организация. Необходимия минимум е 21 членове.

5. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ:

а/ избира местен ръководен съвет в състав до 7 членове, в която бройка задължително се определя председател, секретар и касиер, за които се гласува персонално,
б/ избира местен контролен съвет в състав: председател и от 3 до 5 членове,
в/ избира делегати за Националния партиен конгрес и Национални конференции,
г/ предлага или издига /в рамките на своите правомощия/ кандидатури за изборни длъжности - за ръководни органи на ПНД, за участие в законодателната, изпълнителната и съдебната власт,
д/ приема в съответствие с устава и програмата на партията собствена тематична платформа, съобразена с местната необходимост, националните и партийните интереси,
е/ взема други важни решения за въпроси или проблеми от вътрешнопартиен характер, произтичащи от развитието на политическата ситуация в териториалната общност,
ж/ изисква и изслушва информация от нейните членове, избрани като представители на партията в съответните институции,
з/ взема решения за санкциониране или възстановяване на членство.

6. Когато член на местния ръководен или контролен съвет бъде избран на по-висока партийна длъжност или заеме отговорен пост в държавна изпълнителна или съдебна власт, той освобождава временно или постоянно заеманата от него длъжност в местната организация.

7. Всеки член на местния ръководен или контролен съвет се освобождава временно или постоянно от своите задължения при писмено подадено обосновано искане до Общото събрание.

8. Редовните Общи събрания се провеждат по приет от местната организация график. При поискване от председателя или от местния ръководен съвет, или на 25% от списъчния състав могат да се свикват извънредни Общи събрания в тридневен срок.

9. Решение за прекратяване дейността на дадена местна организация се приема само от нейното Общо събрание, след което наличната документация, архивите, печатът и партийният знак се предават за съхранение на Националния ръководен съвет. Разпускането на местната организация се отразява в местния печат и в печатния орган на партията след изпълнението на оказаните процедури и извършената финансова ревизия от Националния контролен съвет.

10. МЕСТНИЯТ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ ИМА СЛЕДНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

а/ да реализира и контролира взетите от Общото събрание решения,
б/ да реагира на и решава възникнали текущи въпроси в местната организация, да организира политическата дейност на членския си състав и да поддържа двустранна връзка с ръководните съвети от другите териториални общности и с ръководни органи на централно равнище,
в/ да води строга финансова отчетност и да съхранява документация, свързана с дейността на партията, да се отчита периодично пред Общото събрание за начина, по който реализира взетите от Общото събрание решения или поставените задачи,
г/ да не се противопоставя на възникването на платформи или течения в рамките на местната организация от хора, които имат друга позиция за провеждане и изпълнение на политическата програма, на принципите и идеите на партията,
д/ да допуска в участието на работата на Ръководния съвет техен представител и да им осигурява техническа и финансова помощ за тяхната дейност,
е/ председателят представлява организацията във взаимоотношенията й с държавните органи и други организации, юридически и физически лица и организира дейността й в съответствие с взетите решения от Общото събрание и Ръководния съвет,
ж/ задължително веднъж в годината се провежда отчетно събрание на местната организация. Мандатът на членовете в Ръководния съвет на местната организация съвпада с мандата на останалите ръководни лица в партията.

11. До появата на оказаните условия за структурирането на местната организация и избора на нейните органи, съмишленици, които създават организационната единица на ПНД в една или друга териториална общност, организационно имат временен статут на представителство на ПНД с единствено задължение разпространение идеите на партията и на политическите й позиции по основни национални и държавни въпроси. Основателите избират между себе си координатор, който поддържа връзка с ръководните органи на партията и извършва своята координираща дейност до изграждането на местната организация по силата на този устав.

12. Допуска да се създава регионално обединение по решение на упълномощени от общите събрания на местните организации лица /председател и секретар/, които в съответствие с териториално-административното деление на Република България създават тази организационна форма, имаща единствено консултативни и координиращи функции.

13. РЕГИОНАЛНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ определят сами своята структура и функции в зависимост от местните условия, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство /75%/ от присъстващите на форума за неговото създаване.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

 СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ

 

019. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/

Възниква през януари 1990 година като стремеж да се изгради младежка организация. На 17 март 1990 г. инициативна група от 55 души свиква Учредителна конференция, на която се създава Социалистическият младежки съюз и се приемат неговите програмни документи.

Съюзът има за цел да обединява млади хора върху обща идейна основа, както и да изразява техните интереси и да защитава техните права и свободи. CMC е с лява идейна ориентация, за социализъм, разбиран не като обществено-икономически строй, а като тенденция в развитието на обществото. Затова една от основните цели е пропагандиране на социалистическата идея чрез специфични младежки средства. Не са за запазването на марксизма като метод за анализ, а са за неговото възстановяване.

Основният девиз на CMC е: "Вярваме само в това начинание, в което участваме лично."

На последната Трета конференция /22 февруари 1992 г./ е решено, че Уредбата /Уставът/, макар и да има някои несъвършенства, в този момент обслужва съюза; CMC да е самостоятелна организация, а не колективен член на БСП; избрано бе ново ръководство.

На изборите за Народно събрание участва в Парламентарния съюз за социална демокрация и спечели едно депутатско място.

CMC беше колективен член на Българската демократична младеж и беше учредител и член на Националния младежки съвет. Членува в Световната федерация на демократичната младеж.

Печатен орган е седмичният вестник "Лабиринт", чието издаване временно е прекратено.

Ръководен орган е Националния съвет. Негов председател е Любомир Николов.

Социалистическият младежки съюз в момента няма постоянен адрес за контакти. При промяна Пресслужба "Куриер" ще уведоми абонатите си.

/Пресслужба "Куриер"/


11.00.00
01.04.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов

Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!