2 септември 1993


София, 2 септември 1993 година
Брой 171 /958/


София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ДО КОМИСИЯТА ПО СЪЮЗНА ЕТИКА ПРИ НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ЗАМРАЗЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО НА ПАРТИЯТА В КОАЛИЦИЯТА.


ГОСПОДА,

На заседанието на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС, проведено на 31 август 1993 г., Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес предложи да бъде обсъдено Обръщението ни от 30 август 1993 г., адресирано до ръководствата на всички партии и организации, членове на СДС, с което предлагаме "да се прекрати спекулативното експлоатиране на темата "Взаимоотношенията в СДС", която се използва за неприкрита война срещу безкомпромисните антикомунисти и за подготвяне на общественото мнение за евентуалното им отстраняване". В съответствие с това е предложено НКС на СДС да насрочи Национална конференция за края на октомври 1993 г., на която да се направи равносметка на всички досегашни грешки на коалицията и да се очертаят перспективите.

Вместо това, очевидно разтревожени от Обръщението ни, силите, формиращи, провеждащи и обезпечаващи досегашната левичарска стратегия в коалицията, се опитаха да организират отстраняването ни при грубо и безцеремонно нарушаване на статута на СДС и при открит натиск и неморално манипулиране на някои от коалиционните партньори.

Основните ни възражения са:

1. Съгласно чл.6 от статута на СДС "Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от останалите пълноправни членове на СДС след изслушване на доклада на Комисията по съюзна етика. В неизяснени случаи НКС може със същото мнозинство да "замрази" членството...”.

- Преди всичко изискването на цитирания текст от статута за наличие на доклад на Комисията по съюзна етика не е спазено.

Това означава, че е действано, без да има предявено официално обвинение за конкретни нарушения, и не е дадена никаква възможност за официален отговор и защита. Нашите категорични възражения в това отношение бяха демонстративно игнорирани, включително и от председателстващия събранието "радетел" за морална и правосъобразна политика г-н Филип Димитров.

С визираното поведение се нарушават не само правата на една от пълноправните организации в коалицията, но и прерогативите на Комисията по съюзна етика, която ако действително държи да защитава етиката в коалицията, би трябвало да притежава толкова етика, че да защити поне собствените си права, преди да се наеме със защитата на правата на членовете и на коалицията.

Нарушението на процедурата, въведена от чл.6 от статута, е недвусмислено указание за политическа разправа, пред каквато понякога се стъписваха дори органите отпреди четири години.

2. Нарушено е и изискването на чл.6 от статута формиращите мнозинството от 2/3 да са "пълноправни членове на Съюза на демократичните сили". Сред формиращите мнозинството от две трети е и партията Обединен християндемократически център /ОХДЦ/, нелегитимно представлявана от г-н Стефан Софиянски. Въпросът за легитимността на представителството на тази партия в Националния координационен съвет е все още неизяснен след т.нар. "случай Стоян Ганев". Съгласно решение на Софийския градски съд от 12 юли 1993 г. по фирмено дело N 25820 партията се представлява от председателя Стоян Димитров Ганев - /виж "Държавен вестник" брой 68 от 10 юли 1993 г. стр.24/. Съществува коалиционно решение, ярко демонстрирано на Петата национална конференция на СДС през март 1993 г., съгласно което тази партия не може да бъде пълноправен член на коалицията, докато неин председател е Стоян Ганев. Преюдициален е въпросът за пълноправното членство на ОХДЦ в НКС на СДС и за правото на г-н Стефан Софиянски да участва във формирането на предвиденото мнозинство.

Нерешаването на този преюдициален въпрос прави нелегитимно взетото решение за "замразяване" на Партия Либерален конгрес. Комисията по съюзна етика трябва да вземе ясно и категорично решение по този въпрос.

3. В чл.6 на статута изрично и изчерпателно са посочени основанията, при които членовете на СДС могат да бъдат изключени или "замразени". Нека припомним, че тези основания са: нарушения на учредителната декларация; нарушения на политическите споразумения, подписани от съюза; системни нарушения на собствените партийни устави и програмни документи. Това са изчерпателно изброените основания за изключване или "замразяване" на членовете на СДС и елементарната правна грамотност изисква това да се знае поне от юристите в НКС. Нека припомним и факта, че по същия модел на незачитане на собствените правни документи от Парламентарната група на СДС бяха изключени депутатите Тошо Пейков и Васил Михайлов. Нека припомним и това, че кризата в комунистическата система се изразяваше преди всичко в незачитане на собствените правни и уставни норми.

ГОСПОДА,
На основание изложените аргументи и съображения за неоснователност и нищожност на взетото решение на НКС на СДС от 31 август 1993 г. за "замразяване" членството на Партия Либерален конгрес в СДС настояваме да обсъдите фактите и обстоятелствата, довели до това решение, и да предложите на НКС на СДС неговото отменяне като неоснователно и нищожно.

Припомняме нееднократните ни заявления, че съгласно решенията на Четвъртата национална конференция и на Изпълнителното бюро на Партия Либерален конгрес представителите ни в НКС на СДС нямат правото на бездействие, съглашателство и компромис в името на временни придобивки или властнически амбиции, включително и при опити за натиск от страна на ръководството на СДС. Досегашната кампания за сплашване, включително и чрез пресата, е всъщност опит за промяна на нашата известна на всички програмна стратегия и практическа дейност за декомунизация на България. Когато бяхме поканени да се завърнем в коалицията, това бе сторено, за да помогнем в изграждането на категоричния антикомунистически авторитет на СДС, подронен от левичарски стратегии и съглашателства. Поради тези причини ние не можем и няма да приемем статута на "замразен" член на СДС. Затова потвърждаването на решението на НКС на СДС от 31 август 1993 г. всъщност би било прикрита и непочтена форма за отстраняване на Партия Либерален конгрес от коалицията. Това ще бъде поредният опит за унищожаване на антикомунизма в СДС и на синята идея, моралната и политическата отговорност, за което няма да е на Партия Либерален конгрес.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС: ЯНКО ЯНКОВ

София, 31 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ-ДЕКЛАРАЦИЯ "МИНАЛОТО, НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО НИ ЗАДЪЛЖАВАТ" НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ С ГЛАВЕН СЕКРЕТАР АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА СЪЮЗНИЯ ДОМ НА УЛ. "ВРАБЧА" N 1 ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.


На 26 август 1993 година в отговор на справедливите критики на БЗНС към прокомунистическата дейност на правителството кабинетът на проф.Беров прие решение за изваждане от Съюзния дом "Александър Стамболийски" на истинския и единствен собственик - Българския земеделски народен съюз.

С това си престъпно действие правителството показа, че не само е под влиянието на БСП, но и че е усвоило най-отвратителните похвати на комунистическата партия през тоталитарния режим.

Ударът, който правителството се опитва да нанесе върху Земеделския съюз чрез този позорен акт на политическа репресия, е директно насочен и срещу демокрацията в Република България.

През 1945 година Земеделският съюз беше изхвърлен от неговия дом, беше му отнето името, съюзният орган "Земеделско знаме", символите.

Сега отново се използват духовните приемници на Оббов, Г.Трайков, П.Танчев за създаване на лъжеземеделски групи, които да попречат на възхода на земеделския съюз.

При срещите на ръководството на съюза с президента, министър-председателя, министъра на правосъдието, министъра на финансите, с юристи от Президентството и Министерския съвет /МС/ бяха представени документи, доказващи собствеността на Земеделския съюз от 1918 г.

Въпреки обещанията за дискусия между юристи, представляващи спорещите страни, МС прие решение, противоречащо на конституцията, Закона за собствеността и Закона за наемните отношения.

Явно за проф.Беров и неговите министри свещеността и неприкосновеността на собствеността е празен лозунг.

Постоянното присъствие на БЗНС, като отчита, че решението е незаконосъобразно и че БЗНС като собственик на имота на ул."Врабча" 1 е длъжен законно и морално да защити своя дом,

ДЕКЛАРИРА:

Българският земеделски народен съюз обитава своя собствен имот и съгласно конституцията и законите на Република България никой не може да отнема това негово свещено и неприкосновено право, поради което не приема престъпното закононарушение на МС и обявява, че с цената на всички средства ще защищава Съюзния дом "Александър Стамболийски".

Призоваваме всички сдружени земеделци и наши симпатизанти да се организираме и да защитим нашия дом. Окръжните и общинските настоятелства да имат готовност да организират протестни митинги и демонстрации в цялата страна, както и да изпращат хора по призив на Постоянното присъствие за защита на съюзния дом от незаконни действия от страна на държавни органи и други организации и лица.

Сдружени земеделци бяха първите борци срещу сталинския режим в България. Ако се наложи, Земеделският съюз ще даде и последните жертви срещу загиващия комунизъм.

Сдружени земеделци, български граждани, борбата за демокрация продължава!

София, 31 август 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  * *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ПО ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОВЕДЕНИ НА 10 И 17 ЮНИ 1990 Г. /ЧАСТ ПЕТА/. Обработката на жалбите исигналите и огласяването на резултатите е направено от група, ръководена от консултанта към Комисията по изборните книжа на ВНС Валери Цветков, през месец март 1993 година.


III. ЕИР, В КОИТО НАРУШЕНИЯТА НА ЗИВНС ПРЕДПОЛАГАТ ИЗБОРЪТ ДА СЕ СЧИТА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН

Това означава, че поради фалшификации на изборите и груби нарушения на ЗИВНС в посочените райони не може да бъде считан за избран обявеният за такъв кандидат за народен представител.

4 БУРГАСКИ ЕИР /І тур/
8 СУНГУЛАРСКИ ЕИР /І тур/
9 ЕЛХОВСКИ ЕИР /І тур/
12 ТУНДЖАНСКИ ЕИР /І тур/

Тук на първи тур са били избрани за народни представители кандидатите Димитър Луджев - СДС, Янко Янков - СДП /немарксисти/, Атанас Чунчев - БСП, Марко Марков - БСП.

Навсякъде в тези райони гласуването е извършено с прозрачни пликове, с което е нарушена тайната на гласуване - чл. 2 от ЗИВНС.

Въпреки отправените към ЦИК запитвания и протести по повод на гласуването с прозрачните пликове ЦИК не предприема никакви мерки, а председателят й проф. Сталев изпраща телекс 232/10.06.1990 с противоречащо на нормалната логика и обръкващо съдържание, в резултат на което изборите продължават при нарушена избирателна тайна. Грубо е нарушен чл. 31, ал.1 от ЗИВНС.


5 БУРГАСКИ ЕИР /II тур/

На втори тур кандидатът на БСП Манол Манолов е обявен за избран за народен представител, като получава 11738 гласа, с 225 гласа повече от кандидата на СДС Мария Парашкевова.

На 13 юни около 1 ч 15 мин. в дома на кандидата за народен представител на СДС г-жа Мария Парашкевова са били произведени два силни взрива. С този акт на тероризъм е било попречено на нормалния ход на предизборната кампания на г-жа Парашкевова. Всят е бил страх у мнозина избиратели и близки на г-жа Парашкевова, много от които не са упражнили правото си на глас на 17 юни 1990 г. /П.4-12, П.4-13/

В избирателните списъци на 5 ЕИР са били включени 249 лица без ЕГН /П.4-27/ Избирателна секция N 57 се закрива, като не се разрешава на военнослужещи да гласуват на втори тур. На първи тур в тази секция са гласували 70 избиратели. Грубо е нарушен чл. 3 от ЗИВНС.

В секции NN 49, 50, 51, 53 и 54 са гласували повече от 200 избиратели с паспорти от стария образец с изтекъл срок, които не представляват редовно средство за удостоверяване на самоличност. Нарушен е чл. 56 от ЗИВНС.

В секция N 54 гласуват 16 души без бълграски паспорти а със съветски документи. Същите лица са гласували за първи път на 17 юни 1990 г.

Председателят на секция N 39 Кузнецов отказва да издаде препис-извлечение от секционния протокол на П. Пенев - застъпник на кандидата на СДС, въпреки указанията на председателя на РИК Б.Атанасов. Нарушени са инструкциите, включени в Методическите указания на ЦИК'90 относно чл. 67, ал. 3 от ЗИВНС.

Изборът в секция N 11 започва със закъснение повече от един час, което е нарушение на чл. 54 от ЗИВНС. Избирателната комисия на същата секция предава последна протокола си в РИК около 24 ч. при положение, че помещението, в което се намира секцията, отстои на около 200 метра от РИК.

В секции NN 49, 50 и 51 гласуват 58 пациенти, страдащи от мозъчна склероза и деменеция от стационара за възрастни хора към филиал на трета поликлиника, Бургас. Същите са били с различна адресна регистарция и не са имали право да участват в изборите, но въпреки протестите на г-жа Парашкевова са били "буквално мъкнати към избирателните урни".

Не са допуснати да гласуват около 36 студенти, които на първи тур са гласували в 5 ЕИР, тъй като са имали временна регистрация в градовете, където учат.

Били са зарегистрирани и други нарушения на ЗИВНС и актове на манипулация на населението в 5 ЕИР, като например гласуване в неизправни изборни кутии - нарушение по чл. 54 от ЗИВНС, масово разпръскване на листовки с клеветническо съдържание по адрес на г-жа Парашкевова посредством авиация и др.

Всички тези обстоятелства около провеждането на втория тур на изборите за Велико народно събрание в 5 ЕИР предполагат изборът да се счита за недействителен.


6 СОЗОПОЛСКИ ЕИР /II тур/

В протеста на Васил Станилов /П.4-28/, изпратен до председателя на ЦИК, се посочва, че на 11 юни 1990 г. в 14,30 ч. в Районната избирателна комисия - гр. Созопол, се е обадил първият секретар на Общинския съвет на БСП г-н Чайков и е съобщил, че кандидатът за народен представител на БСП г-н Александър Янков е телефонирал и съобщил, че лично е получил телексите от чужбина с данните за гласувалите там близо 4500 избиратели. По препоръка на Висшия съвет на БСП г-н Янков е настоял РИК - Созопол, да телеграфира незабавно до ЦИК и да съобщи, че той е бил избран за народен представител.

Телексите от чужбина започват да се получават в РИК - Созопол, около 19,00 ч.

Според т. 12 на Решението на ЦИК от 28.04.1990 г. по реда за гласуване в чужбина СИК изпращат резултатите в ЦИК - София, чрез телефакс или телекс.

Налице е намеса в работите и правомощията на РИК и нарушаване на инструкциите на ЦИК'90 за гласуване в чужбина, а с това и разпоредбите по чл. 31, ал.1 на ЗИВНС.

В писмото си до председателя на СДС, подписано от д-р Пламен Табаков и група български граждани, живеещи в Австралия, се протестира против изнесената информация във вестниците "Дума" и "Демокрация", че повечето от българите в Австралия за гласували за БСП. От приложените към писмото протоколи се вижда точно обратното, а според подписалите единственото обяснение е, че: "или резултатите от изборите не са били в действителност изпратени до Централната избирателна комисия, а до съответен отдел на небезизвестната Държавна сигурност, или ЦИК е получила едни резултати, а нейният секретар - г-н Димитър Попов е изнесъл други, т.е. ги е фалшифицирал".

В протест на българските емигранти, живеещи в Ню Йорк /П.4-4/, подписан от над сто души, се посочват редица закононарушения и се изисква анулиране на изборите в САЩ, които се провеждат в рамките на 6 ЕИР. Българските дипломатически мисии в САЩ по всякакъв начин са създавали затруднения и са попречвали на българите там да могат да упражнят правото си на глас.

В нарушение на чл. 29 от ЗИВНС в САЩ до 29.05.1990 г. СИК не е била образувана, а избирателните списъци са обявени на 07.06.1990 г. - нарушението е по чл. 14 от ЗИВНС.

Освен това ЦИК с разпоредбите и инструкциите от гореспоменатото решение от 28.04.1990 г. поставя в неравно положение българските емигранти и създава изключителни предпоставки те да не могат да гласуват на първите "демократични и свободни избори".

Всички тези закононарушения и манипулации от страна на държавните институции и служители предполагат изборите в 6 Созополски ЕИР да се считат за недействителни.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ "70 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ Е БЕЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", ИЗНЕСЕН ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ АНАСТАСИЯ МОЗЕР ПРЕД ОБЩОНАРОДНИЯ СЪБОР, СЪСТОЯЛ СЕ НА 13 ЮНИ 1993 Г. В С. СЛАВОВИЦА.


В БЪЛГАРИЯ ИМА САМО ЕДИН БЗНС,

който направи това и който участва самостоятелно и активно чрез своите структури в цялата страна в обществения живот на България и в икономическата реформа. Много са престъпниците, много са страхливците, но БЗНС обеща, че ако някой се опита да кощунства с демокрацията и с неприкосновеността на частната собственост, без която не може да има истинска демокрация и човешки права, той, БЗНС, ще се превърне в щит и няма да позволи реставрация на миналото беззаконие и подигравка с народа и неговия изстрадан стремеж към нормален живот. Ние няма да постигнем това, както предлага СДС, с натискане на клаксони и запалени фарове - т.е. с празни шумотевици и разхищение на оскъдните ни средства, а с упорита борба в ликвидационните съвети и местните управи, за да парираме попълзновенията на бесепарите за реставрация на комунистическите структури чрез псевдокооперации, терор над хората и нови беззакония. На 20 май сегашното комунистическо парламентарно мнозинство гласува промени в Закона за земята и узакони беззаконието, грубо потъпквайки гарантираното от конституцията право на свещена и неприкосновена собственост върху земята. С поправката на параграф 13 се посегна и върху ликвидационните съвети, създадени, за да разградят комунистическите ТКЗС и да затворят една трагична и пагубна за нашата икономика страница от живота на България. Гласувайки тези поправки, сегашното парламентарно болшинство доказа на кого продължава да служи и колко е уплашено от възстановяването на частната собственост, защото един частен стопанин, стъпил здраво на своето парче земя, не е вече ратай, а господар, който на следващите избори ще направи на пух и прах тези, които в продължение на 45 години го изнудваха да работи за стотинки, които пропъдиха децата му, разграбиха имуществото му, опорочиха морала му.

Противно на нашите лични молби президентът Желев не се вслуша в гласа на народа и подписа тези кощунства със земята и демократичната реформа, а депутатите на СДС говорят, но нищо не правят.

Гладната стачка на Едвин Сугарев, неговият морален жест срещу неправдата сам по себе си няма да разреши нещата, ако не бъде подкрепен от себеотрицанието на другите в парламента. Символични жестове и фанфари няма да трогнат правителството на Беров, защото то е от стария тип, от типа на Газдов, Мирчо Спасов и Гогов.

СКЪПИ СЪИДЕЙНИЧКИ И СЪИДЕЙНИЦИ,
широката наша общественост все повече се убеждава, че в България не може да има демокрация без участието на най-самобитната родна организация, Земеделския съюз. И колкото и това да бъде нежелателно за някои политически среди, то ще стане. А нашият дълг е да запретнем още повече ръкави и да заработим още по-вдъхновено, и да заемем своето място, защото никой друг няма да ни го даде.

Създаването по наша идея на "СЕЛИЩЕ НА ЧЕСТТА" в сърцето на София е едно конкретно постижение. Близо два месеца там живеят в палатки стотици сдружени земеделци, които спечелиха с примера и словата си десетки хиляди столичани и гости от страната. Гостуваха им и много чужденци - дипломати и журналисти.

В оживените разговори с представители на земеделските дружби от цялата страна те научиха за какво се трудим и за какво милеем. Научиха неща, които телевизията и радиото, почти целият печат премълчават, пренебрегват, за да държат в затъмнение святото ни движение. Сто и петдесет хиляди гости на "Селището на честта" сложиха подписите си под нашите искания за истинска демокрация, за връщане на земята в реални граници, за борба против непорядките, които насажда в живота правителството на Беров, подкрепено от екскомунистите. В справедливата ни борба за връщане на земята на своите собственици ние вече даваме жертви и човешки, и материални, но това не трябва да ни отчайва, защото, както казваше земеделският поет Сергей Румянцев, "борбата иска скъпи жертви и ние трябва да й ги дадем".

Така ни учеше и великият ни учител Стамболийски: "Съдбата ни е предопределила за пионери, за ратници на великата и светла идея със земеделско сдружаване и ние трябва да оправдаем нейното повеление!" Нито Левски, нито Ботев, нито Раковски или Бенковски ще излязат из гробовете си да ни помогнат. Ние трябВа всецяло да се предадем на това дело, ние трябва високо да го издигнем, та ако ще и с кръвта си да запечатим неговия успех. Тези слова трябва да бъдат нашата клетва пред тленните мъченически останки на най-скъпата за Съюза и България жертва през историческия двадесети век, като не забравяме да споменем за упокой на душите и неговите бойни другари, съратници и следовници Александър Димитров, Цанко Церковски, Райко Даскалов, Петко Д. Петков, Спас Дупаринов, Кирил Павлов, Петър Янев, Сергей Румянцев, Петрини, Никола Петков, Димитър Гичев, д-р Г.М. Димитров, Георги Ив. Вълков, Евтим Арсов, Мара Рачева и безброй герои на борбата!

Да бъде свят подвигът им! Да бъде свято делото народно! Да бъде щастлива нашата ТАТКОВИНА! И нека завършим със стихотворния завет на самия Стамболийски: "Сейте, братя, светлината и по пътя мой трънлив вий рушете тъмнината, аз съм буден, АЗ СЪМ ЖИВ."

Поклон пред живото му дело.

Да живее Българският земеделски народен съюз!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА НАЦИОНАЛЕН СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 16 ДЕКЕМВРИ 1989 Г.


СТРУКТУРА НА СИНДИКАТА.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ И РЕД ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

12. Основна структурна единица на синдиката е клуб "Бизнес", в който членува всеки приет в синдиката, независимо от това в какви ръководни органи е избран.

12.1. Клубовете се изграждат на териториално-производствен принцип в страната и не могат да наброяват по-малко от 9 членове.

12.2. Висш орган на клуба е събрание на членовете му, което се свиква най-малко два пъти годишно по решение на клубното ръководство или по искане на повече от половината му членове.

12.3. Събранието на клуба избира с пряко и тайно гласуване изпълнителен орган - ръководство с председател, състоящо се от трима членове на клуба.

13. Събранието на клуба се свиква, като предварително се оповестяват датата, мястото, часът и дневният ред лично на членовете срещу подпис или по друг подходящ начин 7 дни преди датата на провеждането му.

13.1. Събранията са редовни и могат да вземат решения, ако на тях присъстват повече от половината членове на клуба.

13.2. Събранията, на които се избира клубно ръководство или делегати на синдикалната конференция, са редовни, ако на тях присъстват 50% + 1 от членовете на клуба.

14. Клубното ръководство не е платено и се избира за срок от две години с право на един манадат заедно с председателя на клуба.

14.1. За членове на клубното ръководство се считат за избрани тези, които са получили повече от половината гласове.

14.2. В случай, че кандидатите за клубно ръководство не съберет необходимите гласове, се провежда повторен избор.


Устав

15. Дейността на клуба между събранията му се ръководи от клубно ръководство, което има следните правомощия:
а/ да свиква събрания, да изготвя дневния ред и да ги оповестява;
б/ да разработва планове за действие на клуба;
в/ да подготвя стачен комитет, който се одобрява от събранието;
г/ да събира информация за цялостната съюзна дейност, международните връзки и опит и да ги довежда до знанието на събранието;
д/ да координира дейността на клуба с другите клубове в страната във връзка със синдикални задачи;
е/ да събира членския внос и да дава отчет за изразходването му един път годишно.

16. Председателят на клуба има представителни правомощия по отношение на другите клубове в синдиката и координира дейността му с тази на останалите синдикални органи. Той не може да решава еднолично нито един въпрос от синдикалната дейност на клуба.

17. а/ В състава на синдикалните клубове може да участва всеки, симпатизиращ на целите на сдружението, който приема устава и отговаря на изискванията на чл. 7 от него, но без право на гласуване. Мнението му се отчита от клубното ръководство и се внася за разглеждане на събрание на клуба "Бизнес".
б/ Клубовете избират регионално ръководство и се обединяват в регионални организации.

18. Върховен орган на синдиката е конференцията на клубните делегати.

18.1. Конференцията може да взема решения, валидни за целия синдикат, когато заседава с не по-малко от 201 делегати.

18.2. Конференцията заседава всяка година.

18.3. Конференцията избира за срок от две години с пряко и тайно гласуване изпълнителен орган - Управителен съвет с президент, състоящ се общо от 7 до 11 членове, както и контролен орган - финансово-правна комисия с шеф, състояща се общо от 3 до 5 членове.

18.4. Конференцията има, освен предвидените в чл. 18.3., следните пълномощия:
а/ приема Устава на синдиката и прави изменения в него при гласували две трети от присъстващите делегати;
б/ решава разпускането на синдиката;
в/ приема докладите на Управителния съвет и финансово-правната комисия, като решава въпросите за отговорността им в рамките на синдикалната компетентност;
г/ отменя противоуставни и незаконосъобразни решения на Управителния съвет и финанасово-правната комисия;
д/ приема решения за развитие на синдикалната дейност, декларации, обръщения към профсъюзни движения и държавни институции.

/Пресслужба "Куриер"/


10:30:00
02.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!