9 декември 1991

София, 9 декември 1991 година
        Брой 241 (516)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИЗДИГАНЕТО НА КАНДИДАТУРАТА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Републиканската партия в България приветства решението на СДС да издигне кандидатурите на г-н Желю Желев за президент и на г-жа Блага Димитрова за вицепрезидент на предстоящите избори и призовава своите членове и симпатизанти да гласуват за тях. Познаваме и двамата като достойни граждани и смели борци срещу тоталитаризма и сме уверени че те ще изведат България на спасителния бряг на демокрацията и на пазарната икономика. Техният избор ще бъде гаранция за необратимостта на новите процеси и на социалната обезпеченост на икономическата реформа. Без съмнение разграждането на заварената система и декомунизирането на нашата изстрадала родина ще има в тяхно лице талантливи и инициативни ръководители, а що се отнася до външната политика и до нейните нови приоритети, очертани от дейността и от най-новите изявления на г-н Желю Желев като сегашен президент, ние ги подкрепяме най-горещо.

Неосталинистките и реваншистките сили не само не са се разоръжили, но чрез интригантската си дейност се опитват да нагнетяват социалното и междуетническото напрежение. Уверени сме, че екипът Желю Желев - Блага Димитрова ще сломи новите козни на посттоталитарната неокомунистическа реакция.

Българки и българи, не забравяйте, че и сега, както на 13 октомври 1991 г., не става дума за поредните избори, а за съдбоносен избор по пътя на демокрацията.

СоФия, 2 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТ-ИСКАНЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СДРУЖЕНИЯ "ЕКОГЛАСНОСТ" В СОФИЯ И РУСЕ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕДОПУСКАНЕТО НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЯТА ДО УЧАСТИЕ В БЪЛГАРО-РУМЪНСКИЯ ЕКОЛОГИЧЕН СЕМИНАР.


Независимите сдружения "Екогласност" в София и Русе искат оставките на министъра на околната среда Валентин Василев и на заместник-министъра в същото министерство Венко Бешков, както и уволнението на директора на Районната инспекция за опазването на околната среда в Русе Стоян Върбанов.

Повод за това е недопускането на представители на независимата експертна група на "Екогласност" - Русе да участва в българо-румънския семинар по екологичните проблеми на района Русе - Гюргево с готовите резултати от техните изследвания.

Подписаният на 4 декември 1991 година в Гюргево протокол по въпроса за трансграничното замърсяване на Русе фактически зачерква всичко, което беше постигнато дотук, и ни връща на изходната точка.    

София, 7 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС "ЕКОГЛАСНОСТ":
Петър Слабаков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ В ТРАНСПОРТА - ЧЛЕНОВЕ НА КТ "ПОДКРЕПА". Документът е приет в Конфедеративния съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа" на заседание, състояло се на 6 декември 1991 г. в София.


ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на транспорта съвместно със синдикалните транспортни централи е внесло в Министерския съвет предложения за промяна в механизма и процедурата на преобразуване на транспортните структури, за акцизите, дълговете и банковите облекчения на транспортните фирми.    

Голям брой транспортни фирми получиха допълнителни средства от държавата, а другите са в процес на доуточняване.

Дами и господа, не се поддавайте на призива на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), приет на съвещанието в Старозагорски минерални бани, за активни стачни действия.

Не е възможно проблеми и конфликти, трупани с години, да бъдат решени за един месец.

Да дадем възможност на новото правителство да преосмисли политиката в транспортните структури на страната.

Всяко прибързано решение ще усложни още повече тежкото финансово състояние на транспортните структури в страната.

София, 6 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА АДВОКАТУРАТА. Документът е адресиран и до председателя на Министерския съвет.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Нашата организация има за свои цели наблюдение и регистрация на нарушенията на човешките права, стриктно спазване на Хелзинкските договорености, както и конституционните права и задължения на гражданите.

На фона на общото движение на обществото към демокрация бяхме неприятно изненадани от появата на един твърде противоречив, неточен, пълен с празноти и архаичен устройствен закон. Това е Законът за адвокатурата, приет от Великото народно събрание на 2 септември 1991 г. и обнародван в Държавен вестник на 27 септември 1991 г. с Указ N 286 на президента на Република България. Още по-голяма изненада представляваше за нас съдържанието на чл. 4, ал. 3 от същия закон цитирам:

"Чл. 4 Не може да бъде адвокат и стажант-адвокат:

1. осъденият като пълнолетен за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не е реабилитиран;

2. лишеният от правото да упражнява адвокатска професия срока, за който е лишен;

3. търговец, управител на търговското дружество и председателят на кооперация;

4. лице, което работи на държавна и обществена служба, в търговско дружество, кооперация или друго юридическо лице по трудов договор, освен в случаите по чл. 9.;

5. невъзстановеният в правата си несъстоятелен."

На практика това представлява законна забрана за определен кръг граждани (адвокати) да участват в икономиката на Република България, както и лишава тези лица от еднакви правни условия за стопанската дейност и конституционното им право на свободна стопанска инициатива. Формално изключва адвокатите от стопанския живот. Цитираният текст противоречи и дерогира едно от основните начала на конституцията, съдържащо се в чл. 19, ал. 1 и 2 - цитирам:

Конституция на Република България

"Чл. 19, ал. 1 Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
/2/ Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
/3/ Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.
/4/ Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък."

При това изследване на двата текста взаимна връзка се установява противоконституционността на Закона за адвокатурата, който лишава гражданите (адвокати) от едно основно право, а именно правото им да участват в стопанския живот на равни начала с всички останали граждани на Републиката. Тази забрана не противоречи единствено на нашата конституция, но и на нормите на международното право, както и на специалните договори, визиращи правата на човека.

Този закон е бил изготвен, без да се има предвид становището на адвокатите в страната, не е бил широко обсъждан, пресъздава болшинството от разпоредбите на Закона за адвокатурата от 1 юли 1925 г., като запазва отживелия му дух.

Той е изготвен от работна група, контролирана от Министерството на правосъдието, с цел да бъде манипулирана както досега, така и в бъдеще адвокатурата и да си осигури достъп до адвокатската професия и звания на лица, чиито професионални и морални качества при нормални обстоятелства биха им попречили да бъдат приети за адвокати. Този закон също противоречи на световната практика в тази област.

Загрижени за конституционните права на адвокатите и за да им се осигури равна възможност за участие в икономиката на страната, заедно с другите граждани, както и загрижени за интересите на обществото с оглед възможността да бъдат поверени жизненоважни лични и имуществени права в ръцете на неквалифицирани и без необходимите професионални и морални качества лица, Ви предлагаме да поемете инициативата съгласночл. 150, ал. 1 от конституцията пред Конституционния съд, който да установи противоконституционността на Закона за адвокатурата.

Надяваме се, че по този начин ще бъде премахнато едно недопустимо нарушение на човешките права и на основните конституционни права на гражданите на Република България, който акт ще представлява част от по-нататъшната демократизация на обществото и ще бъде ярко доказателство за решимостта на нашата Република неотклонно да спазва гражданските права.

София, 25 ноември 1991 г.

С УВАЖЕНИЕ: Кристиан Кръстев,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ-БЪЛГАРИЯ”

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "Р О М А" ОТНОСНО РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА, СВИКАНА НА 30 НОЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СЛИВЕН.


Демократичен съюз "Рома” с председател Мануш Романов заявява, че така наречената "трета национална конференция", проведена на 30 ноември 1991 г. в Сливен, е нелегитимна. Това е пореден опит на отцепници от Втората национална конференция да заграбят ръководството и се домогнат до лидерство. На тази "конференция” не е присъствал нито един редовенчлен на Централното ръководство на ”Рома”.

Всеки има право да създава организация, но съгласно Закона тя не можеда носи името на вече регистрирания Демократичен съюз "Рома".

София, 4 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мануш Романов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРОВЕДЕНО НА 30 НОЕМВРИ И НА 1 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В БУРГАС. Документът е адресиран до президента на Републиката, до главния прокурор на Републиката, до Независимото дружество за защита на правата на човека, до кмета на град Бургас и до средствата за масово осведомяване.


Възмутени сме от възстановяването на чисто тоталитарната практика на инсцениране на съдебни процеси по политически причини. Синдикалните действия на Териториалните синдикални секции "Подкрепа" - Бургас, провокирани от пълната безотговорност на Временния изпълнителен комитет на Областния народен съвет - Бургас, проведени в края на месец март 1991 г., се третират като криминално престъпление. В ход е наказателно производство срещу ръководството и активистите на "Подкрепа", дръзнали да поискат по синдикален път защита на основни интереси на бургаското гражданство - осигуряване на работни места чрез стимулиране на безмитна зона и автономия на бургаското пристанище, предаване на сградата на бившата партийна школа на здравеопазването, окончателно предаване на сградата на бившия партиен дом на Бургаския свободен университет, както и предоставяне на сграда и средства на КТ "Подкрепа" - Бургас по чл. 46 от Кодекса на труда.

Самата действителност доказа основателността на синдикалните действияпо тези искания, защото именно вследствие на тях днес бургаската общественост разполага с добра психиатрична клиника, узаконен университет, автономно пристанище и други.

При това положение образуваното следствено дело може да бъде третирано само като опит за дискредитиране на "Подкрепа" и евентуалното й неутрализиране като сила при бъдещи граждански действия.

Заявяваме категоричната си подкрепа на осъщестствените синдикални действия в края на март 1991 г. и считаме, че те са били навременни и необходими за цялата бургаска общественост.

Настояваме предварителното производство по следствено дело N 2450-91 г. на отдел "Следствен"-Бургас да бъде прекратено и това да бъде оповестено чрез средствата за масова информация.

Готови сме да защитим гражданската позиция на "обвиняемите" по синдикален път.

Бургас, 1 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ (ПЗЛ), УЧРЕДЕНА НА 6 ЮЛИ 1991 Г. В СОФИЯ.


ИЗБОРНОСТ И МАНДАТНОСТ

Член 26

1. За всички изборни длъжности в Партията на зелените либерали не могат да бъдат предлагани и избирани бивши членове на БКП/БСП за срок от три години от встъпването им в ПЗЛ.
2. Член на Партията на зелените либерали не може да участва едновременно в органи на законодателната и на изпълнителната власт.

Член 27

1. Всички мандати на изборните длъжности в Партията на зелените либерали са едногодишни.
2. Никой не може да заема една изборна длъжност в Партията на зелените либерали за повече от два мандата.
3. Член на изборен орган може да го напусне, като подаде писмено оставката си. Приемането й не подлежи на гласуване.

ПАРЛАМЕНТАРНА ГРУПА

Член 28

1. Кандидатите за народни представители на Партията на зелените либерали се издигат от общинските партийни организации и се утвърждават от Националната партийна конференция.
2. Партията на зелените либерали може да издига и кандидати, които не са нейни членове, но споделят нейната програма.
3. Парламентарната група на Партията на зелените либерали се състои от депутатите-членове на ПЗЛ или издигнати от нея. Те са длъжни да присъстват на заседанията на Политическия съвет на ПЗЛ. Депутатите-членове на Политическия съвет, участват в заседанията с решаващ глас, а останалите депутати имат съвещателен глас.
4. Политическата линия, приета от Партията на зелените либерали на Национална партийна конференция, е задължителна за парламентарната й група.

ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

Член 29

1. Партията на зелените либерали набира средствата си от членски внос, собствена издателска и стопанска дейност, дарения и завещания, субсидии от държавния бюджет, както и от други, разрешени от законите на страната начини.
2. Членовете на Партията на зелените либерали плащат членски внос веднъж на тримесечие в общинските си организации. Месечният размер на членския внос не може да надвишава 2 % от минималната работна заплата за страната. Безработни граждани, пенсионери и учещи се плащат членски внос по усмотрение.
3. Общинските партийни организации на Партията на зелените либерали внасят в касата на партията отчисления в размер на 25 % от събрания членски внос.
4. Общинските организации могат да издирват допълнителни източници за финансиране на дейността си. Тези приходи не се внасят в касата на ПЗЛ, освен ако събранието на общинската организация реши друго.
5. Финансово-счетоводната дейност на Партията на зелените либерали се упражнява от правоспособно лице.
6. За финансите и имуществото на Партията на зелените либерали отговаря ковчежникът на партията.

Член 30

Платени длъжности в Партията на зелените либерали.

1. Платените длъжности в Партията на зелените либерали се утвърждават от Националната партийна конференция.
2. Политическият съвет на ПЗЛ може да назначава технически сътрудници с договор за определен срок съобразно нуждите на партията и финансовите й възможности.

КЛУБОВЕ И СДРУЖЕНИЯ В ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ

Член 31

1. Членовете на Партията на зелените либерали могат да създават клубове по интереси и сдружения, които подпомагат тяхната дейност или са свързани с различни сфери на реализация на екологични идеи. В тях могат да членуват безпартийни граждани или членове на други партии и движения.
2. Клубовете и сдруженията към ПЗЛ приемат собствен статут.
3. Клубовете и сдруженията към ПЗЛ се задължени да координират действията си с останалите организации и структури в партията.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПАРТИЯТА НА ЗЕЛЕНИТЕ ЛИБЕРАЛИ

Член 32

Партията на зелените либерали може да се прекрати при сливане или вливане в друга партия, при разделяне на две или повече партии или при решение на саморазпускане, взето на Национална партийна конференция.

Член 33

Партията на зелените либерали може да бъде прекратена по решение на Върховния съд, в съответствие със законите на страната.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34    

Учредителното събрание на Партията на зелените либерали избира Временен политически съвет от 11-15 души, между които двама временни съпредседатели (национални координатори), които трябва да подготвят Първа национална партийна конференция на Партията на зелените либерали.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛ "ЕЛЕКТРОНИКА" (ЧАСТ ПЪРВА) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автори на раздела "Електроника" са известните американски експерти Гордон А. Грейвис и Гордон К. Сейболд.


РЕЗЮМЕ

Според официалната статистика за финансовата 1989 г. на електроникатаи далекосъобщителната техника се падат 25 % от българското промишлено производство, от които основният дял принадлежи на осем главни производствени организации. Според независимите източници за финансовата 1989 г. приблизително 95 % от общата продукция е продадена в рамките на пазара на СИВ, предимно в СССР. Макар че до 1989 г. тази промишленост носеше доходи в източноевропейски валути, сега годишно тя изразходва повече конвертируема валута за компоненти и суровини, отколкото печели. Към средата на 1990 г. продажбите на традиционните пазари на СИВ започнаха бързо да спадат, което причини драстично намаляване на приходите за всички организации в промишлеността и доведе до настоящата кризисна ситуация, обхващаща целия отрасъл.

От началото на 70-те години България направи огромни капитални инвестиции (както в конвертируема валута, така и в левове) в електронната промишленост, което доведе до създаване на вдъхващи уважение производствени мощности и изследователски и развойни звена в областта на микроелектрониката: синхронизирани интегрални схеми, многоканални метало-оксидни полупроводници и транзисторни-транзисторни полупроводници; компютърни системи; големи компютри; високопроизводителни универсални изчислителни машини и миникомпютри; микропроцесорни системи и инструменти; дискови и лентови периферни системи и носители; видеотерминални и периферни устройства с единичен запис и оптоелектроника. Докато качеството на продукцията като цяло варира в широки граници, отрасълът е в състояние да произведе 70-80 % от компонентите и възлите, необходими за крайните изделия. В действителност средно 25-35 % от компонентите се купуват с конвертируема валута. Сегашните основни фондове включват както най-съвременно оборудване, така и 15-годишни морално остарели машини. Нашата преценка е, че между 70 % и 80 % от основните фондове са на съвременно ниво, що се отнася до технологията.

В промишленото производство господстват осем големи вертикално интегрирани производствени организации в областта на научноизследователската дейност - пет главни института, подпомагани от интердисциплинарен Координацонен център при Академията на науките, включващ няколко организации. Очевидно е, че за да оцелее в тази ситуация, всяка организация трябва да премине колкото е възможно по-бързо на самоиздръжка от гледна точка на потребностите й от конвертируема валута и общата печалба. Очевидно е също, че те трябва час по-скоро да се освободят от зависимостта от бившите си търговски партньори от страните-членки на СИВ, с цел да постигнат по-добър баланс в рамките на световния пазар. Това може да бъде осъществено в близки перспективи само чрез сътрудничество със западни фирми.

Що се отнася до привличането на западни партньори, нашето главно заключение е, че сегашното състояние на основните фондове и работната сила при подходящи условия позволява да се проектират и произвеждат компютри и други електронни елементи, които да са конкурентоспособни на западните пазари по отношение на качеството и цената. С малки изключения основните слабости се заключават в недостига на съвременно управленско умение и в общото отсъствие на подходяща разнообразна номенклатура на продукцията.

Смятаме, че съществува реална възможност някои организации да формират в кратък срок (4-8 месеца) някакъв вид сдружения със западни фирми. Фокусът трябва да се насочи върху сдруженията, които най-добре ще използват съществуващите производствени възможности с въвеждането на нов асортимент на продукцията и западни методи за управление.

В по-далечна перспектива господството на няколко големи, силно вертикално интегрирани организации в отрасъла ще бъде трудно преодолимо препятствие за възникването на нови малки или средни частни производствени фирми. Доколкото конкурентните пазарни сили естествено ще предизвикат някои организационни реконструкции, трябва да се обърне внимание на ускоряване на процеса чрез предварително избирателно реструктуриране.

Незабавно трябва да се премахнат или поне да се сведат до минимум големите регулаторни и бюрократични спънки, които сегашната система и администрация налага върху създаването и функционрането на смесени фирми с участието на вътрешен и на чужд или само на чужд капитал. Без незабавни облекчения в тази област съществува слаба надежда за действителното привличане на значителен чужд капитал в скоро време.

В заключение за успешното осъществяване както на краткосрочната, така и на дългосрочната цел проблемът, произтичащ от сегашните ограничения на КОКОМ върху трансфера на някои категории технически данни и технологии, трябва да бъде разгледан незабавно на правителствена основа. Надяваме се, че ако се приложи подходяща стратегия и се използват съветници-експерти, съществува основа за започване на плодотворни преговори.


ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

През последните години на електрониката и далекосъобщителната техника се падаше над 20 % от българската национална промишлена продукция. В този отрасъл работят приблизително 130 000 човека, от които около 8000 са висококвалифицирани инженери. От началото на 60-те години като страна от Източния блок, специализирана в проектирането и производството на компютърни дискови периферни устройства, България разви разнообразна и стабилна компютърна и електронна промишленост. През последните двадесет години бяха създадени широки възможности за научноизследователска дейност и производство в следните области:

- Микроелектрониката
- Големи изчислителни системи
- Паралелни архитектури с много висока производителност за научни приложения
- Миникомпютърни системи
- Микропроцесорни компютърни системи и инструменти
- Дискови и лентови периферни системи
- Периферни системи с единичен запис и дисплеи
- Оптоелектроника

Електронната индустрия притежава технологични възможности за проектиране и производство на 80-85 % на компонентите и възлите, необходими за производството на крайни изделия. Но по ред причини приблизително 30-40 % от тези компоненти и подсистеми се внасят от Запада. Това означава, че всяка организация в този отрасъл трябва да изразходва конвертируема валута в нормалната търговска практика.

Съгласно официалните статистики за 1989 г. всички организации в рамките на електронната промишленост са носили печалби според утвърдената счетоводна система на отчетност. Но всяка организация, както научноизследователска, така и производствена, изразходва повече конвертируема валута, отколкото печели.

По данни от края на финансовата 1989 година най-малко 95 % от приходите на електронната промишленост идваха от продажби на всички видове компютърни периферни устройства от дела на страната на пазари на СИВ. През последните 10 години България стана главният доставчик за съветските научни, изследователски и промишлени институти на високопроизводителни компютърни системи за научни изследвания и разработки. Освен това България има голям дял на съветския пазар за персонални компютри. Поради директивния характер на централното планиране и поради технологичните ограничения на КОКОМ не съществувашеголям натиск от конкурентни западни фирми за електронни продукти, което позволи на българските електронни производители да установят изкуствено високи цени. Поради съществуващата централна държавна политика и счетоводни методи, които игнорираха дефицита на отрасъла в твърда валута, в миналото слабо се стимулираше проникването на западните пазари.

През последната календарна година радикално променящите се икономически и политически условия на българските търговски партньори от СИВ причиниха прогресивно влошаване на ситуацията в рамките на електронната промишленост. Икономическата криза в СССР, съчетана с пренасочване на фондове от научноизследователските сектори към увеличаване на производството на потребителски стоки, предизвикаха вертикално свиване на пазара на високопроизводителни компютри. В сферата на микрокомпютрите и микрокомпютърните периферни устройства широкомащабното навлизане на пазара от южнокорейските и на тайванските производители с по-евтините и превъзходни продукти оказа подобно въздействие. Лошото състояние на икономиките на страните от Източна Европа предизвика значително намаляване на купуването на съвременни технологии като цяло, докато със значителното намаляване на експортните ограничения на КОКОМ върху технологиите традиционните клиенти предпочитат да купуват нови западни компютри вместо български.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ - ЯНУАРИ'92

София, 9 декември - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ОТ N 14 ДО N 17 ВКЛЮЧИТЕЛНО.

Забележка: Навсякъде в текста съкращенията да се четат:

ЗИПВР - Закон за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката;

ЗИНПОСК - Закон за избиране на народни представители, общински съветници и кметове.


*  *  *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 14

ОТНОСНО: реда за съставяне на избирателните списъци и гласуване на българските граждани в чужбина в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 12 януари 1991 г.

1. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина съставя избирателните списъци.
1.1. Избирателните списъци на българските граждани, живеещи или пребиваващи постоянно в чужбина, се съставят въз основа на заявено лично желание за участие в изборите най-късно до деня преди изборите. Заявката за участие в изборите трябва да съдържа трите имена, място и дата на раждане, адрес и номера на задграничния паспорт.
1.2. Личното желание за участие в изборите се заявява чрез: лично явяване, по телекс, телефакс, с телеграма, писмо или по телефона.
1.3. Българските граждани, живеещи постоянно или пребиваващи в чужбина, невключени в избирателните списъци, се вписват в деня на изборите от секционната избирателна комисия в отделен списък, който се подписва от председателя и от секретаря на комисията.

2. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина образува избирателните секции най-късно 3 дни преди деня на изборите.
2.1. Избирателна секция се образува при наличието на най-малко 20 избиратели, които лично са заявили желанието си за участие в изборите, и не може да включва повече от 700 избиратели.
2.2. При остатък до 300 избирателите се разпределят между образуваните секции.

3. В чужбина могат да бъдат образувани избирателни секции и в други населени места освен в дипломатическите мисии и консулствата.
Избирателните книжа без бюлетините за тези новообразувани секции могат да бъдат фотокопирани.

4. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина определя състава на секционните избирателни комисии най-късно 1 ден преди деня на изборите след консултации с ръководствата на българските политически партии и коалиции, с регистрираните инициативни комитети, които са предложили кандидат за президент и вицепрезидент, или с писмено упълномощени от тях представители.
4.1. Секционните избирателни комсии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и от 3 до 7 членове, представители на политически партии, коалиции и безпартийни.
4.2. Секционните избирателни комисии в чужбина имат правата по чл. 37 от ЗИНПОСК.

5. Жалби по дейността на секционната избирателна комисия се отнасят до ръководителя на дипломатическото или консулското представителство, а споровете относно прилагане на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката - до Централната избирателна комисия.

6. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България трябва незабавно:
а) да поиска по установения ред съгласието на приемащата държава за произвеждането на изборите в българските дипломатически или консулски представителства или в други населени места в чужбина;
б) в съответствие със законите на приемащата държава да огласи (чрез обява или с други подходящи средства) реда за участие на българските граждани в чужбина в изборите.

7. Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство оказва съдействие на представителите на всички партии, коалиции и инициативни комитети, предложили кандидати за президент и вицепрезидент, при провеждането на срещи с избирателите.

8. Гласуването на българските граждани в чужбина се извършва срещу представен задграничен паспорт. Гласуването се отразява в задграничния паспорт на избирателя с текст: "Гласувал за президент", както и цифрово отбелязване на датата на гласуване.

9. При гласуването и отчитането на резултатите в изборните помещения могат да присъстват застъпници на кандидатите, представители на партиите, коалициите, наблюдатели и български журналисти.

Ръководителят на дипломатическото или консулското представителство на Република България, съгласувано със секционната избирателна комисия, може да покани чуждестранни журналисти и официални представители на приемащата държава.

10. Всички изборни материали се предават от ръководителя на българското дипломатическо или консулско представителство на председателя и на секретаря на секционната избирателна комисия.

11. При гласуването в чужбина, ако изпратените пликове не са достатъчни, посланикът може да купи допълнително пликове, с които да се гласува, но във всички случаи трябва да бъде спазено следното изискване: в една и съща секция може да се гласува само с един и същ вид пликове (било изпратени от страната, било купени в чужбина).

12. След определяне на изборните резултати пакетът с изборните книжа и бюлетините се опакова и запечатва с восъчен печат в присъствието на членовете на секционната избирателна комисия.

13. Секционните избирателни комисии в чужбина изпращат незабавно резултатите от гласуването в Централната избирателна комисия - София,чрез телекс или телефакс, сдед което изпращат бюлетините от гласуването и оригиналните протоколи по първата дипломатическа поща в Министерството на външните работи. Секционната избирателна комисия изчаква в дипломатическото или в консулското представителство на Република България в чужбина до получаването на телекс или факс, изпратен от Централната избирателна комисия, в който се потвърждават получените от секцията резултати.

14. Организационно-техническото обезпечаване на изборите в чужбина се извършва от Министерския съвет чрез Министерството на външните работи.

4 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен  Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 15


В Централната избирателна комисия е постъпило предложение от партийната коалиция Съюз на демократичните сили, с което се издигат като кандидати за предстоящите президентски избори на 12 януари 1992 г. Желю Митев Желев - кандидат за президент, и Блага Николова Димитрова - кандидат за вицепрезидент. Представено е предизборно споразумение на Демократическата партия, Радикалдемократическата партия, Обединен демократически център, Нова социалдемократическа партия, Алтернативна социалистическа партия, Християндемократичен фронт и Движение гражданска инициатива, с което предлагат горепосочените кандидати. Споразумението е подписано от всички настоящи ръководители на коалиращите се партии. Приложени са и заверени преписи от съдебните решения, с които партиите от Съюза на демократичните сили са вписани в регистъра на Софийския градски съд.

Кандидатите Желю Желев и Блага Димитрова са попълнили декларации, че отговарят на условията по чл. 93-95 от конституцията и са заявили съгласието си да се кандидатират от името на Съюза на демократичните сили.

С молба за регистрация се иска регистриране на син цвят на изборната бюлетина. Това искане следва да се уважи с оглед установеното от чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР предимство и предвид обстоятелството, че коалицията Съюз на демократичните сили е участвала в същия си състав със синя бюлетина в изборите за народни представители, общински съветници и кметове.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в насрочените на 12 януари 1992 г. президентски избори Желю Митев Желев - ЕГН 350303ХХХХ, като кандидат за президент, и Блага Николова Димитрова - ЕГН 220102ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от партийната коалиция Съюз на демократичните сили, със син цвят на изборната бюлетина.

4 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 16

Постъпило е предложение от ръководството на Свободна демократическа партия, с което се предлагат за участие в президентските избори на 12 януари 1992 г. Димитър Крумов Димитров - кандидат за президент, и Цветан Цветанов Георгиев - кандидат за вицепрезидент. Представен е заверен препис от протокола от заседание на централното ръководство на партията, на което са издигнати кандидатурите, както и заверен препис от съдебното решение за вписване на партията в регистъра на Софийски градски съд. Кандидатите са депозирали декларации, че съответстват на изискванията на чл. 93-95 от конституцията и са заявили съгласието си да се кандидатират от името на Свободна демократическа партия.
Основателно е искането за регистрация на бяла бюлетина с две оранжеви ивици, тъй като с такава бюлетина партията е участвала в предходните парламентарни избори и се ползва с привилегията по чл. 6, ал. 4 от ЗИПВР.

По изложените съображения и на основание чл. 6 от ЗИПВР Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в президентските избори на 12 януари 1992 г. Димитър Крумов Димитров - ЕГН 410824ХХХХ, като кандидат за президент, и Цветан Цветанов Георгиев - ЕГН 510101ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Свободна демократическа партия, с цвят на изборната бюлетина - бяла с две хоризонтални оранжеви ивици.

4 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

РЕШЕНИЕ N 17

Постъпило е предложение от Инициативен комитет "Глас за безпартиен президент" за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 12 януари 1992 г. Предложените кандидати за президент - Андон Дончев и за вицепрезидент - Николай Шкутов, са дали писмено заявление, че са съгласни да бъдат регистрирани от името на Инициативния комитет и са декларирали, че през последните 5 години са живели в страната, както и че отговарят на условията на чл. 93-95 от конституцията.

Приложен е и списък с имената, адресите и подписите на над 5000 избиратели.

С молбата за регистрация се иска утвърждаване на цвят на изборната бюлетина - бял.

Централната избирателна комисия намира, че искането е основателно, поради което и на основание чл. 6 от ЗИПВР

РЕШИ:

1. Регистрира Инициативен комитет "Глас за безпартиен президент" с председател Методи Тошков, секретар Людмила Симеонова и членове Ивайло Диманов, Живко Манолов, Стефан Добрев и Стоян Гошин.

2. Регистрира Андон Колев Дончев - ЕГН 461024ХХХХ, като кандидат за президент и Николай Кирилов Шкутов - ЕГН 421007ХХХХ, като кандидат за вицепрезидент, предложени от Инициативен комитет "Глас за безпартиен президент", за участие в изборите, насрочени на 12 януари 1992 г.

3. Регистрира цвят на изборната бюлетина за участие в изборите на посочените кандидати - бял.

6 декември 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румен Янков

СЕКРЕТАР: Младен Червеняков

/Пресслужба "Куриер”/


11:30:24    
09.12.1991 г.


Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!