3 август 1995


София, 3 август 1995 година
Брой 150 /1451/


София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


С цел успешното представяне в изборите за местни органи на властта, за укрепването на парламентарната коалиция и за развитието на сътрудничеството помежду им Българската социалистическа партия /БСП/, Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски" и Политическият клуб /ПК/ "Екогласност"

СЕ СПОРАЗУМЯХА:

1. Да участват заедно в изборите за местни органи на самоуправление, като общинските ръководства на партиите в съответствие със своите устройствени правила предлагат единни листи за общински съветници и издигат или подкрепят общи кандидати за кметове.

2. Наименованията на партиите: БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски", и ПК "Екогласност" да се изпишат на изборните бюлетини в посочения ред.

3. В общините и регионите, където партиите - коалиционни партньори, имат свои организации, съответните Общински консултативни политически съвети, създадени на основата на Временните правила за съгласуване и координация на дейността на местните структури на БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност", да осъществяват координацията на предизборната дейност на коалицията.

Спорните въпроси между общинските организации на партиите от коалицията да се отнасят към съответния Общински консултативен съвет, а тези, които не са решени от него - на регионално равнище с представители на трите партии съгласно Временните правила.

4. Препоръчват съвместното участие в местните избори и съвместната дейност в изборните органи на самоуправление на партиите от коалицията да се конкретизират и развият в споразумения между общинските съвети на БСП и общинските ръководства на БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност".

5. Да се постигне съгласие при определяне на общите кандидати за кметове, както и на кандидатите от различните партии в листите за общински съветници и специално за разпределяне на избираемите и вероятно избираемите места в тях в зависимост от наличието на организации, тяхната численост и влияние в съответната община и избирателен район и от големината на населеното място и общината и броя на избираните съветници. Партиите поемат ангажимент да предлагат кандидати с необходимите политически, професионални и личностни качества.

Тези критерии подлежат на конкретизиране на национално и местно равнище в допълнителни споразумения.

6. Да съгласуват чрез Общинските консултативни съвети задачите на своите местни организации в предизборния период и да предложат обща предизборна платформа, съобразена с политиката на всяка от партиите и отразяваща специфични местни проблеми.

7. Сключването на коалиционни споразумения с други партии и коалиции както на централно, така и на местно равнище може да става със съгласие на съответните ръководства на БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност" при наличие на идейна съвместимост и /или/ програмна близост по отношение на местните проблеми с организации, които не се противопоставят по основните въпроси на управлението на Демократичната левица.

8. Партиите, коалициите и обществено-политическите организации, постигнали споразумение на централно равнище с предизборната коалиция на БСП, БЗНС "Ал.Стамболийски" и ПК "Екогласност" за общо участие в изборите, да ангажират своите местни организации и членове в подкрепа на предложените от коалицията кандидати.

Това споразумение влиза в сила от деня на неговото подписване.

София, 1 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 27 ЮЛИ 1995 Г. В СОФИЯ.


I. B реда за издигане на кандидатури на Съюза на демократичните сили /СДС/ за местните избори се правят следните изменения:

1. В заглавието на глава III след "Кметове на населени места" се добавя "/райони/".

2. В глава V се добавя нова т. 5 със следното съдържание: "Свиканото по установения ред общинско събрание за издигане на кандидатури, на което липсва обикновено мнозинство, се провежда от общинското ръководство с присъстващите членове на СДС един час след обявения."

3. В глава V се добавя нова т. 6 със следното съдържание: "В София издигането на районни кметове става по реда на глава II, а на районни съветници - по реда на глава IV. Издигането на районни кметове и районни съветници в Пловдив и Варна става по реда на глава III."

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВЕН ПЛЕНУМ.


На 29 юли 1995 г. членовете на Политбюро на БКП, секретарите на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/, ръководствата на окръжните комитети от Стара Загора, Хасково, Пловдив, София, Кюстендил, Перник, Габрово, Враца, Варна, Бургас, Сливен и Добрич посетиха връх Бузлуджа. Там бяха и председателят на Националния съвет на Отечествения фронт /НС на ОФ/ Ивайло Денчев, Николай Чудомиров - първи секретар на Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз /ЦК на ДКМС/, членове на ЦК на БКП, на НС на ОФ, на ЦК на ДКМС, много комунисти, отечественофронтовци и симпатизанти.

Преди 104 години на Бузлуджа е създадена Българската социалдемократическа партия /БСДП/, която на XXII си конгрес се преименува на БКП не от друг, а от създателя й Димитър Благоев - Дядото. Оттогава е започнало съществуването на БСДП и на Българската работническа социалдемократическа партия - тесни социалисти. Следователно никоя друга партия няма право да празнува годишнина от създаването на БКП на Бузлуджа. Това право има само БКП, създадена от Димитър Благоев.

Вълнуващо слово на мястото, където преди 104 г. е създадена БКП, произнесе Владимир Спасов - генерален секретар на БКП. Проведен беше пленум на НС на ОФ. Беше обсъдена и приета програмата на БКП, ОФ и ДКМС за предстоящите избори. Съвместният пленум на БКП и ОФ утвърди решенията на Секретариата и Политбюро, взети от 7 януари до 29 юли 1995 г., с които са извадени от състава на ЦК на БКП Иван Йорданов Бимбов, Димитър Генов Филипов, Димир Калайджиев, Цонка Златева, Владимир Тасев и Крум Борисов Захариев поради груби нарушения на Устава на БКП, болни амбиции за вождизъм, груб кариеризъм и опити да ликвидират БКП, поставяйки я в зависимост от Българската социалистическа партия. Беше утвърдено и решението на Политбюро от 3 юни 1995 г., с което бяха отменени всички решения на Секретариата и на Политбюро от 9 септември 1944 г. до 4 април 1990 г., с които са дарявали партийно имущество на други организации и държавни институции, в това число на Народното събрание и на Министерството на вътрешните работи.

Пленумът утвърди за кандидат-кмет на София Вене Евтимов Стойчев - електроинженер, член на Политбюро и секретар на ЦК на БКП.

Беше взето решение на 19 август 1995 г. от 9 ч. в София да се проведе редовен пленум на ЦК на БКП.

София, 1 август 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ДО ВСИЧКИ ПОКЛОННИЦИ НА СЪВЕТСКИЯ ГЕНИЙ" НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ", ПОДПИСАНО ОТ ЛОРА НИКОЛОВА, СЕКРЕТАР НА ДВИЖЕНИЕТО, ПО ПОВОД НА ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА КОНСТАТАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА САЩ, ЧЕ 10 ЯДРЕНИ РЕАКТОРА, ПОСТРОЕНИ ОТ БИВШИЯ СССР, ПРЕДСТАВЛЯВАТ "ЗНАЧИТЕЛНА ЗАПЛАХА ЗА СИГУРНОСТТА".


Пак ли Западът плете интриги, господа коминтерновци? Както тогава с Чернобил, нали? Съветските атомни централи са най-сигурните в света! Нали така? Кой смее да се съмнява? Кой иска да очерни светлата социалистическа действителност? Я да го видим?

Скрихте истината за Чернобил, вие, заедно с вашите съветски другари. По тяхна поръчка! Страх ви беше. Не смеехте да поставите под съмнение Съветския гений, нали?

И днес ви е страх. И днес се гаврите с нас. Американците защитавали свои икономически интереси и затова ни предупреждавали за опасността. А в името на какво, вие, господа, ни подлагате на зловещия риск?

Що е построено от съветския човек, днес е руско, нали? А що е руско, то е свещено, нали? Докога? Докога, господа коминтерновци, ще плашите българския народ с коварния Запад и ще го принасяте в жертва на Русия? Стига вече!

Лъгахте за Чернобил, лъжете за Козлодуй, утре ще построите с лъжа и Белене. Стига вече!!!

София, 31 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОФЕДЕРАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕЛЕГАТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ /22 ЮНИ 1995 Г., СОФИЯ/.


По решение на Изпълнителния съвет на Асоциацията на еврофедералистите в България на 22 юни 1995 г. в София бе свикана Национална делегатска конференция /неин ръководен орган съгласно глава III, член 13 от устава/, която прие изменения и допълнения на същия устав, както и избра нов състав на Изпълнителния съвет и нов състав на Ревизионно-контролния съвет на асоциацията.

По-важните допълнения, включени в устава, са следните:

1. Асоциацията се изгражда на федеративен принцип с включване на следните структури:

а/ Национален център за евроатлантическа интеграция със следните основни функции:
- разработване на теми и проекти по съвременните европейски проблеми, по въпросите на евроинтеграцията, връзките с НАТО, Съвета на Европа и всички останали институти и академии, разработващи подобни теми;
- проучване и адаптиране към новата гражданско-политическа философия на НАТО;
- включване на България в евроатлантическите структури с активен принос, като първа крачка бъдат нейните инициативи по програмата "Партньорство за мир".

б/ Съвети по направление - както следва:
- Съвет за гражданско и политическо съдействие на НАТО за включване в неговите извънправителствени инициативи за работа в широк спектър с народните маси;
- Съвет за планиране и изграждане на Европейски съединени щати, който ще разполага с голям обем информация относно техните социални и политически структури, както и с оглед на решаването на техните етнически проблеми;
- Съвет за политически, правни и философски анализи на еврофедерализма и космо-федерализма.

в/ Учредяване на клубове за приятелски и културни връзки с други организации в страната и в чужбина, чиято дейност е свързана с евроинтеграционната политика.

2. Бе избран 9-членен Изпълнителен съвет с председател Дечко Драгиев и заместник-председатели Цветан Кардашев и Владимир Никифоров.

Гласуван бе Ревизионно-контролен съвет с председател Костадин Косачев.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗАДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ", ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ ПРЕД ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /23 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


7. По образованието, науката и културата

Със съставянето на бюджета за 1995 г. правителството направи възможното за увеличаване на средствата за тези сфери. Извършени бяха промени във ВАК, научните и експертните съвети, спряна беше грубата политизация и се създадоха по-добри условия за нормално функциониране на университетската и научноизследователската общност. Правителството подготвя мерки за стабилизиране на учебното съдържание в училищата и за преодоляване на спада в равнището на подготовката. Разработват се държавни образователни изисквания и системи за оценяване на образованието, а също и национална програма "Българското училище в XXI век".

В областта на културата правителството положи усилия да запази постиженията и да осигури условия за работа на творците. Прави се възможното, за да се развият всички създадени и утвърдили се със своите високохудожествени постижения културни институции, доказали правото си на съществуване не само у нас, но и в чужбина. Все още е недостатъчно направеното за запазване на нашето богато културно наследство /на художествените изложби и музеи/ от посегателства, както и изграждане на структури, подпомагащи и издигащи нашата духовност и културна идентичност.

8. По външната политика

В Бялата книга за състоянието на страната правителството даде недвусмислена оценка за разрушителната дейност на СДС в редица приоритетни външнополитически сектори; за едностранчивото развитие на отношенията с различните държави - партньори на страната. Едновременно с това то се постара да формулира ясни практически насоки на активна външнополитическа дейност в съответствие с трайните национални интереси и с ангажиментите на България като надежден член на международната общност. Бих желал да се спра поне на три проблемни въпроса, които през изминалия период занимаваха и обществото, и партията.

Първият засяга националната сигурност на страната. От първия ден на своята дейност в областта на външните отношения правителството поставя този проблем в центъра на своето внимание. То разработи и се постара най-решително да пристъпи към реализацията на комплекса от действия, целящ постигането на възможно най-добри гаранции за сигурността на страната. В основата на тези действия залегна разбирането за търсенето на сигурност чрез интеграция и сътрудничество. В съответствие с тази формула категорично бе потвърден и развит европейският приоритет във външните отношения на страната - преди всичко асоциирането с Европейския съюз.

Същевременно като асоцииран партньор в Западноевропейския съюз България активно се включи в работата по новата архитектура на европейската сигурност. Паралелно правителството задълбочи и разви участието на страната в програмата "Партньорство за мир" на НАТО, както и активното си участие в Северноатлантическия съвет за сътрудничество на равнище министри на външните работи.

През изминалите месеци опозицията и някои други институции на държавната власт се опитаха да подменят комплексния проблем за националната сигурност с въпроса за декларативни изявления за членство в НАТО. По наше убеждение последните седмици и месеци потвърдиха обосноваността на позицията на правителството, а именно нуждата от гаранции за сигурността да се търсят паралелно по няколко отделни направления в европейски и евроатлантически мащаб.

Вторият дискутиран кръг от проблеми засяга т. нар. икономизация на външната политика. Действително правителството открои задачата външнополитическите отношения възможно най-пълно да спомогнат за преодоляване на наследената икономическа разруха, за стопанско оживление и интегриране в световната икономика. Недобросъвестните ни критици побързаха да отправят обвинението, че такава ориентация предполага компромиси с основни външнополитически принципи и ценности. Нищо подобно! Ще се аргументирам с инициативата на правителството за регионална стабилност, сигурност и сътрудничество, която лансирах пред форума на Северноатлантическата асамблея в средата на юни тази година в София. Нейната сърцевина е положението, че политическата стабилност, сигурността и добросъседството в Югоизточна Европа на практика днес най-успешно могат да се укрепват преди всичко чрез действия в областта на икономическото и социалното развитие, започвайки от регионалната структура - телекомуникации, енергийни системи, транспорт, както и трансгранично сътрудничество. Именно успешното започване и реализация на по-крупни регионални проекти в тези области, към които има подчертан международен интерес, могат да спомогнат за недвусмисленото потвърждаване на междудържавните граници в региона и на принципите на добросъседството, както и за спокойното културно и хуманитарно общуване между народите и обществата. Постоянният съвет на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа подкрепи и прие предложението на българското правителство в средата на ноември в София да се проведе среща на страните от ОССЕ по проблемите на трансевропейската инфраструктура и стабилността и сътрудничеството в Черноморския район. Оказа се, че това българско предложение особено добре се вписва в търсенията на ОССЕ в сегашния момент за ролята на т. нар. икономическо измерение в общия модел за европейска сигурност на XXI век. Считам, че със своята регионална инциатива за сигурност и сътрудничество българското правителство съумя да изведе България в активна позиция по отношение на усилията за трайно стабилизиране на Югоизточна Европа, за което получи и съответно международно признание.

И трето, въпросът за защитата на правата и интересите на българите, живеещи зад граница - и в съседни, и в по-далечни държави. Веднага искам да подчертая, че няма противоречия между стремежа ни за истински добри и взаимноизгодни отношения с нашите съседки от района и ангажираността с културните, социалните и хуманитарните проблеми на нашите сънародници зад граница.

В тази област са важни два момента.

Единият е, че правителството ясно и открито поставя тези въпроси в контактите по двустранна линия в дух на добронамереност, на обективно изясняване на реалните проблеми и винаги в полза на позитивното развитие на цялостните двустранни отношения. Именно такъв подход най-добре обслужва реалните потребности на нашите сънародници, без да води до напрежение и потенциални конфликти на междудържавно равнище.

Вторият момент е свързан с принципа за ненамеса във вътрешните работи на която и да било държава. Действията и демаршите на българското правителство могат да бъдат продуктивни само ако се съобразяват с реалностите и законодателството в съответните държави. Ние сме решени в в пълна степен да съдействаме за човешките контакти, за свободата на пътуване, на информация и образование, но можем да постигнем резултати само въз основа на обективните условия. При това е наложително да отстояваме позицията в полза на единни стандарти - подходът ни към съседните и международните партньори да е такъв, към какъвто желаем и те да се придържат в отношенията си към нас.

9. По някои проблеми на сигурността

Може да се каже, че БСП е единствената политическа сила, която гради и защитава последователно политиката по въпросите на националната сигурност. Правителството разработи и внесе в парламента Концепция за националната сигурност на Република България. В ход е прилагането на неотложните мерки за противодействието на престъпността, разработена е оперативна доктрина на НСС - МВР, анализирани и проверени са структурите, функциите, организацията, информационната политика, състоянието на оперативната работа, ресурсното и кадровото положение на службите за сигурност и обществен ред. Избран е правилен път и има основание да се счита, че излизаме от състоянието на регрес и застой.

Направеното не ни задоволява. Вярно е, че е наивно, нереалистично да се очаква рязко намаляване на престъпността в условията на тежка икономическа криза, социална и морална деградация, корупция, отслабена държавност, ликвидирани контролни органи, разбити структури на МВР, обезкръвена съдебна система.

Хората на България с право очакват от нас повече - координирана мобилизация на цялото държавно управление с неговите специализирани органи за твърди и безкомпромисни действия срещу престъпността, срещу корупцията и спекулата. Това обезателно ще бъде постигнато с цялата сила на закона. Колебание и нерешителност повече са недопустими.

Правителството и обществеността оценяват усилията, решимостта и професионализма на кадрите в системата на сигурността, вярват в техните възможности и очакват в най-близко време постигане на конкретни резултати.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
03.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!