28 септември 1995


София, 28 септември 1995 година
Брой 190 /1491/


София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ", ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" - СОФИЯ, И ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ДВИЖЕНИЕ "ВОЛЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ" - СОФИЯ, ЗА СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА В СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА.


КОНСТАТИРАЙКИ общия си стремеж предстоящите избори за местни органи на властта да съдействат за развитието на местното самоуправление като едно от условията за укрепване на демокрацията и гражданското общество в България,

УБЕДЕНИ в необходимостта от постигане на максимално широк обществен и политически консенсус за формирането на отговорно и ефективно управление, способно да решава проблемите на столичната община, ръководствата на:

коалиция Българска социалистическа партия /БСП/, Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Александър Стамболийски", Политически клуб /ПК/ "Екогласност" - София, предизборна коалиция Патриотичен съюз - Българска партия Либерали, Движение "Воля за България", Политически клуб /ПК/ "Демократичен съюз на жените" - София,

СЕ СПОРАЗУМЯХА:

1. Да участват съвместно в предстоящите избори за местни органи на властта на територията на столичната община.

2. Да подкрепят кандидатурата на Венцислав Йосифов за кмет на столичната община.

3. Да издигнат общи кандидатури за кметове на райони и кметства, както и общи листи за общински и районни съветници.

4. В общите листи за общински и районни съветници да бъдат включени на избираеми места кандидати, посочени от Патриотичен съюз - Българска партия Либерали, Движение "Воля за България", ПК "Демократичен съюз на жените".

Там, където отделните партии от Патриотичен съюз или обществената организация "Демократичен съюз на жените" са сключили двустранни споразумения с БСП, БЗНС "Ал. Стамболийски" или ПК "Екогласност" или с тяхната предизборна коалиция като цяло, кандидатите на Патриотичен съюз се определят в съответствие с тези споразумения.

5. Да разработят обща програма за управление и развитие на столичната община.

6. Да ангажират пълноценно своите организации на територията на столичната община в подготовката и провеждането на предизборната кампания.

7. Всяка от споразумяващите се страни да осигури финансирането на предложените от нея и включени в общите листи кандидати за общински и районни съветници или издигнати като кандидати за кметове на райони и кметства на територията на столичната община.

8. Да формират общи групи на общинските и районните съветници и да осъществяват единна политика за управление и за развитие на местното самоуправление и социално-икономическия напредък на столичната община.

София, 26 септември 1995 г.

ЗА КОАЛИЦИЯ БСП, БЗНС "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ",
ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": Александър Маринов

ЗА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ -
БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ДВИЖЕНИЕ "ВОЛЯ ЗА БЪЛГАРИЯ", ПК "ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ": Светлана Шаренкова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 септември - Следва предоставения за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕСИ И НАМЕСАТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА ПРЕДРЕШАВАНЕТО ИМ, ПРИЕТА ПО ПРИНЦИП НА ПЛЕНУМ /12 СЕПТЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Българското общество във време на декларирана демокрация все още не е преодоляло грубото политическо противопоставяне и предубеденото отношение към миналото. Демокрацията е невъзможна без законност, ред и справедливост. Принципите на политическия плурализъм, разделението на властите и човешките права не могат да се утвърждават без правов ред и трезво отношение към историята и бившите държавни дейци. За съжаление далечното и по-близкото ни минало изобилстват с факти, които показват, че много политици и отговорни държавни ръководители са принасяни по брутален начин в жертва на партийни страсти и политически съдебни процеси. Такива рецидиви се възраждат и в днешния ден.

С настоящата декларация се обръщаме към цялата демократична общественост на България, към всички политически сили, за които демокрацията не е просто лозунг, а признат идеал и към новите демократични държавни институции с апел да се прекратят политическите по същество процеси. Надяваме се, че органите на съдебната власт са в състояние да проявяват обективност към фактите, да се придържат стриктно към закона и да проявят действително независимост при произнасяне по натрупалите се наказателни и граждански съдебни дела. Българската социалистическа партия отново заявява, че се противопоставя на използването на съдебната власт за разправа с политически личности и с политически организации.

Република България заяви стремежа си да се развива като модерна правова и демократична държава. Следвайки този път, тя има шанс да постигне национално съгласие и просперитет за българските граждани.

Нека обществото и времето да ни доведат до оценка на политическите факти и на дейността на българските държавници и политици.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 28 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ "ИНТЕГРИРАНЕТО НА КУЛТУРИТЕ - ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРЕХОД КЪМ НОВАТА ЕПОХА" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НОВА КУЛТУРА С ПРЕДСЕДАТЕЛ КУБРАТ ТОМОВ.


РАЗГЪРНАТА ПЛАТФОРМА


1. БЪЛГАРИЯ - СРЕЩА НА ИЗТОКА И ЗАПАДА, НА МИНАЛОТО И БЪДЕЩЕТО

България, със своята древна история, средищно географско положение, талантлив народ, стара държавност, природни богатства, отвореност към света, в своя преход и устременост към бъдещето е единствено място за среща на древни и съвременни култури, на Изтока и Запада, на традициите и новаторството, на колективното и индивидуалното. Затова България е една от страните, които могат съзнателно да поемат пътя към интегриране на човешките култури - на миналото и съвремието, към предотвратяване на високата цена на прехода към новата епоха, към бъдещето - но без огромните разрушения на човешките жертви, към които ни води сегашната интеграция на мисленето, ценностите, делата.

Някои от главните теми на тази среща:

1. Нови източници и оценки на прабългарската история: произход, многобройност, исторически преселения, държавни възходи и падения, български държави в Азия и Европа, прародината на прабългарите...

2. Българският генофонд: съвременният българин като смешение на прабългари, траки, славяни и други /европейци, турци, други/.

3. Българският социокултурен фонд: съвременната българска култура като синтез на културите на ред народи и племена, нови археологически и писмени източници и открития, неизучени архиви у нас и в чужбина /Ватикана, Турция, Мадрид, Русия.../.

4. Културно-духовното наследство на България: какво са дали българите на други народи; Орфизъм, Богомилство, Възраждане, Учението за всемирното Бяло братство; България - страна на пионери, откриватели, велики държавници, певци, поети, художници, музиканти...; културни паметници с национално и световно значение.

5. Съвременният българин: култура, етнопсихология, ценности /коефициент на интелигентност /КИ/, антропометрични данни - общо и относно надареността.

6. Културен и духовен живот на България днес: институции, организации, движения, духовни движения, религиозен живот, секти..., имена на живи българи в тази област.

7. България в устрема си към бъдещето: проблемите на прехода, силните на деня - кои и какво правят, власт и престъпност, накъде върви, накъде трябва да върви, ролята на политиците, деловите среди, интелигенцията, духовния елит, тоталитарното наследство, как да се затвори страницата на миналото и да се обърне към бъдещето изцяло.

8. Сътрудничество и връзки на България през вековете с други народи, държави, нации, култури; с кои страни и нации, какви връзки, традиции, толерантност...


2. ИНТЕГРИРАНЕ НА СИНХРОННИТЕ КУЛТУРИ

Същностен белег на движението на човечеството днес към новото общество са интегративните процеси в културата. Извършва се активен и ускоряващ се контакт, обмен на сътрудничество между тях, взаимното им обогатяване при съхраняване на идентичността им, уеднаквяват се основни понятия, ценности, концепции и теории в местен, религиозен и глобален мащаб. Навсякъде хората и етносите се учат съзнателно да живеят и се развиват заедно, а където има конфликти - те не са културни, а на друга база.
Някои от главните теми на тази среща:

1. Минало, настояще и бъдеще на регионалните култури: Западна Европа, Северна Америка, Близкия и Средния изток, Източна и Югоизточна Азия, Централна Европа, Източна Европа, Русия и ОНД, Северна Африка, Централна и Южна Африка, Средна Америка, Южна Америка, Австралия и Океания.

2. Съвременните култури на Изтока и Запада: характеристики, общности, различия, интегративните процеси между тях, рационалното и ирационалното в тях - развитието им.

3. Културните взаимодействия и процеси между етносите в една държава: факти, стихийност и планираност, тенденции, противоречия и разрешаването им, проблемите на толерантността и справедливостта в тези процеси.

4. Културните взаимодействия и процеси между различните прослойки и класи: факти, стихийност, планираност, общност и различия в интересите...

5. Културните взаимодействия между различните религии в нацията, регионите, света като цяло, нови религии и секти - защо.

6. Ролята на държавата, бизнеса и културните организации и институции в интегративните процеси в културата в национален и международен план.

7. Ролята на древните и съвременните духовни школи и учения в интегративните процеси в културата.

8. Какво да се прави за ускоряване на интегративните процеси в областта на културата в национален, регионален и световен мащаб, възможностите на международните организации, активизирането и преориентирането им.


3. ИНТЕГРИРАНЕ НА ДИАХРОННИТЕ КУЛТУРИ

Един от най-дълбоките и важни елементи на преструктурирането на съвременната цивилизация и изграждането на новото общество е интегрирането на древните и съвременните култури. В последните хилядолетия съвременната цивилизация и по-точно науката стигна до проблеми и решения, които се оказаха поставяни и решавани в древността - в някои отношения удивително дълбоко и съдържателно. Така се разкри удивителна близост между древни и съвременни учения, философии, религии, теории, космогонии и пр. Един от важните елементи на древните култури са тяхната митология, легендите, преданията, епосите, космогониите им. Общи черти на всички са концепцията за "гости от небето", наличието на знания и умения, необясними с досегашните ни представи за тях, съществуването на ред необясними събития, съвпадения и близости между уж далечни и несвързани региони. Науката и разделът й "Библейска археология" потвърдиха основните събития, описани в Библията, както и в повечето митове и легенди. Всичко това води до извода, че извънземни цивилизации, същества и разуми са създали и контролират човечеството, оставяйки му необходимата за развитието му свобода, но недопускащи прекалената злоупотреба с нея - тя е опасна и за Земята, и за самите космически цивилизации, включително в Далечния космос.

Така в рамките на интеграцията на древните и съвременните култури се създава качествено друго разбиране за произхода на човечеството, мястото му сред цивилизациите в Космоса, каквито и да са разликите между тях.

На тази среща ще се наблегне повече върху следните теми и проблеми:

1. Характеристики на древните култури в тяхната материална и духовна част, разбиранията им за човека и Бога, произхода и мястото му на земята и във вселената, ученията и техниките им за себепознание и себеразвитие на човека /йога, зен, хуна.../.

2. Същото за съвременната култура като цяло - главно за западната култура.

3. Сравнение между древните и съвременните култури и цивилизации.

4. Причините за раждането, възхода, съхраняването и изчезването на древни народи, държави, култури.

5. Възраждането на древните учения, школи, възгледи, религии и пр., промените в тях под влиянието на съвременността, спиралата на развитието...

6. Интегративните процеси между древното и съвременното: факти, форми, теории, тенденции, обогатяване и изчистване...

7. Места за вероятно големи археологически и писмени открития върху древността, аргументи, предпазни мерки, нови средства за откриване...

8. Какво да се прави за хармонизираното интегриране на древното и съвременното, за взаимното им обогатяване и изчистване от грешки и увлечения.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ N 375
София, 26 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Номерацията на областите в Република България, съгласно Единния класификатор на населените места /ЕКНМ/


На основание чл.25, ал.2 от ЗМИ Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Съгласно Единния класификатор на населените места в Република България номерацията на областите в единния номер на всяка избирателна секция в страната е както следва:

София-град - 01;

Бургаска област - 02;

Варненска област - 03;

Ловешка област - 04;

Област Монтана - 05;

Пловдивска област - 06;

Русенска област - 07;

София-област - 08;

Хасковска област - 09.

Съгласно решение на ЦИК N 7/29 август 1995 г. тази номерация се изписва в единния номер на всяка избирателна секция на мястото, посочено в решението с буквите АА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 383
София, 26 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Съставите на СИК


Централната избирателна комисия, като взе предвид многобройните възражения от регистрирани в ЦИК партии и коалиции за участие в изборите на 29 октомври 1995 г. във връзка със съставите на СИК, и на основание чл.25, ал.1, т.4 от ЗМИ

РЕШИ:

При назначаване на СИК общинските избирателни комисии да съблюдават указанията на ЦИК, дадени с т.1 на решение N 1.7/1 септември 1995 г., като за осигуряване на баланса включват в състава на СИК и представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 29 октомври 1995 г., макар и да нямат парламентарно представителство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: X.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 390
София, 27 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Излизането в платен служебен отпуск на кандидатите за съветници и кметове, които заемат държавна или общинска служба.


На основание чл.25, ал.1, точка 2 във връзка с чл.47 от закона за местните избори Централната избирателна комисия

РЕШИ:

С чл.47 от ЗМИ се осигурява възможност за работещи на щатна длъжност кандидати за съветници и кметове да излязат в платен служебен отпуск през времето, което им е необходимо в предизборната кампания.

От друга страна, чл.47 от ЗМИ цели да не се допусне кандидати за съветници и кметове, които заемат определен пост в държавната или общинската администрация, да оказват давление върху избирателите или върху избирателните комисии, възползвайки се от служебното си положение по време на предизборната кампания и в деня на изборите. Към такова тълкуване навежда и чл.50, ал.5 от ЗМИ, забраняващ предизборна агитация на ръководни служители от областната и общинската администрация, както и други държавни органи и синдикални организации.

Неуместно би било обаче задължителното излизане в платен служебен отпуск на учители, лекари, обслужващ персонал, административни служители без разпоредителни функции и други лица на държавна или общинска служба, които не спадат към посочените по-горе. Затова именно чл.47, ал.2 от ЗМИ предвижда алтернативата: "Ако са в служебен отпуск". Освен това обратното решаване на въпроса ще създаде изключително големи затруднения в училища, болници, социални заведения и други подобни на тях учреждения в страната. Такива кандидати в местните избори /учители, лекари и др./ могат или да съвместят своята предизборна кампания със служебната си дейност, или, ако пожелаят, да получат платен служебен отпуск за определен период от кампанията, който ще им бъде необходим по тяхна преценка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.Джелепова

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


РЕШЕНИЕ N 394
София, 27 септември 1995 г.

ОТНОСНО: Жалба от Движение за права и свободи против решение N 37от 26 септември 1995 г. на ОИК - Благоевград относно отказ за регистрация на ДПС за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г.


Постъпила е жалба от председателя на ЦС на ДПС, с което се обжалва Решение N 37/26 септември 1995 г. на ОИК - Благоевград, относно отказ за регистрация на ДПС за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Приложено е копие от решението на ОИК
- Благоевград. Като основание за отказа Общинската избирателна комисия сочи нередовност на документите.

Жалбата е основателна и следва да се уважи. Видно от мотивите на решението на ОИК - Благоевград, ДПС е представило молба за регистрация от представляващото партията лице и удостоверение от ЦИК за регистрация на партията. Единствено тези документи са изискуеми, съгласно чл.41, ал.1 и ал.2, предложение 1 от ЗМИ, за регистрация на партията в ОИК за участие в местните избори.

Предвид гореизложеното и на основание чл.25, ал. 1, т.4 от ЗМИ, Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение N 37/26 септември 1995 г. на ОИК - Благоевград за отказ да регистрира ДПС за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г.

Указва на ОИК - Благоевград да регистрира за участие в местните избори на 29 октомври 1995 г. Движение за права и свободи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
28.09.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!