2 май 1990

 

СОФИЯ, 2 МАЙ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 86 /104/

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ.


     - ЗАКОНОДАТЕЛНА ЗАЩИТА НА МАЙЧИНСТВОТО И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ТЯХНОТО ОБЩЕСТВЕНО И НРАВСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ;
     - ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ БЕЗРАБОТИЦА, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ КАКТО ЖИЗНЕНИЯ МИНИМУМ, ТАКА И ДА СЪЗДАДЕ СТИМУЛИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ОТ БЕЗРАБОТНИТЕ;
     - ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ УСЛОВИЯ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И РАБОТА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ И ЕДНАКВО ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЧИВНИТЕ ДОМОВЕ И БАЛНЕОСАНАТОРИУМИТЕ
     - СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОНОВИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ГАРАНЦИИ СРЕЩУ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА ЛИЧНИ ОБЛАГИ И ЗА ГЛАСНОСТ ОТНОСНО ИМОТНОТО СЪСТОЯНИЕ И ДОХОДИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СТОПАНСКИТЕ ДЕЙЦИ;
     - ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ПРОГРЕСИВНО-ДОХОДЕН ДАНЪК ВЪРХУ ВСИЧКИ ДОХОДИ НА ГРАЖДАНИТЕ И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ И МНОГОДЕТНИТЕ СЕМЕЙСТВА;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РАВНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО И ОСОБЕНО ЗА СНАБДЯВАНЕ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. ТОЙ Е ЗА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД И ЗА СВОБОДНА ПРОДАЖБА НА ЛИЧНИТЕ ЖИЛИЩА, КАТО СЕ ДАВА ПРЕДИМСТВО НА МЛАДИТЕ И МНОГОДЕТНИ СЕМЕЙСТВА И НА ТЕЖКО БОЛНИТЕ ЛИЦА.
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, КАКТО И ЗА СВОБОДНА ЛЕКАРСКА И ЗЪБОЛЕКАРСКА ПРАКТИКА, КАТО ЗА ТАЗИ ЦЕЛ СЕ СЪЗДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА ЗА ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, КАТО СЕ ИЗРАВНЯТ УСЛОВИЯТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ СЕЛАТА И ГРАДА;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО - СИРАЦИ, ИНВАЛИДИ, ПРЕСТАРЕЛИ САМОТНИ ХОРА, ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИ, ЧАСТНИ И СМЕСЕНИ ФОРМИ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ;
     - БЗНС /О/ - НИКОЛА ПЕТКОВ Е ЗА ИЗВИСЯВАНЕ НА ДУХОВНИТЕ И НРАВСТВЕНИ ДОБРОДЕТЕЛИ НА БЪЛГАРИНА ТАКА НЕОБХОДИМИ НАПОСЛЕДЪК В НАШИЯ ЖИВОТ, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ, КОИТО ДА ГАРАНТИРАТ ПЪЛНАТА ИЗЯВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ МУ ВЪЗМОЖНОСТИ, ЗА ДА БЪДЕ ТОЙ ПОЛЕЗЕН КАКТО НА СЕБЕ СИ, ТАКА И НА СВОЯ НАРОД.
                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС НА 21-22 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


                                   ФИНАНСИИ И ТЪРГОВИЯ

     1. ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ КАРДИНАЛНА БАНКОВА РЕФОРМА. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЦЕНТРАЛНА ЕМИСИОННА БАНКА, КОЯТО С ОБЩОДЪРЖАВНИ ЛОСТОВЕ ДА РЪКОВОДИ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА. ОСВЕН НЕЯ ДА СЕ СЪЗДАДАТ КРЕДИТНИ БАНКИ: ТЪРГОВСКА, ЗЕМЕДЕЛСКА, ПРОМИШЛЕНА И ДР. С КЛОНОВЕ В ЦЯЛАТА СТРАНА, ЧИЯТО ОСНОВНА ЦЕЛ ДА БЪДЕ КРЕДИТИРАНE И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБРЪЩЕНИЕ НА СВОБОДНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ.
     2. ДА СЕ ИЗГРАДИ НОВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА НА БАЗАТА НА ПРЕКИ ДАНЪЦИ - ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ ОТ 50 ПРОЦЕНТА ОТ НЕЯ, А ВЪРХУ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ - ЕДИНЕН ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК.
     3. ЧРЕЗ СИСТЕМА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ ВЪТРЕШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА ДО ДВЕ ГОДИНИ, А ВЪНШНА - ДО 1995 Г.
     4. ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО НА ЗАЕМИ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА ПОСТАВЯНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИЯ.
     5. ЛИКВИДИРАНЕТО НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ЧРЕЗ БАЛАНСИРАНЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ. СТРЕМЕЖЪТ Е ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО АКТИВНО САЛДО ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, РАЗВИВАЩИТЕ СЕ И РАЗВИТИТЕ СТРАНИ ЧРЕЗ МОДЕРНИЗИРАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА СТОПАНСТВОТО.
     6. БЪДЕЩИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ НА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗВИВАТ НЕ САМО С ЕВРОПЕЙСКИТЕ, НО И С ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ СВЕТА. ДА СЕ ЗАСИЛЯТ ТЪРГОВСКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЪС СТРАНИТЕ ОТ СЕВЕРНА И ЮЖНА АМЕРИКА И С ТЕЗИ ОТ ИЗТОЧНА АЗИЯ. ДА НЕ СЕ ПРЕКЪСВАТ ВРЪЗКИТЕ СЪС СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, НО ТЕ ДА СЕ РАЗВИВАТ НА РАВНОПРАВНА ОСНОВА. С ОГЛЕД ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ЗАСИЛВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ СЪС СР МАКЕДОНИЯ И БЪПГАРИТЕ ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, КАКТО И С БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ В ИЗРАЕЛ.
     7. ПРОИЗВОДСТВОТО НА НАШЕТО СТОПАНСТВО ДА СЕ НАСОЧВА НЕ САМО КЪМ ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР, НО И КЪМ ИЗНОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В РАЗВИТИТЕ СТРАНИ. САМО ТАКА БЪЛГАРИЯ ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА.
     8. В ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНАТА ТЪРГОВИЯ ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПЪЛНА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРИ НОРМИРАНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ ПРОЦЕНТ НА ПЕЧАЛБАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА БОРБА СРЕЩУ ИНФЛАЦИЯТА.
     9. В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ МОНОПОЛЪТ НА ДЪРЖАВАТА. БЪЛГАРСКИТЕ ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА ДА БЪДАТ КОРЕННО ПРЕУСТРОЕНИ, КАТО СЕ ПРЕВЪРНАТ В СТАБИЛЕН ИЗТОЧНИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПОСРЕДНИК ПРИ СКЛЮЧВАНЕТО И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ.
     10.  ДА СЕ СЪЗДАДЕ ЦЕНТЪР ПО ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ЗА ЕКСПРЕСНИ ТЪРГОВСКИ УСЛУГИ И КОНТАКТИ В ПОМОЩ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ.
     11.  ДЪРЖАВАТА ДА ИМА ВЪРХОВНОТО ПРАВО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА И ЗАПАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК И НА ПИСМОТО НА ХРП ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/.


     ДНЕС, 28 АПРИЛ 1990 Г., В СОФИЯ СЕ ОТКРИ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК. ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ БЕ СЪСТАВЕНА ОТ ЧЕТИРИМА ДУШИ ОТ ОБЩО ПЕТЧЛЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН СЕКРЕТАРИАТ, А ИМЕННО: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП, РУМЕН ЯНАКИЕВ - ГЕНЕРАЛЕН ПЪЛНОМОЩНИК НА ХРП, ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА - ГОВОРИТЕЛ НА ХРП, И ВИОЛЕТА СТАНКОВА - СЕКРЕТАР НА ХРП.
     СЛЕД ПРОЧИТАНЕТО НА ДНЕВНИЯ РЕД Г-Н АДЖАРОВ ПОИСКА ДУМАТА И ЗАПОЗНА КОНФЕРЕНЦИЯТА С ПРОТЕСТА НА НЕГОВАТА ПАРТИЯ ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/ ПО ПОВОД ПРИСВОЯВАНЕТО ЦВЕТА НА ИЗБОРНАТА БЮЛЕТИНА НА ХРП - ЗЛАТИСТОЖЪЛТО, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПИСМОТО ДО ЦИК ПРИЛАГАМЕ КЪМ НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, КАТО ПОСЛЕДНОТО СЕ СЧИТА ЗА НЕЙНА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ/. ОКАЗА СЕ, ЧЕ И ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ НЕ Е ЗНАЕЛА ЗА ТОЗИ АКТ НА ПРИСВОЯВАНЕ НА ЖЪЛТИЯ ЦВЯТ. ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ХРП НАПУСНА ЗАЛАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА.
     КОГАТО БЕ УЧРЕДЕН НА 11 ЯНУАРИ 1990 Г. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/ БЕ НАЙ-ПРОГРЕСИВНАТА ЗА ВРЕМЕТО СИ КОАЛИЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИЯ, ТЪЙ КАТО БЕ СЪСТАВЕН САМО ОТ ПАРТИИ И ОЩЕ В ПЪРВАТА ТОЧКА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ СЕ ГОВОРЕШЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА И САМИТЕ ИЗБОРИ НА ОСНОВАТА НА НЕПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ЧЛЕНУВАЩИТЕ В НЕГО ПАРТИИ. УСИЛИЯТА НА ПАРТИИТЕ-УЧРЕДИТЕЛКИ - ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ И ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ - БЯХА НАСОЧЕНИ КЪМ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЕДИНЕНА ОПОЗИЦИЯ. ИЗРАЗ НА ТОЗИ СТРЕМЕЖ БЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ /НА 24 ЯНУАРИ Т.Г./ И ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ТРИТЕ ПАРТИИ НАЦИОНАЛНА ОПОЗИЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПЛОВДИВ ОТ 9 ДО 11 МАРТ 1990 Г. НА ТАЗИ КОНФЕРЕНЦИЯ КЪМ БЛОКА СЕ ПРИСЪЕДИНИХА ОЩЕ ТРИ ПАРТИИ: БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДП/, НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ И ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА.
     ТОВА БЕШЕ АПОГЕЯТ НА ПОБ, НО ЗА ЖАЛОСТ НЕ ДАДЕ ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ДНЕС В БЛОКА ЛИПСВА НЕОБХОДИМАТА КООРДИНАЦИЯ.
     ПУБЛИКУВАТ СЕ ДЕКЛАРАЦИИ И ДРУГИ ВАЖНИ ДОКУМЕНТИ БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ - УЧАСТНИЧКИ, КОЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ЗАЛЕГНАЛИЯ В УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ ПРИНЦИП НА КОНСЕНСУСА.
     ХРП НАПРИМЕР НЕ Е ПОДПИСАЛА ДЕКЛАРАЦИЯТА В ПОДКРЕПА НА ПРОПОРЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА, КАКТО И ПИСМОТО ДО СДС ЗА ОБЩА ЛИСТА. НИЕ ЗАМЪЛЧАХМЕ ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИМЕТО НА ЗЛЕ РАЗБРАНО ЕДИНСТВО. ВОДАЧИ НА ПРИСЪЕДИНЕНИТЕ НА 9 МАРТ 1990 Г. КЪМ БЛОКА ПАРТИИ БЕЗОТГОВОРНО ТВЪРДЯХА, ЧЕ СА ОРГАНИЗАТОРИ НА СЪСТОЯЛАТА СЕ В СЪЩИТЕ ДНИ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ДОРИ ЧЕ БЛОКЪТ БИЛ УЧРЕДЕН НА 9 МАРТ 1990 Г.! НИЕ ПАК МЪЛЧАХМЕ. МЪЛЧАХМЕ И КОГАТО НАУЧАВАХМЕ ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ, ЧЕ В БЛОКА ИМАЛО КАКВИ ЛИ НЕ РЪКОВОДНИ НАДПАРТИЙНИ СТРУКТУРИ, СЛЕД КАТО ПОДОБНИ СТРУКТУРИ СЪЩО ПРОТИВОРЕЧАТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ ПРОТОКОЛ. СЪГЛАСИЛИ СМЕ СЕ САМО С НАЛИЧИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННО-КООРДИНАЦИОННА КОМИСИЯ, КОЯТО РЯДКО СИ Е ВЪРШИЛА РАБОТАТА. В РЕЗУЛТАТ ДО ДЕН-ДНЕШЕН НЕ Е ПРОТЕКЛО НИТО ЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ В ПЪПЕН СЪСТАВ.
     ЧАШАТА ПРЕЛЯ, КОГАТО НЕУПЪЛНОМОЩЕН ОТ НАС "ПЪЛНОМОЩИК" Е ЗАЯВИЛ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ЧЕ ЩЕ УЧАСТВАМЕ В ИЗБОРИТЕ С ОБЩА БЮЛЕТИНА И ТО ЕДНА СЕДМИЦА СЛЕД КАТО ХРП /НА 20 АПРИЛ/ ЗАЯВИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНОТО СИ УЧАСТИЕ С ЖЪЛТА БЮЛЕТИНА.
     ПОРАДИ ТОЗИ ХАОС ЗА НАС Е НЕВЪЗМОЖНО ДА ИЗПЪЛНИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЗА НЕПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ И ЗАТОВА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ИЗЛИЗА ОФИЦИАЛНО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК. НИЕ СМЕ УБЕДЕНИ, ЧЕ САМО ИЗБИРАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА РЕШАТ КОЙ С КОГО ДА СЕ СЪЮЗЯВА.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

ДО
ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/


     ГОСПОДА,
     НА 19 АПРИЛ 1990 Г. С РЕШЕНИЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ПО ДЕЛО HP 2255 В ОТДЕЛНИЯ РЕГИСТЪР ПОД HP 23 БЕ ВПИСАНА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ С ЦЕЛИ: ДА ПОЛУЧИ ДОВЕРИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ И ДА ПОЕМЕ СВОЯ ДЯЛ ОТГОВОРНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.
     СЪЩИЯ ДЕН Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ, СЕКРЕТАР НА ЦИК, РАЗЯСНИ НА Г-Н АДЖАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП, ЧЕ КОЛКОТО ПО-РАНО БЪДЕ ПОДАДЕНА ЗАЯВКАТА ЗА ЦВЯТ НА БЮЛЕТИНА, ТОЛКОВА ПО-ДОБРЕ.
     НА 20 АПРИЛ, СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ С НАЦИОНАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА XPП, Г-Н АДЖАРОВ ПРЕДАДЕ ЛИЧНО НА ЧЛЕНА НА ЦИК Г-Н РАФАИЛОВ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧАСТИЕ НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ С ЦВЯТ НА БЮЛЕТИНАТА ЗЛАТИСТОЖЪЛТО. НИКОЯ ПАРТИЯ ДО ТОЗИ МОМЕНТ НЕ БЕ ЗАЯВИЛА ТАКЪВ ЦВЯТ.
     ОТТОГАВА СЕ ВОДЯТ ЕЖЕДНЕВНИ РАЗГОВОРИ МЕЖДУ ХРП И ЦИК /Г-Н РАФАИЛОВ, Г-Н КЕРЕЗОВ, Г-ЖА МУТАФЧИЕВА/ ОТНОСНО ПОЛИГРАФИЧЕСКИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ И ЦВЕТА НА НАШАТА БЮЛЕТИНА.
     ДНЕС, 27 АПРИЛ 1990 Г., НАУЧИХМЕ ОТ ВЕСТНИЦИТЕ, ЧЕ ЖЪЛТИЯТ ЦВЯТ Е ДАДЕН НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, СРЕЩУ КОЕТО ОСТРО ПРОТЕСТИРАМЕ!
     ХРП Е УЧРЕДИТЕЛКА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/, НО НИКЪДЕ В ПРОТОКОЛА НЕ Е КАЗАНО, ЧЕ ЩЕ УЧАСТВАМЕ В ИЗБОРИ С ЕДНА БЮЛЕТИНА И С ОБЩА ПРОГРАМА. КАЗАНО Е САМО, ЧЕ НЯМА ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ. АКО СЕ НАЛОЖИ, ХРП ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ ПОБ, КОЙТО БЕ УЧРЕДЕН ОТ НЕЯ И ОТ ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ НА 11 ЯНУАРИ 1990 Г. НО ТОВА СА НАШИ ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. НИЕ ДЪРЖИМ НА САМОСТОЯТЕЛНОТО СИ УЧАСТИЕ С ЦВЯТ НА БЮЛЕТИНАТА ЗЛАТИСТОЖЪЛТО.

ПЛОВДИВ, 27 АПРИЛ 1990 Г.
                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ТЕЛЕГРАМАТА НА ОПОЗИЦИОННИЯ БЛОК ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.


     УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
     ЕДИННИЯТ НАРОДЕН СЪЮЗ ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ БЕЗРЕЗЕРВНО ПОДДЪРЖА ВАШИЯ АПЕЛ ДО БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА ВИ ПОДКРЕПИ В ИНИЦИАТИВАТА ВИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ДА ПОДПИШАТ ДОКУМЕНТ СЛЕД ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА НЕ УПРАВЛЯВАТ С НАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА. ЕДИННИЯТ НАРОДЕН СЪЮЗ Е ГОТОВ ДА ПОДПИШЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ.
     С НАСТОЯЩАТА ТЕЛЕГРАМА ВИ ПОДНАСЯМЕ НАШИТЕ ИСКРЕНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА ПОДЕТАТА ОТ ВАС БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА.
     ЗА ЕДИННИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВКЛЮЧВАЩ: БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ, ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ", КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ, НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧНА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ И ХРИСТИЯН-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ПОДПИСАЛ:

СОФИЯ, 27 АПРИЛ 1990 Г.                               СЕКРЕТАР: ДИМИТЪР БРАНКОВ
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА НРБ, МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ДО БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.


     СЪЮЗЪТ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ С ВЪЗМУЩЕНИЕ СЛЕДИ АНТИБЪЛГАРСКИТЕ ПРОЯВИ НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" /ВМРО НЕЗАВИСИМА/. СЪЗДАДЕНА В КРАЯ НА 1989 Г., ТЯ МНОГО СКОРО УСПЯ ДА УБЕДИ ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ЧЕ ОБСЛУЖВА ЧУЖДИ ДЪРЖАВНИ ИНТЕРЕСИ - ТЕЗИ НА СФРЮ. НЕЙНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ И ДЕЙНОСТ СА В РАЗРЕЗ С КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, ДЕЙСТВУВАЩА В МОМЕНТА, И С НОВОПРИЕТИЯ ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ. НЯКОЛКОКРАТНИТЕ ПРОЯВИ НА НЕЙНИЯ ЛИДЕР ГЕОРГИ СОЛУНСКИ И ДРУГИ НЕЙНИ ДЕЯТЕЛИ В СР МАКЕДОНИЯ И ФАКТЪТ, ЧЕ CKOПCKATA ТЕЛЕВИЗИЯ ВИНАГИ СЕ ОКАЗВА НА МЯСТОТО, КЪДЕТО ОРГАНИЗАЦИЯТА ПЛАНИРА ПРОЯВИ В БЪЛГАРИЯ, ГОВОРЯТ, ЧЕ ЦЯЛАТА ТАЗИ АНТИБЪЛГАРСКА ДЕЙНОСТ СЕ ОРГАНИЗИРА В СКОПИЕ И БЕЛГРАД.
     НА ДВА ПЪТИ В СОФИЯ БЕШЕ ОСКВЕРНЕН МАКЕДОНСКИЯТ ДОМ, ПРИЮТИЛ БЕЖАНЦИТЕ ОТ ЕГЕЙСКА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ. ПРЕД ОЧИТЕ НА СЛАБОЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ У НАС ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ, РАБОТЕЩА ЗА ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, ПОТЪПКВА НАШЕТО КУЛТУРНО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И СЪЗДАВА ПЕТА КОЛОНА В ОТЕЧЕСТВОТО НИ.
     ПОРЕДНАТА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТОВА ЯВНО ПРЕДАТЕЛСТВО СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ Е ПРОВЕДЕНИЯТ НА 22 АПРИЛ 1990 Г НА РОЖЕНСКИЯ МАНАСТИР ТАКА НАРЕЧЕН СЪБОР, ОРГАНИЗИРАН ОТ "ИЛИНДЕН". ТАЗИ ПРОЯВА БИЕ СИГНАЛ ЗА ТРЕВОГА. В БЪЛГАРИЯ НИКОЙ ПОВЕЧЕ НЯМА ПРАВО ДА СИ ЗАТВАРЯ ОЧИТЕ ПРЕД ВСЕ ПО-ДРЪЗКИТЕ И НАГЛИ ДЕЙСТВИЯ НА "ИЛИНДЕН" В УЩЪРБ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА БЪЛГАРИЯ. СЕПАРАТИСТИТЕ НЕ СЕ СПРЯХА ДОРИ И ПРЕД ЗАБРАНАТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ВЛАСТИ В САНДАНСКИ И ВЪПРЕКИ ВСИЧКО ПРОВЕДОХА АКЦИЯТА СИ.
     АКО В БЪЛГАРИЯ НЕ ИМ СЕ ДАДЕ РЕШИТЕЛЕН ОТПОР И ТО В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ, ЗАНАПРЕД ТЕ ВСЕ ПО-МАЛКО ЩЕ СЕ СЪОБРАЗЯВАТ СЪС ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ВСЕ ПО-ЦИНИЧНО ЩЕ СЕ ГАВРЯТ С БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ЧЕСТ.
     ДОСЕГА СА ИЗВЕСТНИ НЯКОЛКО ПРОГРАМНИ ДОКУМЕНТА В РАЗЛИЧНИ РЕДАКЦИИ НА СДРУЖЕНИЕТО "ИЛИНДЕН". ВСИЧКИ ТЕ НОСЯТ ДАТА 14 OKTOМBИ 1989 Г., НЕЗАВИСИМО ЧЕ СА СЕРВИРАНИ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО РАЗЛИЧНО ВРЕМЕ - ОТ ДЕКЕМВРИ 1989 Г. ДО ФЕВРУАРИ 1990 Г. В ТЯХ ОРГАНИЗАЦИЯТА ФИГУРИРА ПОД РАЗЛИЧНИ ИМЕНА - НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ИЛИНДЕН" ИЛИ НЕЗАВИСИМА МАКЕДОНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ "ИЛИНДЕН" /ВМРО НЕЗАВИСИМА/. ПОСЛЕДНОТО ИМ НАИМЕНОВАНИЕ, КАКТО И ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА НЕЙНИЯ УСТАВ И ПЛАТФОРМА, ПОКАЗВАТ, ЧЕ ТЕРМИНЪТ "МАКЕДОНСКА" В НАЗВАНИЕТО НА "ИЛИНДЕН" СЕ ИЗПОЛЗВА КАТО НАЦИОНАЛНО /ЕТНИЧЕСКО/ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПОРАДИ КОЕТО СЪЩАТА СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕТЕНДИРАЩА, ЧЕ Е ИЗГРАДЕНА НА ЕТНИЧЕСКИ ПРИНЦИП.
     ТРИТЕ РЕДАКЦИИ НА УСТАВА, УЧРЕДИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯТА-ПЛАТФОРМА, ИЗПОЛЗУВАНАТА ОТ НЕЯ СИМВОЛИКА /ЕМБЛЕМА-ПЕЧАТ/, ПЕТИЦИЯТА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА НРБ, ДЕКЛАРИРАНОТО СТАНОВИЩЕ НА "ИЛИНДЕН", ЧЕ "МАКЕДОНЦИТЕ" В БЪЛГАРИЯ НЕ СА БЪЛГАРИ, ИЗПИСВАНЕТО НА ТЕРМИНА "МАКЕДОНИЯ" СЪС СЪРБОХЪРВАТСКАТА ГРАФИЧНА СИСТЕМА /АЗБУКА/, ЕЛЕМЕНТИТЕ ОТ ГЕРБА НА СР МАКЕДОНИЯ, ВЛИЗАЩА В СЪСТАВА НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА /СФРЮ/, КАКТО И НЕБЪЛГАРСКОТО ЗНАМЕ В ЕМБЛЕМАТА, ДАННИТЕ ЗА НЕЙНИЯ ЛИДЕР, ИЗНЕСЕНИ В БЪЛГАРСКИЯ ПЕЧАТ, КАКТО И НЕГОВОТО ИНТЕРВЮ В ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДРУГИ ПОКАЗВАТ, ЧЕ "ИЛИНДЕН" Е ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОСТАВЯЩА СИ ЗА ЦЕЛ РАЗЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПОСРЕДСТВОМ УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЧУЖДА НАЦИОНАЛИА ИДЕОЛОГИЯ /МАКЕДОНИЗЪМ/ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА И БОРБА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА НЕБЪЛГАРСКА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА АВТОНОМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ /ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ/. ПОРАДИ ТОВА ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА "ИЛИНДЕН" /ВМРО НЕЗАВИСИМА/ СЛЕДВА ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА КАТО ОТКРИТ СЕПАРАТИЗЪМ. ДОПЪЛНИТЕЛЕН АРГУМЕНТ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ Е ФОРМУЛИРАНАТА В ЧЛ. 21 ОТ ВТОРАТА РЕДАКЦИЯ НА НЕЙНИЯ УСТАВ ЦЕЛ:    "ИЛИНДЕН" ЩЕ СЕ БОРИ ЗА ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА В НРБ".
     ПОСОЧЕНИТЕ ФАКТИ, ОСВЕН ЧЕ СА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА НА НРБ, ВЛИЗАТ В КОЛИЗИЯ ЧЛ. 3, АЛ.2, Т. 1, 2, 3 И 4; ЧЛ. 5, ЧЛ. 8, АЛ. 2 НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ТЪЙ КАТО СЪГЛАСНО ПАРАГРАФ 1 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ ПОСОЧЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ СЕ ПРИЛАГАТ И ПО ОТНОШЕНИЕ НА "ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СДРУЖЕНИЯ С ПОЛИТИЧЕСКА ЦЕЛ, ИЗРИЧНО ЗАЯВЕНИ В ТЕХНИЯ УСТАВ И ПРОГРАМА".
     С НАСТОЯЩОТО ОТВОРЕНО ПИСМО НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕНА ДЕЙНОСТТА НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ИЛИНДЕН", НАСОЧЕНА СРЕЩУ СУВЕРЕНИТЕТА, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО НА БЪЛГАРИЯ. ДЕЙНОСТТА НА "ИЛИНДЕН" Е ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА МАКЕДОНИСТИТЕ-СЕПАРАТИСТИ СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ ДУХ В ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, СРЕЩУ ЗАВЕТИТЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ДАМЕ ГРУЕВ И ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ, ДОКАТО ХОРАТА С БЪЛГАРСКО САМОСЪЗНАНИЕ В СР МАКЕДОНИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ЩЕ МОГАТ БЕЗ ПРЯКО РАЗСЛЕДВАНЕ И ТЕРОР ДА СЕ ИЗЯВЯВАТ КАТО БЪЛГАРИ И ДА ИМАТ СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ПЛОДОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА. ПОДОБНИ НЕЩА В СР МАКЕДОНИЯ НЕ СА ПРОСТО "ЗАБРАНЕНИ". СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА ЧЕСТ ВСЕКИ ЕДИН, КОЙТО ДРЪЗНЕ ДА СЕ ОБЯВИ ЗА БЪЛГАРИН, ТАМ Е ЗАПЛАШЕН ДА БЪДЕ ОСЪДЕН НА ПЕТ ГОДИНИ ЗАТВОР. И НЕЩО НЕЧУВАНО ЗА ПРАВНАТА СИСТЕМА НА КОЯТО И ДА Е ЦИВИЛИЗОВАНА СТРАНА - СЪЩОТО НАКАЗАНИЕ ГО ЗАПЛАШВА ДОРИ И АКО МАЛОЛЕТНОТО МУ ДЕТЕ СЕ ИЗЯВИ КАТО БЪЛГАРЧЕ.
     ПОТОМСТВОТО НЯМА ДА НИ ПРОСТИ, АКО ТОЛЕРИРАМЕ СЕПАРАТИЗМА У НАС ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ, КОГАТО В СЪСЕДНА ЮГОСЛАВИЯ С МЪЛЧАЛИВОТО ОДОБРЕНИЕ НА НАШАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЕ ИЗКОРЕНЯВА БЪЛГАРЩИНАТА И СЕ ВЪРШАТ НАСИЛИЯ НАД НАШИТЕ КРЪВНИ БРАТЯ.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КЛУБА НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ "БЪЛГАРИЯ" КЪМ АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ", АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


     ПРЕД ОЧИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА Е ИЗВЪРШЕНО ГРУБО НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА, А ИМЕННО НА ЧЛ. 11 ОТ ГЛ. 1, КОЙТО ОПРЕДЕЛЯ ЗА ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК В НАШАТА СТРАНА БЪЛГАРСКИЯ. В ПРОТИВОРЕЧИЕ, ТЕНДЕНЦИОЗНО И С ПАНТЮРКИСТКИ ЦЕЛИ СЕ ПОЯВИ НОВ ВЕСТНИК - "МЮСЮЛМАН”, СПИСВАН НА ТУРСКИ ЕЗИК.
     НЕ МОЖЕМ ДА ОСПОРИМ ПРАВОТО НА КОЯТО И ДА Е РЕЛИГИОЗНА ОБЩНОСТ ДА ИМА СВОЙ ПЕЧАТ, НО НИМА ТУРСКИЯТ ЕЗИК Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ПРОРОКА И НЕГОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ У НАС? НИМА РОДОПСКИТЕ БЪЛГАРОМОХАМЕДАНИ ЩЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ МАЙЧИНИЯ СИ ЕЗИК, ТА ДА ИЗПОВЯДВАТ ВЯРАТА СИ НА ТУРСКИ?
     В ПРЕДИЗБОРНИТЕ ДНИ ПОЯВАТА НА ТОВА ИЗДАНИЕ ПРЕДВЕЩАВА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА И ГЛАСОПОДАВАНЕ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА. ЗАД СТРАНИЦИТЕ НА ВЕСТНИК "МЮСЮЛМАН" ПРОЗИРАТ ОБРАЗИТЕ НА АСИМИЛАТОРИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ, НА УНИЩОЖИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, НА ТЪМНИТЕ ГЕРОИ НА "ВРЕМЕТО РАЗДЕЛНО".
     КЛУБ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЦИТЕ "БЪЛГАРИЯ" НАПОМНЯ, ЧЕ НА 15 ЯНУАРИ Т.Г. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, КОЯТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА УТВЪРЖДАВА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК КАТО ОФИЦИАЛЕН ДЪРЖАВЕН ЕЗИК В НРБ, ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗА ВСИЧКИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, ВСИЧКИ ВЕДОМСТВА, ВСИЧКИ ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ И ЗАЯВЛЕНИЯ.
     В СВЕТЛИНАТА НА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ И В ДУХА НА КОНСТИТУЦИЯТА НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ВЪЗПРИЕМЕМ ПОЯВАТА НА ВЕСТНИК "МЮСЮЛМАН" ИНАЧЕ, OCBЕН КАТО ПЪРВА АВТОНОМНА ТЕРИТОРИЯ НА ТУРЦИЯ В СЪРЦЕВИНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

28 АПРИЛ 1990 Г.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ.


     СЪЮЗЪТ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СЕ СОЛИДАРИЗИРА С РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА ЛИТВА ОТ 11 МАРТ 1990 Г. ЗА "ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЛИТОВСКАТА ДЪРЖАВА". ТОЗИ АКТ ЛИКВИДИРА ЕДНА ИСТОРИЧЕСКА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИТОВСКИЯ НАРОД. ПРЕСТЪПНИЯТ ТАЕН ДОГОВОР МЕЖДУ ХИТЛЕР И СТАЛИН ОТ 1939 Г. НЕ САМО ОТНЕ НЕЗАВИСИМОСТТА НА ЛИТВА, НО И НАЛОЖИ НАСИЛСТВЕНО ЕДНА ЧУЖДА НА НЕЯ ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. ДНЕС НАРОДЪТ НА ЛИТВА ПРАВИ СВОЯ СВОБОДЕН ГРАЖДАНСКИ ИЗБОР. ТОЙ ЗАКОННО ИЗРАЗЯВА ВОЛЯТА СИ ДА ГРАДИ СВОЕТО БЪДЕЩЕ СВОБОДНО И НЕЗАВИСИМО.
     ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ Е НЕОТНИМАЕМО ПРАВО НА ВСЕКИ НАРОД. ЧЛЕН 1, АЛ.1 НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА ОТ ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ГЛАСИ: "ВСИЧКИ НАРОДИ ИМАТ ПРАВОТО НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. ПО СИЛАТА НА ТОВА ПРАВО ТЕ СВОБОДНО ОПРЕДЕЛЯТ СВОЕТО ПОЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ И СВОБОДНО ОСЪЩЕСТВЯВАТ СВОЕТО ИКОНОМИЧЕСКО, СОЦИАЛНО И КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ". В ДУХА НА ТОВА НИЕ ОСЪЖДАМЕ ВСЯКАКВИ НАСИЛСТВЕНИ МЕРКИ, КОИТО НАРУШАВАТ ПРАВОТО НА ЛИТОВСКИЯ НАРОД НА СВОБОДНО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
     СЪЮЗЪТ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ В СВЕТА ДА ПОДКРЕПЯТ ИСКОННИТЕ СТРЕМЕЖИ НА ЛИТОВСКИТЕ ХОРА КЪМ СВОБОДА, НЕЗАВИСИМОСТ И НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ.

СОФИЯ, 20 АПРИЛ 1990 Г.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ.


                                  Д Е К Л А Р А Ц И Я

     НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ


     ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КОМИТЕТА Е УПЪЛНОМОЩЕНО ДА ЗАЯВИ, ЧЕ СКЛЮЧЕНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ОТНОСНО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е НЕПРИЕМЛИВО ЗА КОМИТЕТА. АНАЛИЗЪТ НА ЕКСПЕРТИТЕ НА КОМИТЕТА ПОКАЗВА НЕУДОБСТВОТО НА СМЕСЕНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА, ЗА КОЯТО СЕ ГОВОРИ В СПОРАЗУМЕНИЕТО. ЗА НАС Е НЕПРИЕМЛИВ И СТАТУТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТА/ НА РЕПУБЛИКАТА С НЕГОВАТА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ В ДОИЗБОРНИЯ ПЕРИОД. ПОРАДИ ТОВА ДОКУМЕНТЪТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ И НЕ Е ПОДПИСАН ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИТЕТА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА
РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА
И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ:
ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ

СОФИЯ, 2 АПРИЛ 1990 Г.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 2 МАЙ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК
/ПОБ/.


     НА 28 И 29 АПРИЛ 1990 ГОДИНА В ГР. СОФИЯ БЕ ПРОВЕДЕНА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК.
     НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ПРИСЪСТВУВАХА ДЕЛЕГАТИ ОТ ПАРТИЙНИТЕ КЛУБОВЕ В СТРАНАТА НА ПАРТИИТЕ ОТ БЛОКА, КОИТО СЪВМЕСТНО И ДЕМОКРАТИЧНО ОБСЪДИХА ПРОЕКТИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, А ТАКА СЪЩО И ПРЕДИЗБОРНАТА СТРАТЕГИЯ НА БЛОКА.
     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК С ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 7 АПРИЛ 1990 ГОДИНА ПРЕДЛОЖИ НА СДС ДА УЧАСТВУВА ЗАЕДНО С НЕГО В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ С ОБЩА ЕДИННА ИЗБОРНА ЛИСТА, НО НА 18 АПРИЛ 1990 ГОДИНА СДС НИ ПРЕДЛОЖИ "СПОРАЗУМЕНИЕ" ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ, НО С ОТДЕЛНИ ИЗБОРНИ ЛИСТИ! ...
     КРЪГЪТ 18 НОЕМВИ 1989 Г. - 18 АПРИЛ 1990 ГОДИНА СЕ ЗАТВОРИ!
     СЪВЕТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРТИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК Е ЗА ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА ОПОЗИЦИЯ И ЩЕ ОТСТОЯВА ТОВА СВОЕ РЕШЕНИЕ ЧРЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ С ВСИЧКИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ, КОМИТЕТИ, КЛУБОВЕ И СДРУЖЕНИЯ В ПРЕДСТОЯЩАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА ОТ 10 МАЙ 1990 ГОДИНА ДО ПОСЛЕДНИЯ ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН.
     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК НАСТОЯВА ЗА РАВНОПРАВНО ПРЕДИЗБОРНО УЧАСТИЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ: ТЕЛЕВИЗИЯТА, РАДИОТО И ПРЕСАТА.
     НЕ ЖЕЛАЕМ ПОЛИТИЧЕСКАТА НИ СЪВЕСТ ДА БЪДЕ КУПУВАНА ОТ НАШИ И ЧУЖДИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ЗАТОВА ЖЕЛАЕМ СЪВЕТЪТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ДА БЪДЕ ПРИЕТ НА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ.
     БКП /БСП/ И БЗНС ТРЯБВА ДА ОТВОРЯТ ПАРТИЙНИТЕ СИ КАСИ, В КОИТО ИМА И НАРОДНА ПАРА, А НЕ САМО ПАРИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ И ДА ПРЕСТАНАТ ЗА СМЕТКА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЪРКАНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ДА МАНИПУЛИРАТ ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ СВОИТЕ ЕМИСАРИ В ПРОВИНЦИЯТА.
     НЕОБХОДИМО Е НАРОДЪТ НИ ДА ЧУЕ ГЛАСА НА ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, КАКТО И НА ПАРТИИТЕ ИЗВЪН НЕГО, КОЛКОТО И МАЛКИ ДА СА ТЕ.
     В ДЕМОКРАЦИЯТА НЯМА МАЛКИ И ГОЛЕМИ ПАРТИИ!
     ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИВИЛЕГИЯ ИЛИ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ САМО НА ЕДНА ПАРТИЯ ИЛИ "СЪЮЗ".
     ДЕМОКРАЦИЯТА Е ЗА ВСИЧКИ. ДОСТЪП ДО НЕЯ И ПРАВО ДА ПОЛЗВАТ НЕЙНИТЕ ПЛОДОВЕ ИМАТ ВСИЧКИ.
     ЕВРОПА И СВЕТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАСЛУЖАТ!
     БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/