Продукция на цялата промишленост по отрасли

1985-2005

 

Производство на енергетични машини и оборудване, на  металорежещи и ковашко-пресови машини и оборудване, на  машини, оборуд­ване и устройства за нефтодобив­ната, газодобивната и камено­въглената промишленост, за добива и обогатяването на руди, на машини, технологично оборудване и  устройства за металургичната промишленост, на машини, технологично оборудване и устройства за нефтопреработващата, химическата, каучуковата, пластмасовата и целулозно-хартиената промишленост, на машини и технологично оборудване за дърводобивната и дървообработващата промишленост, на машини, техно­логично оборудване и устройства за леката промишленост (без хранително-вкусовата), на машини и технологично оборудване за хранително- вкусовата  промишленост, на машини и оборудване за строителството и пътните работи, на трактори, машини и оборудване за селското и горското стопанство, на железопътен подвижен състав, на кораби и други плавателни съдове, на подемно-транспортни машини, на други машини и оборудване с производствено предназначение.