8 февруари 1993

София, 8 февруари 1993 годинd
       Брой 26 /813/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ КОНГРЕС НА 23 ЯНУАРИ 1993 Г. В СОФИЯ.


Ние, свободни граждани на Република България, учредявайки чрез своите синдикални организации Асоциация на демократичните синдикати /АДС/, поставяме като основна наша цел защитата на гражданските, професионалните и синдикалните права и интереси на нашите членове и активното ни участие в демократизацията на българското общество. АДС приема за основа на своите действия не "перестройката”, а радикалната смяна на тоталитарната система, принципите на демокрацията и свободната пазарна икономика.

Основни задачи на АДС са:
- Да защитава честта, правата и свободите на своите членове.
- Да бъде конструктивен опонент на работодателя на всички негови нива, включително и на национално ниво.
- Да участва активно в разпределението на обществените и други фондове в интерес на своите членове.
- Да се бори непрекъснато за справедлива скала на работната заплата в различните стопански структури, съобразена с ръста на инфлацията.
- Да се бори срещу всички опити за реставрация на комунистическата тоталитарна система.
- Да участва активно за превръщането на България в уважавана правова държава.

Основни принципи, на които се изгражда А ДС, са:
- Пълна доброволност на сдружаването на членовете на АДС на всички негови нива.
- Равнопоставеност на лицата, членуващи в АДС, на всички структурни нива на асоциацията.
- Пълно отрицание на "демократическия централизъм" като начин на управление.
- Пълен отказ от търговска дейност на съюзите и обединенията на АДС по смисъла на Търговския закон.

Декларираме, че ще сътрудничим с всички демократични структури в Република България за реализирането на нашите цели и задачи.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА КОНГРЕСА: Живко Арнаудов, Макавей Макавеев, Васил Друмев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ "ВЕСТНИК "ДЕМОКРАЦИЯ" ЛЪЖЕ!" НА ЮРИДЧЕСКИ КОНСУЛТАНТИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА ВЕСТНИКА.


От публикацията "Отменено е решението, което признаваше Дертлиев за легитимен", поместено в бр. 28/4.02. 1993 г. на в. "Демокрация”, научаваме, че по повод съдебния спор за легитимността на "извънредния 39-и конгрес, проведен от групата на Иван Куртев, Върховният съд е върнал делото за ново разглеждане в Софийски градски съд. При това положение спорът продължава до постановяване на ново решение. До влизане в сила на съдебно решение по този спор легитимен председател на БСДП е д-р Петър Дертлиев, избран на редовните 38-и и 39-и конгреси на БСДП.

Настояваме настоящото опровержение да се публикува във вестник "Демокрация" на същата страница и място.

София, 4 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА АНУЛИРАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНИЯ СЪД.


ВМРО - Съюз на македонските дружества, е за анулиране на Закона за народния съд.

След 9 септември 1944 г. без какъвто и да е било съд бяха избити стотици родолюбци и деятели на македонското националноосвободително движение в Пиринския край и цялата страна. Част от тези убийства бяха оформени по-късно с присъди на т.нар. народен съд.

С решение на Великия македонски събор от м. май 1991 г. бе изискано властта да подведе БКП и нейните дейци, извършили тези убийства, под отговорност за тези жестоки деяния, обезбългаряващи населението на този край.

Настояваме за отменянето на Закона за народния съд и обявяването му за антинародно и антибългарско дело.

София, 5 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СИНДИКАЛНИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНАТА ОТ ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ.


През 1993 г. се навършват 90 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание в Македония и Одринско, 90 години от смъртта на Гоце Делчев и 100 години от основаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Тези събития са върхови моменти в борбата на македонските и тракийските българи за национално освобождение. Те оставиха отпечатък върху съдбата на огромна част от българския народ.

Ето защо ние настояваме предстоящите годишнини да бъдат отбелязани по достоен начин в цялата страна.

Призоваваме българската интелигенция и обществеността да вземе участие в честването на тези годишнини. Те принадлежат на целия български народ и дълг на днешните поколения е да отбележат с общонационални прояви подвига на илинденци и преображенци.

При съвременната обстановка на Балканите ние не можем да пренебрегнем, както много пъти досега, тези славни дати от българската история.

Нека като граждани на обновяваща се България да дадем пример за единение на нацията, като забравим теснопартийните пристрастия и ежби и да се съберем под българското знаме като един народ.

Апелираме към президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя на Република България да ангажират участието на държавните органи в честванията на тези светли годишнини въз основа на координирана програма.

София, 3 февруари 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гиньо Ганев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 8 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪЮЗА НА НЕЗАВИСИМИТЕ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК.


От трибуната на своето Общо годишно събрание членовете на Съюза на независимите български писатели изразяват дълбоката си тревога от дръзкото, широко и безпрепятствено нашествие на изобилие от чуждици в българския език, от активната подмяна на свещените писмена на славянските първоучители Св. Св.Кирил и Методий със знаците на латинската азбука, от разпространението на чужди на българските езикови традиции и говорни навици, на чужди словесни конструкции в политиката, бизнеса и духовния живот.

Широкото откриване на България към света несъмнено ще обогати българската култура с духовните постижения на другите народи, но поради нелепо подражателство, наивно чуждопоклонство или стопанска изгода българският почивен ден изведнъж се превърна в уикенд, юношите станаха тийнейджери и съгласието не е нищо друго освен консенсус. По магазини, фирмени кабинети и рекламни табла засветиха с латински букви неразгадаеми названия, много нови издания се кръщават с чуждоземни имена и българинът, объркан, започна да се пита той ли мигновено се е пренесъл в чужбина, или чужбината е завладяла неговите градове.

Без да изпадаме в ролята на романтични пуристи, ние декларираме своето дълбоко убеждение, че властното насаждане на чуждици в нашия език и на латиница в нашата писменост не само говори за ниско национално самочувствие, но допринася за обезличаване и денационализация на нашата култура, за подронване на българското съзнание.

Оценявайки, че грижата за чистота и свежестта на нашия език не може да се осъществява само с директиви и указания, ние апелираме сърдечно към дейците на просветата и културата, към административните органи, към ръководителите на средствата за масово осведомяване и към всички братя на словесното творчество за запазване на българската езикова самобитност, за уважение на Кирило-Методиевата писмена традиция.

Колкото една култура държи на своите оригинални и самобитни стойности, колкото е по-вярна на своя национален почерк и колорит, толкова нейната цена в световния обмен ще бъде по-висока и нейният принос в световната духовна съкровищница ще бъде по-желан и по-реален.    

Останалото е смешно щеславие и лекомислена заблуда.

София, 1 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София 8 февруари Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА ВТОРИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС /8-12 ФЕВРУАРИ 1992 Г./


ОТПУСКИ И РАБОТНО ВРЕМЕ

КТ "ПОДКРЕПА” ще се бори за установяване на мнинималния размер на платената годишна отпуска на 15 работни дни, както е заложено в западноевропейските стандарти. По пътя на колективното договаряне синдикатът ще гарантира и по-висок размер на платения годишен отпуск.

КТ "ПОДКРЕПА” е за осигуряване на допълнителен платен 12-дневен отпуск годишно за всички работещи жени.

КТ "ПОДКРЕПА" е за създаването на ефективни законови гаранции за своевременното ползване на годишния платен отпуск в рамките на календарната година, за която се дава.

КТ "ПОДКРЕПА" настоява да се определи размер на неплатения отпуск, който може да бъде даван от работодателя в случай на спиране на производството поради липса на суровини, материали и влошени пазарни условия.

КТ "ПОДКРЕПА” настоява за въвеждане на гъвкави и алтернативни форми на заетост, широко разпространени в практиката на западноевропейските страни. Тези форми ще бъдат част от политиката на КТ "ПОДКРЕПА" с оглед на растящата безработица.

КТ "ПОДКРЕПА" счита, че важна задача в социалната сфера трябва да бъде преустановяването на тенденцията на снижаване на жизнения стандарт на населението. Ние настояваме този показател да се определя за домакинствата, а не индивидуално. По подобен начин към домакинството трябва да се ориентира както данъчното облагане, така и социалното подпомагане.


СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

КТ "ПОДКРЕПА" е за нова, модерна система за социално осигуряване, съобразена с опита на западните страни. Тази система трябва да отчита не само сегашните реалности в страната, но и да сложи началото на фондово осигуряване, адекватно на принципите на пазарната икономика.

За реализирането на тази цел КТ "ПОДКРЕПА" ще настоява за:

Първо. Създаване на социалноосигурителни фондове като отделни юридически лица. Фондовете следва да се финансират от следните източници: задължителни вноски от работодателите, като размерът на вноските следва да бъде достатъччо висок, за да гарантира нормални условия на живот при настъпване на осигурения социален риск; доброволни вноски от работника, които ще увеличат размера на плащанията. КТ "ПОДКРЕПА" ще настоява в социалноосигурителните фондове да постъпят средствата от имуществата на казионните организации, както и достатъчно висок процент постъпления от приватизацията на държавните и общинските предприятия. Тези фондове следва да се финансират и управляват на трипартиден принцип.

Второ. Трипартидната система следва да се приложи и по отношение контрола на разходването на средствата от социалноосигурителните фондове. При осъществяването на контрола интересите на трудещите се се отстояват от техните представители - синдикатите.

Трето. Система за договаряне между социалните партньори по въпросите, отнасящи се до същността на осигурителния риск.

Четвърто. Плащанията от социалноосигурителните фондове да бъдат за конкретни осигурени социални рискове и да не могат да се използват за други цели. Следва да се проведе ясно разграничение между осигурените социални случаи и другите основания, при които също се изисква да бъдат извършени плащания. Така например плащанията за майчинство специално по време на отпуска за раждане и отглеждане на дете, както и детските надбавки, следва да се поемат от държавата.

КТ "ПОДКРЕПА" настоява да се изяснят пътищата за практическото създаване на новата система на социално осигуряване. Обективният анализ показва, че може да се започне изграждането й в три области: здравно осигуряване, пенсионно осигуряване и осигуряване за временна нетрудоспособност.

Първата област, в която следва да се търсят възможности за въвеждане на нова система, е пенсионното осигуряване. Възможностите на държавния бюджет дори да поддържа пенсиите над жизнения минимум са силно ограничени, така че да се мисли, че държавата ще има възможност да гарантира и една нормална диференциация между отделните пенсии, съобразена с факторите на труда, би било утопия. Следователно трябва да се търсят механизми за облекчаване на държавния бюджет и даването на възможност на работещите, включително и пенсионери, да повишат своите доходи чрез създаването на механизми за получаване на изграждането на система на пенсионно социално осигуряване, която постепенно да се отдели в самостоятелна система.

Втората област на социалното осигуряване е осигуряването при временна нетрудоспособност. Тук заслужва да се мисли за създаването на диференцирани вноски от страна на работодателя и на работниците в зависимост от осигурения социален случай. КТ "ПОДКРЕПА" е за поемане на пълния размер на вноската от страна на работодателя при трудова злополука и професионално заболяване. При другите осигурени социални рискове би могло да се предвид и участие на работниците в осигурителната вноска. Това участие следва да бъде диференцирано при различните осигурителни случаи.

Третата област, в която следва да се приложи новата система на социално осигуряване, е по отношение на здравноохранителния фонд. КТ "ПОДКРЕПА" ще настоява финансирането на този фонд да става с участието на работодателите.

Ние сме наясно, че незабавното отделяне на фондовете от държавния бюджет би могло ла доведе до случаи, при които постъпленията по фондовете да не са достатъчни за извършване на всички плащания. Ето защо КТ "ПОДКРЕПА" ще настоява при такива случаи фондовете да бъдат допълвани от държавния бюджет.

КТ "ПОДКРЕПА" е за привеждане размера на минималната пенсия за изслужено време и старост в съответствие с ехзистенц-минимума за възрастен човек, тъй като в момента минималната пенсия изостава от екзистенц-минимума с близо една трета.

Трябва основно да се преразгледа и концепцията за категоризация на труда, която в сегашния си вид и съчетана със съществуващата нормативна уредба е неприемлива за много от членовете на КТ "ПОДКРЕПА".

КТ "ПОДКРЕПА" ще настоява принципите, залегнали в тази програма, да намерят законова регламентация в бъдешия закон за социалното осигуряване. Своевременното приемане на този закон би намалило социалното напрежение сред голяма част от българския народ.


ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ

Предстои да започне кардиналният за икономическата реформа процес на приватизация. От начина на неговото протичане ще зависи състоянието на българската икономика и съдбата на социалния мир в страната.

КТ "ПОДКРЕПА" е за приватизация, която да се извърши на пазарни принципи и да създаде структура от реални собственици, способни да повишават ефективността на българската икономика. В същото време КТ "ПОДКРЕПА" е и за приватизация, която да отчита максимално интересите на наемния труд.

Затова ще настоява за законова уредба и приватизационна практика, при която:

Първо. Работниците и служителите да получат възможност за участие при преференциални условия в приватизацията на техните предприятия. Тази възможност да бъде гарантирана независимо от приватизационната техника, т.е. не само при закупуването на акции и дялове, но и при продажба на земи, предприятия или техни части.

Второ. Проектите за преобразуване и приватизация на държавните и общинските предприятия да бъдат съгласувани със синдиката.

Трето. Работниците и служителите да имат право на инициатива за провеждане на приватизацията.

Четвърто. Да бъдат използвани такива приватизационни техники, при които се защитават браншовите интереси и се гарантира съхраняването на максимално възможно повече работни места.

Пето. Част от акциите, дяловете и паричните постъпления се заделят за фондовете за социално осигуряване.

КТ "ПОДКРЕПА" няма да подкрепи законова уредба, която не отговаря на тези изисквания, а още по-малко ще подкрепи провеждане на приватизация без ясни законови рамки и без гаранции за нейната контролируемост.

/Пресслужба "Куриер"/


[реклама]
 

*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


073. ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ

Демократическата партия в България има нов адрес за контакти:
София - 1000, ул. "Врабча" N 10, ет.1 тел. 80-33-06
След прекъсване по финансови причини партията започва да издава отново вестник "Пряпорец".

/Пресслужба "Куриер"/

 

10:00:00
08.02.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Галя Дамянова
                                           Траянка Каличкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатваие или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!