Национален съвет на БПЛ - 09.02.1992 г.

 

СТЕНОГРАМА ОТ НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ,

проведен на 09.02.1992

 

П. СИМЕОНОВ: Откривам заседанието на Националния съвет.

Дневният ред е:

    1. Доклад - анализ на стоте дни на правителството.
    2. Президентска кампания и участието на партия ЛИБЕРАЛИ в нея. Изводи от първия и втория тур.
    3. Разни.
    
    Изпълнителното ръководство се занима предварително дали днес да се обсъждат организационни въпроси свързани с щата,разпределението на задачите в апарата на партията. Въпросите за пререгистрацията и въпросите, свързани с дейността наинициативния комитет за свикване на нашата първа конференция. Стигнахме до извода, че тези въпроси са достатъчнообемисти, иначе не бихме могли да разискваме стоте дни и президентските избори. Затова смятаме, че следващото заседание трябва изцяло да бъде посветено на организационните въпроси. Това е по дневния ред. Моля ви да дадете вашите предложения.
    
    М.ТОДОРОВ: Имам едно предложение във връзка с това, което вчера се разискваше. Да отделим известно внимание на някои проблеми, свързани с БДЦ.
    
    П. СИМЕОНОВ: Това може би да бъде т.3, след като сме си формирали позицията по другите две точки. Да смятам ли, че сме приели с консенсус точките от дневния ред. Сега всички вие сте получили материалите. В тях се съдържа анализ, доклад, подготвен от група наши експерти, някои от тях сега присъстват тук, други ги няма. Това е анализ на работата на правителството през първите сто дни. Този доклад има 13 стр., които са доста синтетични и при едно четене не би могло да се обхване съдържанието на онова, за което става дума. Затова ние предлагаме да оставим сега време всеки да прочете този доклад. Ние бяхме готови с него в петък и затова не можахме предварително да ви го разпратим. След тази работна пауза да продължим с дискусия. Във вашия плик трябва да има и проекторезолюция на партия ЛИБЕРАЛИ относно стоте дни на правителството на СДС. Докато аз бих разделил характера на двата документа. Докладът е технократически, той е професионален, той е направен от гледна точка на функционирането на това, което се нарича правителство. Резолюцията е политическа, тя дава пол. оценка на дейността на правителството като специализиран държавен орган.
    
    Е. БОЖКОВ: Предлагам да започнем. Само с няколко думи искам да кажа, че това, което виждате като материал, е изготвено изцяло от експерти на партия ЛИБЕРАЛИ. Във външно политическата, макроикономическата и изобщо икономическата дейност. Особена е благодарността на ИР към експертите - г-н П.Чипев и Х. Памукчиев. Що се отнася до раздела военнопромишлен комплекс и външна политика, засега ще се въздържа от публичност на имената на нашите експерти по понятни причини. Искам да подчертая, че недостатък на доклада е това, че липсват три много важни ресора. Това е социалната дейност, дейността в образованието и културата и начинът на отчитане на правителството пред парламента. Това са пропуски, които могат да бъдат поправени. Тук е г-н Тодоров, който сега би могъл с конкретни неща да допълни доклада. Затова искам да ви помоля да не се ограничавате в дискусията само в сферите, повдигнати в доклада. Който иска, може да взима думата. Изказванията се стенографират и при взимане на решенията ще бъдат взимани предвид. Ако решим, биха могли да бъдат и публикувани поне в обема и възможностите, които имаме като политическа организация.
    В резултат на дискусията ние трябва да подготвим едно политическо решение, с което да излезем.
    
    Т. ТОМОВ: Мисля, че експертите трябва малко да ни запознаят, защото сигурно имат повече информация. Аз мога да говоря само за информация, която имам от парламента от мои близки. Правителството в момента няма никакви помощи. Всички помощи са спрени и оправданието на всички международни финансови институции са следните: те не виждат крачка напред, откакто действа това правителство и този парламент. Същото е и с помощта. Ние знаем, че АЧП не получава нищо от ноември. Всичко това води, това е мое обяснение, че правителството бърза с реституцията и приватизацията с цел по този начин, чрез търгове да набира и да попълва бюджета. Това е нож с две остриета. Затова аз предвидих, че избори май - септември ще има. Л. ДОСЕВ: Предлагам оценката да бъде както от експерти, така и дадена от нас по места. Аз мога да ви кажа какво е в Троян. И това трябва да присъства, защото ние оттам тръгваме. Какво е отражението на дейността на правителството по места.
    
    Х. ГРОЗЕВ: Предлагам да сменим малко реда за обсъждане. Считам, че първо трябва да се спрем на вътрешната политика на правителството и след това да се спрем на външната политика. Оттук ще дойдат и отговорите на въпроса, защо е спряна външната помощ. Подкрепям предложението, че трябва да се разгледат по места нещата, защото има явни противоречия в доклада с нещата, които се забелязват в заводи.
    
    Е. БОЖКОВ: Значи, може ли да приемем така, че при обсъжданията трябва първо да се подчертае вътрешнополитическата дейност. В документа, с който ще излезем, на първо място да влиза вътрешната политика на правителството.
    
    Т. ГЕОРГИЕВ: Бих искал да направя няколко бележки по отдела Аграрна реформа. Считам, че специалистите не са добре информирани, защото с некомпетентност са разработили този раздел. Специално за аграрната реформа смятам, че това, което е написано, е непълно. Искам да подчертая няколко неща, които би трябвало в тази оценка да влязат. Първото нещо е, че парламентът и правителството не се занимават със земеделското производство в България сега в момента. Според мен не трябва да имаме само две супер министерства на финансите и на търговията. Министерствата, които да осигурят материална стабилност в страната трябва да бъдат три и към тях да се добави трето супер министерство, което да бъде министерство на Земеделието. Силно е подценено техническото снабдяване на земеделието. Става дума за машини и съоръжения. Миналата година се говори за конверсия на военното производство в земеделското производство. Много заводи у нас преди 10-15 години, които произвеждаха машини за селското стопанство, бяха превърнати във военни заводи. Сега трябва да стане обратното. Земеделските машини са много скъпи и за частни лица, които искат да развиват земеделие е невъзможно да започнат да работят земята. Ценовата политика в земеделието е силно подценена. Най-неизгодно сега за земеделския производител е да произвежда и земеделското производство у нас спада непрекъснато, особено животновъдството. Това е един изключително сериозен въпрос. Въпросът за кооперативната промишленост. Малки предприятия в села. Аз, като народен представител в този район, развивах дейност за създаване на мандри. Сега същото го правя.Аз съм председател на земеделска кооперация на частни стопани за производство на семена и др. Външната търговия със земеделски произведения. Не се обръща внимание на този въпрос, не се прави достатъчно. Имаме външен пазар, трябва просто да пробиваме, да създаваме места. Искам да се присъединя към експертите, които правилно са отбелязали, че трябва да се ускори не точно определяне на земята, къде да бъде земята на този, на когото ще се върне, а признаване на собствеността. Той да има един документ за притежаване на земята. С тази земя да разполагат. В България значителна част от земята е държавна собственост. Много кооперативни стопанства бяха включени в ТКЗС. Тази кооперация, на която аз станах председател, е от две села, които са включени в едно държавно стопанство. Смятам, че има неразбиране от много нар. представители в Народното събрание и от широката публика, когато говорим за ТКЗС. Сега в момента тече един процес на събрания по селата, където масово се сменят ръководствата на кооперативите. Като се каже ТКЗС или кооперация, да се мисли, че това е непременно тоталитарна система. Във всяко едно населено място обстановката е различна. Искам да подчертая, че съществува опасност де се появят по нататък сблъсъци между интересите на три групи хора. Първата група хора това са тези, които управляват стопанството на село. Това са председателите, счетоводителите, домакини, бригадири, механизатори, които владеят икономиката в село. Те не искат да има развитие на реформата.
    Втората група хора са собствениците на земя, които живеят в градовете.
    Третата група, това са хора, които работят в стопанството, но нямат никаква земя. Тук трябва да се изяснят тези противоречия и на базата на това, което сега имаме, много умно, конкретно по места да се действа за стимулиране, за поощряване на производството.
    Искам накрая да отбележа, че по моя лична преценка като дългогодишен агроном, тази година трябва да очакваме лоша земеделска година. Дай Боже, да бъде добра. Но след миналата много добра година оставаха незасяти площи. Около 20 - 25% от земята не е подготвена за пролетна сеитба. Механизацията някъде рухва. Организацията е слаба и т.н. Цените са ниски. Хората миналата година имаха ентусиазъм да отглеждат животни. Тази година този ентусиазъм спада. Така че трябва до известна степен да бъдем много резервирани и даже песимисти по отношение на производството на хранителни продукти. Смятам, когато обсъждаме тук политиката на партия ЛИБЕРАЛИ ние трябва да имаме предвид да овладеем тази слабост, която се състои в това, че ние досега не сме обръщали достатъчно внимание на българското земеделие. Това трябва да бъде една област, в която ние трябва да съсредоточим нашето внимание, ако искаме да спечелим терен на политическата сцена.
    
    Е. БОЖКОВ: Колеги искам само да ви помоля, когато се изказвате да има политическа оценка за дейността на правителството, за да можем да формираме лесно след това общото решение на разширения състав на НС.
    
    Т. ГЕОРГИЕВ: С едно изречение казано: работата на правителството на село не се чувства.
    
    Н. ПАПАЗОВ: За мен политическата преценка е вид оценка на съществуващи реални стъпки. За мен аграрната политика не е коментирана достатъчно задълбочено в доклада. Затова бих искал да споделя някои конкретни виждания за аграрната реформа. Аз съм съгласен, че има три групи хора. Но според мен те са по-различни. Първата е на тези, които притежават земя, но в периода на колективизацията са оставили или им е била взета земята в ТКЗС и те са напуснали селището. Тоест, те имат земя, но не са участвали в създаването и работата на ТКЗС. Втората група от населението - това са хора, които са имали земя, взета, но те са и работили в ТКЗС. Третата група от населението е тази, която само е участвала в работата на ТКЗС, но не са притежавали земя. Оттук идва големият проблем, който колегите от СДС се опитват да решават на парче. СДС предлага 20% от собствеността на ТКЗС да се предостави на тези, които са работили в ТКЗС, а другите да се разпределят между собствениците на земя. Между 30 и 40 % са хората, които са работили в ТКЗС. Създаването на такъв модел, според мен, е залагането на бомба със закъснител в отношенията по селата, защото тази оценка е нереална. Всякакъв вид оценка на пропуските и на щетите, нанесени на собствениците на земя, на хората, които са се трудили поотделно и правенето на оценка на това кой повече е нанесъл щети, според мен е неадекватна в сегашната ситуация. Ние предложихме един конкретен модел за решаване на тези проблеми в Пловдивския район. Просто е необходимо оценка на материалните ценности и на основните фондове в момента. Но този момент трябва да се върне една година назад, когато започна активната разпродажба на земята. Това е проблем на изпълнителната власт. За нас тази собственост е реално съществуваща. Също така може да бъде оценен и периода на оценка не е дълъг. Според нашите експертни оценки и в най-голямото ТКЗС оценката ще продължи не повече от един месец. Не една и две са фирмите, които се занимават с това. След оценка на основните средства, което е базата, следва оценка на трудовото участие на всеки един, който е работил над определен период от време, примерно 3 или 5 години в ТКЗС, откакто то се е създало. Оттам - нататък следва и една трета оценка на земята, която е ползвала ТКЗС. Ако са запазени документи, да влязат всички членове на ТКЗС. На базата на тези три параметъра на оценка се прави оценка, след която всеки един от селяните - член на ТКЗС или нечлен, но живеещ в селото - ще може да даде, да отговори на въпроси какво вие притежавате с конкретни цифри. Тези цифри ще бъдат конкретно свързани с материята, която съществува в селото, т.е. машините, парковете и земята.Ако се излезе извън този модел, винаги ще може за в бъдеще да се разгори социален конфликт на ощетени и на правоимащи. От друга страна, оценката на процент ще доведе до зависимост на изпълнителната власт от категорията хора, чиито интереси те защитават. Ние виждаме, че сега се отива на една пряка 100% реституция, която според мен е основното, което ще доведе до свалянето на това правителство от власт. Нека да не забравяме, като казваме за политическата оценка, че един милион цигани гласуваха на тези избори със синята бюлетина. Тези хора очакват да бъдат оземлени. Те са реално съществуващи в България. Огромното количество хора имат по 15 до 20, 30 декара. Едрите собственици, чиито интереси пряко защитават поправките в закона, са един много малък процент. Предполагам, че някои ще ме упрекнат, че чистият либерализъм защитава правото на собственост в неговия чист вид. Да, но ние имаме една конкретна политическа ситуация, която е наследство и аз съм от хората, които мислят, че историята не би трябвало да бъде забравена. Ние сме имали 1934 г. и 1937 г. като място на България като аграрна страна в Европа. Имали сме и 9 септември, което не бива да се забравя и всичко, което е следствие на тези неща. Тоест, да върнем България на 8 септември, за мен просто е политическа игра с дивиденти, която неминуемо ще доведе до реституция на обществени отношения. В този смисъл аз мисля, че конкретни стъпки, които би трябвало да се набележат в аграрната политика, е едно подсигуряване на възможността стопанският производител… Ако много хора миналата година се опитаха да произвеждат и бяха спънати, то е точно поради тази причина. В нашия доклад трябва да бъде застъпена идеята за гарантиране на изкупуването на българска произведена селскостопанска продукция. Преференциална защита на интереса на селскостопанския труженик. Дори това да доведе до загуби първите години, но при всички случаи то ще стабилизира малките предприятия. Има идея земята да стане 9 категории, но това няма да реши проблемите. Според мен, вариантът на СДС… За нас проблемът ще дойде не тогава, когато се решава кой колко земя има.
    
    С. САПАРЕВ: В този доклад липсва нещо много важно. Проблемът за земята, надявам се, че ще бъде именно този проблем, който ще направи новите парламентарни избори. Сблъсъкът с ДПС. Ще се спра конкретно на селата в Родопите. В Родопите имаше по-рано села, които бяха действително български, имаше села, в които живееха помаци. Това 30 - 40 големи села, които са само турци. По-рано са живеели българи, сега живеят само турци. Тоест в селата не живее нито един бивш собственик. И този проблем, чисто политически според мен, ние трябва да се замислим и за него. Това ще бъде моментът, в който ще бъде сблъскването на ДПС със СДС. И това ще бъде може би и в самото ДПС, ако то се съгласи със СДС. Начинът на реформата ще предизвика вътрешни противоречия. Като говорим за бомби със закъснител, и това също са бомби със закъснител. По-рано в тези села не е стъпвал турски крак. Така че просто много ми се иска и по този въпрос да се помисли. Експертите трябва да се замислят над този въпрос.Никакво разпределение, никакви 20% не могат да вършат работа. Връщат ти земята и ти отиваш и си я вземаш. Ако искаш, им я даваш да я работят, ако не искаш, не им я даваш. Аз в момента не виждам изхода. Просто директното връщане на земята и границите такива, каквито са тук, ще доведе до още едно противоречие.
    
    Н. ГЕОРГИЕВ: Аз искам да посоча, че за мен анализът на действията на правителството е много точен и силен. Най-важното е, че са намерени много точни и лаконични думи, които да изразят имитацията за някаква активност на това правителство, зад която се крие безсилие. Направена е една точна диагноза и мисля, че дори краткият обем на анализа е едно достойнство. На този етап не е необходимо да се впускаме в големи анализи и няма кой да обърне внимание. Друг е въпросът, че наистина има някои непълноти, може да се допълнят някои раздели, някои теми. Имаме кадрови потенциал да разработим и някои алтернативни виждания за това, което казва Папазов. Сега малко по въпроса за това, какво се прави по провинцията. Въпросът за работа в провинцията има отношение към дейността на местните органи на властта. Не знам доколко може дейността на тези местни органи на властта да се свърже с дейността на правителството. Тук се намекна, че има орган, който отговаря за контрола на правителството върху тези органи. Това, което се прави по места, е едно пълно безобразие. Ако си спомняте изявленията на президента миналата година на среща в Луковит, когато той каза, че по места в структурите на СДС са излезли некомпетентни хора. Цитирам неговите думи. Сега тези хора са управленческия елит в общините. Те са кметове, председатели на ОбНС, те извършават така наречената смяна на системата. Това са хора, като по правило хора с еднозначно мислене, черно - бяло мислене, елементарно, но за сметка на това са много решителни и настъпателни. Първо: унищожава се стопанско - икономическата инфраструктура. Например: върви стачна вълна от предприятие в предприятие и сценарият е един и същ. Организира се с "Подкрепа” 50 - 60 души, блокират дейността на предприятието, пречат на другите работници, почти навсякъде съотношението е 5,6 към 1 в полза на КНСБ, но това не пречи на "Подкрепа" да блокира дейността и докато не се смени неудобното ръководство, не се спира. И се удря по утвърдени специалисти. Може да си представите колко се разстройва работата. Всички знаят какво става с тази голяма стачка в "Арсенал". Най-големият военен завод на Балканите. Пълна скръб е това, което става. Губят се партньори, спад на производството и т.н. Другото, което се прави по провинцията, е пълното объркване на местните структури. Въвеждат се някакви нови структури, това се нарича преструктуриране. Всъщност на практика се връщат някакви стари схеми на структури, които са доказали негодността си още миналата система. При тях е много силно централизирана властта. Структури, които са абсолютно непригодни към пазарното общество. Функционерите на СДС съвсем открито заявиха, че те използват това преструктуриране, за де се освободят от неудобните хора. Върши се тотална чистка. По-голямата част от служителите на ОбНС са получили предизвестия за освобождаване. Една малка част са със срочни договори и безсрочни договори са получили само тези, които побързаха и станаха членове на "Подкрепа". Много ценни специалисти си отиват. Частният бизнес веднага ще ги улови. Сега, получава се на практика така, че под смяна на системата "другарите" от СДС разбират унищожаването, ликвидирането на малкото останали някакви връзки, взаимоотношения, елементи на организираност, на смисленост в обществото. За мен това е страшното в анализа, че непълно е засегнат точно този момент. Правителството бездейства и че ако се прави, в никакъв случай не е промяната в името, на която започнахме тази борба. Упълномощен съм от партиите, организациите, които представляват БДЦ в Казанлък, да поискаме една среща с президента Ж. Желев, пред който да поставим една пълна документация за това, което се прави в Казанлък. Имаме богата документация, от която се вижда всичко, което казах.
    
    ИВАН ХРИСТОВ: Ще бъде съвсем конкретен. Има един въпрос, който може би не са го поогледали нашите бивши приятели от СДС. Това е закриването на националния поземлен съвет. Нещо, което не са дооценили правилно. Общинските поземлени комисии ще минат на подчинение на Министерството на земеделието, което ще рече, респективно на кметовете по места. 60 % от населението живее в "сини" градове, то може би 80% от земята е съсредоточена в "червени" общини с червени кметове. Оттук - нататък закриването на НПЗ и те ще минат на подчинение на "червените" кметове. Голямата част от земята е там. Комунистите ще правят всичко възможно да спъват връщането на земята. Нещо, което показаха досега. Конкретно, това е молба от ръководството на поземлената комисия в Попово, защото там председателят и ръководството са либерали. Те бяха получили конкретна заплаха от кмета, че щом се закрие НПЗ, ще започне той да се разпорежда, изобщо ще останат безгласна буква. Така че, ако може да се подскаже на нашите бивши приятели от СДС този въпрос.
    
    Л. ДОСЕВ: Първо искам да допълня Иван. Не съм съгласен, че те не знаят това, за което говорим с Иван. Те много добре знаят какво правят и сценарият е утвърждаване и завземане на реалната власт. Всички неща, които прави СДС, целят влизане в структурите на властта. Сега те са все още изборни длъжности, но хора на властта не са само кметовете, а и директори на заводи и т.н. Най-опасно, според мен, и тук трябва да се подчертае, че наистина е така. Управлението на промишлените предприятия, които са държавни, става от общинско нови. Тази тенденция и всички действия на "Подкрепа" най-вече целят именно това нещо. В Троян ходят емисари и правят срещи с други общини и полека-лека го налагат това нещо. Кадровите промени в заводите да се решават от общинския съвет. В Ловешки окръг общините са сини. В това нямаше нищо лошо до изборите, но оттам - нататък започва създаването на нов комитет, само че от КС на СДС. Това е целта, която се преследва. Истинската власт не е спечелване само на избори, а влизане във властта. Това трябва да се подчертае изрично в нашата политическа декларация, че чрез призивите за отстраняване на компрометирани кадри не се цели истинска икономическа промяна, а се цели вкарването на наши хора. Това е най-голямата крачка, голямата цел, която те гонят. За икономическия доклад, но преди това ми прави впечатление, че някак си се впускаме в подробности, като че ли сме в Народното събрание и от нас зависи всичко. Ние трябва да дадем някакво предложение конкретно. Ние, като политическа сила, като партия, трябва да излезем с едно виждане на нещата. Така че нека разсъждаваме по този начин. Аз също ще се спра на аграрната политика, защото това е нещо, което го разбирам. Разделът за аграрната реформа не е добре развит. Не е хваната същината на проблемите. Не забравяйте, че сегашната цел на парламента и на правителството разделя България на две. Разделя я на планински райони и на полски. Там, където земята може да се вземе от реално съществуващите граници, както е в планинските райони, и от полските, където трябва да се вземе някъде идеална част. В планинските райони хората не чакаха реституцията, а започнаха да си я взимат и това е факт. Изведнъж се получава такъв парадокс, че България е разделена на балкански и на полски райони. Това също трябва добре да се погледне и от политическа, и от икономическа страна. Най-големият проблем, който трябва да се изясни, това са изкупните цени на селскостопанската продукция. България ще загине, ако продължава така. Хората ликвидират елитни животни, не искат да отглеждат, защото няма кой да изкупува. Правителството нищо не прави за стимулиране на изкупните цени. Това е свързано с макроикономическата политика на правителството. Това не може да бъде разглеждано откъснато от макроикономическата политика. Предложението, което трябва да направим за изход от това положение, което трябва да съпътства анализа, е демонополизацията. България я държат за гушата - не министерствата, държат я хранително-вкусовите комбинати, кланиците, фуражните комбинати. Монополизмът е изключително жесток. Тази невероятна концентрация дава своите резултати. Икономическите интереси сближават хората, независимо от политическите им пристрастия. Семейният бюджет може да реши донякъде проблемите на прехранването на България. Семейството може с допълнителен труд да докара пари, колкото му са необходими.
    
    Е. БОЖКОВ: Имам един уточняващ въпрос към Л. Досев. Значи, може ли да персонифицира пряко неблагополучието в аграрната реформа и в аграрната политика до този момент, не само в НПС, да речем, на него може да се препише известна некомпетентност, а и на нивото на министъра на земеделието и изобщо цялото ведомство, което се занимава със земеделието?
    
    Ние говорим следното: определено се налага тази смяна и тя се наблюдава и по други места. Общинските съвети на СДС и общинските съвети за самоуправление са хората, които определят кадровата политика в промишлеността на региони. Оттам следва, че това са пряко намеса на интереси на тези хора, т. е. въвеждане на интересите им в сферата на производство. Няма политика на самоуправление, а има просто сметка и просто намеса на интереси. Така ли да го разбирам? Л. ДОСЕВ: Грубо казано, да.
    
    Ц. ЦЕКОВ: Доколкото съм запознат с аграрния проблем и доколкото смятам, че за в бъдеще аграрният проблем ще бъде изключително актуален, смятам, че ние трябва да имаме определено отношение към аграрния проблем. Аз предлагам да се направи група от експерти, която да излезе със становище по въпроса за аграрната политика. Да има експертни предложения.
    
    М. ТОДОРОВ: Искам да кажа нещо във връзка с процедурата и начина на разискването. Не съм експерт във външната политика и икономическата политика и не съм в състояние да взема отношение конкретно по поставените въпроси, но аз бих формулирал първо една такава констатация, която за мен важи в голяма степен за почти всички министерства, които бяха взети от СДС. Това е, че се започва с екипи, неподготвени в съответната област, и тези екипи използваха времето досега, за да се запознаят с проблемите. Може би още дори не са се запознали с тези проблеми. СДС отиде и взе структурите на властта неподготвено /може би трябва да се изключи икономическия екип, който си беше вътре/ и би трябвало да се е запознало с тези проблеми. По отношение на материалите, които се разглеждат. Според мен има три групи информация, която ние трябва да обработим. Първата група са така наречените констатации, които общо взето се съдържат в този документ и тук липсват много направления. Това е социална дейност, образование и култура, здравеопазване, спорт и туризъм и др. Втората информационна група, това е какви са вече нашите конкретни виждания като една партия ЛИБЕРАЛИ по дадените въпроси, с конкретни виждания какво трябва да се направи, за да се осъществят нашите конкретни цели. От именно тези обсъждания трябва да произтече нашата политика като една политическа партия. Третата група, това са онези наши виждания, които ние можем да огласим, с което веднага искам да кажа, че втората група ние не трябва широко да я огласим, защото това си е наше виждане за бъдещите ни действия. Трябва да извадим само онези неща, които считаме като целесъобразни и да огласим още сега. За външния свят ние трябва да излезем с констатациите и от тези наши виждания, онази част, която считаме за целесъобразна на този етап и аз бих апелирал към всички, колеги, ако могат ясно и конкретно да кажат по отношение на констатациите какво предлагат да се прави в бъдеще. Така ще можем по-скоро да стигнем до някакви конкретни документи. Аз имам намерение по т.3, която засяга БДЦ, да кажа няколко неща във връзка с бъдещата ни работа като партия ЛИБЕРАЛИ. Да се ориентираме към по-конкретни текстове.
    
    В. ПАЛАКАРКИН: Ние оценяваме дейността на правителството. Една от неговите дейности е внесеният Закон за изменение на закона за земята. Какво според мен трябва да направим? Може ли да се върне земята в реалните граници или не? Трябва ли да отпадне параграф 4 или не? Всичко това ще отложи ли въвеждането на закона в сила?
    Искам да се върна на едни принципни положения… Ние правим промени в структурата, следователно новият бардак не може да бъде комплектуван със стари… Следователно там, където е необходимо, трябва да се сменя старият апарат. Когато говорите, не плачете за номенклатурата. Ако са кадърни, ще останат, но ако нищо не могат, ще трябва да си отидат. /…./ Правителството преди 9-ти направи една грешка непростима, но ние трябва да си знаем нашите национални интереси и да си отстояваме интересите.
    
    Х. ГРОЗЕВ: Аз напълно подкрепям това, което каза М. Тодоров и искам да направя само някои допълнения. Преди всичко действията на правителството трябва да се разглеждат във връзка с действията и на парламента, защото това е координация между законите, които се приемат в парламента и оттам вече ги възприема съответното правителство, т.е. той ги дирижира тия неща. Липсва пакет от закони, който трябваше първостепенно да се приеме в парламента. От тука идва липсата на програмата на правителството и оттам непоследователността на действията на самото правителство, приемане на взаимноотхвърлящи се решения. Или това, което каза Марко, за компетентност на правителството, да се прехвърли като компетентност на по-голямата част от мнозинството в парламента. Освен това правителството от своя страна не дава информация за своите действия. Примерно липсва информацията за споразуменията, които са подписани с Международния валутен фонд. Липсва информация за нашите кредитори и т.н. и т.н., т.е. независимо, че преди бяхме Клуб за гласност ми се струва, че отново трябва да станем Клуб за гласност към правителството, ако трябва. Всичко това води до това, че стопанските единици нямат заинтересованост да предприемат някакви действия. И от тук идва и спадът на производство. Например в Русе… имат продукция на склад тя не може да се пласира поради липса на пазари, най-вече в Съветския съюз. Тия заводи лека по-лека се преориентират към търговска дейност. Заводи, които имат основни средства, които примерно могат да произвеждат стоки за хранително-вкусовата промишленост, за тях е по-лесно да купуват - продават и по тоя начин някак да скърпят бюджета и да си запазят хората. От тая гледна точка се забелязва един друг ефект, бих го казал, на "спекулативната приватизация“. Типичен случай е "168 часа“, Слънчев бряг - хотелите, случаят с “Балканбанк“. Това още един път доказва, че трябва да се търси връзката между парламент и правителството. Когато липсват законите, връзват се ръцете донякъде на правителството и това дава възможност за спекулативни действия на маса от хората. Снощи социологичното проучване на НЦИОМ беше интересно: при въпрос “Вие бихте ли участвали в приватизацията?“, се оказва, че 90% от населението не би участвало в приватизацията, поради липса на средства или поради численост, или т.н. А само 10% от населението е готово да участва в приватизацията. И оттук идва смешното размахване на предложението за проектозакона от А. Йорданов - затова, че тези, които са заемали щатни длъжности за партийни секретари, те не бива да бъдат държавни служители в близките пет години. Аз бих искал А. Йорданов да ми покаже един партиен секретар, който е бил на щатна платена длъжност, той да е на държавна длъжност - всичките те имат частни фирми.
    
    П. ЕВТИМОВА: Аз исках да взема думата веднага след М.Тодоров, тъй като мисля, че той най-добре направи въведението в това, което исках да кажа, но сега ще използвам образа на бардака на г-н Палакаркин, щото е много хубав образ и искам да кажа, че със стари… нов бардак не се прави, но въпросът е дали правим нов бардак, или примерно се опитваме да направим театър, т.е. използвам образа, че ние се опитваме да направим едно ново общество, а не тоя бардак, който е бил досега. Ние, ми се струва, че след всичките тези дебати, наистина трябва да се ориентираме вече към политическа оценка. А също така да си съберем вижданията, които така да се каже, са изгодни за партия Либерали. Най-общо, основното виждане за либерализма на нас ни трябва, за да се превърне обществото в либерално - частният човек, частният собственик, който да е независим от държавата, човекът, който да може сам да си определя интересите и т.н. Ако разгледаме от тая гледна точка действията на правителството, трябва да си отговорим на някои въпроси. Ние за възстановяване ли сме на частната собственост върху земята, върху средствата за производство и т.н., или не сме? И предполагам, че либералният отговор е "да". Тогава значи, в момента, критикувайки правителството, ние трябва да обърнем внимание на това - то се опитва да направи приватизация, то се опитва да направи реституция, т.е. всички тези неща за възстановяване на частната собственост. В една наша оценка ние можем, от една страна, да признаем факта, че точно това се опитва да направи - от либерална гледна точка това е изгодно за нас. Конкретните виждания за нашите политически цели - примерно от гледна точка утре ние да се видим на власт, за нас ще е изгодно приватизацията, реституцията и т.н. да са осъществени факти от едно предишно правителство. От тая гледна точка си мисля, че ние, критикувайки ги, би трябвало да ги критикуваме в забавянето, в начина, по който го правят, в начина, по който не го осъществяват, така че да имаме наистина частния човек, независимия човек в държавата. Тука трябва да ни е насочена основната критика, защото вече втора година тази програма уж се осъществява и все не се осъществява. Има един много съществен момент от гледна точка на това какво общество правим, и това, което наричат разграждане на системата - СДС-то и ние, и всички останали. Едното основно нещо, което трябва да се направи, за да се разгради тоталитарната система, е разделението на властите. Разделението на властите по конституцията, която нашите хора подписаха, фактически се осъществи. Обаче точно това, което прави правителството и парламента, отново е сливане на властите. Проникването на СДС в структурите на властта, на каквито и да е хора непременно в структурите на властта - местни, политически и всякакви. Изхвърлянето на всякакви хора от работа поради политически причини - това е точно нов опит за сливане на властите, т.е. наистина имаме нов опит на СДС да наложи един син тоталитаризъм. Значи, ние тук трябва много силно да критикуваме опита за ново сливане на властите. Нещо, което много цинично го заявяват. Излиза Сашо Йорданов - ние няма да допуснем това, разни други политици, няма нужда от тях, защото в СДС има представени всички политически идеологии. Тук мисля, че трябва много категорично да критикуваме правителството и парламента и изобщо властта на СДС. Също така е много важен въпросът с гарантирането на гражданските и политическите права, това е свързано с разделението на властите и с тоя момент, за който тук стана дума - ударът по номенклатурата, защото била бивша. Въпросът е да накараш хората в нещо ново да работят, наистина в нови структури да работят, а не да ги елиминираш от структура, която запазваш и на мястото на единия кадър да си сложиш свой кадър, защото това фактически не е никаква смяна на системата. Това е смяна на кадрите и както чичо Сталин беше казал, всичко е в кадрите, и сега СДС. За едно общество посредственият начин да разбереш до каква степен е демократично, е развитието на хоризонталните комуникации, развитието на свободния поток на информация. Това че отново искат да хванат всички средства за гушката, отново доказва тоталитарната ориентация на синьото правителство. Освен това, ние трябва да настояваме на това, политика да се води с политически средства, икономика да се води с икономически средства, независимо от това, че естествено едно правителство си има икономически програми и естествено ще се опита с политически средства да прокара икономическата си програма. Действително, това правителство се опитва да създаде основата за либерализма - частната собственост и свободата да се произвежда по независим от държавата начин, но опитвайки се, то отново централизира и съсредоточава нещата в държавната власт, което вече не е никаква форма на либерализъм и ние точно тук трябва да атакуваме. Като си мисля, че ние не трябва в никакъв случай да бъдем само критични и само безкрайни. Трябва да подчертаем това, което е положителното и да критикуваме там, където нещата се изместват и не отиват в тази посока, която би трябвало, даже която съответства на програмата на СДС.
    
    Б. ИВАНОВ: Ние не сме правителство в сянка, за да правим един подробен анализ и нашето отношение трябва да има по-политически характер и, както се казва, да се видят отношенията между управляващата политическа сила към нас и съответно - нашето към нея. Затова по тази проекторезолюция, според мен тя трябва да бъде още по-свита, като се наблегне на два момента, които всъщност се оказва, че присъстват почти във всички изказвания - намеренията, които има правителството за нас са добри намерения, но си остават само добри намерения и с действията или бездействията се върви в обратната посока - значи разминават се с делата. След това по отношение на този стодневен период да намекнем, че не може с тази стопанска номенклатура, така наречена червена мафия, правителството да си измива ръцете за гафовете си. Да разкодираме на обществеността смисъла на тия обвинения, които сега се засилват към нас и от Ст. Савов, и от А. Йорданов и прочие, а не да си мълчим и да изчакваме, защото и на тях са им ясни негативните тенденции. Това, че абревиатурата СДС, синята идея вече не обема толкова обществена енергия, тя се стопява. Ние сме в непосредствена близост, много биха се отлели към нас и те сега искат да осуетят тази възможност. Значи, констатирайки неудачите на правителството и всъщност разминаването с декларираните намерения, да подчертаем и некомпетентността, и демагогията, и страха, който имат те от нас.
    
    В. ПАНАЙОТОВ: Аз мисля, че напоследък наблюдаваме един много интересен феномен. Той е свързан с това, че ерозират старите структури и в тази ерозия, стагнацията, която е една постоянна характеристика на социализма, т.е. стагниращо общество по принцип, става още по-силна. От ерозията не се ражда ново, а стагнацията всъщност включва в себе си два елемента: първо, елементът на спекулата и второ, елементът на мафията. Тук много често хората говориха затова, че хората трябва да се сменят или да се сменя ли номенклатурата, или как да се сменя. Да, хората би следвало да се сменят, за да се гради нещо ново. Но те влизат в старата структура и тях ги тегли тази структура, която е била социалистическата структура на оцеляването, на запазването, на преразпределянето, т.е. ти да не постигнеш интереса си чрез производство, чрез борба на пазара, а по най-лесния мафиотски начин. Защо става това - според мен не е лошо това, че правителството се опитва да създаде новите икономически субекти, но създаването им е по-сложен въпрос, то не е само с декретирането на тяхното създаване. Трябва да има конкретни условия, за да може този нов икономически субект да действа. Как ще действа реституираният с реалната си земя, той не може да действа, защото той няма евтин кредит, той данъчно поне доскоро беше доста обременен, той няма техника специализирана, която да вземе и не може да си събере земите, защото те са разпръснати - ето тези механизми, които могат да ви изглеждат частни, всъщност са решаващи, затова и те липсват, тези стимулиращи, подкрепящи книжовни механизми, те липсват, за да може да започне едно истинско действие на новия пазарен частен субект. То не може да започне това действие и по една друга причина, за която колегите говореха - липсата на пазари. Вътрешният пазар се изтощава поради това, че преразпределението става на високо равнище големите доходи на ниско доходите все повече и повече намаляват, т.е. вътрешният пазар става все повече ограничен и второ, как пък и външните връзки във всички посоки са разбити. Последното нещо, което исках да кажа, това е извън икономическите проблеми - много искам да подкрепя онези, които предприеха смелия ход по македонския въпрос. Аз съм съгласен, че този смел ход може тези, които са предприели да имат едни цели, а други, които го подкрепят, сега да имат други цели, т.е. да има и конюнктура и сериозна политика, аз мисля, че основното трябва да бъде сериозната политика. Никой няма да защитава националните интереси на България по-добре от българското правителство. Трябва да имаме стратегия по защита на нашите национални интереси и разбира се, че ако една Естония е изпреварила Литва при нейната независимост, тя е длъжна спрямо Литва първа да признае нейната независимост - това е подкрепата, това е помощта на национално - етническа основа. Убеден съм в това, че ходът беше правилен и не съм убеден така доклада е точен в констатациите, но той не вижда, че нарушените връзки, нарушените политически комбинации могат да бъдат възстановени. Правиш решителен удар по един решаващ за тебе въпрос след, което търсиш нови стъпки и нови начини на действие, за да можеш да възстановиш старото и да компенсираш. Нещата трябва да се гледат в развитие. Н. ЛАЗАРОВ: Аз също поддържам това, което се каза няколко пъти за политическия характер на декларацията и смятам, че в нея трябва да влизат следните моменти: Първо, ние не можем да почнем да обвиняваме правителството за всички негови неуспехи, защото ние сме първите, които предупреждавахме, че това няма да е толкова лесно, колкото изглежда на някои. Нашата критика в това отношение е против голата демагогия или… която политическата сила, която реформира това правителство, проведе в кампанията си. До момента, според мен, трябва да се акцентира: първо на очерталата се абсолютна необходимост от некомунистическа опозиция, защото при липсата на такава опозиция излиза, че комунистите нямат право да критикуват, тъй като са виновни за всичко и управляващата коалиция не би могла да бъде критикувана от никого. Тя ще бъде права дори и когато греши. Вторият момент, върху който трябва да акцентираме, върху който поредица от много интелигентни статии написа Вл. Костов, е за страха на правителството, продиктуван от неговата действително крехка база, на която то стъпва. Не че правителството не иска да направи това, което всеки знае, че трябва да бъде направено, но правителството се страхува да го направи, защото никой не знае как точно трябва да бъде направено, вкл. и ние - но все нещо трябва да бъде направено. В този смисъл, правителството трябва да спре да се страхува и да прави нещо, дори и то да се окаже погрешно, но то трябва да прави нещо. То трябва да потърси разширяване на политическата си и социална база. Това правителството не го прави. То съвсем недалновидно се самоизолира и ако нещо доведе до неговата гибел, то това ще бъде очевидната самоизолация на управляващата коалиция. Ние сме длъжни да предупредим, не в смисъл - натискаме се да управляваме с вас. Категорично смятам да не вкарваме формулировката на П. Евтимова за синия тоталитаризъм, тъй като от теоретична гледна точка аз въобще не мога да си обясня за какво сливане на властите става въпрос. Ако има доказани опити за намеса в съдебната власт, нещо, което можем да го докажем, единствено там бихме могли конкретни обвинения да направим.
    
    Н. ПАПАЗОВ: Аз може би сега ще изразя едно малко по-твърдо виждане в момента, в който председателят на Народното събрание, председателят на парламентарната група на СДС между двата тура, министър-председателят буквално искат от нас да направят не политически трупове, а политически… Лидерите да бъдат не очернени, а изхвърлени от всякакъв досег до политическия живот.
    Една такава оценка, свързана със СДС и с липсата на виждания, за син тоталитаризъм, извинявайте, на мен ми звучи най-меко казано като липса на… Новата власт не можа да разбере, че демокрацията се прави с конкурси, ако искат да приемат специалисти. Конкурсът е единственото, което доказва правото на избор на най-добрия. Както партийните секретари работеха, така работят и председателите на координационния съвет. Освен това, друго, което е много обезпокоително - формира се едно мнение, което в икономически план вади на предна позиция рентиерите, това, което дига крайната цена на крайния продукт, защото е необходимо да бъде направена реституция, за да бъде пуснат рентиерския модел на икономическа база в страната. И ако забелязвате последната изява на г-н Савов, има обявяване на масов враг… Думите на г-н Савов в Пловдив бяха следните: "Петко Симеонов, Дертлиев са застанали начело на антидемократичните процеси в страната…". Ние загубихме една част от собствения си електорат. Ако някъде е имало съвместна работа със СДС, аз ще ви кажа, че в Пловдив ние, които им изнесохме най-тежките моменти - т. нар. извънпарламентарна опозиция - не бяхме допуснати на трибуната на митинга в подкрепа на Ж. Желев. За да се стигне до откровения вече организационен цинизъм да се губят документи, подписани от политически сили, които се оказват пък… България. Ето при такива взаимоотношения, аз си мисля, че достатъчно много глави на наши демократи паднаха и се опитват да падат, за да позволяваме да се развихрят. Нека да тръснем глави и да разберем какво става в страната. Ако на някого му се иска монархизъм, от една страна, ако на някой му се иска същото, но в нови дрешки, аз не искам и затова държа в нашата политическа декларация да има една точна и безкомпромисна оценка.
    Още повече, че двустранният модел на тази декларация - от една страна, защитаване на добрата идея за признаване на Македония, ни дава чудесна позиция за много точен и мощен удар върху икономическата програма и нейната реализация. Липсата на конкретни опорни точки в този политически удар срещу програмата на правителството ще доведе до онова, което г-н Йорданов каза в Панорама - те нищо не правят. Защо става така? - защото ние си играем само на политически оценки от общ характер. А другото, което е конкретна реализация и което показва на избирателя сега, когато ни интересуват проблемите на реституция и на приватизация, където трябва конкретно да кажем какво е нашето мнение, как точно да стане. Него няма да го интересува дали казваме добре или зле. Него ще го интересува нашата светлина в този проблем. За да потърси между всички, кой е най-изгодният за него. Сега според мене се търси електорална маса. Иначе ще дойдат изборите - дали сега, дали след четири години и пак същото. И да не забравяме това, което г-н Йорданов каза вчера в Панорама - той каза, че единствено с танкове може да бъде махнато това правителство. Прощавайте, но това означава, че демократите не са се научили как се сменя правителство.
    
    ЧАВДАР МЛАДЕНОВ: Искам да взема отношение отново по аграрната реформа. Аз съм от Северозападна България. Струва ми се, че всичко, което се говори тука в София, като че ли остава тук, затворено в една черупка и контактът, който трябва да съществува с провинцията, липсва. Разбира се, резултатите от изборите, които показаха, че София и Пловдив, и т.н. са сини или други цветове, не и червени, не важи за провинцията и по-специално за нашия край. Нещата трябва да се обърнат към провинцията, да отидем повече там. По отношение на аграрната реформа, ще се опитам да направя една прогноза, така, хипотеза как ще стане реституцията на земята специално в нашия край, предполагам, че това ще е навсякъде. Препоръката на всичките международни инстанции, че България трябва да се развива в три приоритетни направления: първо, развитие на селското стопанство, съответно хранително-вкусова промишленост, третото - туризъм. Именно оттук трябва да изхождаме, когато ще формираме и нашата политика. Така моята прогноза - реституцията на земята според мен ще мине през кооперацията. И то през кооперациите обаче от собственици. И комунистите провеждат така нареченото трансформиране на ТКЗС-та в т. нар. ТКЗС - кооперации със съответните стари структури, т.е. старите началници събират селото, правят събрание, гласува се, прави се протокол и се обявява, че има кооперация от нов тип. 90% от хората са съгласни да влязат в кооперация. И аз, когато съм разговарял със селяните, те казват: "Добре, ние ще си вземем земята, но как по-нататък? Ние нямаме средства, не знаем как да се организираме." Те са съгласни да има някаква форма на кооперация, но не и в първия момент да си вземат земята и да почнат да я обработват. Освен това много собственици не живеят там, но когато разговаряме, те казват: "Ние в момента не можем да се върнем." Той е съгласен, земята да я даде в кооперация, да взима дялов капитал от печалбата. Трета причина, която ме кара да мисля, че реституцията ще мине през кооперацията от собственици, е границата. Тук се коментира, че може тази граница да бъде премахната, но малко са хората, които притежават такава земя. След като се формират тези кооперации, на базата на конкуренцията част от тези кооперации ще изчезнат, разбира се, и ще се останат тези, които са печеливши. И по-нататък за мен ще възникнат онези хора, които ще притежават повече земя. А така ще възникнат по-едрите земевладелци, ако така мога да се изразя. Във връзка с това искам да обърна внимание и на друг момент. Аз съм го споделял и когато идваха експерти в нашия край - какво трябва да се отглежда. Вие всички знаете, че Европа и света са засипани от стоки на хранително-вкусовата промишленост. Но в нашия край съществуват условия за производство на високо екологически чиста продукция.
    
    И. ДЖАМБАЗОВ: Първо, по отношение на правителството - приемам това, което каза колегата - ние не можем да имаме друга позиция, освен да признаем, че правителството иска да направи промяна. Съгласен съм с нея, че трябва да атакуваме по конкретните начини, по които прави тази промяна. В никакъв случай не мога да се съглася да приемем мека позиция. Ударите, които се нанасят върху либералите, върху центъра, са по някой път по-жестоки, отколкото срещу БСП. Ние нямаме сили, за да отразим този удар. Като цяло СДС-движение е безкомпромисно. В доклада е засегнат наистина интереса на СДС-движение. Те знаят какво правят. Те са готови всичко да забавят в името на реституцията. И според мен, ако не разберем реституцията не в този гол вид, в който те я разбират, това ще бъде техният препъникамък. И аз очаквам, че ако не се извърши промяна в тяхното виждане ще има нови избори и дано тогава да не сме много разединени. Какви са нашите позиции в БДЦ - искам да поставя този въпрос.
    
    В. ЛУКОВ: Аз смятам, че партия Либерали неслучайно е извън парламента. Защото тези партии, които са в парламента, знаят какво искат, знаят с какво поведение да го преследват. Освен това, ако ние като партия не засвидетелстваме поведение в духа на целите, които преследваме и поне в този документ, който ще се окаже един от нашите важни документи, ако не засвидетелстваме категоричност на оценките и на исканията и настояванията пред правителството, съответно пред парламента, пред президента, ние отново ще имаме един аморфен и размит образ пред нашите избиратели. Ето защо предлагам, като имаме предвид и обществената психология, психологията на водачите - нашият народ обича устойчиви партии, устойчиви водачи, които да го поведат. Поведението на сегашното правителство е една лоша интерпретация на въпроса "Кой - кого?". В същото време БСП извършва настъпление от периферията към центъра.
    
    В Правец ние загубихме с 200 гласа със синята бюлетина - нещото, което не беше се случвало в предишните избори - БСП е в настъпление от периферията към центъра. Категорично да се каже, че виждаме следните грешки на правителството: първо, второ, трето и да се изброят. По-нататък партия Либерали настоява пред правителството за яснота по всички намерения в икономическата и социалната област и отчет по изпълнението на програмата на политическата сила, която представлява то. И този отчет трябва да го искаме периодично. Пред парламента бихме могли да искаме някои основни моменти да бъдат включени в работата на законодателната комисия, а на президента да се предостави нашият анализ и то ония моменти от анализа за външнополитическия и вътрешнополитическия живот. Мисля, че той трябва да ги има предвид в своята политика.
    
    В. ДИМИТРАКОВ: Първо ми се струва, че е малко рано да се прави оценка - сто дни сигурно са достатъчен срок за една нормална ситуация, за правителство, което е подготвено да управлява. При нас ситуацията съвсем не е такава. Безспорно е, че има пропуски, че има неща, които не са били извършени, но ми се струва излишно да се държим за пропуските. По-скоро обект на нашите критики би трябвало да са тенденциите, които се забелязват в едно правителство. Мен ми се струва, че ние бихме правили същото, което прави сегашното правителство, ако имахме щастието или нещастието да сме на негово място. Никой не каза - това щеше да е по-добре, ако беше станало така и така. Какви недостатъци, изразени чрез тенденции, виждам? Правителството чрез партията си се самоизолира и съвсем скъсява пространството на политическите си поддръжници. БСП като опозиция не върви и там е нашето място, но не с опозиция на всяка цена, а опозиция на реални грешки, които допуска правителството - с посочване на по-добрия начин за действие. Естествено е, че изказванията на А. Йорданов и Ст. Савов са адски дразнещи, но ние не трябва да се поддаваме на емоциите и да протестираме за щяло и нещяло. Естествен рефлекс на всяко ново правителство, дошло на власт, е ограничаване на демокрацията, значително стесняване на потока на информация, а и не само това, но това още не е тоталитаризъм. Ясно е, че има такава тенденция и там трябва да насочим нашата критика, но това все още не е тоталитаризъм. Не трябва това, което казвам, да се смята за меко отношение.
    
    М. БЕЛОРЕШКА: За първи път имаме предложен един професионално направен материал, но никой не го обсъжда, тръгнахме в малко по-друга посока. Разбирам, че е трудно да се направи разграничение между правителство, парламент, защото правителството няма програма. Тези приказки за програмата на СДС - програма на правителството смятам, че са напълно неиздържани. Това трябва да e една от първите точки, които да залегнат в нашата резолюция. Вярно е, че сто дни са малко, трудно е дори екипа да се сформира, но е вярно това, че суперминистерства, на които им беше дадена възможността да бъдат направени кадрови промени, например на Пушкаров, не направиха нищо. Не може да се крият зад парламента, защо той не е приел законите и ние няма какво да работим - това е оправданието им, - така че основното е програмата на правителството. В икономическата и социалната област дейност направо няма. Ние още не сме наясно, кои са приоритетите. Данъчната политика няма нищо общо с това, което се говори за пазарна реформа. Несъстоятелни са възраженията, че това е работа на Народното събрание. Появява се тенденция към абсолютна централизация на властта и изземване на средствата от фирми, които работят, за да се дадат на фирми, които не работят, без да се има предварителен план и да се знае, кое им предимство и кое трябва да остане и кое ще бъде закрито.
    
3 КАСЕТА
    
____________________
    
    В. ЦАНКОВ: Липсва една много важна тема - за морала. Навсякъде всички проблеми в края на краищата имат морална оценка. Моралните моменти са нещо, което пряко действат върху съзнанието на хората. В доклада не виждам да се говори за тези огромни поражения, които политиката на СДС предизвика в душевността на хората. Не трябва да забравяме, че някога 39-те излязоха навън, а ние не излязохме затова, че не бяхме съгласни с моралните прийоми, които те прилагаха в своята дейност. Това е нещо, което ние не можем да губим. Това е капитал, върху който ние трябва да изграждаме нашето влияние върху хората. Когато един председател на парламент отиде в телевизията, наистина трябва да му се козирува. Така става във всички културни страни. Само че тук обръщам въпроса и казвам: "Г-н С. Савов, кой наново префасонира този милиционер в такъв незачитащ държавните органи, ако не вие самия? Всичко, което правихте по митингите, всичко, което предизвикахте като драстично отношение на хората един към друг като незачитане, като лош морал. Нима преди 10 ноември, ако председателят на Народното събрание отидеше в телевизията, така щеше да се отнесе с него милиционера? Кой е виновен за това?" Това е нещо, което трябва да влезе в нашата програма. Всеки трябва да… своята болка. Ние трябва да търсим своята разлика с правителството и със СДС. Когато Йорданов казва, че само с танкове ще се свали това правителство, то той знае много добре какво прави. Той продължава да поддържа революционната ярост на синия електорат. Това е много важно за тях и те знаят много добре, че докато този революционен електорат стои зад тях, те няма да паднат от власт. Те ще продължават да вдигат двете ръце, да викат и да стоят твърдо зад това, което заемаха като длъжност.
    
    Д. КУЗОВА: Като анализ на мен ми харесва това, което е направен. Като пръв анализ е много добре. Пропусната е само социалната политика на партия ЛИБЕРАЛИ. Мисля, че соц. политика трябва доста сериозно да се разгледа. Не трябва да си затваряме очите пред безработицата, която е в момента. Мисля, че точно тук е нашето място. Това правителство нищо не е направило за съживяване на производството, за развитие на частния бизнес, на частния стопанин. Ние юни месец няма да имаме грам свинско месо. Те нямат никакъв стимул, за да произвеждат. Това пак рефлектира върху социалната политика и това нас ни засяга като либерали. Струва ми се, че СДС трябва да се нарича вече съюз на антидемократичните сили, по простата причина, че човек, който се страхува да чуе различно мнение, не би трябвало да се нарича демократ. Имам свое собствено мнение относно състава на това правителство и си мисля, че ако се направи един конкурс по некомпетентност между министрите… Може да се критикува много министъра на земеделието, да не ги изброявам другите. Може би единственият, който си е на мястото, е министърът на здравеопазването.
    
    И. ЕВТИМОВ: Четейки доклада, виждам, че той е направен професионално и в следващия момент искам да кажа, че в този доклад не се вижда от точно какви позиции изхождаме. Това е фактологична критика, критика на неща, които са станали, но от позицията, от която се прави тази критика, не е достатъчно ясна. Такава критика могат да направят професионалисти от БСП, БДЦ или от някоя друга партия. Разбирам всички трудности и всъщност моите забележки не са към автора на доклада, а към самите нас. В този доклад като цяло не се вижда позицията, от която ние изхождаме. Ние не предлагаме друг модел. Всъщност критикуваме грешките на правителството. Моделът си остава същият, въпреки критиките. За да можем да заемем наша специфична позиция, трябва да имаме точно и ясно изразени мнения. Позициите, от които се прави критиката, са едни абстрактни позиции на един специалист.
    
    С. ФЛОРОВА: Мисля, че убягва един много важен въпрос, който аз предлагам, да помислим, не би ли могъл да бъде модел на нашата партия. Първо би трябвало да се направи закона за административното деление на страната. След това да се приеме закона за самоуправление на общините. След тези два важни акта, може вече да се приемат всички останали закони, които управляват икономиката, соц. дейности. Там става основното структуриране на политиката като цяло за страната. Всички въпроси на хората по отношение на безработицата, стимулиране на частната инициатива и др., всичко това е дадено по общините. Те не са в състояние да изпълняват всички тези проблеми. Практически те са в невъзможност да изпълняват тези задължения. Схемата, която предлагам, е с три изречения:
    С три изречения:
    1. Разцеплението на СДС, последвано от конкретни поводи и лични амбиции и други факти, които определят нюанса на този процес, е и принципното становище за провеждане на реформата. Тези, които останаха в СДС, бяха привърженици на незабавната смяна на системата. Трябва да кажем, че партия ЛИБЕРАЛИ не е изненадана и от сегашните действия на управляващите. Революционните им подходи не могат да не ги доближават до действията от 1945 г. и оттук можем да започнем с фактите, със силното поляризиране на всички обществени процеси в държавната власт, която направи СДС разделена, се дирижира със съдействието на СДС. Неясното или работа на тъмно по икономическата политика. Тук възниква и въпросът - има ли въобще тогава програма? Ако я има защо тогава не се огласява? Ако я няма, тогава не означава ли, че събитията влачат след себе си правителството, а не то да управлява. Трябва да си в състояние да управляваш процесите. Същата завеса се спуска и по подмяната и подбора на кадрите в управляващите среди. Не се наблюдава добронамереност в полза на професионализма, а отново единственият критерий е партийността. Не се търси сътрудничеството на другите партии, независимо че ориентацията им е сходна с тази на управляващите. Това затваряне ще лиши правителството от широката обществена подкрепа, която му е необходима, за да проведе реформата.
    
    Като следваща точка да отбележа за общините, че там също има неяснота или пък нищо положително не се наблюдава по отношение на създаването на необходимите предпоставки за формиране на общините като самоуправляващи се. Решаването на съществени проблеми на гражданите чрез отмъщение ще доведе до едно социално напрежение, дори бих казала, че можем да стигнем до гражданско неподчинение. Оттук правителството ще бъде принудено да прокара мерки, които ще го направят още по-непопулярно и това стесняване на подкрепата на правителството ще обрече реформата. В този смисъл можем да предложим какво ще изискаме от правителството. Да се огласи срок за основните концепции за съживяване на икономиката.
    
    Н. ГЕОРГИЕВ: Съвсем накратко ще кажа. На последната ни среща президентът разви на дълго и широко тезата за синята вълна, като една реалност, с която ние трябва де се съобразяваме. В резултат изборите обаче показаха, че тази вълна не е толкова силна. Последвалите събития след това и особено широко ширената публично истина за несъстоялата се икономическа реформа, те подбиха позициите на хората от синята вълна. По-скоро, ако сега говорим за вълна, можем да говорим за зараждането на една синя антивълна. И този, който съумее да излезе на гребена на тази вълна, той ще управлява България след следващите избори. Ако наистина партия ЛИБЕРАЛИ няма ясни позиции, личности като Р. Воденичаров или Ж. Ганчев ще спечелят. Затова лично аз смятам, оттук - нататък нашата партия трябва да се подчини на противопоставяне на това, което става. Има тоталитаризъм, има тоталитарна власт. Създава се авторитарен режим. Това никой не може да го отрече и ние не можем да си затваряме очите. Не може да се прави такава тотална чистка на хората, членуващи в различни от СДС партии. Сигурно такова нещо и след 9 септември не е имало. Няма никакви принципи на професионализъм.
    
    С. САПАРЕВ: Едно изречение поне трябва да има за тези промени, които станаха в МВР. Аз не знам по другите краища на България как стоят нещата, но за Пловдив, за Смолян мога да кажа, че бяха махнати тези хора, които се занимаваха навремето с турските терористи. Навремето, като председател на СДС съм участвал, когато се назначаваха, много след 10 ноември, новият шеф на карцера в Пловдив. Него го назначиха тогава, защото той беше единственият от полицията, чиито баща е бил член на БЗНС "Н. Петков” и е лежал в Белене. Този човек, понеже е имал нещастието да участва в борбата срещу турците - терористи навремето и хванал сам 4 терористи как залагат адска машина, заради това нещо го махат сега. Какво правим сега - оголваме държавата, оголваме всички структури. Златка Русева, която официално беше щатната любовница на пловдивската милиция, тя казва кой ще бъде, тя ще казва кой ще се сменя. Знаете ли каква е логиката, щом е бил син на активни борци, ще слуша. Трябва поне с едно изречение да се каже за всичките тези ненормални съкращения, които се направиха.
    
    П. СИМЕОНОВ: Бяха изказани много интересни мнения, взаимнодопълващи се. Анализът, който е представен тук пред нас, се приема в общи линии от НС. Бих искал да кажа само за две - три минути няколко неща. Те са свързани с безспорни очевидности. Преходът е невероятно труден. Имахме съзнанието за тази трудност, затова реагирахме срещу серията от скорострелни обещания, по-скоро обещания за скорострелен преход, за незабавна смяна на системата. Ние реагирахме против тези обещания за прехода, но и самите ние не сме си представяли, че той ще бъде така труден, както се оказа. Така че има съвсем ясни трудности пред правителството и Народното събрание. Извършва се един необичаен план. Това е абсолютно същото, което изпълнява БКП. Ние имаме една относителна свобода на словото и печата и обещание, че за следващите избори ще бъде така. Тази работа изобщо не засяга същността на въпроса. Защото сменени или несменени, голяма работа. Като го смениш, след 6 месеца той ще бъде като този, когото е сменил, защото структурата е същата. Социалната структура ражда соц. роли. А човекът е роб на ролята си. Така че може да е много син, ще стане лилавичък, накрая - червеничък. Структурата е такава. Какво е онова, което ние трябва, според мен, да направим? Тук беше казано от много хора, това не е просто мое предложение. Мисля, че би трябвало да обърнем сериозно внимание за технологията на прехода от тоталитаризъм към демокрация - каква е социалната технология на този преход, изучавайки опита на другите европейски страни и заедно с това, търсейки собствени пътища. Въпросът не е икономически, въпросът не е в монетарната реформа, това, което става в България, го показва. Въпросът е междудисциплинарен. Той изисква и икономисти, и социолози, и политолози, и прависти. Разбира се, и етици. Литераторите нека имат възможност след това да опишат онова, което е станало. Затова технологията на прехода трябва да бъде в центъра на нашето внимание. Би трябвало да съставим за тази цел екип. Ние вече съставихме екипи, които подготвиха тази оценка. Би трябвало да я развием по-нататък и аз ще предложа неща за решение. Ние трябва да продължим с този анализ, той да стане системен, на основата на този анализ да изградим нашата представа за технологията на прехода. И ние тук, както се казва, и ние не знаем какво да бъде. Ние трябва да знаем какво да бъде. Вижте какво става във външно министерство, вижте какво става в министерството на икономиката, земеделието, на здравеопазването. Всичко е невероятна каша и повече от днес за утре той не вижда. Нищо няма. Отидох при Ф. Димитров и му предлагам да се вземе, ясно е, че не можете да направите план как да стане от едното място на другото, дайте да извадим 10 - 15 глобални национални въпроса. Примерно, връщането на земята. Това е гигантски въпрос. Този въпрос да се направи на програма по него. Имаме друг въпрос - реституцията. Нац. програма за нея. Така да набележим 5 програми, по които постигаме нац. съгласие и започва работа на правителството. Това, което е в основата. Филип не разбра за какво му говоря, защото ми отговори: "Ние това го вършим, защото сме възложили на всеки министър да направи програма за своето министерство." Аз му го говоря за проблемни програми, той ми говори за отраслови намерения. Той просто не разбира за какво става дума. Тук има неразбиране на сложността на обществото. В този смисъл, аз харесвам резолюцията, защото в нея се съдържа този елемент. Като сте неграмотни, не се натискайте… Предлагам сега да вземем две решения. Всъщност три решения. Първото, по принцип да приемем този анализ, да приемем по принцип проекторезолюцията. Второто нещо, да приемем една редакционна комисия.
    П. Евтимова, Д. Кузова, А. Бояджиев, Н. Папазов, Б. Петров. Като Н. Папазов да отговаря. Тази група да прегледа наново анализа на дейността на правителството и да извърши редакция на резолюцията.
    Третото нещо, което предлагам, това е да утвърдим, да вземем решение, че утвърждаваме като постоянни отрасловите експертни групи, които да продължат системния анализ на дейността на правителството и Народното събрание.
    На следващия НС да бъдат утвърдени ръководствата на тези комисии. Ние правим втората крачка по пътя на създаване на правителство в сянка. Това ще се прави заедно с БДЦ.
    Четвърто, предлагам да направим, да бъде упълномощено ИР да направи декларации, да вземе позиции, които да ги огласи на следващия брифинг в сряда. Това е за кадровите промени, начина, по който се извършват. Второ, да реагираме на тези атаки от страна на С. Савов, А. Йорданов. Да направим, да измислим начина, по който да реагираме. Една резолюция да направим за полицията. Това, което предложи Славян и това официално отношение на партията да бъде огласено на брифинга. Ако имате някакви други предложения по отделни въпроси, по които да вземем становище и вие смятате, че това са съществени неща, кажете. Предлагам на вашето внимание: първо, утвърждаване по принцип на направения анализ и по принцип на проекторезолюцията. Второ, приемане на комисия в състав…, която да направи актуализация. Трето, утвърждаваме постоянни комисии. На следващия ИС да утвърдим ръководствата. Последното, това е да бъде упълномощено ИР за серия от декларации, които ще бъдат направени на основата на изказванията от вас тук. Това са нещата, които ви предлагам.
    
    П. АБАДЖИЕВ: Ако искаме да имаме социална основа, трябва да засегнем най-болните въпроси. Присъединявам се към В. Цанков. Трябва да отговорим, сме ли, или не сме за смяната на параграф 4.1, 200 000 души ще бъдат засегнати. Трябва да кажем как. Има десетки хиляди, които ще излязат на улицата след тригодишния срок. Това са социално слаби слоеве. Подготвя се голяма чистка в правосъдието. Създаде се един Висш съдебен съвет, на който властите се смениха. Председателят на ВСС е министърът на правосъдието и вече в съдебната система, във всички слоеве се говори кой е вън и кой не е вън. Това тревожи много хора. Искам да се върна към слабости, които ние бихме могли да изясним. Правителството и парламента мълчат с параграф 4. Какво се крие зад него. Един милион номенклатурчици в никакъв случай. Трябва да защитим тези хора, както и наемателите, които ще излязат на улицата. Непрекъснато се следи печата по този въпрос и смятам, че ние трябва да вземем отношение по този проблем.
    
    Е. БОЖКОВ: Във връзка с предложението за решение искам да предложа към функциите на комисията, която ще актуализира анализа, да се включи и следното: редакционната комисия да подготви този документ в 100 бр. Това е нещо, което ще може да се разпространява и въз основа на тази критика ние ще държим избирателите си.
    Второто нещо: След като ще има 1 400 000 от този параграф 4, пряко засегнати от закона за земята, не може ли ние да търсим тези хора? Не можем ли ние да ги събираме тези хора в клубове? Това са жертвите на параграф 4. Нещо, от което ние да извлечем преки политически дивиденти.
    
    П. СИМЕОНОВ: Да приема ли, че приемаме…?
    
    В. ПАЛАКАРКИН: Искам да обясня какво значи параграф 4. Този параграф казва така: "Всички онези граждани, които се получили земя за ползване по постановление, запазват правата си върху тях. Ако желаят да станат собственици, трябва да ги плащат на общините. На предишните собственици могат да им дадат земя на друго място."
    
    П. СИМЕОНОВ: Свършихме с т. 1. Приема се.