20 юли 2024г.

ИЛИНДЕН. Илинденско-Преображенското въстание. Първи човешки крачки на Луната

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Закон за приватизацията и следприватизационен контрол

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ

Тук е взета от: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135439873

ЗАКОН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Обн. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., доп. ДВ. бр.78 от 13 Август 2002г., изм. ДВ. бр.20 от 4 Март 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 4 Април 2003г., изм. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., доп. ДВ. бр.46 от 20 Май 2003г., доп. ДВ. бр.84 от 23 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.55 от 25 Юни 2004г., изм. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.39 от 10 Май 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.103от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г.,изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 31 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.99 от 15 Декември 2009г.,изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 13 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на дялове, акции и обособени части, собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на държавата в капитала на дружеството, и след решение на компетентния му орган на управление.
(3) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Приватизацията на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка от 10 000 до 500 000 лв., се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с министъра на регионалното развитие и с министъра на финансите.
(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто общинско участие, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 се извършва от общинските съвети или определени от тях органи.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 500 000 лв. се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след решение на Министерския съвет. С решението на Министерския съвет се определят методът и условията за приватизация на имота.
 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Паричните постъпления от приватизацията на държавното участие в капитала на търговски дружества, както и на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, включително и постъпленията от приватизацията на държавното участие в капитала на лечебни заведения по чл. 10а, ал. 2, т. 1, се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления или част от паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала, могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, в които държавата не е едноличен собственик на капитала, както и от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост.
(4) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на еднолични търговски дружества с държавно участие в капитала в други търговски дружества, се разпределят по реда на ал. 1 и се намалява капиталът на едноличното търговско дружество при спазване на разпоредбите на Търговския закон. Паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по сметка на дружеството по решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала, и остават собственост на дружеството.
(5) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на дялове и акции, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, се превеждат по сметка на търговското дружество и остават негова собственост.
(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Паричните постъпления от приватизацията на имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., се внасят и отчитат в централния бюджет. По решение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след съгласуване с министъра на финансите паричните постъпления или част от тях могат да бъдат преведени по бюджета на съответния компетентен орган съгласно действащото законодателство.
(7) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) В случаите по ал. 3, 4 и 5 направените разходи от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за осъществяване на приватизационната процедура се заплащат съответно от търговското дружество, собственик на обособената част, или от търговското дружество, собственик на дяловете или акциите, предмет на приватизационна продажба.
(8) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Паричните постъпления от дейности, съпътстващи приватизационния процес, осъществявани от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, както и неустойките по сключените приватизационни договори се разпределят, както следва:
1. паричните постъпления от меморандуми, тръжна и конкурсна документация, задържаните като санкция депозити за несключени договори при участие в търг или конкурс и други подобни се внасят в приход по бюджета на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2. средствата от глобите, имуществените санкции и неустойките, свързани с приватизационния процес, постъпват и се отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
(9) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Паричните постъпления от присъдени в полза на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол юрисконсултски възнаграждения се внасят и отчитат в централния бюджет и се разпределят изцяло в полза на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
(10) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) При приватизацията на имоти - частна държавна собственост, купувачът заплаща на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол режийни разноски в размер две на сто върху цената, които агенцията превежда по бюджета на областния управител по местонахождението на имота или по бюджета на министерството или ведомството, управлявало имота.
 

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Министерският съвет по предложение на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол приема и обнародва списък на търговски дружества с държавно участие в капитала, при приватизацията на които се допуска плащане с непарични платежни средства, предвидени в закон. В списъка се посочва частта от капитала на съответното дружество, за която се допуска такова плащане. Списъкът може да се изменя, като от него не могат да се изключват дружества, за които има прието решение за определяне на метода за продажба.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ежегодно изготвя анализ и прави предложение до Министерския съвет за изменение на списъка по ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) Не се допуска плащане с непарични платежни средства при приватизация на лечебни заведения и обособени части от лечебните заведения.

Глава втора.
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)

 

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)
 

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.)
 

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Създава се Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е администрация към Министерския съвет за осъществяване на приватизация и следприватизационен контрол в случаите, предвидени в този закон.
(3) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.
(4) Бюджетната издръжка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е отделена от приходите и разходите, свързани с приватизацията и следприватизационния контрол.
(5) Органи за управление на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол са:
1. надзорен съвет;
2. изпълнителен съвет.
 

Чл. 22д. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) (1) Надзорният съвет:
1. контролира дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2. изготвя и представя пред Народното събрание 6-месечни и годишни отчети за осъществяването на процеса на приватизация и следприватизационен контрол;
3. утвърждава проекта на устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
4. одобрява проекта на бюджет, както и отчета за изпълнението на годишния план за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
5. одобрява приватизационните сделки над стойността, посочена в устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, сключени чрез публично оповестен конкурс или публичен търг, относно тяхната законосъобразност и за съответствието им с одобрените от Народното събрание стратегии по чл. 3, ал. 9;
6. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) утвърждава общи правила и условия за назначаване и работната заплата на служителите на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
7. приема тримесечните и годишните отчети на изпълнителния съвет за дейността на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
8. одобрява предложението на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по чл. 11 преди внасянето му в Министерския съвет.
(2) В случай че надзорният съвет не се произнесе по приватизационна сделка в 15-дневен срок от внасянето й за разглеждане, се приема, че е налице одобрение по ал. 1, т. 5.
(3) Надзорният съвет дава указания на изпълнителния съвет по прилагането на закона и подзаконовите нормативни актове.
 

Чл. 25. (1) В случаите, когато лицата по чл. 23, ал. 1 и чл. 24 участват в подготовката и/или осъществяването на приватизационна сделка, от реализирането на която те или членовете на семействата им имат търговски, финансов или друг интерес, са длъжни да разкрият това обстоятелство и да прекратят участието си в обсъждането и вземането на решение за сключване на приватизационната сделка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) В случаите, когато член на Изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол участва в осъществяване на следприватизационен контрол по приватизационен договор, от който той или свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси имат търговски, финансов или друг интерес, е длъжен да разкрие това обстоятелство и да прекрати участието си в работата и вземането на решение по конкретния случай.

Глава пета.
ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННИЯ КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г.)

 

Чл. 29. (1) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават и поддържат публични регистри за процеса на приватизация и за следприватизационен контрол, включително и по Интернет.
(2) Данните, включени в регистрите по ал. 1, се определят с наредба от Министерския съвет и съдържат условията, предложени от всички кандидат-купувачи. Те задължително включват реституционните искове, както и частта от дяловете и акциите, принадлежащи на собствениците на одържавени недвижими имоти и земи.
(3) Органите за приватизация и за следприватизационен контрол създават условия за запознаване с информацията в регистрите.
 

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Преди извършване на действията за разваляне на приватизационен договор задължително се предявяват всички дължими по него неустойки.
 

Чл. 34. (1) Прехвърлянето на дялове от търговски дружества по реда на този закон се извършва писмено. Нотариална заверка на подписите не е необходима.
(2) При прехвърляне на дялове от търговски дружества по реда на този закон купувачът на дяловете се смята за съдружник в дружеството от момента на прехвърлянето на собствеността върху дяловете съгласно приватизационния договор.
 

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) Изискванията на тази глава се прилагат при приватизацията на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България, имат одобрени от Народното събрание стратегии за приватизация и са включени в списъка-приложение № 2.
(2) Разпоредбите на тази глава се прилагат, когато предмет на продажба е повече от 50 на сто от капитала на дружествата по ал. 1.
 

Чл. 35д. (Нов - ДВ, бр. 20 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол договаря с участника, спечелил конкурса, текста на приватизационния договор въз основа на проекта, приложен към правилата за провеждане на конкурса. В договора задължително се включват условията, при които е спечелен конкурсът, както и условията по чл. 35в, ал. 2, т. 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол одобрява проекта на приватизационен договор след приключването на преговорите по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Одобреният от Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол проект на договор се внася за одобряване от Министерския съвет.
(4) Договорът се сключва в срока, определен с решението по чл. 35в, ал. 2.
 

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) (1) При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие, която технологично пряко е свързана с обект - публична държавна собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част по приватизационния договор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Съответният министър по чл. 19, ал. 1от Закона за концесиите извършва необходимите действия и внася в Министерския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на купувача на обособената част в тримесечен срок от решението по чл. 3, ал. 3, т. 1 или т. 3, буква "а".
(3) Условията и изискванията на решението за предоставяне на концесия задължително се включват в приватизационната оценка и информационния меморандум на обособената част и се вземат предвид при вземане на решение за метод.
(4) Приватизационният договор се сключва под отлагателно условие, че бъде сключен концесионният договор.
(5) При приватизация на обособена част от имуществото на търговско дружество с повече от 50 на сто общинско участие, която технологично пряко е свързана с обект - публична общинска собственост, концесията се предоставя на купувача на обособената част по приватизационния договор.
(6) В случаите по ал. 5 кметът на общината извършва необходимите действия и внася в общинския съвет предложение за приемане на решение за определяне на концесионер на купувача на обособената част в тримесечен срок от решението по чл. 3, ал. 3, т. 2.
 

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Длъжностните лица от търговски дружества с държавно и/или общинско участие в капитала, които не изпълняват задълженията си за предоставяне на информация на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и на общинските съвети в посочения от тях срок, както и задължения, произтичащи от подзаконови нормативни актове по прилагането на този закон, се наказват с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Глобата по ал. 1 се налага и на длъжностните лица и служителите в администрациите на министерства и други ведомства, които не предоставят на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол наличната при тях информация и документация във връзка с подготовката и сключването на приватизационна сделка.
(3) Ако нарушението по ал. 1 и 2 е довело до сключване на незаконосъобразна приватизационна сделка, наказанието е глоба от 2000 до 10 000 лв.
 

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Актовете по тази глава се съставят от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от общинските съвети.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и от кметовете на общините или от оправомощени от тях лица.
 

 
§ 32. В Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (обн., ДВ, бр. 107 от 1997 г.; бр. 30 от 1998 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 1998 г.; изм., бр. 45, 88 и 135 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 10 от 2000 г.; изм., бр. 99 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
2. В чл. 4:
а) алинея 2 се изменя така:
"(2) С компенсаторните записи по ал. 1 може да се участва в приватизационни сделки за закупуване на акции или дялове от търговски дружества, включени в списъка по чл. 11 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, както и да се ползват в случаите, предвидени в друг нормативен акт.";
б) алинеи 2а и 2б се отменят.
3. В чл. 7 ал. 2 и 3 се отменят.
4. В чл. 8:
а) в ал. 1 т. 1 се отменя;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 6 т. 1 се отменя;
г) алинея 7 се отменя.
 
§ 33. В Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности(ДВ, бр. 38 от 2000 г.) в чл. 2, ал. 1 т. 13 се изменя така:
"13. членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, както членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол".
 
§ 34. В Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 92 от 2000 г.) в § 10 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите "чл. 25, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят с "чл. 32, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
2. В ал. 2, т. 1 думите "чл. 25 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят с "чл. 32, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 5 думите "чл. 25, ал. 1, т. 5 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят с "чл. 32, ал. 1, т. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
 
§ 35. В Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 17 от 1991 г.; попр., бр. 20 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1991 г. бр. 18, 28, 46 и 105 от 1992 г., бр. 48 от 1993 г.; бр. 64 от 1993 г. - Решение № 12 на Конституционния съд от 1993 г.; изм., бр. 83 от 1993 г.; бр. 80 от 1994 г., бр. 45 и 57 от 1995 г.; бр. 59 от 1995 г. - Решения № 7 и 8 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 79 от 1996 г.; бр. 103 от 1996 г. - Решение № 20 на Конституционния съд от 1996 г.; изм. и доп., бр. 104 от 1996 г., бр. 62, 87, 98, 123 и 124 от 1997 г., бр. 59, 88 и 133 от 1998 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 34 и 106 от 2000 г.) в чл. 10б, ал. 2 се отменя.
 
§ 36. В Закона за събиране на държавните вземания (обн., ДВ, бр. 26 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г., бр. 59 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г.; бр. 29 от 2000 г. - Решение № 2 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 111 от 2001 г.) чл. 86 се отменя.
 
§ 37. В Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г. (обн., ДВ, бр. 110 от 1993 г.; изм., бр. 112 от 1995 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 12, 90, 103 и 111 от 1999 г., бр. 1 и 92 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 7 се отменя.
2. В чл. 12а:
а) алинея 2 се изменя така:
"(2) Предложения за отписване по ал. 1 се правят от Агенцията за приватизация до Министерския съвет след съгласуване с министъра на финансите за търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, с обявена процедура за приватизация, преди вземане на решението по чл. 31 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.";
б) в ал. 3 думите "по чл. 20 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят с "по чл. 31 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
 
§ 38. В Закона за чуждестранните инвестиции (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.; изм., бр. 29 и 153 от 1998 г., бр. 110 от 1999 г.) в чл. 12, ал. 1 т. 4 се изменя така:
"4. право на собственост върху обособени части от търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по смисъла на Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
 
§ 39. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 и 124 от 1997 г., бр. 52 и 70 от 1998 г., бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., бр. 84 от 2000 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 4 от допълнителните разпоредби думите "Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, с изключение на чл. 2, ал. 2, т. 4" се заменят с "Закона за приватизация и следприватизационен контрол".
2. В § 5, ал. 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Решение за определяне на метод за продажба на акции или дялове от търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, за което е открито производство по несъстоятелност, може да се приеме до датата на решението на съда по несъстоятелността за одобряване на списъка на приетите вземания по чл. 692.";
б) алинея 4 се изменя така:
"(4) Паричните постъпления от приватизацията на търговски дружества с открито производство по несъстоятелност се разпределят по реда на глава четиридесет и седма, раздел I от този закон. Останалата след удовлетворяването на кредиторите сума се разпределя по реда на чл. 8 и 10 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол."
 
§ 40. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2002 г. (ДВ, бр. 111 от 2001 г.) се правят следните изменения:
1. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
"§ 5. Постъпленията от приватизация в специалната бюджетна сметка по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за финансиране на бюджетния дефицит и за операции по реструктуриране и управление на дълга."
2. В приложение № 4 към § 8 се правят следните изменения:
а) точка 2 се изменя така:
"2. Фонд за покриване разходите за приватизация към Агенцията за приватизация - Закон за приватизация и следприватизационен контрол";
б) в т. 6 думите "Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят със "Закон за приватизация и следприватизационен контрол";
в) точка 7 се изменя така:
"7. Общински фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол - Закон за приватизация и следприватизационен контрол";
г) в т. 8 думите "Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия" се заменят със "Закон за приватизация и следприватизационен контрол".
 
§ 41. Изпълнението на този закон се възлага на Министерския съвет.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 21 февруари 2002 г. и на 13 март 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2003 Г.)
 
§ 6. В случаите, когато към датата на влизане в сила на този закон е взето решение за приватизация на дружество, за което са налице условията по чл. 35а, ал. 1 и 2 и е определен купувач, процедурите се довършват по досегашния ред. В останалите случаи по чл. 35а, ал. 1 и 2 Агенцията за приватизация изготвя предложение за класация на всички подадени в срок оферти и разясненията към тях и процедурите се довършват по реда на глава седма "а".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2003 Г.)
 
§ 21. В случаите, когато е взето решение от Агенцията за приватизация за приватизацията на обособена част от търговско дружество преди включването му в списъка по чл. 3, ал. 1, не се прилага чл. 3, ал. 3, т. 1.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2003 Г.)
 
§ 2. Разпоредбата на чл. 1, ал. 4, т. 2 се прилага от 23 март 2002 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 
(ОБН. - ДВ, БР. 84 ОТ 2003 Г.)
 
§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник" на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права от 1980 г., съответно на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г., с изключение на § 2, 3, 4, 5, § 8 - в частта относно чл. 423а, ал. 1, § 12, 15, 16 и 17, а § 10 влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2002 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)
 
§ 82. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)
 
§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
 
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г.)
 
§ 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) В случаите по § 17а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, в срок до 31 март 2007 г. съответните министри внасят предложение за предоставяне на концесия на дружество, което след приватизацията си, но не по-късно от 30 септември 2003 г. е подало заявление за получаване на концесия пред държавен орган. Когато след приватизацията си дружеството е преобразувано по реда на глава шестнадесета от Търговския закон или предприятието му е прехвърлено по реда на чл. 15 от Търговския закон, концесията се предоставя на правоприемника на дружеството или на приобретателя на предприятието. Концесията се предоставя без търг или конкурс по реда на отменения Закон за концесиите.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Права по ал. 1 имат и търговски дружества или техни правоприемници, които са имали право, но са подали заявление пред държавен орган след срока по § 17а, ал. 1, изречение второ от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и не по-късно от 30 юни 2004 г.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) При внасяне на предложение за предоставяне на концесия по ал. 2 съответният министър може да не приложи анализите по чл. 6, ал. 3 на отменения Закон за концесиите. С предложението си министърът мотивира условията и основните права и задължения по предлаганата концесия.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 53 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Концесията се предоставя при условията и по реда на § 17а, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и при спазване на следните допълнителни условия:
1. изплащане от концесионера на законната лихва върху дължимото концесионно възнаграждение за периода от прехвърлянето на собствеността по приватизационния договор до сключването на концесионния договор;
2. определяне размера на концесионното възнаграждение въз основа на утвърдена методика или на независима експертна оценка, гарантираща пазарно ниво на концесионното възнаграждение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
§ 23. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на чл. 42, ал. 3 и чл. 58, ал. 4, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2006 г.)
 
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на§ 2, който влиза в сила от 1 юли 2006 г.

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г.)
 
§ 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) За приватизационни договори, по които има неизпълнени в срок задължения, изпълнителният съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4, могат да предприемат необходимите действия за учредяване на законна ипотека или налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество и върху имуществото на купувача, а в случаите по чл. 25 и 35 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия (обн., ДВ, бр. 38 от 1992 г.; изм., бр. 51 от 1994 г., бр. 45, 57 и 109 от 1995 г., бр. 42, 45, 68 и 85 от 1996 г.; попр., бр. 86 от 1996 г.; изм., бр. 55, 61, 89, 98 и 122 от 1997 г., бр. 39 от 1998 г.; попр., бр. 41 от 1998 г.; изм., бр. 70 от 1998 г., бр. 12 от 1999 г., бр. 47 от 1999 г. - Решение № 8 на Конституционния съд от 1999 г.; изм., бр. 56, 84 и 96 от 1999 г., бр. 20, 99 и 108 от 2000 г., бр. 42 от 2001 г.; отм., бр. 28 от 2002 г.), върху имуществото на приватизираното дружество.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно органите по чл. 4, ал. 4 могат да отправят искане до съответния компетентен съд за допускане на обезпечение на бъдещ иск или на предявен иск чрез налагане на обезпечителни мерки по чл. 397 от Гражданския процесуален кодекс върху имуществото на приватизираното дружество.
 
§ 9. Разпоредбите на § 11д се прилагат и за сключени приватизационни договори, по които към датата на влизане в сила на този закон собствеността не е прехвърлена.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 
(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
 
§ 61. Кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г., с изключение на:
1. част седма "Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз";
2. параграф 2, ал. 4;
3. параграф 3 относно отмяната на глава тридесет и втора "а" "Особени правила за признаване и допускане изпълнение на решения на чуждестранни съдилища и на други чуждестранни органи" с чл. 307а - 307д и част седма "Производство за връщане на дете или за упражняване на правото на лични отношения" с чл. 502 - 507;
4. параграф 4, ал. 2;
5. параграф 24;
6. параграф 60,
които влизат в сила три дни след обнародването на кодекса в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - БР. 65 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2008 Г.)
 
§ 26. Заварените сключени договори за концесия за добив на подземни богатства по реда начл. 36 влизат в сила от деня на влизане в сила на този закон.
 
§ 27. (1) Разпоредбата на чл. 3, ал. 3 не се прилага при продажбата на обособени обекти от "Национална спортна база" - ЕАД, София, които не са включени в списъка по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1. В тези случаи решението се приема от Агенцията за приватизация и паричните постъпления от приватизацията им се превеждат по сметка на дружеството.
(2) Разпоредбата на чл. 3, ал. 3 не се прилага и при продажба на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по приложение № 1 към чл. 3, ал. 1. В тези случаи се прилага чл. 28, ал. 9.
 
§ 28. Общинското участие в капитала на лечебни заведения се смята за обявено за приватизация с обнародването в "Държавен вестник" на списък, приет от съответния общински съвет.
 
§ 29. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването създава към министъра на здравеопазването фонда по чл. 10а, ал. 2, т. 1 за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения.
 
§ 30. Общински съвет, взел решение за приватизация на общинско участие в капитала на лечебни заведения по реда на § 28, създава фонда по чл. 10, ал. 2 за инвестиционни цели в здравеопазването, включително за придобиване на дълготрайни материални активи за лечебните заведения, и приема правилник за неговата дейност.
 
§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
 
§ 73. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)
 
§ 7. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
 
§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
 
§ 59. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2010 Г.

 
(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)
 
§ 84. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 80, който влиза в сила от 15 декември 2009 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)
 
§ 19. В останалите текстове на закона думите "Агенцията за приватизация", "Агенцията за следприватизационен контрол" и "Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол" се заменят с "Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г.)
 
§ 20. (1) Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол се преобразуват чрез сливане в Агенция за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Дейността, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(3) Трудовите и служебните правоотношения на служителите на Агенцията за приватизация и на Агенцията за следприватизационен контрол не се прекратяват и преминават към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема устройствен правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
 
§ 21. (1) В 7-дневен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет назначава членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) До назначаването на членовете на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол досегашните членове на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и на изпълнителния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол продължават да осъществяват правомощията си.
(3) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон Народното събрание избира членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(4) До избирането на членовете на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол досегашните членове на надзорния съвет на Агенцията за приватизация и на надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол продължават да осъществяват правомощията си.
 
§ 22. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, както и включените в списъка по чл. 3, ал. 1 представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подробна информация за търговските дружества, в които имат участия, както и за обособените части от имуществото на търговски дружества, в които имат участия.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон областните управители представят в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол пълен списък на имотите - частна държавна собственост. В срока по изречение първо областният управител по местонахождението на имота предоставя на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол подробна информация и наличната документация за имотите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Информацията по ал. 1 и по ал. 2 - за имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., се актуализира ежегодно до 31 март.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол обявява списък на обектите по ал. 1 и по ал. 2 - за имоти - частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв. на интернет страницата си.
 
§ 23. (1) Започнатите процедури от Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол към датата на влизането в сила на този закон се довършват по досегашния ред от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
(2) Висящите съдебни и арбитражни дела и изпълнителни производства към датата на влизането в сила на този закон се продължават от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол до тяхното приключване във всички инстанции, съответно до приключването на изпълнителните производства.
 
§ 24. (1) (Предишен текст на § 24, доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) Започнатите до влизането в сила на този закон продажби на имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв., по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за насърчаване на инвестициите се довършват по досегашния ред.
(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г.) За започната се смята продажбата по ал. 1, когато е:
1. прието решение на управителния орган на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
2. издадена заповед на областния управител за откриване на тръжна процедура;
3. прието решение на Министерския съвет.
 
§ 25. (1) В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
(2) До приемане на измененията и допълненията по ал. 1 се прилагат действащите нормативни актове, доколкото не противоречат на този закон.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
§ 36. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2010 Г.)
 
§ 53. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50 и 89 от 2010 г.) навсякъде думите "Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси" се заменят със "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
§ 61. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 11 относно чл. 22а – 22д, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.;
2. параграфи 7, 8, 9, § 11 относно чл. 22е – 22и и § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и23, които влизат в сила от 1 април 2011 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)
 
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)
 
§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. параграф 3, § 9, ал. 9 - 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник";
2. чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 13.12.2011 Г.)
 
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2012 Г.)
 
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 38 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)
 
§ 84. (В сила от 18.05.2012 г.) В срок до един месец от обнародването на този закон в "Държавен вестник":
1. Министерският съвет привежда Класификатора на длъжностите в администрацията в съответствие с този закон;
2. компетентните органи привеждат устройствените актове на съответната администрация в съответствие с този закон.
 
§ 85. (1) Правоотношенията с лицата от администрациите по Закона за радиото и телевизията, Закона за независимия финансов одит, Закона за електронните съобщения,Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пътищата се уреждат при условията и по реда на § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавния служител се:
1. присъжда определения в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят притежава по-висок ранг;
2. определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства за осигурителни вноски на лицата по ал. 2 се осигуряват в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски по бюджетите на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
(4) Министерският съвет да извърши необходимите промени по извънбюджетната сметка на Държавен фонд "Земеделие", произтичащи от този закон.
(5) Органите на управление на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса да извършат необходимите промени по съответните бюджети, произтичащи от този закон.
(6) Неизползваните отпуски по трудовите правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.
 
§ 86. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на този закон индивидуалната основна месечна заплата на служителя се определя така, че същата, намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, да не е по-ниска от получаваната до този момент брутна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(2) В брутната заплата по ал. 1 се включват:
1. основната месечна заплата или основното месечно възнаграждение;
2. допълнителни възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащата се основна месечна заплата или основно месечно възнаграждение и са в зависимост единствено от отработеното време.
 
§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2013 Г.)
 
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
 
§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 
(ОБН. - ДВ, БР. 23 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2013 Г.)
 
§ 14. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)
 
§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

 
(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)
 
§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
 

4.(нова - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Център за отдих - Китен" - ЕАД - Китен5.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за рехабилитация - Тузлата" - ЕООД, Балчик, местността Тузлата6.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за рехабилитация - Марикостиново" - ЕООД, Марикостиново, община Петрич7.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за рехабилитация - Бургаски минерални бани" - ЕАД, Бургас8.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - Котел" - ЕООД - Котел9.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести - Мездра" - ЕООД - Мездра10.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" - ЕАД - София11.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести "Св. София" - ЕАД, София12.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Габрово" - ЕООД, Габрово13.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Детска специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести - Трявна" - ЕООД, Трявна14.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.)15.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци" - ЕООД, с. Радунци, община Мъглиж, област Стара Загора16.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на белодробни болести - Роман" - ЕООД, Роман17.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник" - ЕООД, Перник18.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Троян" - ЕООД, Троян19.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация за пневмофтизиатрични заболявания "Света Петка Българска" - ЕООД - Велинград20.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация "Цар Фердинанд" - ЕООД, с. Искрец, Софийска област21.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" - ЕАД, София22.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Ив. Пенчев" - ЕАД, София23.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом" - ЕАД, София24.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" - ЕАД, София25.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация" - ЕАД, София26.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Св. Екатерина" - ЕАД - София27.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение на деца с онкохематологични заболявания - София" - ЕООД, София28.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия "Св. Наум" - ЕАД, София29.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по онкология" - ЕАД, София30.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по детски болести" - ЕАД, София31.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна" - ИСУЛ" - ЕАД - София32.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" - ЕАД, Плевен33.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" - ЕАД - София34.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора" - ЕАД - Стара Загора35.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - "Св. Марина" - ЕАД, Варна36.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Георги" - ЕАД, Пловдив37.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" - ЕАД, София38.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" - ЕАД - София39.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия" - ЕООД, София40.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана ортопедична болница за активно лечение - БУЛ-ПРО" - ЕАД - София41.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания - София област" - ЕООД42.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Център за психично здраве - София" - ЕООД43.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - София област" - ЕООД44.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград" - АД, Благоевград45.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" - АД, Бургас46.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Анна" - Варна" - АД, Варна47.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" - В. Търново" - АД, Велико Търново48.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" - АД, Видин49.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - "Христо Ботев" - АД, Враца50.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" - АД, Габрово51.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" - АД, Добрич52.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" - Кърджали53.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Никола Василиев" - Кюстендил54.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" - АД, Ловеч55.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" - АД, Монтана56.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик" - АД, Пазарджик57.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Рахила Ангелова" - АД, Перник58.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив" - АД, Пловдив59.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" - Разград" - АД, Разград60.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Русе" - АД, Русе61.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Силистра" - АД, Силистра62.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" - Сливен" - АД, Сливен63.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" - АД, Смолян64.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Ана" - София" - АД, София65.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" - АД, Стара Загора66.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище" - АД, Търговище67.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение" - АД, Хасково68.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен" - АД, Шумен69.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Пантелеймон" - Ямбол" - АД, Ямбол70.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.)71.(нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания" - ЕАД – София72.(нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г.) "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Шумен" - ООД - Шумен

 
VIII. Министерство на външните работи
(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.)
 
1. (отм. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.)
 
IХ. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)
 
1. "Ел Би Булгарикум" - ЕАД, София
2. "Държавна лаборатория "Българска роза" - ЕООД, София
3. (отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
4. "Еко Медет" - ЕООД, с. Панагюрски колонии
5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
6. "Българска агенция за експортно застраховане" - АД, София
7. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)
8. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)
9. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) "Български енергиен холдинг" - ЕАД, София
10. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Екоинженеринг" - ЕООД, София
11. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)
12. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Минпроект" - ЕАД, София
13. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)
14. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "ЕКО АНТРАЦИТ" - ЕАД, Димитровград
15. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2009 г.)
16. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., отм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.)
17. (нова - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Учебно-консултантски комплекс" - ЕООД, Берковица
18. (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) "Сертификация " - ЕАД, София
19. (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г.) "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" - ЕООД, София
20. (нова - ДВ, бр. 24 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) "Държавна консолидационна компания" - ЕАД, София
21. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Национална компания индустриални зони" - ЕАД, София
22. (нова - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) "София тех парк" - ЕАД, София
 
Х. Министерство на финансите
(Изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.)
 
1. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
7. "Информационно обслужване" - АД, София
8. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., нова - ДВ, бр. 98 от 2011 г., в сила от 13.12.2011 г.) "Национален дворец на културата - Конгресен център София" - ЕАД, София
9. (отм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
10. (зал. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
11. (зал. - ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
 
ХI. Министерство на младежта и спорта
(Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.)
(Изм. - ДВ, бр. 31 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.)
 
1. (доп. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.) "Национална спортна база" - ЕАД, София, както и следните обособени обекти от дружеството:
  а) Високопланински спортен комплекс "Белмекен"
  б) Национален стадион "Васил Левски"
  в) Национален спортен комплекс "Диана"
  г) Национална спортна база "Спортпалас" - Варна
  д) Столичен колодрум "Сердика"
  е) Национална база за кану-каяк - Кърджали
  ж) Национална спортна база "Цар Самуил" - Петрич
  з) Зала "София"
  и) Национални спортни зали "Раковски"
2. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.) "Академика 2011" - ЕАД
3. (нова - ДВ, бр. 50 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 09.03.2012 г.)
4. (нова - ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) "Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина" - ЕАД, София
 
ХII. Министерство на вътрешните работи
(Нов - ДВ, бр. 31 от 2003 г.)
 
1. "Безконтактни мултиплексорни вериги" - ЕООД, София
2. "Радиоелектронни системи" - ЕООД, София
3. "Проинвекс" - ЕООД, София
   
 

<img data-cke-saved-src="" src="&quot;https://www.lex.bg/assets/images/blaws4.gif&quot;" style="&quot;border:0px;" float:left;="" height:18px;="" width:18px"="" title="&quot;Бележки&quot;">

Приложение № 2 към чл. 35а, ал. 1
 
(Ново - ДВ, бр. 20 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)
 
Списък на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност на Република България:
 
1. (отм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
5. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
8. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
9. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
10. "Кинтекс" - ЕАД, София;
11. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
12. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.)
13. "Параходство Български морски флот" - ЕАД, Варна;
14. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)
15. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2008 г., в сила от 22.07.2008 г.)