6 декември 1989

 

Пълната отговорност за съдържанието на публикациите в този бюлетин носят техните автори или онези, които са поискали разпространението им.


СОФИЯ, 6 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                                               БРОЙ 1

София, 6 декември - Следват пълните текстове на ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРАКТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА и ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА на Независимото студентсто дружество /НСД/, които са предоставени за разпространяване.ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ


Като се основаваме на естествените и неотменими права и свободи на човека, на необходимостта от демократизиране и хуманизиране на обществото; на стремежа ни да участваме в процеса на преустройството в страната;

като се позоваваме на член 52 от Конституцията на Народна Република България учредихме


НЕЗАВИСИМО СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО


Нашето дружество възникна в отговор на интересите и стремежите на българските студенти да създадат своя независима организация. Нашата основна цел е да спомогнем за създаване на свободно гражданско общество и на правова държава.

Като студенти за нас това означава да осъществим тези принципи и цели и в образованието и студентския живот. Ще се борим за

- свобода на сдружаване на академичната младеж
- деидеологизация на науката и учебния процес
- непреследване на студенти заради техните убеждения и политически възгледи
- автономия на висшите учебни заведения
- свободен избор на преподаватели в учебни дисциплини
- реална свобода на студентския печат
- действително участие в управлението на ВУЗ
и за други принципи и цели, които ще залегнат в нашата практическа програма.

СТРУКТУРА:

Независимото студентско дружество е конституционна организация, която ще осъществява своите цели само и единствено със законни средства. Цялата наша дейност ще бъде открита и в условията на пълна гласност. НСД е доброволна, демократична организация, чиято дейност се координира от координационен комитет. Неговият секретар се избира пряко чрез тайно гласуване. Дружеството е готово за контакт и сътрудничество на равноправна основа с всяка организация.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА

НДС предлага следната конкретна програма по целите, обявени в Учредителната декларация:

1. По свободата на сдружаване на академичната младеж:
Под "свобода" разбираме: защита на законните интереси и естествени права без накърняване тези на другите. В този смисъл настояваме за конкретни и реални юридически гаранции. За нас като студенти това означава:

Право на свободно сдружаване около всяка хуманна и демократична идея и възможност за нейното реализиране.

Участието или неучастието в конституционна организация да не бъде свързано с привилегии или санкции.

2. Деидеологизацията на науката и учебния процес разбираме като премахване на идеологическия монопол и свободно движение на идеите. Това обхваща не само съдържанието и методиката на преподаването, но и критериите за проверка на знанията. Конкретно предлагаме да се придаде факултативен характер на идеологическите дисциплини.

3. НСД се обявява против всички форми на преследване на студенти поради техните убеждения, възгледи, дейност и вероизповедание. Това не се отнася до лица и организации, които изповядват тоталитарни и човеконенавистни идеологии.

4. Относно автономията на ВУЗ предлагаме:

Правото на разпореждане с бюджетни средства да се предостави изключително на академичните и административните органи на ВУЗ.

Апелираме за пълна гласност относно разходването на тези средства.

Подкрепяме идеята бюджетът на СУ "Климент Охридски" да се приема от Народното съврание.

Академичните и административни структури и функции на ВУЗ да се определят от самите тях. Считаме външната намеса в кадровата политика на ВУЗ за недопустима.

5. Свободният извор на учебни дисциплини виждаме като ранно профилиране на базата на повече сбободно избираеми дисциплини, съчетани със задължителен професионален минимум от останалите. По отделни дисциплини да се четат паралелни лекции поне от двама преподаватели. Предлагаме да се обсъди нова система за оценяване на студентските знания.

6. За осъществяване на свободно движение на идеите, необходимо е студентските сдружения и самите студенти да разполагат с реалното право на издаване на свои печатни органи /чл.54/.

7. За постигане на действително участие в административното управление на ВУЗ излизаме с две алтернативни идеи:
а/ В различните изборни органи на ВУЗ да бъдат свободно и пряко избрани студентски делегати.
б/ да бъде избран самостоятелен студентски орган с контролни правомощия по социално-битовите проблеми на студентите и с право на съвещателен глас по останалите.

8. Ясен и точен демократичен механизъм за определяне на кандидатурите и разпределение на стипендиите за обучение в чужбина на студенти и аспиранти.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА


1. Многопартийна парламентарна демокрация.

2. Незабавно привеждане на вътрешното законодателство в съответствие с международните пактове, подписани от НРБ.

3. Реално върховенство на закона, стабилно и непротиворечиво законодателство.

4. Националният консенсус чрез политически компромис е единствен път за разрешаване на националните, политическите и етническите конфликти.

5. Освовождаване на религиозните институции от държавна опека, равенство на вярващи и атеисти.

6. Конституционно закрепване на всички форми на собственост, изграждане на пазарна икономика на основата на свободна стопанска инициатива.

7. С оглед на недопускане на пренебрегване и грубо погазване правата и достойнството на личността настояваме: да се ликвидират всички форми на преследване заради убеждения, политически възгледи и вероизповедание, както и да се премахнат институциите, осъществяващи идеологически контрол.

8. Гарантиране жизнения минимум на социално слабите.

9. Развитието на икономиката да бъде подчинено на нормите за опазване на природната среда.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 6 декември - Следва пълният текст на ОБРЪЩЕНИЕТО на Управителния съвет на Федерацията на научно-техническите дружества, предоставено за разпространение.


Управителният съвет на Федерацията на научно-техническите дружества, оценявайки изключителната важност на повратния момент, в който се намира нашето общество, за бъдещето на социализма, страната и народа, съзнавайки значението на обединяването на всички здрави сили около новия курс на Партията и отчитайки, че истинска подкрепа на този курс може и трябва да бъде оказана не само с думи и декларации, а преди всичко с реални дела, се обръща:

Към всички инженери, икономисти, селскостопански специалисти, научни работници, техници, изобретатели и рационализатори, към цялата научно-техническа интелигенция.

Призоваваме Ви към обединяване около курса на преустройство и обновление, поет от Българската комунистическа партия на 10 ноември 1989 г., курс, който с усилията на всеки гражданин на нашето общество трябва да се превърне в единствено спасителен за социализма, за страната, за народа.

Убедени сме, че в условията на демокрация, гласност и плурализъм на мненията мощният глас на Българската научно-техническа интелигенция ще прозвучи още по-силно като глас в името на народа, като глас за социалистическото Бъдеще на Родината.

Днешното време изисква настоятелно нашата научно-техническа интелигенция да заеме своето достойно място, да осъществи своята истинска роля в обновителните процеси на обществото.

Не може да има съмнение, че това място и тази роля могат да бъдат завоювани и защитени единствено с конкретни дела, с реален принос в преустройството на икономическия живот на страна, в ускоряване на темпа на структурното и технологичното обновление.

Нека всички заедно превърнем творческо-професионалната организация на научно-техническата интелигенция - Федерацията на научно-техническите дружества в истински изразител на интересите, стремежите и идеалите на научно-техническата интелигенция, в притегателен обществен център за творчество и прогрес, за изява на интелектуалната мощ на нацията.

Към ръководствата и трудовите колективи на фирмите, институтите, на всички научни, стопански и други организации.

Да обединим своите усилия в името на голямата цел - икономическия и научно-техническия просперитет на България.

Федерацията на научно-техническите дружества чрез своите колективни членове и звена - научно-технически дружества, Специализирани научно-технически съюзи, Домове на науката и техниката, Общински съвети на НТД и др., е готова да сътрудничи със всеки, който е заинтересован от развитието на научно-теническата революция и от използуването на нейните постижения.

На разположение за това сътрудничество е висококвалифицираният интелектуален потенциал на нашите членове и творчески колективи, нашата материална база, нашата развита квалификационна и информационна
система.

Животът изисква да се даде път и възможност за широка изява на творческия потенциал на нашите научно-технически кадри. Те не издигат и няма да издигат потребителски искания за облаги и привилегии.

Тяхното единствено желание е да им се създадат условия за народополезна и пълноценна изява, за могат да повишават материалния и социалния си статус единствено чрез честен, висококвалифициран, оценен по достойнство творчески труд, труд, който ще допринася за развитието на колективите, на обществото.

Към партийното и държавното ръководство на страната, към цялата общественост.

Имайки доверие в българската научно-техническа интелигенция, потърсете здрава опора в нея, окажете й по-голяма подкрепа и внимание за издигане на нейния престиж, оценете по достойнство нейния принос. Без това никое общество, никоя страна не може в епохата на научно-техническата революция да се развива пълноценно, да заеме достойно място в съвременния свят. С още по-голяма сила това важи за една социалистическа страна, тръгнала по пътя на преустройството и обновлението.

Българската научно-техническа интелигенция е дълбоко свързана с народа, както по силата на своя произход, така и поради естеството на труда си. Със своята подготовка, знания, квалификация, реализъм, конструктивност и организираност тя може и трябва да бъде реална сила на преустройството, да бъде негов гарант заедно с работническата класа, селскостопанските труженици, със всички здрави и градивни сили на нашето общество.

Тя твърдо ще следва и отстоява единствено правилният и избран от  народа път - пътя на социализма.

30 ноември 1989 г.
София

                                       УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

                                       ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   х

СОФИЯ, 6 декемри - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на УЧРЕДИТЕЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ на Християн-републиканската партия и на ВЪЗВАНИЕТО НА ХРП до членовете на независимите сдружения, до всички прогресивни сили в България, до средствата за масова информация и до всички, които споделят християнските добродетели и
републиканските принципи на управление.У Ч Р Е Д И Т Е Л Н А   Д Е К Л А Р А Ц И Я


След 10.11.1989 година борбата за демокрация в България навлезе в нов етап. Той се характеризира, от една страна, с масовост поради отпадналия страх, а от друга, което е съвсем закономерно, с широка палитра от мнения, водещи нерядко до объркване.

Издигат се многообхватни програми, засягащи всички сфери на обществено-политическия живот. На преден план изпъкват: Правата на човека, свободната инициатива в икономиката, усъвършенствуването на социалното осигуряване, свободата на информацията. Често се оспорва ръководната роля на Българската ком.партия, иска се съд за виновниците, довели България до стопанска, социална и нравствена разруха.

Обща слабост на всички тези програми е, че не посочват кой ще ги изпълнява. Сегашното Народно събрание ли, което до скоро аплодираше държавния глава, а после единодушно гласува за неговото сваляне? Партийната номенклатура ли, където има само бегло разместване на фигурите? Коя от тези две институции е в състояние да изработи новото законодателство на страната? Отговорът е ясен - никоя.

Само народът е в правото си и има сили да посочи свои представители, които да поемат съдбините на България.

До този момент обаче никое от независимите сдружения не е заявило, че е готово за тази отговорност. Ръководителите на независимите сдружения заявяват свенливо, че искат да посочат само пътя, по който да върви страната, но не желаят да се нагърбят с товара на властта.

Подобна позиция е не само несъответствуваша на настоящия - исторически момент, но и опасна за делото на демокрацията.

Като споделяме това мнение, ние не се отказваме от членството си в Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, в Независимото дружество за защита правата на човека и в Независимя профсъюз "Подкрепа", не се отказваме и от подписите си върху различни програмни документи.

Нашият единствен стремеж е да издигнем искането за предсрочни парламентарни избори. Тогава народът ще реши кои да бъдат неговите
представители и какво да иска от тях. Само ако получим доверието на народа, ще можем да удовлетворим неговите искания.

Водени, от този порив, в съотвествие с чл.52 от конституцията на НРБ, днес 24.11.1989 година в град Пловдив учредихме ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ.

ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ ще се бори за участие в управлението на страната дори при наличието на чл.1 от Българската Конституция, който постановява ръководната роля на БКП. Друг е въпросът, че подобен член позори конституцията на всяка страна, която има амбицията да бъде цивилизована и правова.

ХРП е от англо-саксонски тип - без устав и членски внос. Неин член може да бъде всеки пълнолетен гражданин на България, който споделя християнските добродетели и републиканските принципи на управление. Ние смятаме, че човек дори без да е религиозен, може да се придържа към християнската етика.

Веднъж годишно ХРП се събира на генерална конференция, а в навечерието на избори излиза с манифест и излъчва свои кандидати.

Ще се борим за предсрочни парламентарни избори!
Ще се борим за своя дял отговорност!
Да живее демокрацията! Да живее България! Бог с нас!

Пловдив, 24.11.1989 година                     Временно ръководство:
                                                  Константин Аджаров
                                                  Димитър Петканов
                                                  Елисавета Миленова
                                                  Екатерина Петканова


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


В Ъ З В А Н И Е


С учредяването си ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ се стреми да привлече в редиците си хора, способни да поемат отговорност за съдбините на България.

Ако един човек иска властта, това все още не означава, че е годен за нейното бреме. Ако обаче твърди, че не желае да поеме този риск, това е явно доказателство за неговата непригодност.

Нашият народ е със здрави политически инстинкти, той никога не е губил верния усет за състоянието на нещата.

Това важи още повече за настоящия момент, когато започват процеси на демократизация и всеки може точно да прецени на кого да гласува своето доверие.

Ние сме убедени, че новото време е родило своите личности. Необходимо е само да се съберат и да насочат усилията си към предсрочни парламентарни избори.

ХРП няма да се стреми да бъде "шапка” на създалите се независими сдружения. Както се вижда от учредителната декларация, временното й ръководство не се отказва от членството си в Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, Независимото дружество за защита правата на човека и Независимия профсъюз "Подкрепа". Нашият стремеж по отношение на независимите сдружения е, да бъдем свързващо звено по пътя към предсрочните и свободни парламентарни избори.

Всеки, който има сили да поеме своя дял отговорност за настоящето на България, е желан в нашите редици.

Временно ръководство:
Константин Аджаров
Димитър Петканов
Елисавета Миленова
Екатерина Петканова


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   х


СОФИЯ, 6 декември - Следва пълният текст на КОМЮНИКЕТО на Изпълнителния съвет на ЦК на Българската работническа социалдемократическа партия /овединена/ и на ПИСМОТО до председателя на Държавния съвет на НРБ Петър Младенов, които са предоставени за разпространение.К О М Ю Н И К Е

Изпълнителния съвет на ЦК на Българската Равотническа Социалдемократическа партия /обединена/, член на Социалистическия интернационал, уведомява средствата за масова информация, че възобновява своята публична дейност, прекратена принудително и
противоконституционно през 1948 година.

За това решение бе уведомен писмено другарят Петър Младенов - Председател на Държавния съвет. Информация за това бе изпратена и до Вили Бранд - Председател на Социалистическия интернационал.

София, 27 ноември 1989 г.

                      За Изпълнителния съвет на ЦК на БРСДП /о/:
                         Председател: д-р Атанас Москов;
                         Заместник-председател: д-р Петър Дертлиев;   
                         Секретар: Виолина Лулчева

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
П И С М О

                                      До Председателя на Държавния съвет на НРБ
                                            другаря Петър Младенов

Уважаеми другарю Младенов,

От името на Българската Равотническа Социалдемократическа партия /обединена/, член на Социалистическия интернационал, Ви изпращаме това писмо. Правим го, за да изпълним един обществен дълг към институциите, които възглавявате и представлявате и към партията, към която принадлежим.

Желаем да Ви уведомим, че БРСДП /о/ подновява своята публична дейност, спирането на която бе принудително и противоконституционно проведено през 1948 г. Ръководството на партията счита, че не са нужни административни формалности или съдебни процедури. БРСДП /о/ продължава наяве, без да е спирала никога, своето вековно съществуване.

Правим това, вземайки предвид размразената международна и българска политическа атмосфера. Публичната ни проява се улеснява от изявената от Вас привързаност към плурализма в общественото поле.

В нашата публична дейност ние ще се основаваме на съответните постановления на конституцията и искаме да се ползуваме от държавната гаранция за безпрепятствено упражнение на всички свободи и права на гражданина и човека. На това основание партията възнамерява да издава свой всекидневен орган, който известно време ще бъде седмичен. Както за другите обществени органицации, включително БЗНС, очакваме, че не ще се откаже на БРСДП /о/ хартия, печатница и разпространяване на нашия партиен орган чрез съответната организация. За нашата дейност ще са необходими и помещения за клубове.

В своята публична дейност партията ни ще работи за канализиране на широкото народно недоволство, за истинско социално и демократическо преустройство на страната ни.

Очаквайки, че ще посрещнете с разбиране това наше писмо, оставаме с уважение

                         За Изпълнителния съвет на ЦК на БРСДП /о/:
                            Председател: д-р Атанас Москов
                            Зам.председател: д-р Петър Дертлиев
                            Секретар: Виолина Лулчева


/"ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   х 


СОФИЯ, 6 декември - Следва пълният текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Учредителния комитет на Независимото сдружение на българските литератори /НСБЛ/, която е представена за разпространение.


Независимото сдружение на Българските литератори /НСБЛ/ е независима организация. В дейността си тя ще се ръководи от действащото в България законодателство и от решенията на собствените си, демократично избрани органи. Целите на НСБЛ са: максимално развитие и приложение на плурализма, търпимост и демократичност в културния ни живот.

Дейността на НСБЛ ще бъде насочена към свобода на словото, печатната и издателската дейност; то ще настоява за възвръщане на доброто име на всички репресирани по политически причини дейци на културата. То се разграничава от прояви на авторитаризъм, национален, религиозен или идеологически фанатизъм.

НСБЛ е организация на творческите и научните дейци на писаното слово и не е алтернативна организация на съществуващите творчески съюзи. НСБЛ ще бъде партньор на творческите съюзи при отстояване правата на членовете си.

НСБЛ поддържа усилията на държавата за развитие и задълбочаване на обновителните процеси в културата и обществото и за строго спазване на подписаните от НРБ международни спогодби в Хелзинки и Виена.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


х   х   хНА ВНИМАНИЕТО НА ЧИТАТЕЛИТЕ


Абонат на Бюлетина на ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо и физическо лице. Изданието се разпространява само чрез абонаментна система.

Бюлетинът излиза всеки работен ден. Цена за един месец - 44 лв. Абонаментът обхваща такъв срок, какъвто пожелае клиентът; той може да бъде подновяван по всяко време без ограничение.

Абонирането се извършва в АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА НА адрес: София, бул. "Ленин" 49,   телефони: 70-51-94 и 73-37-231ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

 

Можете да коментирате  в профила на Омда във  Фесбук