6 декември 1997


София, 6 декември 1997 година
Брой 95 (1791)


НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ


София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "НOBA ИЗСЕЛНИЧЕСКА СПОГОДБА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ!" НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НA ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" и чрез БТА - на средствата за масово осведомяване.


Съюзът на тракийските дружества в България, анализирайки ред произтичащи събития в страната със значимост в обществено-политически живот и с последствия, издигна предложение за подписване на нова изселническа спогодба между България и Турция.

Кои са главните мотиви на това предложение?

Първо: При официалното си посещение в Турция през 1997 година президентът на Република България направи предложение да бъде обсъден и решен въпросът с разделените семейства на българските турци. Справедливо и хуманно предложение. Доколкото сме информирани, президентът на Турция Сюлейман Демирел е посрещнал с разбиране инициативата на българския държавен глава.

Става въпрос за разделени семейства на български граждани от турски етнически произход, част от членовете на семействата на които са се изселили в Турция, но друга част са останали в България и те желаят да се изселят и да се съберат с близките си.

Сега в много случаи в нарушение на законите се правят опити за незаконно преминаване на границата. Деца и възрастни стават жертва на трафиканти на хора, които ги изнудват, ограбват, укриват в камиони и други транспортни средства, пресичат пешком граничната полоса и др.

Никой не гони тези хора от България, те се ползват с еднакви права с всички български граждани. Но тяхно човешко право е да отидат, ако желаят, при своите близки. Този въпрос трябва да намери справедливо и законно решение. Това би могла да направи една нова изселническа спогодба.

Второ: Съюзът на тракийските дружества в България винаги е отстоявал своята принципна позиция, че всеки човек има правото да живее и се труди там, където желае.

Известно е на българската общественост, че значителна част от българските турци по различни причини желаят да се изселят в Турция. И в последните години значителен е броят на българските турци, които са напуснали България по различни пътища и канали. Не са малко и закононарушенията като посочените. И на този въпрос трябва да се даде законно решение - право на всеки да се изсели и засели там, където желае. Това може да реши една нова изселническа спогодба.

Трето: Известно е, че част от българските турци смятат Турция за свое отечество и турския народ - за свой народ. Сега, когато България подписа Рамковата конвенция за националните малцинства, тези лица, организирани в етнически партии и движения предявяват претенции, без да имат каквото и да е основание за признаване статут на турско национално малцинство в България. С това те застрашават единението на българския народ, националната сигурност и териториалната цялост на българската държава. Затова нашата позиция е - който не се смята за български гражданин, не зачита България за своя държава и има претенции за национално малцинство, трябва свободно и законно да отиде при своя народ, в своята държава. Това може да реши една нова изселническа спогодба.

Четвърто: Известни са имуществените и социални претенции (а в много случаи вече и придобивки) на изселилите се турци към българската държава. Многократно се правят опити, главно от Движението за права и свободи (ДПС), за придобиване на нови привилегии. Малко известни са обаче законните имуществени права на тракийските българи от Източна Тракия и Мала Азия, чиито собствени частни имоти бяха заграбени от турските власти главно след 1913 година. Тези имоти възлизат на 4-4,5 млрд долара. Но и до днес нито един българин не е обезщетен за тези имоти. Тези и други социални и имуществени въпроси на тракийските българи-бежанци и на изселилите се турци трябва да бъдат решени едновременно чрез преговори. Това може да направи една нова изселническа спогодба.

Налице са и други предпоставки, които създават условия за нова изселническа спогодба между България и Турция.

Съюзът на тракийските дружества в България е уверен, че една нова изселническа спогодба ще допринесе за по-добри отношения между България и Турция, за които той винаги е държал.

София, 1 декември 1997 г.

Председател на Съюза на тракийските дружества в България:

КОСТАДИН КАРАМИТРЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ


София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ПОВОД ОТВЛИЧАНЕТО И ЗАПЛАХИТЕ НАД ЖУРНАЛИСТКА ОТ ИЗВЪНСТОЛИЧЕН ВЕСТНИК. Документът е адресиран до председателя на 38-ото Народно събрание Йордан Соколов, до министъра на вътрешните работи Богомил Бонев, до главния прокурор Иван Татарчев, до българската общественост. Предоставен е за публикуване чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Отвлякоха и заплашиха журналистка от вестник "Черноморски фар" Петя Димитрова. Не е за първи път! Съюзът на българските журналисти от няколко години реагира последователно с гняв и възмущение на поредица подобни случаи. Сезирали сме много пъти прокуратура, МВР, НСС. Тъпкаха вестници в устата на редактор от Русе, пребиха главния редактор на вестника в Несебър, смъртно се заканваха на 23-ма наши колеги в Благоевград и т.н. и т.н. Малтретиране, заплашване, издевателства! При това само тогава, когато журналистите си изпълняват служебните задължения.

Излиза, че няма защита за т.н. четвърта власт, когато си върши работата, когато информира обществото, когато упражнява свободата на словото!

Не е ли време, господа законодатели, и вие от изпълнителната и съдебната власт, да се замислите?

Без да са нещо извънредно и различно от другите граждани, журналистите трябва да могат да работят и да изпълняват дълга си като свободни и сигурни в живота и правата си личности.

Тях ги съдят и следят много внимателно и когато сбъркат, никой не им прощава.

А когато са прави? Когато защищават обществото и държавата?

Кой ги защитава от произвола на престъпниците?

Настояваме за действия, а не за шум и "чудо за три дни!".

София, 3 декември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ


София, 6 декември - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на
ДЕКЛАРАЦИИ И РЕЗОЛЮЦИИ, ПРИЕТИ НА ЧЕТВЪРТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА КНСБ (СОФИЯ, 28-30 НОЕМВРИ 1997 ГОДИНА).

Конгресът избира за председател на КНСБ д-р Желязко Христов; за пръв почетен председател е избран проф. Кръстьо Петков. Тримата заместник-председатели, избрани от конгреса, са: Юри Аройо, Пламен Димитров и д-р Иван Кокалов.

Документите са предоставени за публикуване чрез БТА на средствата за масово осведомяване.


* * *

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ЗАКОН ЗА СЪСЛОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЛЕКАРИТЕ И СТОМАТОЛОЗИТЕ.

Отчитайки изключителната важност и необходимостта от въвеждане на здравно осигуряване по отношение на здравеопазването на целия народ, конгресът счита:

1. Здравноосигурителната система изисква не само политически, но и пълен обществен консенсус при нейното приемане и стартиране.

2. Ниските реални доходи на икономически активната част от населението и изключително тежкото данъчно облагане поставят остро въпроса за размера и съотношението на осигурителните вноски. Следва да се има предвид, че осигурителните вноски, макар и високи, при сегашните условия не могат да гарантират нормално здравеопазване, ако държавата и общините не дадат своя подобаващ дял във финансирането на здравно-осигурителния пакет, дейностите с неделим ефект и стопанската издръжка на здравните заведения. Добре трябва да бъде обмислен и въпросът с таксата за самоучастие на пациентите.

3. Европейските социални норми и подписаният с правителството и тристранните партньори Меморандум изискват реално трипартитно управление на задължителния осигурителен фонд с цел гарантиране целесъобразното изразходване вноските на осигурените.

4. От изключителна важност е възможността за създаването на различни здравно-осигурителни пакети, както и развитието на допълнителните осигурителни фондове, работещи в условията на социално контролирана конкуренция и пазар.

5. Високият професионализъм на висшите медицински специалисти може да бъде реализиран единствено при условията на свободни, демократични взаимоотношения с обществото и помежду им, а не чрез създаването на задължителни съсловни организации от казионен тип.

Конгресът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ)

З А Я В Я В А:

Всеки опит да бъдат пренебрегнати или засегнати здравните интереси на нацията при неотчитане на гореизложените, както и други проблеми, чрез силово въвеждане на здравноосигурителна система в България ще срещне достоен отпор от синдикатите и ще доведе до политически и социален провал на съответните политически кръгове.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ПОСТАВЕНИ ОТ ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЖЕНИТЕ (СОФИЯ, 27 ФЕВРУАРИ 1997 Г.). (Документът е гласуван от конгреса на КНСБ като РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖЕНИТЕ, МЛАДЕЖИТЕ И ДЕЦАТА).

1. Преди всеки конгрес на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) да се провежда национална конференция на жените.

2. При изграждане на новата структура на Конфедерацията да се формира звено за осъществяване на политиката по решаване проблемите на жените и младежите.

3. Да продължи работата по изграждане на комисии за работещите жени и младежи във всички организации на КНСБ - основни членове и структурни звена.

4. Осигуряване на информационна банка за участието на жените в органите за вземане на решения, в работни комисии, в делегации за водене на преговори, в курсовете за обучение, квалификация и преквалификация и др. във всички формирования и структури на КНСБ.

5. На всички нива по структурите на КНСБ да се разработват в БКД отделни раздели за защита труда на жените и младежите.

6. Активизиране дейността на КНСБ и нейните структури при решаване проблемите на тяхната трудова заетост и реализация.

7. Активно участие на КНСБ за ускорено приемане от Народното събрание на законите за социалната защита на жените, младежите и децата.

8. Учредяване на фонд "Спешна операция" и фондация със същото наименование, средствата на които да се използват за лечение на деца на синдикални членове, на кръгли и половин сираци - български граждани.

9. Поемане инициативата от КНСБ за изграждане на Асоциация на всички женски движения и организации за интегриране усилията за защита на работещите жени.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И БЕЗРАБОТИЦА.

Отчитайки, че забавената структурна реформа е задържала изкуствено равнище на заетост и съзнавайки, че изпълнението на програмата на правителството не може да не доведе до увеличаване на безработицата, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) приема този факт за неизбежна стъпка по пътя към трайното и благоприятно решение на проблема в края на следващия мандат.

Заедно с това организацията не може да остане безучастна към съдбата на свои членове, временно останали без работа. Поради тази причина КНСБ ще:

1. Продължи да работи за активизиране на институциите на пазара на труда;

2. Съдейства за стимулиране на гъвкавата заетост;

3. Подпомага общините и неправителствените организации в работата им по създаване на алтернативна заетост и подобряване на конкурентоспособността на безработните и особено на дълготрайно безработните.
По-конкретно:
- КНСБ ще се включва в работата по създаване на сдружения на общини и неправителствени организации с цел изработване на програми за заетост и подпомагане тяхната реализация;
- Синдикатът ще подпомага създаването на институции (фондове), които на професионален и бизнес принцип ще работят за подобряване структурата на заетостта. В частност ще се изграждат социално-инвестиционни фондове, взаимоосигурителни фондове, кредитни съюзи и кооперации.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЕТО И КВАЛИФИКАЦИЯТА.

Като отчита предизвикателствата, породени от фундаменталните социално-икономически, законодателни и политически промени, съпътстващи прехода към пазарно стопанство, и потребността от системно обучение и квалификация за повишаване на мотивацията за синдикапно членство и знанията и уменията за ефективно решаване на възникващите проблеми, конгресът възлага на ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ):


I. Да разработи обща конфедерална система за обучение и квалификация на синдикалисти, насочена към:

1. Защита на правото на сдружаване в синдикални организации и мотивация за членство.

2. Защита на интересите на работещите в процеса на приватизация и преструктуриране на икономиката.

3. Гарантиране на социалното осигуряване на заетите.

4. Усъвършенстване на процеса на колективно договаряне и социално партньорство.

5. Подпомагане развитието на работническо представителство и участие в управлението.

6. Повишаване на безопасността при работа и подобряване на условията на труд.


II. Да разработи стратегия и изгради съответни образователни структури, като работнически колежи, младежки центрове за обучение и др., осигуряващи обучението, квалификацията и преквалификацията на нови целеви групи в гражданското пространство, целящи:

1. Създаване на нова заетост и защита на ефективните работни места.

2. Задълбочаване ангажираността на КНСБ по проблемите на жените и женските движения, младежите, съсловните групи и организации - занаятчии, свободни професии, самозаети и др.


III. Да разработи набор от учебни материали и да формира екипи от лектори по приоритетните направления, осигуряващи политиката за развитие на КНСБ и мястото на синдиката в гражданското общество.


IV. Да осигури координация на дейностите по обучение и квалификация на Департамент "Обучение и квалификация" на КНСБ, ИССИ, ИИОМ "ОКОМ", федерациите, синдикатите и съюзите и регионалните координационни съвети на КНСБ и външни образователни институции чрез Националния съвет по обучение на КНСБ.


V. Ресурсно и финансово обезпечаване на цялостната дейност на КНСБ по обучение и квалификация чрез:

1. Националния фонд "Обучение и квалификация", като се осигури неговото регулярно попълване от национални и чуждестранни източници, ефикасното му управление и целево използване.

2. Разширяване на кръга и по-ефективно използване на допълнителни източници за финансиране, привлечени от новосъздадени с участието на КНСБ образователни структури за нови и нетрадиционни за синдиката целеви групи.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И УЧАСТИЕТО В ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА СОБСТВЕНОСТТА.

Като има предвид, че приватизацията е единствената форма за реална структурна реформа в момента и приемайки насоките на реформата в общи линии за правилни, Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) ще продължи работата си по създаване на условия за ускоряване на приватизацията и придаване на процеса публичен характер.

Заедно с това КНСБ отчита, че в извършващата се трансформация на собствеността съществуват редица проблеми, които могат да доведат до нарушаване интереса на неговите членове. Това налага през следващите години КНСБ да съсредоточи своята работа върху:

1. Активното участие на своите членове в т. нар. втора вълна на масова приватизация;

2. Стимулиране и подпомагане на работническо-мениджърската приватизация;

3. Разработка на технология за защита на интересите на работещите при обявяване на предприятията в несъстоятелност и ликвидация, както и при приватизация на обособени части;

4. Експериментиране и насърчаване на приватизацията на дейности.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО ЗАЩИТА НA ДОХОДИТЕ И ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ.

Като оценява негативното развитие на доходите през периода 1994 - 1997 г. в условията на последователно и екстремално поскъпване на живота, довело до масова бедност, Конгресът възлага на ръководните органи и структурите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) да провеждат политика, свързана с:

1. Премахване на рестриктивните регулиращи механизми за определяне на работните заплати в дружествата и организациите от държавния сектор;

2. Генериране, апробиране и развитие на подходи и системи за свободно договаряне на цената на труда в отраслите, браншовете, стопанските субекти и бюджетните организации;

3. Въвеждане на европейски принципи, изисквания и критерии за определяне статута и възнагражденията на държавните служители;

4. Постепенно повишаване на размера на пенсиите, като се отчитат пряко и пълно трудовият стаж и направените осигурителни вноски;

5. Привеждане размера на минималната работна заплата за страната в зависимост от обективни показатели и критерии, пряко или косвено характеризиращи минимално необходимите разходи за поддържане и възпроизводство на работа сила;

6. Решаване на проблема с неизплатените заплати за минали периоди, чрез реализиране правото на личен избор за парично погасяване или за съчетаване на частично парично изплащане със схемата "дълг срещу собственост";

7. Разширяване обхвата и увеличаване стойността на социалните придобивки, включително за битовото, медицинското и социално подпомагане на наемните работници в дружествата, предприятията и организациите;

8. Отстояване на справедливо и поносимо данъчно облагане на доходите и намаляване на данъчната тежест, съобразно личните вноски за социално осигуряване.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

РЕЗОЛЮЦИЯ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ.

Като взе предвид забавения старт и хода на реформата в социалното осигуряване, и отчитайки предизвикателствата на икономическата и социалната среда за продължаването й в режим на валутен съвет,

Конгресът възлага на ръководните органи и структурите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) да предприемат конкретни действия и инициативи за:

1. Ускоряване на по-нататъшното развитие на законодателното и институционално реформиране на социалното осигуряване при утвърждаване принципите на фондова организация и трипартитно управление на националните осигурителни институции.

1.1. Създаване на законодателна рамка за реформиране на пенсионното осигуряване, която да гарантира:
- гратисен период за паралелно действие на новите и действащите механизми;
- гъвкави и вариантни решения, обвързващи размера на пенсиите с пенсионната възраст, които да дават на лицата възможности за избор;
- обвързване на категоризацията на труда при пенсиониране със създаването на фондове за задължително допълнително осигуряване;
- запазване правото на по-ранно пенсиониране за заетите в особено тежки, вредни и опасни условия на труд;
- създаване на мрежа от фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
- поносима финансова тежест на участието на осигурените във финансиране на собственото им осигуряване;
- финансова стабилност на националния пенсионен фонд.

1.2. Активизиране участието на всички структури на КНСБ в обсъждането и формирането на обществената нагласа към законодателните проекти и модели за здравна реформа с оглед отстояване интересите на пациентите, синдикализираните медицински кадри и съсловните групи.

1.3. Осигуряване на синдикално представителство в управлението на националната здравно-осигурителна система на всички равнища.

1.4. Разработване програма за участието на КНСБ, нейните федерации, синдикати и съюзи в практическото изграждане на здравноосигурителна система и доброволно здравно осигуряване чрез мрежа от здравноосигурителни каси.

2. Реформиране и усъвършенстване на системата за социално подпомагане и грижи на основата на законово регламентирани и финансово обезпечени програми за подпомагане.

2.1. Разработване, обосноваване и широко обществено обсъждане на обективен критерий за бедност.

2.2. Законово регламентиране на семейното подпомагане, в т.ч. подпомагането на семействата при отглеждането и възпитанието на децата.

3. Постепенно повишаване реалните размери на осигурителните плащания (пенсии и обезщетения) на основата на обвързването им с реалния осигурителен принос на лицата и развитието на допълнителното и доброволното осигуряване.

4. Недопускане на отмяна или свиване на отвоювани социални придобивки или осигурителни права и услуги (видове обезщетения, размери обезщетения, болничен отпуск, отпуск за раждане и отглеждане на дете и др. подобни).

(Пресслужба "Куриер")


* * *

РЕЗОЛЮЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА И ХУМАНИЗИРАНЕ НA РАБОТНАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА.

Като оценява състоянието на условията на труд в голяма част от отраслите и търговските дружества в страната като недопустимо тежки и изразява сериозна тревога и загриженост от големия брой трудови злополуки, професионални заболявания и влошаващо се здраве на работниците и населението, конгресът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) определя като свой траен приоритет борбата за осигуряване на безопасност и здраве при работа и хуманизиране на работната и околната среда.

Изказва най-дълбоки съчувствия на пострадалите при трудови злополуки свои членове и на близките на загиналите на работните си места хора на наемния труд.

Конгресът задължава ръководните органи на КНСБ да задълбочат работата си по проблемите на условията на труда и хуманизирането на околната среда и да съдействат с всички възможни средства на синдикалните организации от всички равнища за активизиране на работата и непримиримост към нарушенията и нарушителите на трудовото законодателство и Конституцията на Република България, като за целта се пристъпи към укрепване на експертния потенциал на организациите.

Конгресът настоява държавата да създаде всички необходими правни, институционални и финансови условия и механизми за приоритетно радикално оздравяване и обезопасяване на работната среда с цел постепенен отказ от политиката и практиката на компенсиране на щетите и вредните въздействия. За целта конгресът настоява до края на 1997 година да бъде приет Законът за безопасни и здравословни условия на труд - през 1998 година да се разработят и приемат от парламента пакет от закони, касаещи материята по безопасността и здравето при работа:

- Закон за опасните химически вещества;

- Закон за трудовите злополуки и професионалните заболявания;

- Закон за защита на потребителите.

Конгресът настоява по най-категоричен начин правителството да вземе незабавни мерки за комплексен анализ на възможностите на страната да пристъпи към ратификация на:
1. Конвенция N 115 за защита от йонизираща радиация;
2. Конвенция N 136 относно защитата от бензола;
3. Конвенция N 139 относно професионалния рак;
4. Конвенция N 162 относно азбеста;
5. Конвенция N 176 относно безопасността и охраната на труда в мините;
6. Конвенция N 172 относно условията на труд в хотелите и ресторантите.

Конгресът настоява правителството и работодателите да създадат всички предпоставки за безусловен приоритет на инвестициите в осигуряването на безопасност и здраве при работа чрез митнически, данъчни и кредитни преференции. Чрез националните и отраслови споразумения и КТД да се закрепи договорно задължителният характер на осъществяването им; да се създадат професионални фондове за осигурителни и застрахователни фондове срещу трудова злополука и професионални заболявания. В принципите на функционирането им да се предвидят възможности за въвеждане на гъвкави критерии за оценка на риска, фискални механизми и възможности за финансиране и стимулиране на инвестиционни програми с превантивен характер.

Конгресът настоява правителството да създаде необходимите условия за засилване контрола по спазването на трудовото законодателство в областта на условията на труд, като търси активно съдействието на синдикалните експерти и организации.

Конгресът възлага на ръководството на КНСБ и неговите представители в Националния съвет по условия на труд, отрасловите и регионални съвети по условията на труд да предлагат и отстояват необходимостта от провеждане на целеви национални и отраслови кампании и акции за охрана на женския и детския труд; профилактика на производствения шум, заболяванията на опорно-двигателния апарат; осигуряването на работниците със средства за индивидуална защита и специални работни облекла, активизиране на дейността и обучението на работническите представители в комитетите и групите по условията на труд. Конгресът настоява чрез своите представители в НС по условия на труд КНСБ да отстоява пред правителството и работодателите за гарантиран минимум на алтернативно работническо здравеопазване, профилактика и рехабилитация на трудовите ресурси и обоснован социално справедлив подход при решаването на проблемите с категоризацията на труда, работното време, отпуските и профилактичното хранене.

Конгресът възлага на ръководството на КНСБ да предложи на правителството след задълбочен комплексен анализ въвеждането на 35-часова работна седмица като алтернативно решение на проблема безработица и възможност за намаляване на вредните експозиции на факторите на работната среда.

Конгресът настоява пред работодателските съюзи и работодателите за своя сметка или по искане на синдикатите да разширят изследванията на здравословното състояние на работниците, на състоянието на факторите на работната среда и на производствените рискове в най-тежките отрасли и професии и в дружествата с висок професионален риск.

Конгресът препоръчва на синдикалните организации на КНСБ да извършат оценка на извършеното по изграждането на комитетите по условията на труд, като предприемат и необходимите мерки за отстраняване на деформациите и незаконосъобразните процедури по избора на работнически представители; да разглеждат активното присъствие на членове на КНСБ в комитетите като важен фактор за укрепване авторитета на организацията във всяка фирма и организация.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 6 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ 29 УЧЕНИ-МЕДИЦИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ПРЕХОДА И СОЦИАЛНАТА ЦЕНА НA ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕфОРМА. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на 38-ото Народно събрание, до министър-председателя, до българската общественост и чрез БТА - до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние, група хабилитирани медицински специалисти, се обръщаме към вас с тревога и призив - спрете рушенето на това, което десетилетия наред, в целия ни съзнателен живот, изграждахме. Трудихме се всеотдайно да се създадат условия, които да укрепват здравето, трудоспособността и да съдействат за създаването на дълголетието на българския народ. Тази задача беше успешно решена и родното здравеопазване получаваше най-високи оценки от Световната здравна организация и от други международни институции. Хиляди бяха почивните домове, балнеосанаториумите, профилакториумите, в които хората отпочиваха, укрепваха и възстановяваха здравето си. Днес ежедневната пропаганда отрича и омаловажава направеното, но то е факт - то не е забравено от народа ни.

През 1992 година в обществото влязоха думите "ликвидационни съвети", "реституция" и други. Тези нови институции не съзиждаха, а ликвидираха съграденото от две поколения българи.

Тотално беше ликвидирано модерното ни селско стопанство. Днес вместо да изнасяме земеделска продукция, внасяме картофи от Турция, яйца от Израел, сирене от Дания... Ликвидира се също и националното промишлено богатство. Разпродава се от тези, които нищо не са съградили. Ценовият бум е непосилен за голяма част от населението. Закриват се стотици училища, съкращават се хиляди учители, просветни деятели. Десетки хиляди деца не посещават училище. В настъпление е неграмотността. По-високото образование става привилегия на имащите. В процес на ликвидация е и културната сфера - визитната картичка на България пред света. Не е пощадено и всичко, имащо отношение към здравето - най-ценния капитал на нацията. Закриват се болници и санаториуми, хиляди места за отдих. Закриват се учебни здравни заведения. На улицата излизат хиляди високо квалифицирани кадри - лекари и други медицински специалисти. Доболничната и болничната помощ вече изисква пари, много пари. Постъпващият в болницата трябва да си носи спално бельо и храна. От пациентите се изисква да носят бланки за рецепти, за да им се изписват лекарства.

Когато един народ, достойно изградил своето образование, своята медицинска помощ, своята почивка - важни социални придобивки, ги загубва, и му казват, че това е необходима реформа - не е ли това демагогия?

Днес разслоението в българското общество е драстично и крайно тревожно: малък е процентът на богатите, ограбили богатствата на народа, а огромното мнозинство е доведено до бедност, включително до крайна бедност. По думите на лейди Тачър, в условията на посттоталитарните страни се развива бандитски капитализъм. Нравствените стойности, моралът са сведени само до една дума - пари. Това е нашата реалност. В тези условия у нас най-тежко е засегната най-многобройната група - пенсионерите. При висока инфлация, на постоянно растящи цени драстично спаднаха техните доходи. Вие не може да не знаете, господа, че реалният размер на получаваната през 1996 година "максимална" пенсия има само 16 процента от покупателната способност на този вид пенсия през 1990 година, т.е. обезценяването е 84 процента, а то продължава да е още по-тежко през 1997 година. В същото време е малък броят на пенсионерите с "максимална" пенсия, а останалите?!?

Господин президент,
По време на избирателната Ви кампания Вие изказахте много състрадателни думи, стигащи до сърцето на пенсионерите - за бедственото положение на нашите майки и бащи, и те Ви повярваха. Днес, след година, Вие знаете, че положението им не се е подобрило, а влошило, че рязко е нараснала общата смъртност, че е налице демографски срив - България има отрицателен прираст на населението. Недохранването, безмерно скъпите лекарства помогнаха да се появят отново заболявания, които бяха забравени в България. Не ние, а Франс прес алармира световната общественост, че в България десетки хиляди деца са принудени да работят в непосилни за тях условия, че са принудени да просят, да проституират и пр. Тази ситуация, господа, не е ли икономически геноцид над голям брой от населението на страната ни, за която последни данни на водещи световни институции сочат, че е в челните места по корупция в света. В тази тревожна ситуация в страната се заявява, че в бюджета са предвидени средства, които ни задължават да се съобразим с критериите на НАТО, които са много високи, а няма пари за здравеопазване, образование и нормален стандарт на живот.

Кого ще опазва НАТО? Не е ли това едно сериозно предизвикателство към страдащия български народ?

Като лекари ние бием тревога. Ние ви призоваваме: господа, проявете повече човешка и държавническа мъдрост!!!

В никоя страна, преживяла прехода от тоталитарно към демократично общество, не са създадени такива драстично тежки за народа ни условия! Трябва ли в съзнанието на българина да изградим схващането, че при прехода към демокрация в България са прокудени и погребани най-много нейни свидни чада?

Подписали писмото: проф. д-р АТАНАС КЕХАЙОВ; ст.н.с. първа степен МЕТОДИ ДИМИТРОВ; проф. д-р ХРИСТО ХРИСТОВ; проф. д-р ВЛАДИМИР БОЯДЖИЕВ; проф. д-р ЙОНКО БЕЛОЕВ; проф. д-р ГЕОРГИ СТОЙНЕВ; ст.н.с. втора степен ТОДОР ЙОРДАНОВ; доц. д-р ДЕНЧО ЦОНЕВСКИ; ст.н.с. първа степен д-р ЕВГЕНИЯ ДИНЧЕВА; проф. д-р ПЕЮ УЗУНОВ; проф. д-р СТОИМЕН ДЪБОВ; проф. д-р СТОЙЧО РАДАНОВ; ст.н.с. първа степен д-р ИВАН ЯНАЧКОВ; проф. д-р ЛУКАН БАЛАБАНСКИ; проф. д-р ТОТКА СТАНКУШЕВА; проф. д-р ТОДОР СТАНКУШЕВ; проф. д-р ЙОРДАН ТОДОРОВ; доц. д-р ЦАНКА РУСЕВА; проф. д-р ХРИСТО ПЕТКОВ; проф. д-р МАРИЯ ЦОНЕВА; проф. д-р ТОНЧО ВАСИЛЕВ; проф. д-р ГРОЗДАН ВЕКИЛОВ; проф. д-р ХАРАЛАН ХАРАЛАНОВ; ст.н.с. първа степен д-р ХРИСТО ЗАЙКОВ; проф. д-р СТЕФАН ШОШКОВ; доц. д-р ТОМА ТОМОВ; ст.н.с. първа степен д-р ГЕОРГИ ШИШКОВ; проф. д-р ЕЛЕНА ШЕЙРЕТОВА; проф. д-р ПЕТКО УЗУНОВ.

София, 4 декември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


--------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 5 декември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Лилия Томова
Репортер: Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.