5 септември 1995


София, 5 септември 1995 г.
Брой 173 /1474/


София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА КОМИТЕТ "СЪЕДИНЕНИЕ" ПО ПОВОД НА 110 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Преди 110 години българският народ нанесе първия удар върху Берлинския конгрес. Съединението на Княжество България с Източна Румелия събра отново две от петте части на разпокъсаните български земи и възвести на света непоколебимата воля на българския народ за свобода и обединение.

Шести септември - този най-български ден, доказа способността на нашия народ да решава с разум, енергия и жертвоготовност най-трудните проблеми на своето битие. Като се обляга на собствените си сили! Нещо повече - че той може да довежда делата си до успешен край дори тогава, когато насреща застават интересите и действията на могъщи външни сили и военна намеса на алчни съседи.

Ето защо 6 септември в нашата история е нещо повече от голям празник. Неговото дело е символ на единството, мъжеството и зрелостта на нашия народ.

Пред трагизма на времето, в което живеем, и отговорността към бъдещето на Отечеството ние обединяваме нашите усилия и воля под символа на Съединението, за да излезем от бездната, в която полувековната комунистическа тирания хвърли България. Но ние отхвърляме решително притворното обединение с онези, които са отговорни за разрухата и страданията на нашия народ. Не е морално да се издига призив, който смесва Съединението от 1885 г. с жалко свеждане на знамена пред чужди интереси.

Поклон пред великото дело на нашите деди! От примера и подвига на героите от Съединението и последвалата го победна война нека да почерпим сили, воля и решимост, за да изведем нашето Отечество към достоен живот, към свобода и демокрация!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НАМЕРЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ДА БЪДАТ ЗАКРИТИ 60 ПРЕДПРИЯТИЯ.


Отново от медиите българската общественост и синдикатите научиха за намеренията да правителството без диалог с работещите и без социална програма да закрие 60 български предприятия.

Това е поредният рецидив на авторитарно управление на това министерство, което зад паравана на ляво, социално ориентирано управление в продължение на няколко месеца взе решения, които сериозно утежняват и без това тежкото положение на българския работник. Противно на приетата в Европа практика, въпросите на съкращенията на персонала и на закриване на предприятия да се решават след обстойни публични анализи, след разработване на социална програма за устройването на губещите работа и след отчитане на интересите на населеното място, промишленото министерство едностранно, без дори да е информирало заинтересуваните, пристъпва към грубо погазване на приетите нормативни документи и собствените си решения и изхвърля на улицата работещите в тези предприятия.

Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България на свое заседание на 4 септември 1995 г. ще разгледа информацията за намеренията на промишленото министерство и след обстоен анализ на създалата се ситуация ще вземе съответни решения за по-нататъшните действия на конфедерацията.

София, 3 септември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЛЕГИТИМНОСТТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С решение номер 3834 /от 29 ноември 1994 г. на Върховния съд бе отменено участието на Янко Николов Янков и приближените му в изборите за 37 Обикновено народно събрание от името на Партия Либерален конгрес. Опитите на Янко Янков да измами Централната избирателна комисия /ЦИК/ и избирателите не успяха, въпреки че за тях не му бе потърсена отговорност.

Пропуските в тогавашната нормативна база днес са отстранени с решението на ЦИК от 23 август 1995 г., номер 2.

Все още обаче съществува опасност, че Янко Янков ще повтори опита си за измама. Основание да мислим така е оповестеното в бюлетина на БТА, Пресслужба "Куриер", брой 152 от 7 август 1995 г. решение на някаква национална конференция на Партия Либерален конгрес за участие в изборите на 29 октомври 1995 г. Подобен партиен форум не е бил събиран, нито е възможно да бъде събран, тъй като е в ход гражданско дело 4786/95 г. в Софийски районен съд във връзка с легитимността на партията и нейната регистрация.

С това се цели заобикаляне на решението на Върховния съд чрез публикуване на текст, чиято нищожност, породена от несъобразяването със закона и с партийния устав, е очевидна.

Уведомяваме Централната избирателна комисия, че Партия Либерален конгрес няма да участва самостоятелно в изборите за местни органи на властта на 29 октомври 1995 г.

София, 3 септември 1995 г.

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПЛК: Юлиян Коцев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА В БОСНА.


От много време следим с тревога и загриженост събитията в Босна. Това, което става там, ни засяга пряко като съседи, граждани и хора. И въпреки плътната информативна завеса, която враждебни и чужди сили ведно с българските си послушници ни налагат, живеем със страданията и надеждите на един близък нам по вяра, език и съдба героичен славянски народ. Този народ като съвременен Давид беше изправен на два пъти през нашия век срещу колосален противник в световните войни и всеки път България беше на страната на неговия враг. Сега за трети път мощна и несправедлива империалистическа сила застава срещу него, вземайки произволно страна в една вътрешна, гражданска война и позволявайки си въоръжена агресия, водена единствено от разбирането, че силата е право.

Нашата увереност обаче е, че правото е сила. Опрян на него, сръбският народ и в двете големи войни, въпреки понесените огромни изпитания и жертви, излезе победител. Нямаме основания да се съмняваме, че и този път ще бъде така. С тази увереност ние, българските правозащитници, заклеймяваме бруталната въоръжена агресия и изцяло се солидаризираме с борбата на нейните жертви и стотиците хиляди бежанци, прокудени от терора на хърватските усташи и от техните натовски покровители. Войната в Босна е заплаха за целия Балкански район, агресията на натовци, ангажирани еднозначно и несправедливо в нея, ни налага като дълг подкрепа и солидарност с тия, които са нейна жертва.

Защото утре това може би ще сме ние.

София, 1 септември 1995 г.

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 5 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /24 - 25 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА II
     Членство. Права и задължения

Чл. 6 /1/ Член на ГОР може да бъде всеки български гражданин, който заяви своето желание, приема устава и програмните документи и ще работи за осъществяване на целите на ГОР.
/2/ Членството в ГОР се установява с отчетни документи, определени с решение на Националния съвет.
/3/ Нови членове се приемат в общинските организации или клубовете на ГОР.
/4/ Членове на ГОР не могат да бъдат членове на други политически организации.
/5/ В работата на клубовете на ГОР могат да участват и лица, които не са членове на организацията и желаят да съдействат за постигане на целите й.

Чл. 7. Всеки член на ГОР има право:
1. да избира и да бъде избиран в органите на ГОР;
2. да поставя на обсъждане въпроси от общ интерес и да търси защита по проблеми, свързани с дейността на ГОР;
3. да получава информация по интересуващите го въпроси;
4. да отправя питания и заявления до Националния съвет и Изпълнителния съвет и да получава отговор.

Чл. 8. Всеки член на ГОР е длъжен:
1. да работи за изпълнение на целите на ГОР;
2. да спазва Устава и решенията на Националната конференция на ГОР;
3. да участва в работата на организацията, в която членува;
4. да не използва членството си в ГОР за цели, противоречащи на устава, закона и добрите нрави.

Чл. 9 /1/ Членството се прекратява:
1. по собствено желание;
2. при смърт и загуба на дееспособност;
3. когато Контролната комисия установи, че не е изпълнено задължението по т.4 от предходния член.

/2/ При прекратяване на членството по собствено желание се уведомява писмено съответното ръководство на организацията или клубът на ГОР.

/3/ В случаите на ал. 1 т. 3 членството се прекратява с решение на Контролната комисия, прието при наличие на достатъчно фактически основания за това.

/4/ Право да прилагат член 8 имат Националният съвет и Изпълнителният съвет на ГОР.

/5/ При прекратяване на членството в ГОР заявлението по чл. 6, ал. /1/, ако е в писмена форма, се унищожава.


ГЛАВА III
Устройство

Чл. 10 /1/ ГОР изгражда структурата си на териториален признак в съответствие с административно-териториалното деление на страната и по местоживеене.
/2/ Учредяването на организации, клубове и други структури на ГОР става по начин и ред, определен от Изпълнителния съвет.
/3/ Общинските организации могат да създават клубове и други формирования по интереси и по професии.

Чл. 11 /1/ Общото събрание на членовете на общинската организация или събранието на секцията, клуба и др. решава всички въпроси от дейността на обединението на съответната територия.
/2/ Общото събрание на членовете или събранието на делегираните представители се събира най-малко веднъж на шест месеца.
/3/ Клубовете провеждат събрания най-малко веднъж на два месеца.
/4/ Общинските организации се групират в регионални съвети съгласно административно-териториалното деление на страната. Председател на регионалния съвет с координиращи функции по право е председателят на общинската организация в регионалния център.
/5/ Общинските организации, както и другите структури на ГОР се ръководят от съвет в състав от 3 до 15 членове, избирани от съответните общи събрания до избор на ново ръководство.
/6/ Съветът ръководи дейността на организацията между общите събрания или събранията на делегираните представители.
/7/ По същия ред организациите на ГОР избират и Контролна комисия или контрольор.
/8/ Общото събрание или събранието на делегираните представители определя начина и реда на своята работа, избира председатели, както и определя функциите на останалите членове на съвета.
/9/ В работата на общите събрания или събранията на делегираните представители участват с право на глас и избраните за съветници и кметове членове на ГОР.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
05.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!