ИНОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ И УСТОЙЧИВОСТ

 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ И В ЕВРОПА

 

 

ХОРИЗОНТИТЕ НА СЕЛСКОТО ЖИВЕЕНЕ

Мария В. Шишманова. КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ, ЦЕННОСТИ – ПОТЕНЦИАЛ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Камелия Петкова. Демографските дисбаланси в селата и отражението им върху пазара на труда

Цочо Златков. СЪСТОЯНИЕТО И ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕСИТЕ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЧЛЕНСТВОТО НА СТРАНАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Djura Stevanović, Miloš Arandjelović, Aleksandar Videnović. INDUSTRIAL HERITAGE IN THE FUNCTION OF DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

Борис Анакиев, Ромина Кабранова. РЕГИОНАЛНИ СПЕЦИФИЧНОСТИ НА МАКЕДОНСКОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Jorde Jakimovski. QUALITY OF LIFE IN MACEDONIAN RURAL AREAS

Максим Мизов. МОГАТ ЛИ ПРЕХОДНИТЕ ЦЕННОСТНИ ИНОВАЦИИ В БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ДА СТАНАТ ГАРАНТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ?

Красимира Трендафилова. ИНОВАЦИИТЕ В СЕЛОТО – МЕЖДУ ЗАБРАВЕНОТО СТАРО И НЕНАУЧЕНОТО НОВО

Srboljub Dimitrijevic. Poverty as a social global phenomenon.

Мира Алякова. НОВИ ФОРМИ НА КУЛТУРА, СТРУКТУРА И ПРАКТИКА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ, РАЗГЛЕДАНИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ТЕОРИЯ НА ТРАНСФОРМАЦИИТЕ

 

В ТЪРСЕНЕ НА РЕСУРСИ

Таня Неделчева. Селското семейно предметно пространство

Албена Накова. Отношението към „другия“ и устойчивостта на селската общност в район с етнически смесено население

Елица Стоилова. Валоризация на автентичната храна: фестивалите на традиционните храни като иновативни практики

Минка Анастасова–Чопева. Ориентирани ли са българските фермери към иновации при защитата от неприятели и болести по растенията?

Гавраил Гавраилов. Социалното предприемачество на село – примери от България

Даниела Цвяткова. Жените предприемачи в селските райони в България

Djura Stevanović, Aleksandar Videnović, Miloš Arandjelović, Serbian and Bulgarian village on Balkan Mountains as a tourist development potential.

Атанаска Владимирова Станчева. Идеи и практики за устойчиво развитие на Източните Родопи по примера на проект „Новото тракийско злато”